Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 15.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät vuodelle 2020

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2020 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2020. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Yhtiöllä on 4 segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitettynä liiketulosmarginaalien kehitys vuodesta 2014 alkaen.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 9,1% 8,9% 7,3% 8,3% 8,4% 7,9% 9,4%
– North-America 9,9% 9,5% 6,3% 10,5% 10,8% 9,4% 5,1%
Flexible Packaging 8,1% 8,1% 6,1% 7,6% 8,5% 7,9% 7,4%
Fiber Packaging 9,7% 9,6% 10,4% 10,0% 13,0% 13,0% 14,3%
YHTEENSÄ 8,5% 8,4% 7,3% 8,8% 9,3% 7,9% 7,8%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 985,0 250,0 250,0 245,0 240,0 952,7 244,2 241,6 240,4 226,5
Muutos (%) 3,4% 2,4% 3,5% 1,9% 6,0% 8,7% 6,1% 5,7% 9,2% 14,9%
Foodservice NA 1 185,0 310,0 295,0 310,0 270,0 1 145,4 302,0 284,7 304,9 253,8
Muutos (%) 3,5% 2,6% 3,6% 1,7% 6,4% 15,0% 9,8% 18,4% 19,5% 12,7%
Flexible Packaging 1 055,0 265,0 270,0 260,0 260,0 1 011,5 253,4 259,0 248,0 251,1
Muutos (%) 4,3% 4,6% 4,2% 4,8% 3,5% 6,3% 7,7% 6,8% 3,2% 7,3%
Fiber Packaging 300,0 77,5 72,5 77,5 72,5 289,4 75,1 69,6 74,1 70,6
Muutos (%) 3,7% 3,2% 4,2% 4,6% 2,7% 3,4% 4,2% 1,8% 5,1% 2,3%
YHTEENSÄ 3 525,0 902,5 887,5 892,5 842,5 3 399,0 874,7 854,9 867,4 802,0
Muutos (%) 3,7% 3,2% 3,8% 2,9% 5,0% 9,5% 7,6% 9,6% 10,4% 10,6%

Myös Foodservice EAO -segmentin liikevaihto on kehittynyt vahvasti viimeisten vuosien aikana ja vuoden 2019 kehitys jatkoi tätä hyvää trendiä (kasvua +8,7 %). Liikevaihdon kehitystä on tukenut hankitut liiketoimet. H2/2019 aikana hankittujen liiketoimintojen tuoma lisävaikutus jäi pois, joten tästä syystä kasvuprosentit olivat aikaisempaa pienempiä. Tästä syystä tein vuoden 2020 ennusteen vain noin 3,4 prosentin kasvuun.

Foodservice NA -segmentin liikevaihto nousi 15 prosenttia vuonna 2019. Liikevaihdon kasvua tuki Q4/2018 tehdyt hintojen korotukset sekä myyntimäärien (etenkin kerta-astioiden) kasvu.

Koska hintojen korotusten tuoma lisä alkaa jäämään pois, niin tästä syystä tein vuoden 2020 ennusteen noin 3,5 prosentin kasvuun, missä kehitystä tukisi edelleen myyntimäärien kasvu.

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2019 aikana noin 6,3 prosenttia. Joustopakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla suurimmassa osassa markkinoita, mutta kilpailutilanne Kaakkois-Aasiassa jatkui tiukkana. Tein vuoden 2020 ennusteen vuoden 2019 viitoittamalla tiellä niin, että tilikauden liikevaihto kasvaisi noin 4,3 prosenttia.

Fiber Packaging -segmentin liikevaihdon kehitys on ollut segmenteistä vaimeinta, mutta silti ihan hyvää (+3,4 %). Segmentti on joukon pienin vastaten vain vajaata 10 prosenttia kokonaisuudesta. Tein tilikauden 2020 ennusteen hieman vertailukautta paremmaksi.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,45 – 3,60 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin 3,7 prosenttia vuoteen 2019 nähden. Tähän vaikuttavat hankitut liiketoimet, Goodyearin investoinnin valmistuminen ja valuuttakurssien myötätuuli.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Foodservice EAO 90,0 22,5 22,5 22,5 22,5 85,1 20,7 22,5 21,8 20,1
Muutos (%) 5,8% 8,7% 0,0% 3,2% 11,9% 33,2% 245,0% 17,8% 13,0% 3,1%
Foodservice NA 117,5 35,0 25,0 32,5 25,0 108,3 33,0 22,3 32,4 20,6
Muutos (%) 8,5% 6,1% 12,1% 0,3% 21,4% 73,8% 279,3% 51,7% 43,4% 26,4%
Flexible Packaging 85,0 19,5 21,5 21,5 22,5 81,9 18,3 20,5 20,1 23,0
Muutos (%) 3,8% 6,6% 4,9% 7,0% -2,2% 41,0% 110,3% 34,9% 21,1% 30,7%
Fiber Packaging 29,0 7,5 6,5 8,0 7,0 27,8 7,2 6,1 7,6 6,9
Muutos (%) 4,3% 4,2% 6,6% 5,3% 1,4% -4,5% 0,0% -14,1% 11,8% -13,8%
Muut -21,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,0 -17,6 -6,9 -3,7 -4,2 -2,8
YHTEENSÄ 300,0 79,0 70,0 79,0 72,0 285,5 72,3 67,7 77,7 67,8
Muutos (%) 5,1% 9,3% 3,4% 1,7% 6,2% 26,6% 162,9% 18,4% -3,2% 11,9%
MARGINAALI 8,5% 8,8% 7,9% 8,9% 8,5% 8,4% 8,3% 7,9% 9,0% 8,5%

Vuoden 2019 tulos kasvoi yli 25 prosenttia, missä vertailukauden kertaluontoiset erät selittävät suurelta osalta isoa prosenttimuutosta. Lisäksi vuoden 2019 kasvun taustalla oli vuoden 2018 lopulla tehdyt hinnoittelumuutokset sekä toiminnan tehostusohjelmat.

Foodservice EAO -segmentin vuoden 2019 tulos kasvoi 33 prosenttia, missä hyvää kasvua selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut, jotka painottuivat Q4/2018:lle. Tästä syystä Q4/2019 tulos kasvoikin 245 prosenttia. Tein vuoden 2020 tulosennusteen noin 5,8 prosentin kasvuun 90 miljoonaan euroon. Tulos kasvaisi noin 5 miljoonaa euroa, josta Q1:llä tulisi tästä puolet.

Foodservice NA -segmentin vuoden 2019 tulos kasvoi lähes 75 prosenttia, mutta jos katsoo vuoden 2018 lukemia ja laskuprosentteja, niin nyt oikeastaan palattiin vuoden 2017 tasolle. Tulosta paransi Goodyearin tehtaan käyttöönoton kustannusten poistuminen sekä yhtiön tekemät hintojen korotukset.

Arvioin vuoden 2020 tuloksen paranevan noin 8,5 prosenttia vuoteen 2019 nähden. Tulosta tukisi toiminnan ja jakelun tehostuminen.

Flexible Packaging -segmentin vuoden 2019 tulos parani 41 prosenttia, mitä tuki Intiassa positiivisesti jatkunut kehitys. Lisäksi tuotannon tehostuminen, raaka-aineiden hintojen lasku sekä hintojen korotukset toivat oman lisänsä tuloskehitykseen. Arvioin tässäkin segmentissä, että tilikauden 2020 kehitys olisi hitaampaa ja tuloskasvu jäisi noin 3 miljoonaan euroon.

Fiber Packaging -segmentin kvartaalitulokset ovat olleet noin 6,0 – 7,5 miljoonan euron tuntumassa. Muutosprosentit vertailukauteen nähden ovat isoja, sillä jo muutaman sadantuhannen euron muutokset näkyvät prosenteissa. Kuten edellä liikevaihdon kohdalla todettiin, niin segmentti on joukon pienin ja sen tulos on noin 10 prosenttia koko konsernin tuloksesta. Tein vuoden 2020 ennusteen hienoisesti vuotta 2019 paremmaksi.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeksi noin 280 – 320 miljoonaa euroa, missä tulos nousisi noin 5,1 prosenttia vuoteen 2019 nähden. Marginaali nousisi 8,5 prosenttiin (2019: 8,4 %), joka kuitenkin jäisi vielä vuosien 2016 ja 2017 tasoista (8,8 – 9,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 300,0 79,0 70,0 79,0 72,0 285,5 72,3 67,7 77,7 67,8
Rahoituskulut (netto) -30,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -28,8 -6,2 -6,9 -7,8 -7,9
Tulos ennen veroja 270,0 71,5 62,5 71,5 64,5 256,7 66,1 60,8 69,9 59,9
Verot -61,0 -16,0 -14,5 -16,0 -14,5 -57,8 -14,9 -15,0 -15,5 -12,4
Nettotulos 200,0 53,0 46,0 53,0 48,0 190,1 48,1 43,3 53,3 45,4
EPS 1,92 0,51 0,44 0,51 0,46 1,82 0,46 0,41 0,51 0,44

Rahoituskulujen (netto) arvioni on noin -30 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa olen käyttänyt 22 – 23 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain noin 185 – 210 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla tai lieventyvällä kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvun olevan noin 3,5 prosenttia ja liiketulosmarginaali pysyisi tiukasti noin 8,5 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 25 – 30 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 22 – 23 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 775 3 650 930 920 920 880
Muutos (%) 3,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,5%
Liiketulos (ebit) 315,0 307,0 81,0 72,0 81,0 73,0
Muutos (%) 2,6% 2,3% 2,5% 2,9% 2,5% 1,4%
MARGINAALI 8,3% 8,4% 8,7% 7,8% 8,8% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 315,0 307,0 81,0 72,0 81,0 73,0
Rahoituskulut (netto) -27,0 -28,5 -7,0 -7,0 -7,0 -7,5
Tulos ennen veroja 288,0 278,5 74,0 65,0 74,0 65,5
Verot -65,0 -62,5 -16,5 -15,0 -16,5 -14,5
Vähemmistön osuus -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Nettotulos 213,0 206,0 55,0 47,5 55,0 48,5
EPS 2,04 1,97 0,53 0,46 0,53 0,46

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus