Kemira: Arvonmääritys

Päivitetty 14.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Kemiran viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

kemira-kaaviot-q32019

Kemiran osakkeen arvoksi sain 12,00 euroa (WACC: 5,7 %)

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,68 prosenttia, mikä on johdettu 7,0 prosentin oman pääoman ja 2,8 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2019e loppuvuosi 0,25 14,3 14,1
2020e 1,25 140,0 130,6
2021e 2,25 162,8 143,7
2022e 3,25 165,7 138,5
2023e 4,25 166,5 131,6
2024e 5,25 153,9 115,2
2025e 6,25 153,8 108,8
2026e 7,25 154,8 103,7
Päätearvo (e) 8,25 157,9 2 716,3
YHTEENSÄ (EV) 3 603
– korolliset velat -974
+ käteinen 107
– vähemmistön osuus -12
– vuokravastuut ja turvamarginaali -893
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 1 832
osakkeita (000) 152 649
OSAKKEEN ARVO 12,00

Saadusta noin 3,6 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 12,00 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 14.12.2019: 13,49 euroa

Laskennan parametrit

Kemira on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Kemira: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 127,6 103,1 24,5
EPS 0,836 0,675 0,161
Osinko 0,530 0,530 0,000
Oma pääoma 1212,7
Oma pääoma/osake 7,944

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (keskimäärin EU ja USA), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (14.12.2019) 13,49   EUR
Tuottovaatimus 7,00 %   1,25%+1,00*5,75%+0,0%
Osakkeita 152 649   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,28 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,02 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 63,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,77 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,00 %).

kemira-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 12,13 11,50 9,85 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49
Nettotulos 91,8 78,6 89,1 127,6 130,5 133,5 136,5 139,7
Muutos% 29,3% -14,4% 13,4% 43,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
EPS 0,60 0,52 0,58 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91
P/E 20,2 22,3 16,9 16,1 15,8 15,4 15,1 14,7
Osinko 0,53 0,53 0,53 0,53 0,54 0,56 0,57 0,60
Osinkotuotto 4,4% 4,6% 5,4% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 4,4%
Oma pääoma 7,76 7,69 7,87 7,94 8,10 8,43 8,76 9,10
P/B 1,56 1,50 1,25 1,70 1,66 1,60 1,54 1,48
ROE 8,2% 7,2% 8,0% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (13,49 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 127,6 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 131 ja 134  miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus