ITW sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 55 eri maassa ja sillä on noin 48 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ITW Ennuste
Osake (29.4.2019) 153,39 Osinko 12 kk 4,300
Markkina-arvo (Mrd) 50,6 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 14 625 (-1,0%) Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 2 600 (+1,4%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 7,89 Omav.aste 20%
PE 19,4 Gearing 204%
EV/EBIT 15,4 ROE 83%
PB 16,7 ROI 34%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ITW29.4.2019 | 153,39 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkeahko velkaisuus sekä pitkän aikavälin vaisu liikevaihdon ja tuloksen kehitys.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 17 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (7,4 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 20 – 25 prosenttia ja gearing on noussut selvästi yli 100 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,6 miljardia dollaria (n. 25-30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi osinko nousi 20 prosentilla elokuussa 2017 ja 28 prosentilla elokuussa 2018. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustamani osinko on 4,30 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 153,40 USD) antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (19,4x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman koholleen hinnoiteltuna. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2019

ITW:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 3 552 3 744 -5,1%
Liiketulos (ebit) 839 903 -7,1%
Nettotulos 597 652 -8,4%
EPS (USD) 1,81 1,90

Vuoden 2018 toisella puoliskolla alkanut liikevaihdon hienoinen lasku kiihtyi Q1:llä -5,1 prosenttiin. Liikevaihto laski laajalla rintamalla ja joukkoa johti aiempaan tapaan autoteollisuuden tuotannon laskut Euroopassa ja Kiinassa. Liikevaihdon laskua selittää myös valuuttakurssien vastatuuli, jonka vaikutus oli -3,4 prosenttiyksikköä.

Liikevaihdon lasku näkyi myös liiketuloksessa, joka laski -7 prosenttia. Automotive OEM -segmentin tulos jäi -23 prosenttia vertailukaudesta. Toisaalta dollarimääräinen tulos pysyi Q3/2018 ja Q4/2018 tasolla eli olisiko tämä se pohja, josta segmentti pyrkii ponnistamaan ylöspäin?

Construction Products -segmentin Q1-tulos jäi -8,4 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti osaltaan vaikeat talviolosuhteet, mikä jarrutti rakentamistöitä laajalti.

Nettotulosta laski em. valuuttakurssien vastatuuli sekä korkeammat tehokkuusohjelman kulut ja korkeampi veroaste (26,9 vs 23,2 %).

Näkymät 2019

ITW arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihdon orgaaninen kasvu on +0,5…+2,5 %
  • EPS: 7,90 – 8,20 USD (2018: 7,60 USD)
  • Veroaste: 24,5 – 25,5 %
  • Omia osakkeita ostetaan 1,5 miljardin dollarin edestä

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 700 3 831 -3,4% 14 625 14 768 -1,0%
Liiketulos (ebit) 920 932 -1,3% 3 690 3 584 3,0%
Nettotulos 650 666 -2,4% 2 600 2 563 1,4%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 4,30 3,78

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat ITW: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta (FCF).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

Kuten oheisesta taulukosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois. Vuodesta 2015 alkaen liikevaihto on ollut hienoisessa kasvutrendissä.

itw-tuloslaskelma-q12019

Toisaalta, toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen hyvänä kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun tilikaudella 2018 se oli noin 17,4 prosenttia. Alhaisempi veroaste toi karkeasti laskien noin yhden prosenttiyksikön lisän marginaaliin. Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita, niin osakekohtainen tulos, EPS, on noussut 3,74 dollarista 7,60 dollariin.

Ennusteet -sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 14,25 – 15,25 miljardia ja nettotulos 2,50 – 2,75 miljardia dollaria. Nämä arviot ovat linjassa yhtiön antamien ennusteiden kanssa. Nettotulosmarginaali nousisi näillä luvuilla 17,8 prosenttiin, missä kannattavuusohjelman sekä alhaisemman veroasteen tuomat lisät näkyvät.

PE-luvuilla mitattuna (19,4x – 23,6x) osake on koholleen hinnoiteltu. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia. Tämä parantaa yhtiön tulosnäkymiä myös tuleville vuosille, joten tämä puolustaa myös korkeaa arvostusta.

itw-roe-roi-q12019

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Positiivisen tuloskehityksen lisäksi, tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on puolittunut vuodesta 2012. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,6 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa lähes 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian varrella tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q12019

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 500 miljoonan dollarin eli noin 20 prosentin loven ennustettuun tulokseen.

itw-velkaisuus-q12019

Korollisten velkojen määrä on ollut nousussa ja velka nousi vuonna 2017 noin 8,3 miljardiin dollariin. Vuoden 2018 aikana velkojen määrä laski 7,4 miljardiin dollariin, joten olisikohan yhtiö laskemassa velkaisuuden riskitasoa?

Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 20 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 200 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2011 noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,8 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää. Vuoden 2018 rahavirtaa kohdensi alhaisempi veroaste.

Capex-investoinnit ovat noin 300 – 350 miljoonassa dollarissa. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Kuten ao. kuvasta nähdään, niin capex-investoinnit vastaavat vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa rautatieyhtiö Union Pacific Corporation:iin, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 1,6 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,45 miljardiin dollariin. Vuodesta 2013 kehitystä ei näytä tulleen juurikaan, mutta suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 5 vuoden (2014 – 2018) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 15,3 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 9,9 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Pelkkien osinkojen osuus voitonjaosta on nykyisellään noin 1,4 miljardia dollaria eli jos yhtiö lopettaa omien osakkeiden ostot, niin vapaasta rahavirrasta jää noin 1,1 miljardia dollaria lainojen lyhennyksiin. Huomioiden käteisen määrä, niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 6,15 miljardia dollaria, joten em. rahavirralla lainat lyhenisivät noin 5 – 7 vuodessa. Voidaan siis sanoa, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2004 eli 14 vuotta sitten kokonaisosinko oli 0,52 dollaria, kun tilikaudella 2018 se on 3,56 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +14,7 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q12019

Kuten oheisesta osinkokuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut noin 45 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 40 – 55 prosenttia. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ITW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
6/2019 1,000 6/2018 0,780 6/2017 0,650
9/2019 (e) 1,100 9/2018 1,000 9/2017 0,780
12/2019 (e) 1,100 12/2018 1,000 12/2017 0,780
3/2020 (e) 1,100 3/2019 1,000 3/2018 0,780
YHTEENSÄ 4,300 3,780 2,990
+13,8% +26,4% +19,6%

Q2-osinko on 1,00 dollaria, joka irtoaa 27.6.2019 ja se maksetaan 10.7.2019.

Seuraava kvartaaliosingon korotusvuoro olisi syksyllä 2019. Koska osinko on viime vuosien aikana noussut vauhdikkaasti, niin arvioin, että osingon hyvä nousuvauhti jatkuisi. Tein ennusteen noin +10 prosentin nousulla, mikä jää selvästi aiemmista nousuista, mutta ehkä tässä vaiheessa on hyvä pitää odotukset aiempaa varovaisempina.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,30 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (153,40 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Omien osakkeiden ostot

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut vuodesta 2015 noin -9,4 prosenttia. Tilikauden 2015 lopussa osakkeita oli noin 365,9 miljoonaa, kun Q4/2018 lopussa niitä oli 331,6 miljoonaa kappaletta.

Yhtiö arvioi ostavansa vuoden 2019 aikana omia osakkeitaan noin 1,5 miljardilla dollarilla. Q1/2019 aikan yhtiö käytti ostoihin noin 375 miljoonaa dollaria.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 003) sekä osingonmaksuilla (-1 055) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 125). Oikaisu on yhteensä -177 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (29.4.2019) 153,39 126,69 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08 60,81
Lkm (000) 329 600 337 100 346 800 357 100 365 900 404 600 449 300 473 200
Markkina-arvo (Mrd) 50,56 42,71 57,86 43,73 33,91 38,32 37,78 28,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Automotive OEM 3 150 3 338 3 271 2 864 2 529
Food Equipment 2 250 2 214 2 123 2 110 2 096
Test & Measurement and Electronics 2 170 2 171 2 069 1 974 1 969
Welding 1 750 1 691 1 538 1 486 1 650
Polymers & Fluids 1 700 1 724 1 724 1 691 1 712
Construction Products 1 675 1 700 1 672 1 609 1 587
Speciality Products 1 950 1 951 1 938 1 885 1 885
Muut -20 -21 -21 -20 -23
YHTEENSÄ 14 625 14 768 14 314 13 599 13 405
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Automotive OEM 715 751 747 690 613
Food Equipment 600 572 556 537 498
Test & Measurement and Electronics 555 523 464 372 322
Welding 500 474 415 370 415
Polymers & Fluids 385 369 357 343 335
Construction Products 405 414 399 361 316
Speciality Products 550 522 527 482 439
Muut -20 -41 29 -91 -71
YHTEENSÄ 3 690 3 584 3 494 3 064 2 867
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 700 3 552 14 625 14 768 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135 14 791
Liikevoitto 920 839 3 690 3 584 3 485 3 064 2 867 2 888 2 514 2 475
Nettotulos 650 597 2 600 2 563 2 345 2 035 1 899 1 900 1 679 2 870
Marginaali 17,6% 16,8% 17,8% 17,4% 16,4% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9% 19,4%
EPS 1,97 1,81 7,89 7,60 6,76 5,70 5,19 4,70 3,74 6,07
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 578 1 504 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618 2 779
Liikearvo 4 621 4 633 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886 5 530
Muut varat 8 950 8 733 8 934 8 171 8 200 9 021 11 462 11 000
Tase yhteensä 15 149 14 870 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309
Oma pääoma 3 019 3 254 4 585 4 254 5 224 6 819 9 703 10 561
Vähemmistö 4 4 4 5 4 5 6 9
Korolliset velat 7 741 7 380 8 328 7 829 7 422 7 457 6 344 5 048
Muut vastuut 4 385 4 232 3 863 3 113 3 079 3 397 3 913 3 691
Tase yhteensä 15 149 14 870 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 900 2 811 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528 2 072
Investoinnit: Capex -350 -364 -297 -273 -284 -361 -368 -382
Vapaa rahavirta (FCF) 2 550 2 447 2 105 2 029 2 015 1 255 2 160 1 690
Investoinnit: Muut 0 39 46 -259 74 3 203 -88 1 429
Investointien jälkeen 2 550 2 486 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072 3 119
Rahoitus: Voitonjako -2 925 -3 102 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428 -2 602
Rahoitus: Muut 0 -862 183 482 159 1 358 1 288 1 031
Rahavarojen muutos -375 -1 478 477 -485 -437 907 932 1 548
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,200 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,200 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480
Osinkotuotto 2,7% 2,8% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 53,2% 46,8% 42,3% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8% 24,4%
Osinko/FCF 54,3% 49,0% 47,1% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3% 41,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,6 19,6 27,4 21,9 18,4
PE (3v) 20,2 18,5 27,6 22,5 18,6 17,8 17,1 13,4
PE 19,4 16,7 24,7 21,5 17,9 20,2 22,5 10,0
EV/EBIT 15,4 13,6 18,1 16,0 13,3 14,5 16,1 12,5
Oma pääoma/osake 9,17 9,66 13,23 11,93 14,29 16,87 21,61 22,34
P/B 16,72 13,11 12,61 10,27 6,49 5,61 3,89 2,72
ROE 82,8% 65,3% 53,0% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6% 27,9%
ROI 34,5% 30,4% 27,9% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9% 16,7%
Omavaraisuusaste 20,0% 21,9% 27,3% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6% 54,7%
Gearing 203,9% 180,4% 114,1% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1% 21,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 143,53 126,69 141,12 138,54 156,66 166,85 147,96 143,25 132,47 122,46
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,300 4,200 4,100 4,000 3,780 3,560 3,340 3,120 2,990 2,860
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 3,3% 2,9% 2,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,61 7,60 7,57 7,49 7,18 6,76 6,56 6,23 6,03 5,70
PE 18,9 16,7 18,6 18,5 21,8 24,7 22,6 23,0 22,0 21,5
EV/EBIT 15,1 13,6 14,9 14,5 16,5 18,1 16,7 17,1 16,4 16,0
ROE 68,1% 65,3% 59,2% 59,3% 56,8% 53,0% 46,2% 44,5% 43,3% 42,9%
ROI 31,1% 30,4% 29,6% 30,3% 29,8% 27,9% 26,4% 25,9% 25,6% 24,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset