IBM: Ennusteet

Päivitetty 22.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

IBM näkymäarviot tilikaudesta 2020:

 • operating EPS: vähintään 13,35 USD
 • EPS: vähintään 10,57 USD
 • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12,5 miljardia dollaria

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

 • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
 • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
 • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
 • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
 • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Vuonna 2019 marginaalit laskivat edelleen ja arvioin vuoden 2020 marginaalien jäävän myöskin noin 17 prosentin tasolle. Eli ollaan varsin kaukana muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista.

Marginaali 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 34,4% 34,3% 40,0% 37,1%
Global Business Services 9,9% 10,0% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 5,8% 6,0% 6,1% 9,0%
Systems 12,5% 9,2% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 17,2% 16,9% 18,3% 18,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Cloud & Cognitive Software 24 000 7 400 5 400 5 800 5 400 23 200 7 238 5 280 5 645 5 037
Muutos (%) 3,4% 2,2% 2,3% 2,7% 7,2% 4,5% 8,7% 6,4% 3,2% -1,5%
Global Business Services 16 750 4 250 4 150 4 200 4 150 16 634 4 243 4 117 4 155 4 119
Muutos (%) 0,7% 0,2% 0,8% 1,1% 0,8% 0,2% -0,6% 1,0% 0,5% 0,1%
Global Technology Services 26 750 6 850 6 600 6 700 6 600 27 361 6 949 6 700 6 837 6 875
Muutos (%) -2,2% -1,4% -1,5% -2,0% -4,0% -6,1% -4,8% -5,6% -6,7% -7,4%
Systems 8 000 2 950 1 600 1 950 1 500 7 604 3 042 1 481 1 753 1 328
Muutos (%) 5,2% -3,0% 8,0% 11,2% 13,0% -5,4% 16,1% -14,7% -19,5% -11,5%
Global Financing 1 500 350 350 400 400 1 401 301 343 351 406
Muutos (%) 7,1% 16,3% 2,0% 14,0% -1,5% -11,8% -25,1% -11,6% -10,9% 0,2%
Muut 1 000 200 300 250 250 948 4 107 420 417
YHTEENSÄ 78 000 22 000 18 400 19 300 18 300 77 148 21 777 18 028 19 161 18 182
Muutos (%) 1,1% 1,0% 2,1% 0,7% 0,6% -3,1% 0,1% -3,9% -4,2% -4,7%

IBM sai Q4/2019 päätettyä 5 kvartaalia jatkuneen liikevaihdon laskun. Tosin aivan niukasti, sillä liikevaihto parani 0,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki etenkin RedHatin tuoma lisä sekä uuden z15-mainframe malliston julkistus. Yhtiö kertoi, että RedHatin synergiaedut alkoivat kantaa hedelmää, mikä tuki myös muiden IBM:n palveluiden myyntiä.

Segmenteistä huomio Global Technology Services:n liikevaihdon kehitykseen, sillä se oli noin 6 prosentin laskussa tilikaudella 2019. Laskua selittää se, että yhtiö on optimoimassa segmentin tarjontaa ja päättää alhaisen lisäarvon palveluitaan. Lisäksi tilauksia on tullut tietyiltä markkinoilta sekä eräiltä globaaleilta yrityksiltä odotettua vähemmän. Eli globaalin talouden hidastuminen näkyy tässä segmentissä. Itse arvioin nihkeän kehityksen jatkuvan vielä vuonna 2020 niin, että segmentin liikevaihto laskisi parin prosentin verran.

Yhtiö arvioi, että liikevaihto kääntyisi vuonna 2020 kasvuun, mitä tukee em. RedHat ja z15, mutta toisaalta painaa myydyt liiketoimet. Tästä syystä tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen noin prosentin nousuun 77 – 80 miljardiin dollariin.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Segmenttien tulos
Cloud & Cognitive Software 8 250 2 900 1 750 1 900 1 700 7 952 2 901 1 283 2 001 1 767
Muutos (%) 3,7% 0,0% 36,4% -5,0% -3,8% -10,5% -7,1% -37,4% -1,4% 5,2%
Global Business Services 1 650 500 550 300 300 1 666 478 573 300 315
Muutos (%) -1,0% 4,6% -4,0% 0,0% -4,8% 2,3% -15,5% 1,2% -19,4% 152,0%
Global Technology Services 1 550 625 475 200 250 1 645 645 490 235 275
Muutos (%) -5,8% -3,1% -3,1% -14,9% -9,1% -7,6% -1,7% -19,3% -47,9% 316,7%
Systems 1 000 600 300 300 -200 700 802 39 61 -202
Muutos (%) 42,9% -25,2% 669,2% 391,8% -22,5% 45,6% -81,3% -82,4%
Global Financing 1 000 250 250 225 275 1 054 252 275 239 288
Muutos (%) -5,1% -0,8% -9,1% -5,9% -4,5% -22,6% -21,0% -10,7% -33,1% -23,6%
YHTEENSÄ 13 450 4 875 3 325 2 925 2 325 13 017 5 078 2 660 2 836 2 443
Muutos (%) 3,3% -4,0% 25,0% 3,1% -4,8% -10,6% -2,6% -28,9% -20,2% 19,5%
Marginaali 17,2% 22,2% 18,1% 15,2% 12,7% 16,9% 23,3% 14,8% 14,8% 13,4%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Systems-segmentin Q4:n tulos pomppasi reilut 45 prosenttia julkistetun z15-mainframe malliston ansiosta. Tämän voi odottaa tuovan selvää tuloslisää myös tulevina kvartaaleina, joten tästä syystä tein segmentin tilikauden 2020 tulosennusteen noin 1,0 miljardiin dollariin eli kasvua tulisi reilu 40 prosenttia.

Muiden segmenttien tuloksentekokyvyssä on ollut haasteita ja tulokset laskivat laajalla rintamalla tilikauden 2019 aikana. Cloud & Cognitive Software -segmentin Q3/2019 lukuja painaa RedHat:n ostoihin liittyvät kertaluontoiset kulut, jonka johdosta tulos laski 37 prosenttia. Tämän ansiosta segmentin tulosennuste näyttää selvää nousua tilikaudelle 2020.

Muiden segmenttien kohdalla arvioin tuloskunnon jatkavan laskutrendiään.

Tilikauden 2020 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 13,0 – 14,0 miljardia dollaria. Negatiivista lähtökohdista huolimatta tulos siis kasvaisi 3,3 prosenttia, jota tukee em. viime vuoden kertaluontoiset erät. Tulos jäisi kuitenkin alle vuosien 2017 ja 2018 noin 14,5 miljardin dollarin tason.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Segmenttien tulos 13 450 4 875 3 325 2 925 2 325 13 017 5 078 2 660 2 836 2 443
Muut kulut -3 000 -725 -725 -725 -825 -2 851 -1 085 -1 138 -68 -560
Tulos ennen veroja 10 450 4 150 2 600 2 200 1 500 10 166 3 993 1 522 2 768 1 883
Verot -950 -350 -250 -200 -150 -730 -323 151 -269 -289
Nettotulos 9 500 3 800 2 350 2 000 1 350 9 436 3 670 1 673 2 499 1 594

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali. Tein tilikauden 2020 kuluennusteen noin 3,0 miljardiin dollariin.

Yhtiö arvioi tilikauden 2020 veroasteen olevan noin 7 – 9 prosenttia, joten käytin tätä arvoaluetta veroja laskiessani.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 9,25 – 9,75 miljardia dollaria, mikä nykyisellä osakemäärällä tarkoittaisi 10,63 dollarin EPSiä. IBM arvioi, että EPS olisi ”vähintään 10,57 dollaria”, joten oma ennusteeni on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Eli kääntyisikö yhtiön tuloskunto vihdoin nousu-uralle vuosien 2021 – 2022 aikana?
 • Miten kauppasodan kiristyminen taikka lieventyminen vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Miten z15 mainframe mallisto otetaan markkinoilla vastaan ja kauanko sen tuoma lisä jaksaa kannatella lukuja? Edellisen z14-malliston positiivinen vaikutus laimeni muutaman vuoden kuluessa.

Tein vuosien 2021 ja 2022 liikevaihtoennusteet hienoiseen kasvuun, missä kehitystä tukisi maailmantalouden piristyminen sekä yhtiön tekemien muutosten alkavan vihdoin kantaa hedelmää. Samasta syystä arvioin marginaalien nousevan asteittain 17,7 ja 18,3 prosenttiin.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 80 000 79 000 22 100 18 600 19 650 18 650
Muutos (%) 1,3% 1,3% 0,5% 1,1% 1,8% 1,9%
Segmenttien tulos 14 600 14 000 5 100 3 500 3 000 2 400
Muutos (%) 4,3% 4,1% 4,6% 5,3% 2,6% 3,2%
Marginaali 18,3% 17,7% 23,1% 18,8% 15,3% 12,9%

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Segmenttien tulos 14 600 14 000 5 100 3 500 3 000 2 400
Muut kulut -3 100 -3 000 -750 -750 -750 -750
Tulos ennen veroja 11 500 11 000 4 350 2 750 2 250 1 650
Verot -1 500 -1 400 -550 -350 -300 -200
Nettotulos 10 000 9 600 3 800 2 400 1 950 1 450

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus