Kemira: Ennusteet

Päivitetty 8.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Yhtiö jatkaa edelleen raaka-ainekustannusten siirtämistä myyntihintoihin, kapasiteetin optimointia sekä toimintojen tehostamista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 565,0 395,0 390,0 395,0 385,0 1 520,3 390,4 385,2 376,0 368,7
Muutos (%) 2,9% 1,2% 1,2% 5,1% 4,4% 2,9% 4,7% 6,1% 1,9% -0,9%
Industry & Water 1 115,0 280,0 290,0 280,0 265,0 1 072,6 271,5 284,4 271,7 245,0
Muutos (%) 4,0% 3,1% 2,0% 3,1% 8,2% 6,3% 2,9% 9,7% 9,4% 3,0%
YHTEENSÄ 2 680,0 675,0 680,0 675,0 650,0 2 592,9 661,9 669,6 647,7 613,7
Muutos (%) 3,4% 2,0% 1,6% 4,2% 5,9% 4,3% 4,0% 7,6% 4,9% 0,6%

Pulp & Water -segmentin liikevaihdon kehitys parani vuoden 2018 toisella puoliskolla noin +5,4 prosentin kasvuun, kun alkupuolisko meni +0,5 prosentin kasvuvauhdissa. Yhtiö pystyi siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihin vuoden edetessä, minkä lisäksi myyntimäärät kasvoivat etenkin valkaisu- ja liimauskemikaaleissa.

Arvioin vuodelle 2019, että hyvä kehitys jatkuisi H1:llä, mutta hiipuisi sitten vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi kokonaisuudessa lähes +3 prosenttia, mihin päästäisiin oikeastaan sillä, että vuoden 2018 lopun hyvä taso pitäisi läpi vuoden.

Industry & Water -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +6 prosenttia, mitä tuki etenkin öljy- ja kaasuliiketoimintojen hyvä veto. Q4:n alhaisempaa kasvulukua selittää vertailuvuoden aikana tehty isompi kertatoimitus, jonka johdosta vertailuluku oli normaalia korkeampi. Sen sijaan APAC-alueella liikevaihdon kehitys oli negatiivista (-12 %), missä Kemira on kohdentanut toimintaansa kannattaviin asiakkaisiin.

Yhtiö arvioi, että öljy- ja kaasuliiketoiminnan kehitys hieman tasaantuu vuonna 2019, sillä markkinoiden kasvu hidastuu ja kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Tästä syystä tein Q1:n lukeman vielä selvään kasvuun (+8 %), mutta tämän jälkeen kehitys olisi noin +2…+3 prosentin luokkaa.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 2,55 – 2,75 miljardia euroa, missä kasvua tulisi noin +3,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pulp & Water 87,5 25,0 15,0 25,0 22,5 79,7 25,8 14,6 21,1 18,2
Muutos (%) 9,8% -3,1% 2,7% 18,5% 23,6% -8,3% -15,7% 40,4% -8,3% -20,5%
Industry & Water 72,5 15,5 22,0 17,5 17,5 68,5 15,3 21,3 17,4 14,5
Muutos (%) 5,8% 1,3% 3,3% 0,6% 20,7% 25,9% 36,6% -7,4% 65,7% 49,5%
YHTEENSÄ 160,0 40,5 37,0 42,5 40,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Muutos (%) 8,0% -1,5% 3,1% 10,4% 22,3% 4,9% -1,7% 7,5% 14,9% 0,3%
Marginaali 6,0% 6,0% 5,4% 6,3% 6,2% 5,7% 6,2% 5,4% 5,9% 5,3%

Pulp & Water -segmentin vuosi 2018 sujui Q3:n hyvästä tuloksesta huolimatta -8 prosentin laskussa. Yhtiön hintojen korotukset laahaavat kulutason nousua jäljessä, mikä selittää pitkälti tuloslaskun. Vuoden toisella puoliskolla vertailtavuutta hämärtää erilaiset kertaluontoiset erät, joita vuonna 2018 oli -7,9 miljoonan euron erä tuotantolinjan sulkemiseen liittyen sekä vuonna 2017 vahingonkorvaukseen liittyvä -12,7 miljoonan euron summa.

Arvioin segmentin liiketuloksen nousevan noin 87,5 miljoonaa euroon (+9,8 %), missä suurta kasvua selittää pitkälti vertailukauden -7,9 miljoonan euron erä. Jos tämän oikaisee pois, niin vuoden 2018 tulos olisi ollut noin 87,6 miljoonaa euroa, joten tähän nähden vuoden 2019 tulos pysyisi ennallaan.

Industry & Water -segmentin tulos kasvoi peräti +25,9 prosenttia vuodesta 2017. Tätä selittää pitkälti vertailukauden heikot tulosluvut sekä öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva veto. Kuten segmentin liikevaihdon kohdalla, niin tein Q1/2019 ennusteen selvästi parempaan tulokseen, mutta sen jälkeen kehitys olisi hitaampaa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 155 – 175 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +8 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tästä suuri osa tulisi siitä, että vertailukauden lukemia rasittaa em. -7,9 miljoonan euron erä. Tulosmarginaali nousisi noin 6,0 prosenttiin (2018: 5,7%).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 160,0 40,5 37,0 42,5 40,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Rahoituskulut (netto) -30,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -25,0 -5,8 -7,9 -7,4 -3,9
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 130,0 33,0 29,5 35,0 32,5 123,2 35,3 28,0 31,1 28,8
Verot -30,0 -7,5 -7,0 -8,0 -7,5 -28,1 -8,9 -5,9 -7,5 -5,8
Vähemmistön osuus -7,0 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -6,0 -1,0 -1,5 -1,8 -1,7
Nettotulos 93,0 24,0 21,0 25,0 23,0 89,1 25,4 20,6 21,8 21,3

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -30 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin -7 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 85 – 95 miljoonaa euroa. Kasvua tulee roimasti vuoteen 2018 nähden, mutta kuten edellä jo todettiin, niin vertailukauden tulos sisälsi -7,9 miljoonan euron kertaluontoisen kulun.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Kemiran hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Kemiran tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?
  • liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta osoittaa piristymisen merkkejä, mikä on nostanut Industry & Water -segmentin tuloskuntoa viime aikoina. Kuinka kauan hyvä kehitys jatkuu tämän osalta?
  • Kemira on perustamassa Kiinaan yhteisyrityksen, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 puolivälin aikoihin.

Tein Kemiran liikevaihtoennusteet noin +2,5…+3,5 prosentin kasvuun, sillä arvioin Kiinan yhteisyrityksen tuovan lisäpotkua liikevaihdon kehitykseen.

Arvioi, että Kiinan yhteisyritys tuonee noin 20 – 25 miljoonan euron vuotuisen lisän liiketulokseen. Tämä tarkoittaisi noin +5 miljoonan euron lisää per kvartaali. Tältä pohjalta tein vuoden 2020 ennusteet noin +7…+8 miljoonaa euroa suuremmilla luvuilla, kuin vuoden 2019 ennusteet olivat. Vuonna 2021 tuloskehitys seuraisi liikevaihdon kehitystä, pitäen marginaalit noin 6,5 prosentin tasolla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 30 – 35 miljoonaan euroon ja veroja laskiessani käytin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 975 2 875 725 725 725 700
Muutos (%) 3,5% 7,3% 7,4% 6,6% 7,4% 7,7%
Liiketulos 195 188 47 44 50 47
Muutos (%) 3,7% 17,5% 16,0% 18,9% 17,6% 17,5%
Marginaali 6,6% 6,5% 6,5% 6,1% 6,9% 6,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 195 188 47 44 50 47
Rahoituskulut (netto) -35 -32 -8 -8 -8 -8
Tulos ennen veroja 160 156 39 36 42 39
Verot -33 -31 -8 -7 -8 -8
Vähemmistön osuus -7 -7 -2 -2 -1 -2
Nettotulos 120 118 29 27 33 29

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

kemira-kvartaalituloslaskelma-q42018