Kemira: Ennusteet

Päivitetty 25.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Yhtiö jatkaa edelleen raaka-ainekustannusten siirtämistä myyntihintoihin, kapasiteetin optimointia sekä toimintojen tehostamista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 525,0 387,9 382,9 373,4 380,8 1 520,3 390,4 385,2 376,0 368,7
Muutos (%) 0,3% -0,6% -0,6% -0,7% 3,3% 2,9% 4,7% 6,1% 1,9% -0,9%
Industry & Water 1 150,0 285,9 306,9 290,2 267,0 1 072,6 271,5 284,4 271,7 245,0
Muutos (%) 7,2% 5,3% 7,9% 6,8% 9,0% 6,3% 2,9% 9,7% 9,4% 3,0%
YHTEENSÄ 2 675,0 673,8 689,8 663,6 647,8 2 592,9 661,9 669,6 647,7 613,7
Muutos (%) 3,2% 1,8% 3,0% 2,5% 5,6% 4,3% 4,0% 7,6% 4,9% 0,6%

Pulp & Water -segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden 2019 aikana noin 0,6 prosenttia, missä hyvä Q1:n pitää liikevaihtoa vielä kasvussa. Q2:n jälkeen liikevaihtoa painaa poistuminen ECOX-toiminnasta, jonka luvut sisältyvät vielä vertailukauden lukemiin.

Yhtiö on käynnistämässä AKD-vahan tuotantolaitosta Kiinassa. Tehdas on maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos, joten se tuo jälleen kasvua segmentin liikevaihtoon lähitulevaisuudessa.

Arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi hieman vuodesta 2018 .

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi Q1-Q3/2019 aikana noin 7,9 prosenttia. Liuskeöljyn ja -kaasun markkinoiden hidastuminen voimistui Q3:n aikana. Tästäkin huolimatta öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva kehitys (+18 %) jatkui myös Q3:lla. Myös vedenkäsittelyssä hintojen korotukset tukivat liikevaihdon kasvua.

Yhtiö arvioi, että öljy- ja kaasuliiketoiminnan kehitys hieman tasaantuu vuonna 2019, sillä markkinoiden kasvu hidastuu ja kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Hyvästä alkuvuodesta johtuen tein segmentin Q4:n ennusteen noin 5 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 2 640 – 2 700 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin 3,2 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pulp & Water 100,0 28,3 31,6 21,3 18,8 79,7 25,8 14,6 21,1 18,2
Muutos (%) 25,5% 9,7% 116,4% 0,9% 3,3% -8,3% -15,7% 40,4% -8,3% -20,5%
Industry & Water 120,0 19,2 37,6 35,0 28,2 68,5 15,3 21,3 17,4 14,5
Muutos (%) 75,2% 25,5% 76,5% 101,1% 94,5% 25,9% 36,6% -7,4% 65,7% 49,5%
YHTEENSÄ 220,0 47,5 69,2 56,3 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Muutos (%) 48,4% 15,6% 92,8% 46,2% 43,7% 4,9% -1,7% 7,5% 14,9% 0,3%
MARGINAALI 8,2% 7,0% 10,0% 8,5% 7,3% 5,7% 6,2% 5,4% 5,9% 5,3%

Pulp & Water -segmentin Q3:n tulos kasvoi peräti 116 prosenttia, mitä selittää vertailukauden -7,9 miljoonan euron erä. Tämä oikaisten tulos olisi silti kasvanut vahvasti (+40 %).

Tuloskehitystä tuki tehdyt hintojen korotukset, alhaisemmat kustannukset sekä valuuttakurssien myötätuuli.

Yhtiö kertoi, että segmentin lähiajan markkinakysynnässä on nähtävissä jonkin verran pehmeyttä. Lisäksi yhtiö ottaa AKD-vahan tuotantolaitosta käyttöön Q4:n aikana, josta voi tulla yllättäviä kuluja. Näistä syystä johtuen arvioin Q4:n tuloksen kasvavan noin 9 – 10 prosenttia niin, että koko vuoden tulos olisi noin 100 miljoonaa euroa.

Industry & Water -segmentin alkuvuoden tuloskunto on ollut erinomaista. Tulos on kasvanut nyt lähes 90 prosenttia. Hyvää tuloskehitystä on tukenut korkeammat myyntihinnat sekä samalla laskeneet raaka-aineiden hinnat. Segmentin tämän vuoden kvartaalitulokset ovat olleet parhaita kvartaalituloksia ainakin viimeiseen 3 vuoteen.

Yhtiö kertoo, että se on lisäämässä kapasitettia Hollannissa, mistä aiheutuu käynnistyskustannuksia Q4:lle. Tästä syystä arvioin Q4:n euromääräisen lukeman jäävän alle aikaisempien kvartaalien lukemista. Koko vuoden tulos olisi noin 120 miljoonaa euroa

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 210 – 230 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin 48 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali nousisi noin 8,2 prosenttiin (2018: 5,7%).

Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan USA:n ja Kiinan kauppasodan kärjistymisen ja/tai pitkittymisen johdosta, niin silloin tulosennuste voi olla liian positiivinen.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 220,0 47,5 69,2 56,3 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Rahoituskulut (netto) -40,0 -10,7 -10,5 -10,0 -8,8 -25,0 -5,8 -7,9 -7,4 -3,9
Tulos ennen veroja 180,0 36,8 58,7 46,3 38,2 123,2 35,3 28,0 31,1 28,8
Verot -46,0 -10,7 -15,3 -11,1 -8,9 -28,1 -8,9 -5,9 -7,5 -5,8
Vähemmistön osuus -6,5 -1,6 -1,9 -1,6 -1,4 -6,0 -1,0 -1,5 -1,8 -1,7
Nettotulos 127,5 24,5 41,5 33,6 27,9 89,1 25,4 20,6 21,8 21,3
EPS 0,84 0,16 0,27 0,22 0,18 0,58 0,17 0,13 0,14 0,14

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -40 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin -6,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 120 – 130 miljoonaa euroa. Kasvua tulisi roimasti vuoteen 2018 nähden, jota hyvä alkuvuosi pohjusti. Muistetaan kuitenkin se, että vertailukauden tulos sisälsi -7,9 miljoonan euron kertaluontoisen kulun.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Kemiran hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Kemiran tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?
  • liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta osoittaa piristymisen merkkejä, mikä on nostanut Industry & Water -segmentin tuloskuntoa viime aikoina. Kuinka kauan hyvä kehitys jatkuu tämän osalta?
  • Kemira on perustamassa Kiinaan yhteisyrityksen, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 loppupuolella.

Tein Kemiran liikevaihtoennusteen vuodelle 2020 selvään kasvuun, sillä arvioin Kiinan yhteisyrityksen tuovan lisäpotkua liikevaihdon kehitykseen. Kasvu olisi edelleen hyvää vuonna 2021.

Arvioin, että Kiinan yhteisyritys tuonee noin 20 – 25 miljoonan euron vuotuisen lisän liiketulokseen vuonna 2020. Tämä tarkoittaisi noin 5 miljoonan euron lisää per kvartaali. Tältä pohjalta tein vuoden 2020 ennusteet noin +5…+8 miljoonaa euroa suuremmilla luvuilla, kuin vuoden 2019 ennusteet olivat. Vuonna 2021 tuloskehitys seuraisi liikevaihdon kehitystä, pitäen marginaalit noin 8,0 – 8,5 prosentin tasolla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 40 miljoonaan euroon ja veroja laskiessani käytin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 975 2 875 725 725 725 700
Muutos (%) 3,5% 7,5% 7,6% 5,1% 9,3% 8,1%
Liiketulos (ebit) 248,0 239,0 60,0 63,0 62,0 54,0
Muutos (%) 3,8% 8,6% 26,3% -9,0% 10,1% 14,9%
MARGINAALI 8,3% 8,3% 8,3% 8,7% 8,6% 7,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 248,0 239,0 60,0 63,0 62,0 54,0
Rahoituskulut (netto) -40,0 -40,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Tulos ennen veroja 208,0 199,0 50,0 53,0 52,0 44,0
Verot -47,5 -46,0 -11,0 -13,0 -12,0 -10,0
Vähemmistön osuus -8,0 -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Nettotulos 152,5 145,0 37,0 38,0 38,0 32,0
EPS 1,00 0,95 0,24 0,25 0,25 0,21

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus