IBM: Ennusteet

Päivitetty 21.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

IBM näkymäarviot tilikaudesta 2020:

  • operating EPS: vähintään 13,35 USD
  • EPS: vähintään 10,57 USD
  • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12,5 miljardia dollaria

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

  • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
  • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
  • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
  • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
  • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Vuonna 2019 marginaalit laskivat edelleen ja arvioin vuoden 2020 marginaalien jäävän myöskin noin 17 prosentin tasolle. Eli ollaan varsin kaukana muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista.

Marginaali 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 34,3% 40,0% 37,1%
Global Business Services 10,0% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 6,0% 6,1% 9,0%
Systems 9,2% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 16,9% 18,3% 18,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

IBM sai Q4/2019 päätettyä 5 kvartaalia jatkuneen liikevaihdon laskun. Tosin aivan niukasti, sillä liikevaihto parani 0,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki etenkin RedHatin tuoma lisä sekä uuden z15-mainframe malliston julkistus. Yhtiö kertoi, että RedHatin synergiaedut alkoivat kantaa hedelmää, mikä tuki myös muiden IBM:n palveluiden myyntiä.

Segmenteistä huomio Global Technology Services:n liikevaihdon kehitykseen, sillä se oli noin 6 prosentin laskussa tilikaudella 2019. Laskua selittää se, että yhtiö on optimoimassa segmentin tarjontaa ja päättää alhaisen lisäarvon palveluitaan. Lisäksi tilauksia on tullut tietyiltä markkinoilta sekä eräiltä globaaleilta yrityksiltä odotettua vähemmän. Eli globaalin talouden hidastuminen näkyy tässä segmentissä. Itse arvioin heikon kehityksen jatkuvan vuonna 2020.

Yhtiö arvioi, että liikevaihto kääntyisi vuonna 2020 kasvuun, mitä tukee em. RedHat ja z15, mutta toisaalta painaa myydyt liiketoimet. Koronaviruspandemia todennäköisesti kääntää liikevaihdon selvään laskuun.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Systems-segmentin Q4:n tulos pomppasi reilut 45 prosenttia julkistetun z15-mainframe malliston ansiosta. Tämän voi odottaa tuovan selvää tuloslisää myös tulevina kvartaaleina.

Muiden segmenttien tuloksentekokyvyssä on ollut haasteita ja tulokset laskivat laajalla rintamalla tilikauden 2019 aikana. Cloud & Cognitive Software -segmentin Q3/2019 lukuja painaa RedHat:n ostoihin liittyvät kertaluontoiset kulut, jonka johdosta tulos laski 37 prosenttia. Tämän ansiosta segmentin tulosennuste näyttää selvää nousua tilikaudelle 2020.

Muiden segmenttien kohdalla arvioin tuloskunnon jatkavan laskutrendiään.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Yhtiö arvioi tilikauden 2020 veroasteen olevan noin 7 – 9 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus