Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (19.7.2019) 36,50 Osinko 12 kk 0,88
Markkina-arvo (Mrd) 3,8 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (M) 3 350 (+7,9%) Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 195 (+24,3%) Osinko/FCF 114% 4v ka
EPS 1,87 Omav.aste 40%
PE 19,5 Gearing 67%
EV/EBIT 16,9 ROE 14,6%
PB 2,7 ROI 11,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
http://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-tiedotteet/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

HUHTAMÄKI19.7.2019 | 36,50 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Huhtamäen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvää pistesaaliista pisteitä vie PE-luvuilla mitattu osakkeen hinnan korkeus.

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta. Vuoden 2018 lukuja ja marginaalia laski yhtiön tekemät investoinnit kahteen tehtaaseen, joista syntyi ylimääräisiä kuluja. Lisäksi yhtiö teki kustannussäästöohjelmaan liittyen alaskirjauksia.

Korollisia velkoja on 1,2 miljardia euroa, mutta tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on 40 – 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on 55 – 70 prosentissa. Ja ovat olleet sitä kohta 10 vuotta.

Myös pääomien tuotot ovat olleet noin 15 prosentissa noin 10 vuoden ajan. Huhtamäen johto näyttää pitävän yhtiön taloustilanteen tunnuslukujen valossa tiukasti ruodussa. Tämä näkyy myös Talousmentor-arvoluvun pisteissäkin.

Osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,88 euroon (2019: 0,84 EUR), joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (36,50 eur) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

MUTTA. Osingon nousukehitystä varjostaa vapaan rahavirran jääminen useana vuotena alle osinkotason. Ja vuoden 2018 toisella puoliskolla Huhtamäen kulutaso alkoi nousemaan varsin nopeasti, joten tämä näkyy myöskin tuloksessa. Eli sijoittajan on hyvä muistaa tämä, kun pohtii tulevien vuosien osinkokehitystä.

Tilikausi 2019

Huhtamäen Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 867 786 10,4% 1 669 1 511 10,5%
Liiketulos (ebit) 77,8 80,3 -3,1% 145,5 141,0 3,2%
Nettotulos (omistajille) 53,3 56,1 -5,0% 98,7 97,3 1,4%
EPS (EUR) 0,51 0,54 0,95 0,93

Q2:n liikevaihto kasvoi +10 prosenttia, mihin noin vuosi sitten hankitut liiketoimet sekä valuuttakurssien myötätuuli toivat oman lisänsä. Jatkossa hankittujen liiketoimintojen luvut sisältyvät vertailukauteen, joten tämä jarruttanee tulevia muutosprosentteja.

Tarjoilupakkausten kysyntä oli tasaista kaikilla markkinoilla ja USA:ssa kaupan omilla merkeillä myytävien kerta-astioiden kysyntä jatkui vahvana.

Raportoitu liiketulos (ebit) laski -3 prosenttia, mutta vertailukauden tulokseen sisältyi tavaramerkkiportfolion myynnistä saadut tuotot (+14,2 M EUR). Tämä huomioiden liiketulos olisi kasvanut +17,7 prosenttia.

Tuloskehitystä tuki kasvaneen liikevaihdon lisäksi tehdyt investoinnit, hintojen korotukset sekä tehostamistoimenpiteet. Lisäksi vuosi sitten tulosta rasitti uusien tehtaiden käynnistämisiin liittyvät kulut.

Raportoitu nettotulos laski raportoidun liiketuloksen vanavedessä, mutta kuten todettua, niin viime vuoden tulosta tuki kertaluontoiset myyntivoitot.

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 838 780 7,4% 3 350 3 104 7,9%
Liiketulos (ebit) 70,0 57,2 22,4% 280 226 24,1%
Nettotulos (omistajille) 49,0 39,4 24,4% 195 157 24,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,88 0,84

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Huhtamäki: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Huhtamäen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Negatiiviset valuuttakurssimuutokset jarruttavat sekä tilikauden 2017 että 2018 liikevaihdon kehitystä.

huhtamaki-tuloslaskelma-q22019

Vuoden 2018 tulosta painoi kahden tehtaan kertaluontoiset erät sekä yhtiön tekemät kustannussäästöohjelmaan liittyvät alaskirjaukset.

Yhtiö on pystynyt nostamaan tulosmarginaalinsa noin 6,5 prosentin tasolle. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta, sillä vuosikymmenen vaihteessa marginaali oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Viime aikojen kustannustason nousu sekä kireä kilpailu pitänee tuloskehityksen jatkossa haastavana.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 3,2 – 3,4 miljardia ja nettotulos noin 180 – 210 miljoonaa euroa. Ennustetuilla luvuilla marginaali olisi 5,8 prosentissa, mihin vaikuttanee edelleen jatkuva kireä kilpailu.

Tulosennusteilla laskettu PE-luku on 19,5x, minkä johdosta Huhtamäen osakkeen hintaa (36,50 EUR) voi pitää koholleen hinnoiteltuna. Tätä tukee myös kolmen vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE, joka on 21,0x.

huhtamaki-roe-roi-q22019

Yhtiön pääomien tuotot ovat kehittyneet tasaisesti, sillä ROE on ollut noin 15 prosentissa ja ROI noin 13 prosentissa koko kuluneen vuosikymmenen. Tämä kertoo siitä, että oma pääoma on kasvanut samaa tahtia tuloksen kanssa. Vuoden 2018 tuottolukuja laski kertaluontoiset erät ja alaskirjaukset.

Tase

Liikearvoa on taseessa 701 miljoonaa euroa, joka suhteessa taseen loppusummaan on noin 20 prosentissa eli ihan kohtuullisesti. Sen sijaan 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 195 miljoonan euron tuloksesta noin 35 prosenttia.

huhtamaki-liikearvo-q22019

Korollisia velkoja on 1 154 miljoonaa euroa, jonka määrä on ollut hienoisessa ja tasaisessa kasvussa koko vuosikymmenen. Velkaisuutta on kasvattanut vuosina 2015, 2016 ja 2018 tehdyt laajentumisinvestoinnit. Tämä kasvatti velan määrä noin 260 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16 -standardi vaikutti nostavasti velan määrään, kun leasingvastuut kirjattiin korollisiin velkoihin.

huhtamaki-velkaisuus-q22019

Tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuus on noin 40 – 45 prosenttia – ja sitä se on ollut yli 10 vuotta (hyvä taso: > 40 %). Vastaavasti nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 55 – 70 prosentissa (hyvä taso: < 100 %). Tässä suhteessa yhtiön velkaantumisen kehitys on ollut tasaista, ja yhtiön johto on pitänyt hyvin tilanteen aisoissa.

Rahavirta

Huhtamäen liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukee tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Toisaalta capex-investoinnit ovat nousseet liiketoiminnan rahavirtaa nopeammin, ja niiden osuus on varsin korkealla tasolla. Huhtamäen liiketoiminta vaatii isoja ylläpitoinvestointeja, jotta nykyinen tuloksentekokyky pysyisi ennallaan.

Tämä näkyy vapaan rahavirran (FCF) pysymisenä noin 50 – 100 miljoonan euron välissä koko vuosikymmenen ajan.

huhtamaki-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyisellä osinkotasolla voitonjakoon kuluu noin 85 – 90 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosien 2014 – 2018 ajalta laskettu keskimääräinen vapaa rahavirta on ollut noin 70 miljoonaa euroa, joka on siis alle nykyisen osinkotason.

Jotta osinkoa voidaan jatkossa nostaa ja samalla lyhentää 1 154 miljoonan euron lainoja, niin vapaan rahavirran tulee nousta selvästi nykyisestä tasosta.

Osinko

Huhtamäki on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa keväästä 2009 alkaen eli nyt 10 vuotta peräjälkeen. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Ja tällä tasolla osinko on ollutkin viime vuosien aikana.

huhtamaki-osinko-q22019

Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin vapaat rahavirrat eivät tällä tasolla riitä nykyisiin osinkoihin. Tämä näkyy hyvin yllä olevasta kaaviosta. Siksi rahavirtojen tuleekin kääntyä selvään nousuun, jotta nouseva osinkokehitys saisi jatkoa. Yhtiön velkaisuus on kuitenkin sen verran hallinnassa, että kasvavaa osinkoa voidaan pitää yllä velkarahalla vielä jokunen vuosi.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä vapaan rahavirran kehitystä, jottei heikko osinkokehitys pääse yllättämään ikävästi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Huhtamaki: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,88 4/2019 0,84 4/2018 0,80
YHTEENSÄ 0,88 0,84 0,80
+4,8% +5,0% +9,6%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon jatkavan nousuaan ja olevan 0,88 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (36,50 EUR) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+96) ja osingoilla (-0). Oikaisu on yhteensä +96 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.7.2019) 36,50 27,07 35,00 35,28 33,50 19,19 18,65 12,27
Lkm (000) 104 340 104 281 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067 102 612
Markkina-arvo (Mrd) 3,81 2,82 3,64 3,66 3,47 1,99 1,92 1,26
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 940 876 801 735 660
– North-America 1 120 996 993 996 939
Flexible Packaging 1 000 952 912 868 869
Fiber Packaging 290 280 283 266 258
YHTEENSÄ 3 350 3 104 2 989 2 865 2 726
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 80,0 63,9 66,7 61,5 52,4
– North-America 100,0 62,3 104,1 107,6 88,2
Flexible Packaging 82,5 58,1 69,7 73,8 68,8
Fiber Packaging 30,0 29,1 28,2 34,6 33,5
Muut -12,5 12,2 -4,4 -11,3 -28,0
YHTEENSÄ 280,0 225,6 264,3 266,2 214,9
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 838 1 669 3 350 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161 2 321
Liikevoitto 70 146 280 223 264 266 215 175 132 164
Nettotulos 49 99 195 157 193 188 150 141 98 121
Marginaali 5,8% 5,9% 5,8% 5,1% 6,5% 6,6% 5,5% 6,3% 4,5% 5,2%
EPS 0,47 0,95 1,87 1,50 1,86 1,81 1,45 1,36 0,95 1,18
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 219 95 116 106 103 351 241 81
Liikearvo 701 698 634 669 571 432 459 452
Muut varat 2 589 2 335 2 181 2 100 1 841 1 515 1 442 1 482
Tase yhteensä 3 509 3 128 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015
Oma pääoma 1 345 1 221 1 159 1 135 1 001 862 780 779
Vähemmistö 57 53 49 48 35 31 25 27
Korolliset velat 1 154 917 823 788 661 645 655 513
Muut vastuut 953 937 900 904 818 760 682 696
Tase yhteensä 3 509 3 128 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 275 274 257 298 238 179 174 190
Investoinnit: Capex -195 -197 -215 -199 -147 -127 -121 -94
Vapaa rahavirta (FCF) 80 77 42 99 91 52 53 96
Investoinnit: Muut -15 -56 9 -119 -209 110 7 -55
Investointien jälkeen 65 21 51 -20 -118 162 60 41
Rahoitus: Voitonjako -88 -88 -76 -69 -62 -62 -55 -36
Rahoitus: Muut 23 45 43 93 -76 -1 161 8
Rahavarojen muutos 0 -22 18 4 -256 99 166 13
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,88 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,88 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56
Osinkotuotto 2,4% 3,1% 2,3% 2,1% 2,0% 3,1% 3,1% 4,6%
Osinko/nettotulos 47,1% 55,8% 43,1% 40,4% 45,6% 44,0% 59,9% 47,5%
Osinko/FCF 114,8% 113,8% 198,2% 76,6% 75,2% 119,4% 110,8% 59,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,8 18,9 26,0 28,6 31,2
PE (3v) 21,0 15,7 20,6 23,0 26,8 16,6 18,8 11,8
PE 19,5 18,0 18,9 19,5 23,2 14,1 19,6 10,4
EV/EBIT 16,9 16,3 16,5 16,3 18,7 13,0 17,7 10,3
Oma pääoma/osake 13,44 12,22 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81 7,85
P/B 2,72 2,22 3,01 3,10 3,35 2,22 2,39 1,56
ROE 14,6% 12,6% 16,2% 16,9% 15,6% 16,6% 12,2% 15,0%
ROI 11,8% 10,6% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,5% 12,6%
Omavaraisuusaste 40,0% 40,7% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6% 40,0%
Gearing 66,7% 64,5% 58,5% 57,7% 53,9% 32,9% 51,4% 53,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 36,16 33,17 27,07 27,61 31,69 35,64 35,00 34,15 34,50 33,35
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,880 0,880 0,840 0,870 0,870 0,870 0,800 0,800 0,800 0,800
Osinkotuotto (ennuste) 2,4% 2,7% 3,1% 3,2% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,50 1,54 1,50 1,79 1,85 1,83 1,86 1,81 1,83 1,84
PE 24,0 21,6 18,0 15,4 17,1 19,5 18,9 18,9 18,9 18,2
EV/EBIT 20,9 19,1 16,7 14,8 16,0 17,3 16,8 16,1 16,2 15,3
ROE 12,5% 12,6% 12,8% 15,7% 16,4% 15,7% 16,3% 16,6% 17,2% 16,8%
ROI 9,7% 10,2% 10,2% 12,2% 12,4% 12,7% 12,9% 13,7% 13,7% 14,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset