Yrityslista: Ohje

Viimeksi päivitetty 6.1.2019.

Yrityslista

Yrityslista-sivulla on koottuna ne yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysit. Yritysanalyysin kirjoitussarja on ladattavissa PDF-dokumenttina tästä: Talousmentor-yritysanalyysi.pdf.

Taulukossa on myös Talousmentor-arvoluku (max 30 pistettä). Arvoluku on esitelty 5 osan kirjoitussarjassa, jonka voi myös ladata yhtenä PDF-documenttina tästä: Talousmentor-arvoluku.pdf.

Huomiohinnat

Osinkotuottomenetelmällä laskettu huomiohinta ei tarkoita osto- eikä tavoitehinta myyntisignaalia. Ne ovat signaaleja siitä, että yrityksen kurssi on laskenut tai noussut houkuttelevalle tasolle, ja tarkempi yritysanalyysi olisi paikallaan.

Älä siis osta tai myy osakkeita tämän listan numeroiden perusteella!

Huomiohintojen laskentaa on esitelty kirjoituksissa Tavoitehinta osinkotuottoa käyttäen ja Osinkotuottomenetelmän algoritmi. Tämä sivu on kooste näistä kirjoituksista.

Osinkotuottomenetelmässä pyritään määrittämään osakkeiden hintoja hyödyntäen osakkeen lyhyen aikavälin hintaheiluntaa. Menetelmän peruspilarina on kuitenkin aina yritykset, jotka pystyvät kasvatamaan osinkoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Osinkotuottomenetelmän tausta-ajatus

Tärkeää osinkotuottomenetelmässä on valita laadukkaita yhtiöitä, joiden tuloksentekokyky on hyvällä tai erinomaisella tasolla. Yhtiövalintakriteerit voivat noudattaa esimerkiksi Osinkostrategia-kirjoituksen kriteereitä, mutta idea on valita yhtiöitä, jotka pystyvät maksamaan nousevaa osinkoa pitkälle tulevaisuuteen.

Lyhyellä aikavälillä osakkeiden hinnat heilahtelevat pelon ja ahneuden seurauksena, ja heilahtelut voivat olla voimakkaitakin. Mutta ennen pitkää osakkeen hinta alkaa vastaamaan sen taustalla olevan yhtiön tuloksentekokykyä ja todellista (nyky)arvoa. Tätä heilahtelua pyritään hyödyntämään osinkotuottomenetelmässä.

Osinkotuottomenetelmän ideana on katsoa sopiva ostohetki hyvän yrityksen osakkeelle. Menetelmä ei siis kerro yhtiön arvoa, kuten nettonykyarvo, vaan se kertoo osakkeen hintatason suhteessa menneeseen noin 6 – 7 kuukauteen.

Näin voidaan sanoa, että osinkotuottomenetelmä on yhdistelmä tunnuslukuja (eli hyvän yrityksen löytäminen) sekä teknistä analyysiä (eli hyvän ostohetken löytäminen).

Esimerkki kuvaa osinkotuottomenetelmää:

Oletetaan, että yhtiön osinko on kasvanut 0,03 euroa neljä edellistä vuotta (esimerkiksi 0,50 – 0,53 – 0,56 – 0,59), ja jos kuluva vuosi näyttää menevän ilman yllätyksiä, niin lienee helppo ennustaa, että seuraava osinko on 0,62 euroa – ja sitä seuraavan vuoden osinko 0,65 euroa.

Oletetaan lisäksi, että osakkeen hintataso on keskimäärin sellainen, että ennustettuun osinkoon (0,62 euroa) nähden osinkotuotto on asettunut 4,0 prosenttiin. Näin osakkeen hinta on keskimäärin 15,50 eurossa (= 0,62/4%).

Ideana on siis hyödyntää osakkeiden hintaheiluntaa. Eli voidaan kysyä, että voisiko sijoittaja ostaa osakkeen silloin, kun osinkotuotto nousee 4,5 prosenttiin ja vastaavasti myydä sen silloin, kun osinkotuotto laskee 3,5 prosenttiin? Eli osto 13,78 eurossa ja myynti 17,71 eurossa?

JOS hän pystyy tähän, niin hän saisi yli 28 prosentin myyntivoiton. Ja myyntihintaa (17,71 euroa) odotellessa, hän saisi 4,5 prosentin nousevaa osinkotuottoa. Vaikka tähän menisi 3 vuotta, niin silti korkoa-korolle myyntivoitto olisi noin 8,6 prosenttia. Osingot huomioiden vuosituotto olisi 13,1 prosenttia!

Huomiohinta

Alaraja on eräänlainen huomiohinta eli indikaatti sille, että osake on viimeiseen puoleen vuoteen nähden alhaisella tasolla. Tämä vastaisi edellisen esimerkin tilannetta ”4,5 %”, jolloin yhtiön laadullinen arviointi tulisi tehdä. Mitään osaketta ei tulisi ostaa vain sen takia, että jokin mekaaninen tunnusluku (esim. PE) on alhaisella tasolla. Ei siis tässäkään tilanteessa.

Yläraja on eräänlainen vaihtelualueen ylähinta eli indikaatti sille, että osakkeen hinta on kalliin puoleinen. Tämä vastaisi edellisen esimerkin tilannetta ”3,5 %”. Ja ennen osakkeen myyntiä, sijoittajan tulisi tarkistaa, että onko yhtiön tilanne parantunut niin, että uusi hintataso on perusteltu.

Osinkotuottomenetelmän algoritmi

Menetelmässä määritellään ns. hintaputki, jonka sisällä osakkeen osinkotuotto on heilahdellut. Tämän jälkeen sijoittaja voisi hakea tilanteita, missä hän voisi ostaa osakkeen korkean osinkotuoton (esim. 4,5 %) kohdalla ja vastaavasti myydä sen alhaisen osinkotuoton (esim. 3,5 %) kohdalla.

Keskeisimmät parametrit algoritmille

 • Osinkoennusteet arvioidaan 12 kuukautta eteenpäin korottamalla edellistä normaalia osinkoa +8 prosentilla.
 • Mikäli yritys maksaa osingon useamman kerran vuodessa, kuten USA-yhtiöt usein 4 kertaa vuodessa, niin tällöin oletetaan, että osinko pysyy samana 4 kertaa, kunnes sitä seuraavia osinkoja nostetaan 8 prosentilla. Jos 4 viimeisintä osinkoa ovat olleet 0,20 / 0,20 / 0,22 / 0,22, niin tämän jälkeen ennusteena on 0,22 / 0,22 / 0,2376 / 0,2376. Eli 0,22 osinko nousi 8 prosenttia 0,2376.
 • Lisäosingot huomioidaan vain vaihtelualueen ylähinnan (putken yläreuna) laskennassa. Sen sijaan huomiohinnan laskennassa sitä ei suoraan huomioida. Algoritmi huomaa vain alentuneen osakkeen hinnan, ja käyttää sitä laskennassa.
 • Jos osinko nousee yli 10 prosenttia, niin laskennassa se tasataan 10 prosentin tasolle. Näin siksi, että monesti isot osingon korotukset ovat kertaluontoisia. Ja jos ne ovat pitkäikäisiä, niin silloin yhtiön osinkotuottoprofiili nousee usein alhaiselta (n. 2 %) ylemmälle tasolle (n. 4 %).

Laskennassa katsotaan 140 pörssipäivää eli noin 6 – 7 kuukautta. Tämä ajanjakso jaetaan osiin 1) osingon julkistuksen ja 2) osingon irtoamisen hetkillä. Jos 140 päivän jaksolle osuu useampi tapahtuma, niin jokainen jakso huomioidaan. Kultakin jaksolta kerätään

 • jakson pituus päivinä (muuttuja n)
 • käytetty osinkoennuste tai varsinainen osinko (osinko)
 • jakson osakkeen alin ja ylin hinta (alinhinta/ylinhinta)
 • hintakorjauskerroin

Hintakorjauskerrointa käytetään korjaamaan eri aikajaksojen hintaputkien rajat vastaamaan toisiaan. Hintakerroin saadaan kun uusimman aikajakson osinko tai osinkoennuste jaetaan edellisen jakson osingolla.

Mikäli osinko laskee, niin laskennassa käytetyn korjauskertoimen ansiosta huomiohinta laskee. Mikäli osingon maksu keskeytyy, niin silloin huomiohinta laskee nollaan. Molemmissa tapauksissa huomiohinta toipuu 140 päivän kuluessa vastaamaan alinta hintaa 140 päivän ajalta. Itse laitan nollaosingon maksajan huomiohinnan nollille eli en kelpuuta sitä salkkuuni.

Algoritmi

Hintaputken ylimmän hinnan eli vaihtelualueen ylähinnan määrittäminen

Katsotaan koko 140 päivän aikajaksolta korkein osakkeen hinta ja vähennetään tästä aikajakson aikana mahdollisesti irronneet lisäosingot (maksimihinta). Lasketaan päivillä ja hintakorjauskertoimella painotettu keskiarvo eli

vaihtelualueen ylähinta = SUM(n * hintakorjauskerroin * maksimihinta) / 140

Hintaputken alimman hinnan eli huomoihinnan määrittäminen

Huomiohinnan laskenta voitaisiin tehdä samalla idealla eli hakemalla koko jakson alin hinta ja laskemalla painotettu keskiarvo. Vaikeutena tässä on se, että osakkeen hinta laskee irronneen osingon verran, jolloin huomiohinta alittuisi monesti juuri osingon irtoamisen hetkellä. Ehkä vaihtelualueen ylähinta pitäisi laskea tällä huomiohinnan laskennan menetelmällä, jos vain yhtä laskentatapaa haluaisi käyttää.

Seuraava pseudo-koodi kuvaa laskentaa

data[]: {
  n, osinko, alinhinta, ylinhinta, hintakorjauskerroin
}
//järjestä taulukko uusimmasta vanhimpaan
data = sort.desc(data) 

minhinta = min(data::alinhinta)
for (i = 0 to data.length-1) {  
 hintakorjausA = data[i].hintakorjauskerroin  
  vertailuhintaA = data[i].alinhinta * hintakorjausA  
  if (lastitem(i)) {   
   if (vertailuhintaA > minhinta) {
    data[i].alinhinta = minhinta
   }
   exit for
  }
 
 hintakorjausB = data[i+1].hintakorjauskerroin 
 vertailuhintaB = data[i+1].alinhinta * hintakorjausB
 if (vertailuhintaB > vertailuhintaA) {
  data[i+1].alinhinta = data[i].alinhinta / hintakorjausB
 }

 if (data[i].alinhinta > minhinta) {
  data[i].alinhinta = minhinta
 } else {
  minhinta = data[i].alinhinta <<<<<< Korjaus algoritmiin 14.1.2017
 }
}

Eli käydän kerätty data läpi uusimmasta vanhimpaan ja asetetaan alinhinta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Lopuksi lasketaan

huomiohinta = SUM(n * hintakorjauskerroin * alinhinta) / 140

Algoritmi esimerkkeineen on esitetty kirjoituksessa: Osinkotuottomenetelmän algoritmi.