Suomen Hoivatilat sijoituskohteena

Päivitetty 28.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus sekä osittain myös Q3/2018 liiketoimintakatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Suomen Hoivatilat Oyj on hoivan ja kasvatuksen tilojen tuottamiseen, vuokraamiseen ja omistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 2008, sillä on noin 20 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 200 miljoonaa euroa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SUOMEN HOIVATILAT Ennuste
Osake (28.12.2018) 7,70 Osinko 12 kk 0,14
Markkina-arvo (Mrd) 0,2 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 17 (+41,7%) Osinko/OPS 58% 3v ka
Operatiivinen tulos (M) 6,9 (+26,9%) Osinko/FCF -6% 3v ka
EPS | OpTulos/Osake 1,34 0,27 Omav.aste 46%
PE | Price/OpTulos 5,8 28,4 Gearing 93%
EV/EBIT 7,5 ROE 24,8%
PB 1,35 ROI 16,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://hoivatilat.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Huomaa, että yllä oleva taulukko sisältää muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poikkeavia tunnuslukuja.

Yhteenveto

SUOMEN HOIVATILAT28.12.2018 | 7,70 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Hoivatilojen Talousmentor-arvoluku on 20/30. HUOM! Hoivatilojen pörssi- ja tuloshistoria on lyhyt, jonka vuoksi osa pisteistä on annettu (tai viety) arvioimalla nykyhetkeä. Lisäksi PE-lukujen käyttökelpoisuus yrityksen kohdalla on kyseenalainen, sillä suuri osa yhtiön tuloksesta on tähän mennessä syntynyt sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen kautta.

Keskeisimmät tuloslaskelman erät

Hoivatilat raportoi tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman luvut puolivuosittain Q2 ja Q4 yhteydessä. Q1 ja Q3 raportit ovat liiketoimintakatsauksia, joissa ei ole esitettynä kaikkia lukuja.

Yhtiö ohjeistaa, että liiketoiminnan tuotot voidaan jakaa kahteen osaan

Liikevaihto ja operatiivinen tulos (joka ei ole virallinen IFRS-luku) muodostuvat valmiiden kiinteistöjen vuokrausliiketoiminnoista. Näihin vaikuttaa yhtiön vuokrasopimuskannan kehitys, joka Q3/2018 lopussa oli noin 400 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuokrasopimusten ikä oli Q3/2018 lopussa 15,0 vuotta.

Viralliseen nettotulokseen vaikuttaa myös kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa kiinteistöjen hoidon lisäksi ulkopuolisen tahon tekemät kiinteistöjen arvonmääritykset. Nämä arvonmääritykset perustuvat markkinoiden yleiseen tuottovaatimukseen, jotka ovat viime vuosina tulleet alaspäin. Kun tuottovaatimus laskee, niin sijoituksen arvo nousee, sillä tuottovaatimusta käytetään tulevaisuuden rahavirtojen diskonttauksessa.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että arvioidut kiinteistöjen arvot ovat aina vain arvioita, ja yhtiö ei välttämättä saa tätä hintaa myydessään kiinteistöjä. Lisäksi sijoittajan tuottovaatimukset voivat myös nousta, mikä laskisi kiinteistöjen arvoja, mikä näkyisi nettotuloksen laskuna. Tuottovaatimus voi nousta esimerkiksi yleisen korkotason selvän nousun seurauksena, sillä yleinen korkotaso on tuottovaatimuksen osatekijä. Korkotason nousu nostaisi samalla yhtiön korkokuluja, joten tämä vaikuttaisi yhtiön tuloksentekokykyyn kahta kautta.

Sijoittajalle operatiivinen tulos on merkityksellisempi, sillä se perustuu suoraan yhtiön liiketoimintaan ja tästä syystä esimerkiksi yhtiön osingonjakopolitiikka nojautuu operatiiviseen tulokseen. Pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvonmuutoksilla on merkitystä, sillä se kertoo yhtiön kiinteistökannan arvosta ja siitä, miten hyvin yhtiö on onnistunut kiinteistösalkun hoidossaan.

Tulostavoitteet

Yhtiö kertoo, että sen tulostavoitteet vuodelle 2019 – 2021 ovat:

  • liikevaihdon kasvu keskimäärin +30 prosenttia
  • operatiivinen tulos keskimäärin 40 prosenttia liikevaihdosta
  • omavaraisuusaste keskimäärin vähintään 30 prosenttia
  • osinko vähintään 50 prosenttia operatiivisesta tuloksesta

Osinko ja osakeannit

Jotta liikevaihto ja operatiivinen tulos voisi kasvaa jatkossa, niin yhtiö on käynnistänyt selvitystyön kasvun rahoittamisvaihdoista. Mitä todennäköisimmin tämä tarkoittaa oman pääoman kasvattamista osakeannein. Nähtäväksi jää maksaako yhtiö edelleen osinkoa (=laskee omaa pääomaa), kun se samaan aikaan tekee osakeanteja (=lisää omaa pääomaa).

Tilikausi 2018

Q3/2018 raportissa yhtiö kertoi, että sen Q1-Q3 liikevaihto oli noussut 12,5 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2017: 8,6 M EUR). Operatiivinen tulos oli 5,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2017: 3,6 M EUR).

Sopimuskanta, joka muodostuu vuokrasopimusten ja esisopimusten tulevasta vuokrakassavirrasta kasvoi noin 400 miljoonaan euroon. Katsauskaudella valmistui 15 uutta kohdetta.

Q1-Q3/2018 nettotulokseksi muodostui 21,0 (19,0) miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö kertoi, että se aikoo perustaa tytäryhtiön Ruotsiin ja muodosti tilaelementtipäiväkodeista uuden tuoteryhmän.

Näkymät tilikaudelle 2018

Hoivatilat arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa
  • operatiivinen tulos on noin 40 prosenttia liikevaihdosta

Näillä arvioilla operatiiviseksi tulokseksi tulisi noin 6,8 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

  • liikevaihto: 16,9 – 17,1 M EUR (2017: 12,4 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 43 – 45 M EUR (2017: 33 M EUR)
  • nettotulos: 32 – 34 M EUR (2017: 25 M EUR)
  • operatiivinen tulos: 6,8 – 7,0 M EUR (2017: 5,4 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Hoivatilat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Yhtiön tulostietoja on saatavilla vuodesta 2014 alkaen. Voidaan kuitenkin todeta, että yhtiö on nykyään ihan erin tason yritys kuin vielä muutama vuosi sitten. Tästä johtuen kovin vanhoihin lukuihin ei kannata kiinnittää juurikaan huomiota.

Kuten edellä jo todettiin, niin liikevaihto muodostuu pääasiassa kiinteistöjen vuokratuotoista. Kiinteistökannan kasvun myötä myös liikevaihto on kasvanut.

Nettotulokseen vaikuttaa kiinteistöjen arvonmuutokset, jotka ulkopuolinen asiantuntija on arvioinut käyttäen kiinteistösijoitusten tuottovaatimusta. Koska tuottovaatimus on alhaisen korkotason johdosta ollut laskussa, niin se on kasvattanut osaltaan kiinteistöjen arvoa. Tämä arvonnousu on kirjattu tuloslaskelmaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että tuottovaatimus voi lähteä nousuun, mikä vaikuttaisi negatiivisesti nettotulokseen.

hoivatilat-tuloslaskelma-q32018

Sijoittajan kannalta yhtiön raportoima operatiivinen tulos on mielenkiintoisempi luku, sillä se kertoo perusliiketoiminnan kehittymisestä ja antaa paremman kuvan tuloksentekokyvystä.

hoivatilat-kvartaalituloslaskelma-q32018

Oheisessa kuvassa on yhtiön puolivuosittainen liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys.

Tilikauden 2018 ennustettu operatiivinen tulos on noin 6,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin 0,27 euron osakekohtaista operatiivista tulosta. Jos tämän suhteuttaa osakkeen hintaan (7,70 EUR), niin kertoimeksi saataisiin 28,4x. Tämän tulkinta on taasen haasteellista, sillä se ei kuitenkaan kokonaisuudessa vastaa yhtiön tuloskuntoa.

Kiinteistöjen arvonnousu pitkällä aikavälillä on myös Hoivatilojen liiketoimintaa, joten se on myös todellista tuottoa sijoittajalle. Yhtiön tuloshistoria on vielä varsin lyhyt ja yhtiö kasvaa voimakkaalla vauhdilla, joten pitkän aikavälin tuloskeskiarvoista ei ole hyötyä arvioitaessa keskimääräistä tuloskuntoa.

PB-luku on 1,35x, mutta tässäkin kiinteistöjen arvonnousu näkyy osaltaan, sillä se kiertää tulosparannuksen kautta omaan pääomaan. Ja omaa pääomaa käytetään PB-luvun laskemisessa.

hoivatilat-roe-roi-q32018

Samasta haasteesta kärsii myös oman pääoman tuotto (ROE ja ROI) luvut.

Tase

Hoivatiloilla ei ole liikearvoa taseessaan.

hoivatilat-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on nyt 45 – 50 prosentissa (hyvä taso yli 40 %). Yhtiö arvioi, että omavaraisuusaste olisi vuosien 2019 – 2021 aikana keskimäärin yli 30 prosenttia. Tämä indikoisi velkaisuuden selvää kasvua tulevina vuosina.

Nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yhtiön laajentaessa toimintaansa velkarahalla. Vielä kuitenkin ollaan alle hyvän tason (100 %).

Näiden tunnuslukujen perusteella yhtiön velkaisuus on vielä hyvä, mutta laajentumisinvestoinnit vaatinevat oman pääoman lisäksi lisää velkarahoitusta.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

hoivatilat-rahavirta-q32018

Hoivatilojen vapaat rahavirrat (FCF) ovat selvästi negatiivisia. Tämä on tyypillistä voimakkaasti kasvavalle yhtiölle, missä kiinteistöjen investoinnit ovat etupainotteisia ja niistä saatavat rahavirrat tulevat aikanaan.

Osinko

Hoivatilat kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta.

Viimeisen parin vuoden ajalta osinko on ollut noin 60 – 70 prosenttia operatiivisesta tuloksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2016 alkaen on nähtävissä Hoivatilat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,14 3/2018 0,13 2/2017 0,10
YHTEENSÄ 0,14 0,13 0,10
+7,7% +30,0%

Arvioin kevään 2019 osingon nousevan vain 0,01 eurolla 0,14 euroon. Ennustetulla operatiivisella tuloksella ja tällä osingolla osingonmaksusuhde olisi 52 prosenttia.

Osinkotuotto olisi tällä osakkeen hinnalla (7,70 EUR) noin 1,8 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla operatiivisella tuloksella (+4) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +4 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM! Lyhyestä pörssihistoriasta johtuen kaikkia taulukon lukuja ei ole saatavilla. Lisäksi yhtiön nopeasta kasvusta johtuen, vanhojen lukujen käyttökelpoisuus vähenee nopeasti.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.12.2018) 7,70 7,30 8,32
Lkm (000) 25 416 24 408 19 618 5 162 4 262
Markkina-arvo (Mrd) 0,20 0,18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TULOS­LASKELMA H2/18e H1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 9 8 17 12 7 4 2
Liikevoitto 23 21 44 33 19 14 10
Nettotulos 18 16 34 26 15 11 7
EPS 0,71 0,63 1,34 1,07 0,76 2,13 1,64
Operatiivinen tulos 3,7 3,2 6,9 5,4 2,9 1,2
OpTulos/Osake 0,15 0,12 0,27 0,22 0,15 0,23
Marginaali 41,1% 39,4% 40,6% 45,3% 40,7% 30,0%
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 9 10 4 7 10
Liikearvo 0 0 0 0 0
Muut varat 303 248 156 90 42
Tase yhteensä 312 258 160 97 52 0 0 0
Oma pääoma 145 129 75 45 28
Vähemmistö 0 0 0 0 0
Korolliset velat 144 110 72 46 21
Muut vastuut 23 19 13 6 3
Tase yhteensä 312 258 160 97 52 0 0 0
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 6 3 2 0
Investoinnit: Capex -44 -66 -47 -39 -20
Vapaa rahavirta (FCF) -41 -60 -44 -37 -20 0 0 0
Investoinnit: Muut -4 -2 0 1 1
Investointien jälkeen -45 -62 -44 -36 -19 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako -3 29 16 6 9
Rahoitus: Muut 26 39 26 27 14
Rahavarojen muutos -22 6 -2 -3 4 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,14 0,13 0,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,14 0,13 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 1,8% 1,8% 1,2%
Osinko/nettotulos 10,5% 12,2% 13,1%
Osinko/operatiivinen tulos 51,6% 58,4% 68,8%
Osinko/FCF -8,7% -5,3% -4,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v)
PE (3v) 7,8 10,3 14,8
PE 5,8 6,9 10,9
EV/EBIT 7,5 8,4 12,2 2,8 1,1
Oma pääoma/osake 5,71 5,29 3,82 8,72 6,57
P/B 1,35 1,38 2,18
ROE 24,8% 25,5% 25,0% 30,1%
ROI 16,7% 17,1% 16,0% 20,0%
Omavaraisuusaste 46,5% 50,0% 46,9% 46,4% 53,8%
Gearing 93,1% 77,5% 90,7% 86,7% 39,3%
Puolivuosittaiset tunnusluvut

Alla olevan puolivuosittaiset tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden puolivuotisjakson päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.6 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän jakson osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 2 puoluvuosijakson summana, joka on jaettu viimeisimmän jakson keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA H1/18 H2/17 H1/17 H2/16 H1/16
Osake (päätösarvo) 7,62 7,30 7,75 8,32 3,95
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,140 0,130 0,130 0,100 0,100
Osinkotuotto (ennuste) 1,8% 1,8% 1,7% 1,2% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,05 1,00 0,90 0,71 0,59
PE 7,3 7,3 8,6 11,8 6,7
EV 333 285 269 241 122
EV/EBIT 9,5 8,6 9,1 12,5 7,5
Oma pääoma/osake 5,54 5,10 4,67 3,60 3,21
P/B 1,38 1,43 1,66 2,31 1,23
ROE 20,6% 24,8% 24,6% 24,5% 24,8%
ROI 14,4% 17,2% 18,6% 16,2% 18,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset