Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 23.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä on 4 segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitettynä liiketulosmarginaalien kehitys vuodesta 2014 alkaen.

EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 8,6% 7,3% 8,3% 8,4% 7,9% 9,4%
– North-America 8,8% 6,3% 10,5% 10,8% 9,4% 5,1%
Flexible Packaging 8,4% 6,1% 7,6% 8,5% 7,9% 7,4%
Fiber Packaging 9,6% 10,4% 10,0% 13,0% 13,0% 14,3%
YHTEENSÄ 8,3% 7,3% 8,8% 9,3% 7,9% 7,8%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 947,5 239,0 241,6 240,4 226,5 876,1 230,2 228,6 220,1 197,2
Muutos (%) 8,1% 3,8% 5,7% 9,2% 14,9% 9,3% 12,1% 13,8% 7,7% 3,4%
Foodservice NA 1 130,0 286,6 284,7 304,9 253,8 995,7 275,1 240,4 255,1 225,1
Muutos (%) 13,5% 4,2% 18,4% 19,5% 12,7% 0,3% 13,8% 3,0% -6,4% -8,1%
Flexible Packaging 1 010,0 251,9 259,0 248,0 251,1 951,9 235,3 242,4 240,2 234,0
Muutos (%) 6,1% 7,1% 6,8% 3,2% 7,3% 4,3% 3,8% 5,6% 7,2% 0,8%
Fiber Packaging 287,5 73,2 69,6 74,1 70,6 280,0 72,1 68,4 70,5 69,0
Muutos (%) 2,7% 1,5% 1,8% 5,1% 2,3% -0,9% 0,6% 0,4% -1,0% -3,5%
YHTEENSÄ 3 375,0 850,7 854,9 867,4 802,0 3 103,7 812,7 779,8 785,9 725,3
Muutos (%) 8,7% 4,7% 9,6% 10,4% 10,6% 3,8% 9,0% 6,5% 1,8% -1,9%

Foodservice NA -segmentin liikevaihto on kehittynyt vahvasti Q1-Q3/2019 aikana (+17,0 %). Liikevaihdon kasvua tukee Q4/2018 tehdyt hintojen korotukset sekä myyntimäärien (etenkin kerta-astioiden) kasvu.

Alkuvuoden 2019 aikana valuuttakurssit ovat tuoneet noin +51 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Tein Q4:n ennusteen maltillisemmilla kasvuprosenteilla, sillä vertailukauden lukemat olivat jo hyvässä nousussa.

Myös Foodservice EAO -segmentin liikevaihto on kehittynyt vahvasti viimeiset pari vuotta ja vuoden 2019 aikana kasvua on tullut lähes 10 prosenttia. Hyvää liikevaihdon kehitystä on tukenut hankitut liiketoimet. Vuoden 2019 toisella puoliskolla hankittujen liiketoimintojen tuoma lisävaikutus jää pois, joten tästä syystä kasvuprosentit ovat alkuvuotta alhaisemmalla tasolla ja vastaavat vertailukelpoista kasvulukemaa (n. 4 %).

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden 2019 aikana noin 5,8 prosenttia. Joustopakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla suurimmassa osassa markkinoita. Lisäksi kasvu oli erityisen vahvaa Intiassa. Tein vuoden 2019 ennusteen alkuvuoden viitoittamalla tiellä niin, että tilikauden liikevaihto olisi noin 1,0 miljardia euroa (+6,1 %).

Fiber Packaging -segmentin liikevaihdon kehitys on ollut segmenteistä vaimeinta, mutta silti ihan hyvää (+3,1 %). Segmentti on joukon pienin vastaten vain vajaata 10 prosenttia kokonaisuudesta. Tein tilikauden 2019 ennusteen hieman vertailukautta paremmaksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,3 – 3,4 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin 8,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tähän vaikuttavat hankitut liiketoimet, Goodyearin investoinnin valmistuminen ja valuuttakurssien myötätuuli.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foodservice EAO 81,5 17,1 22,5 21,8 20,1 63,9 6,0 19,1 19,3 19,5
Muutos (%) 27,5% 185,0% 17,8% 13,0% 3,1% -4,2% -58,6% 3,8% 4,9% 26,6%
Foodservice NA 100,0 24,7 22,3 32,4 20,6 62,3 8,7 14,7 22,6 16,3
Muutos (%) 60,5% 183,9% 51,7% 43,4% 26,4% -40,2% -69,8% -27,2% -30,7% -27,6%
Flexible Packaging 85,0 21,4 20,5 20,1 23,0 58,1 8,7 15,2 16,6 17,6
Muutos (%) 46,3% 146,0% 34,9% 21,1% 30,7% -16,6% -54,5% -14,1% 18,6% -6,9%
Fiber Packaging 27,5 6,9 6,1 7,6 6,9 29,1 7,2 7,1 6,8 8,0
Muutos (%) -5,5% -4,2% -14,1% 11,8% -13,8% 3,2% 30,9% -2,7% -16,0% 9,6%
Muut -14,0 -3,3 -3,7 -4,2 -2,8 12,2 -3,1 1,1 15,0 -0,8
YHTEENSÄ 280,0 66,8 67,7 77,7 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Muutos (%) 24,1% 142,9% 18,4% -3,2% 11,9% -14,6% -55,4% -11,0% 6,2% -3,5%
MARGINAALI 8,3% 7,9% 7,9% 9,0% 8,5% 7,3% 3,4% 7,3% 10,2% 8,4%

Vuonna 2018 yhtiön liiketulos laski lähes 15 prosenttia kustannusinflaation, Goodyearin ja Egyptin tehtaiden käyttöönottoihin liittyvien kulujen sekä kustannussäästöohjelmaan liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta.

Q1/2019:llä tulos kasvoi jo lupaavasti 12 prosenttia. Sen sijaan Q2/2019 tulos laski 3,2 prosenttia, mitä selittää vertailukauden tavaramerkkiportfolion myynnistä saadut tuotot (+14,2 M EUR). Tämä huomioiden liiketulos olisi kasvanut 17,7 prosenttia. Q3:lla kasvu seurasi Q2:n oikaistua vauhtia (+18,4 %). Vuoden 2019 kasvun taustalla on ollut vuoden 2018 lopulla tehdyt hinnoittelumuutokset sekä toiminnan tehostusohjelmat.

Foodservice NA -segmentin Q1-Q3/2019 tulos kasvoi peräti 40 prosenttia, mutta jos katsoo vuoden 2018 lukemia ja laskuprosentteja, niin nyt oikeastaan palattiin vuoden 2017 tasolle. Tulosta paransi Goodyearin tehtaan käyttöönoton kustannusten poistuminen sekä yhtiön tekemät hintojen korotukset.

Arvioin vuoden 2019 tuloksen paranevan noin 60 prosenttia vuoteen 2018 nähden, mutta kuten todettua, niin vertailukausi oli heikko. Ennuste jäisi vielä vuoden 2017 noin 104 miljoonasta eurosta, joten potentiaalia vieläkin parempaan tuloskehitykseen segmentissä on.

Foodservice EAO -segmentin vuoden 2019 ennusteen tein noin 80,0-82,5 miljoonaan euroon. Q4:n tulos on viime vuosina ollut noin 5 miljoonaa euroa Q3:sta pienempi, joten tästä syystä tämä lukema on muita kvartaaleja pienempi. Kokonaisuudessa hyvää kasvua selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut, jotka painottuivat Q4/2018:lle. Jos tämän vuoden Q4 on yhtään normaali, niin se toisi jo suurimman osan ennustetusta kasvusta.

Flexible Packaging -segmentin H2/2018 oli vaikea, missä kannattavuus laski raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousun johdosta. Q1-Q3/2019 tulos parani 29 prosenttia, mitä tuki Intiassa positiivisesti jatkunut kehitys. Lisäksi tuotannon tehostuminen, raaka-aineiden hintojen lasku sekä hintojen korotukset toivat oman lisänsä tuloskehitykseen. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä rohkeasti) positiivisempaan kehitykseen niin, että tulos kasvaisi noin 40 – 45 prosenttia vuodesta 2018. Tässäkin Q4:n tuloskehitys ratkaisee paljon.

Fiber Packaging -segmentin kvartaalitulokset ovat olleet noin 6,0 – 7,5 miljoonan euron tuntumassa. Muutosprosentit vertailukauteen nähden ovat isoja, sillä jo muutaman sadantuhannen euron muutokset näkyvät prosenteissa. Kuten edellä liikevaihdon kohdalla todettiin, niin segmentti on joukon pienin ja sen tulos on noin 10 prosenttia koko konsernin tuloksesta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi noin 270 – 295 miljoonaa euroa, missä tulos nousisi noin 24 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Suurin osa tästä kasvusta tulisi siitä, että vertailukauden lukuja rasitti kertaluontoiset erät. Marginaali nousisi 8,3 prosenttiin (2018: 7,2 %), joka kuitenkin jäisi vielä vuosien 2016 ja 2017 tasoista (8,8 – 9,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 280,0 66,8 67,7 77,7 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Rahoituskulut (netto) -30,0 -7,4 -6,9 -7,8 -7,9 -31,2 -7,8 -7,6 -8,2 -7,6
Tulos ennen veroja 250,0 59,4 60,8 69,9 59,9 194,4 19,7 49,6 72,1 53,0
Verot -55,0 -12,1 -15,0 -15,5 -12,4 -37,5 -0,9 -10,2 -15,3 -11,1
Nettotulos 195,0 47,3 45,8 54,4 47,5 156,9 18,8 39,4 56,8 41,9
EPS 1,87 0,45 0,41 0,51 0,44 1,49 0,18 0,38 0,54 0,40

Rahoituskulujen (netto) arvioni on noin -30 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa olen käyttänyt 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 185 – 205 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?
  • Huhtamäki ilmoitti sulkevansa heikosti kannattavia tuotantolinjastoja ja tekevänsä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden hyötyjen yhtiö arvioi olevan 15 – 18 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvun olevan noin 2 prosenttia.

Nopeasti nousevat kulut ovat syöneet Huhtamäen kannattavuutta, mutta jokohan kustannusinflaatio hellittäisi tulevina vuosina? Lisäksi kustannussäästötoimenpiteiden positiivinen vaikutus olisi noin +15…+18 miljoonaa euroa. Arvioin liiketulosmarginaalin jatkavan nousuaan noin 8,5 prosenttiin, joka olisi selvästi vuosien 2018 ja 2019e tasoa korkeampi, mutta jäisi edelleen hieman vuosien 2016 -2017 tasolta (8,8 – 9,3 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 35 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 22 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 525 3 450 860 870 890 830
Muutos (%) 2,2% 2,2% 1,1% 1,8% 2,6% 3,5%
Liiketulos (ebit) 300,0 292,5 70,0 70,0 80,0 72,5
Muutos (%) 2,6% 4,5% 4,8% 3,4% 3,0% 6,9%
MARGINAALI 8,5% 8,5% 8,1% 8,0% 9,0% 8,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 300,0 292,5 70,0 70,0 80,0 72,5
Rahoituskulut (netto) -35,5 -35,0 -9,0 -9,0 -8,5 -8,5
Tulos ennen veroja 264,5 257,5 61,0 61,0 71,5 64,0
Verot -55,5 -55,5 -13,0 -13,0 -15,5 -14,0
Vähemmistön osuus -5,0 -5,0 -1,0 -1,0 -2,0 -1,0
Nettotulos 204,0 197,0 47,0 47,0 54,0 49,0
EPS 1,96 1,89 0,45 0,45 0,52 0,47

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus