Kemira: Ennusteet

Päivitetty 16.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2019 tasosta (410 M EUR).

Yhtiö jatkaa edelleen raaka-ainekustannusten siirtämistä myyntihintoihin, kapasiteetin optimointia sekä toimintojen tehostamista.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Pulp & Water -segmentin vuoden 2019 liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi, missä hyvä Q1:n piti kehityksen positiivisena. Sen jälkeen, Q2-Q4 aikana, liikevaihto oli laskussa, missä sitä painoi poistuminen ECOX-toiminnasta, jonka luvut sisältyvät vielä vertailukauden lukemiin.

Yhtiö käynnisti Q4/2019 aikana AKD-vahan tuotantolaitosta Kiinassa, joka on maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos. Tehtaan vaikutus alkaa näkymään segmentin luvuissa Q1/2020 alkaen.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 noin 5,9 prosenttia. Hyvä kehitys hyytyi kuitenkin Q4:lla, kun liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Q4:n heikompaa kehitystä selittää öljy- ja kaasuliiketoiminnan markkinoiden hidastuminen ja siitä aiheutunut myyntimäärien lasku. Lisäksi polymeerien myyntimäärät laskivat, jonka vaikutusta korkeammat hinnat kompensoivat.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

Pulp & Water -segmentin alkuvuoden 2019 vahva tuloskunto lässähti Q4:lla, kun raportoitu liiketulos jäi 1,7 miljoonaan euroon (-93 %). Yhtiön raportoima operatiivinen liiketulos oli 22,5 miljoonaa euroa (Q4/2018: 24,1 M EUR). Kannattavuutta laski kertaluontoiset erät, jotka liittyivät käynnissä olevan kanteen varaukseen sekä vuonna 2013 suljetun tuotantolaitoksen varaukseen.

Q1-Q3/2019 tuloskehitystä tuki tehdyt hintojen korotukset, alhaisemmat kustannukset sekä valuuttakurssien myötätuuli. Kuten todettua, niin yhtiö otti AKD-vahan tuotantolaitosta käyttöön Q4:n aikana, jonka tuoma tuloshyöty alkaisi realisoitumaan Q1/2020 aikana.

Industry & Water -segmentin vuoden 2019 tuloskehitys oli erinomaista ja tulos parani 77 prosenttia. Tuloskehitystä on tukenut korkeammat myyntihinnat sekä samalla laskeneet raaka-aineiden hinnat. Segmentin tämän vuoden kvartaalitulokset ovat olleet parhaita kvartaalituloksia ainakin viimeiseen 3 vuoteen.

Kaiken hyvän keskellä on hyvä huomata, että Q4:n tulos jäi 20 miljoonaan euroon – vaikka siis kasvoikin 32 prosenttia. Mutta tätä ennen kvartaalitulokset olivat 28 – 38 miljoonassa eurossa, joten varsin iso pudotus aikaisemmasta tasosta.

Kuten liikevaihdon kohdalla jo todettiin, niin yhtiö on lisäämässä kapasiteettia Hollannissa, jonka positiivinen tulosvaikutus alkaisi näkymään Q1/2020 aikana.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennustetta ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus