Kemira: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Kemira piti näkymät ennallaan eli yhtiö odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 311 miljoonasta eurosta.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 520,0 390,1 385,2 376,0 368,7 1 476,9 372,8 363,0 368,9 372,2
Muutos (%) 2,9% 4,6% 6,1% 1,9% -0,9% 1,3% 1,1% -0,6% 2,2% 2,7%
Industry & Water 1 080,0 278,9 284,4 271,7 245,0 1 009,1 263,8 259,2 248,3 237,8
Muutos (%) 7,0% 5,7% 9,7% 9,4% 3,0% 11,4% 15,8% 12,2% 9,5% 7,9%
YHTEENSÄ 2 600,0 669,0 669,6 647,7 613,7 2 486,0 636,6 622,2 617,2 610,0
Muutos (%) 4,6% 5,1% 7,6% 4,9% 0,6% 5,2% 6,7% 4,3% 5,0% 4,7%

Pulp & Water -segmentin liikevaihto on kääntynyt vuoden edetessä kelpo kasvuun. Alkuvuoden valuuttakurssien vastatuuli on taittunut, joten sekin näkyy liikevaihdon hyvänä kehityksenä Q3:lla. Myyntimäärät ja -hinnat ovat kehittyneet suotuisasti. Arvioin Q4:n myynnin olevan edelleen viimevuotista parempi, mutta kasvuluku jäänee Q3:n tasosta.

Industry & Water -segmentin liikevaihto on sen sijaan kehittynyt mallikkaasti koko kuluneen vuoden ja kasvua on tähän mennessä tullut +7,5 prosenttia. Segmentin liikevaihtoa on tukenut öljy- ja kaasuliiketoimintojen hyvä veto, jonka yhtiö kuitenkin arvioi hieman hidastuvan tulevina kvartaaleina. Tästä syystä tein Q4:n liikevaihtoennusteen hieman alle Q2 ja Q3 kasvulukujen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on noin 2,58 – 2,62 miljardia euroa, missä kasvua tulisi noin +4,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Pulp & Water 79,0 25,1 14,6 21,1 18,2 86,9 30,6 10,4 23,0 22,9
Muutos (%) -9,1% -18,0% 40,4% -8,3% -20,5% -14,5% 50,7% -63,5% -10,9% -15,2%
Industry & Water 70,0 16,8 21,3 17,4 14,5 54,4 11,2 23,0 10,5 9,7
Muutos (%) 28,7% 50,0% -7,4% 65,7% 49,5% 19,8% 25,8% 51,3% 15,4% -20,5%
YHTEENSÄ 149,0 41,9 35,9 38,5 32,7 141,3 41,8 33,4 33,5 32,6
Muutos (%) 5,4% 0,2% 7,5% 14,9% 0,3% -3,9% 43,2% -23,6% -4,0% -16,8%
Marginaali 5,7% 6,3% 5,4% 5,9% 5,3% 5,7% 6,6% 5,4% 5,4% 5,3%

Pulp & Water -segmentin Q1-Q2 2018 tuloskehitys oli selvässä laskussa (-14,4 %), mutta kääntyi Q3:lla kasvuun. Tähän vaikutti osittain se, että vertailukauden lukemaan sisältyi -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumma. Toisaalta Q3/2018 sisältyi -7,9 miljoonan euron kertaluontoinen erä tuotantolinjan sulkemiseen liittyen. Q3:lla kuitenkin kannattavuus parani siitäkin syystä, että myyntihinnat nousivat enemmän kuin tuotannon kulut. Tästä syystä arvioin segmentin tekevän Q4:lla vahvan, noin 25 miljoonan euron tuloksen, mikä tarkoittaisi noin 79 miljoonan euron tulosta tilikaudelle 2018 (-9 %).

Industry & Water -segmentin Q1-Q2:n tulos nousi lähes +58 prosenttia, mutta tätä selittää pitkälti vertailukauden heikot tulosluvut sekä öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva veto. Sen sijaan Q3:n tulos jäi vertailukaudesta noin -7,4 prosenttia. Aiempina vuosina Q4:n tulos on laskenut verrattuna Q3:een, joten noudatin ennusteessani tätä linjaa ja päädyin noin 15-17 miljoonan euron tulokseen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 147 – 150 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +5,4 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tulosmarginaali pysyisi noin 5,7 prosentissa. Tulosennustetta pudottaa yhtiön tekemä tuotantolinjan sulkemiseen tehty vajaan -8 miljoonan euron kertaluontoinen kirjaus.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 149,0 41,9 35,9 38,5 32,7 141,3 41,8 33,4 33,5 32,6
Rahoituskulut (netto) -27,0 -7,8 -7,9 -7,4 -3,9 -28,9 -7,1 -7,4 -7,7 -6,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,2
Tulos ennen veroja 122,0 34,1 28,0 31,1 28,8 112,6 34,6 26,1 25,8 26,1
Verot -26,4 -7,2 -5,9 -7,5 -5,8 -27,4 -8,8 -6,1 -6,2 -6,3
Vähemmistön osuus -6,6 -1,6 -1,5 -1,8 -1,7 -6,7 -1,5 -1,7 -1,9 -1,6
Nettotulos 89,0 25,3 20,6 21,8 21,3 78,5 24,3 18,3 17,7 18,2

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -27 miljoonaa euroa vuonna 2018. Veroja laskiessa käytin 21,1 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin -6,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 85 – 90 miljoonaa euroa. Kasvua tulee roimasti vuoteen 2017 nähden, mutta kuten edellä jo todettiin, niin vertailukauden tulos sisälsi -12,7 miljoonan euron kertaluontoisen kulun. Toisaalta tälle tilikaudelle tuli -7,9 miljoonan euron kulu, joten jos nämä oikaistaan takaisin niin ennustetulos olisi (ilman verokorjauksia) noin 93 – 98 miljoonaa ja vertailukauden tulos noin 91 miljoonaa euroa. Liikevaihdon sekä kannattavuuden kasvu näkyy tuloksen hyvässä kehityksessä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Kemiran sivustolla (https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osaketieto/konsensunennusteet/) on esitetty analyytikoiden konsensusennusteet tilikaudelle 2018. Näiden mukaan (24.10.2018)

  • liikevaihto: 2 570 M EUR [2 540 – 2 589]
  • vertailukelpoinen liiketulos: 173 M EUR [156 – 187]
  • nettotulos: 109 M EUR [94 – 122,5]

Liikevaihtoennusteeni on linjassa näiden ennusteiden kanssa, mutta liiketulos (149 M EUR) ja nettotulos (89 M EUR) jäävät analyytikoiden ennusteista. Tähän näyttäisi olevan syynä se, että ennusteet on tehty ennen Q3-tulosraporttia, joten näissä ei ole mukana em. -8 miljoonan euron kertaluontoista kulua. Mutta vaikka tämän oikaisisi pois, niin silti ennusteeni jäisivät alle konsensusennusteiden. Tilanne kannattakin tarkistaa muutaman viikon kuluttua, kun analyytikot ovat päivittäneet ennusteensa Q3-raportin tiedoilla.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Kemiran hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Kemiran tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?
  • liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta osoittaa piristymisen merkkejä, mikä on nostanut Industry & Water -segmentin tuloskuntoa viime aikoina. Kuinka kauan hyvä kehitys jatkuu tämän osalta?
  • Kemira on perustamassa Kiinaan yhteisyrityksen, jonka viranomaishyväksyntöjä odotetaan vielä vuoden 2018 puolella. Tämä tarkoittaisi sitä, että vuodesta 2019 alkaen yhteisyrityksestä tulisi liikevaihtoa ja tulostuottoa.

Kemiran liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa, missä vielä vuoden 2018 kehitystä haittaa valuuttakurssien epäedullinen kehitys. Tästä syystä arvioin, että tilikaudella 2019 liikevaihto jatkaa hyvää (+2,7 %) nousuaan, mutta sitten vuonna 2020 kasvu jäänee noin +2 prosentin tasolle.

Arvioin, että Kiinan yhteisyritys tuonee noin 20 – 25 miljoonan euron lisän liiketulokseen, minkä lisäksi odotan, että valuuttakurssien voimakas negatiivinen vaikutus laimenee vuonna 2019. Yhteisyrityksen muodostaminen on ottanut ennakoitua enemmän aikaa, joten tästä syystä arvioin tulosparannuksen vaikuttavan vasta H2/2019 alkaen.

Rahoituskulujen arvioin nousevan vuodesta 2018 ja veroja laskiessani käytin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 2 730 2 670 675 680 675 640
Muutos (%) 2,2% 2,7% 0,9% 1,6% 4,2% 4,3%
Liiketulos 205 180 54 51 40 35
Muutos (%) 13,9% 20,8% 28,9% 42,1% 3,9% 7,0%
Marginaali 7,5% 6,7% 8,0% 7,5% 5,9% 5,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 205 180 54 51 40 35
Rahoituskulut (netto) -35 -32 -8 -8 -8 -8
Tulos ennen veroja 170 148 46 43 32 27
Verot -38 -33 -10 -10 -7 -6
Vähemmistön osuus -7 -7 -2 -2 -1 -2
Nettotulos 125 108 34 31 24 19

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset