Kemira: Ennusteet

Päivitetty 19.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Yhtiö jatkaa edelleen raaka-ainekustannusten siirtämistä myyntihintoihin, kapasiteetin optimointia sekä toimintojen tehostamista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 520,0 385,8 380,0 373,4 380,8 1 520,3 390,4 385,2 376,0 368,7
Muutos (%) 0,0% -1,2% -1,3% -0,7% 3,3% 2,9% 4,7% 6,1% 1,9% -0,9%
Industry & Water 1 140,0 282,8 300,0 290,2 267,0 1 072,6 271,5 284,4 271,7 245,0
Muutos (%) 6,3% 4,2% 5,5% 6,8% 9,0% 6,3% 2,9% 9,7% 9,4% 3,0%
YHTEENSÄ 2 660,0 668,6 680,0 663,6 647,8 2 592,9 661,9 669,6 647,7 613,7
Muutos (%) 2,6% 1,0% 1,6% 2,5% 5,6% 4,3% 4,0% 7,6% 4,9% 0,6%

Pulp & Water -segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden 2019 aikana noin +1,3 prosenttia. Neljä kvartaalia jatkunut liikevaihdon kasvuputki katkesi Q2:lla, missä liikevaihtoa painoi poistuminen ECOX-toiminnasta.

Yhtiö on viimeistelemässä AKD-vahan tuotantolaitoksen rakentamista Kiinassa. Valmistuessaan se olisi maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos. En ole huomioinut tämän tehtaan vaikutusta vuoden 2019 ennusteissa.

Arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto jäisi vuoden 2018 tasolle, mikä tarkoittaisi liikevaihdon laskun jatkumista vuoden toisella puoliskolla.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi H1:llä noin +7,8 prosenttia. Öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva kysyntä tuki liikevaihdon kasvua. Myös vedenkäsittelyssä hintojen korotukset tukivat liikevaihdon kasvua. Yhtiöllä oli myös joitakin toimitushäiriöitä, mutta näiden vaikutusta ei Q2:n luvuissa enää näkynyt.

Yhtiö arvioi, että öljy- ja kaasuliiketoiminnan kehitys hieman tasaantuu vuonna 2019, sillä markkinoiden kasvu hidastuu ja kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Hyvästä alkuvuodesta johtuen tein segmentin loppuvuoden ennusteet noin +4…+5 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 2,60 – 2,75 miljardia euroa, missä kasvua tulisi noin +2,6 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pulp & Water 85,0 22,9 22,0 21,3 18,8 79,7 25,8 14,6 21,1 18,2
Muutos (%) 6,6% -11,2% 50,7% 0,9% 3,3% -8,3% -15,7% 40,4% -8,3% -20,5%
Industry & Water 120,0 26,3 30,5 35,0 28,2 68,5 15,3 21,3 17,4 14,5
Muutos (%) 75,2% 71,9% 43,2% 101,1% 94,5% 25,9% 36,6% -7,4% 65,7% 49,5%
YHTEENSÄ 205,0 49,2 52,5 56,3 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Muutos (%) 38,3% 19,7% 46,2% 46,2% 43,7% 4,9% -1,7% 7,5% 14,9% 0,3%
Marginaali 7,7% 7,4% 7,7% 8,5% 7,3% 5,7% 6,2% 5,4% 5,9% 5,3%

Pulp & Water -segmentin alkuvuoden tulos kasvoi liikevaihdon tapaan noin +2,0 prosenttia. Tuloskehitystä tuki tehdyt hintojen korotukset. Lisäksi kannattavuuden parantaminen on yhtiön fokuksessa.

Vuoden toisella puoliskolla vertailtavuutta hämärtää erilaiset kertaluontoiset erät, joita vuonna 2018 oli -7,9 miljoonan euron erä tuotantolinjan sulkemiseen liittyen.

Arvioin segmentin liiketuloksen nousevan noin 85 miljoonaa euroon (+6,6 %), missä suurta kasvua selittää pitkälti vertailukauden -7,9 miljoonan euron erä. Jos tämän oikaisee pois, niin vuoden 2018 tulos olisi ollut noin 87,6 miljoonaa euroa, joten tähän nähden vuoden 2019 tulos laskisi hieman.

Industry & Water -segmentin alkuvuoden tuloskunto on ollut erinomaista. Tulos on kasvanut nyt lähes +100 prosenttia. Hyvää tuloskehitystä tuki korkeammat myyntihinnat, mutta samalla laskeneet raaka-aineiden hinnat. Segmentin Q1 sekä Q2 tulos ovat olleet parhaita kvartaalituloksia ainakin viimeiseen 3 vuoteen.

Arvioin erinomaisen tuloskehityksen tasaantuvan vuoden edetessä, mutta silti tuloskehitys olisi hyvää.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 180 – 210 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +38 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali nousisi noin 7,7 prosenttiin (2018: 5,7%).

Vahva tuloskasvu perustuu oletukseen, että Industry & Water -segmentin hyvä tuloskehitys jatkuu vuoden 2019 toisella puoliskolla. Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan USA:n ja Kiinan kauppasodan kärjistymisen ja/tai pitkittymisen johdosta, niin silloin tulosennuste voi olla liian positiivinen.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 205,0 49,2 52,5 56,3 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Rahoituskulut (netto) -40,0 -11,2 -10,0 -10,0 -8,8 -25,0 -5,8 -7,9 -7,4 -3,9
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 165,0 38,0 42,5 46,3 38,2 123,2 35,3 28,0 31,1 28,8
Verot -38,0 -8,5 -9,5 -11,1 -8,9 -28,1 -8,9 -5,9 -7,5 -5,8
Vähemmistön osuus -7,0 -2,0 -2,0 -1,6 -1,4 -6,0 -1,0 -1,5 -1,8 -1,7
Nettotulos 120,0 27,5 31,0 33,6 27,9 89,1 25,4 20,6 21,8 21,3

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -40 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin -7,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 110 – 125 miljoonaa euroa. Kasvua tulisi roimasti vuoteen 2018 nähden, jota hyvä alkuvuosi pohjusti. Muistetaan kuitenkin se, että vertailukauden tulos sisälsi -7,9 miljoonan euron kertaluontoisen kulun.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Kemiran hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Kemiran tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?
  • liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta osoittaa piristymisen merkkejä, mikä on nostanut Industry & Water -segmentin tuloskuntoa viime aikoina. Kuinka kauan hyvä kehitys jatkuu tämän osalta?
  • Kemira on perustamassa Kiinaan yhteisyrityksen, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 loppupuolella.

Tein Kemiran liikevaihtoennusteen vuodelle 2020 selvään kasvuun, sillä arvioin Kiinan yhteisyrityksen tuovan lisäpotkua liikevaihdon kehitykseen. Kasvu olisi edelleen hyvää vuonna 2021.

Arvioin, että Kiinan yhteisyritys tuonee noin 20 – 25 miljoonan euron vuotuisen lisän liiketulokseen vuonna 2020. Tämä tarkoittaisi noin +5 miljoonan euron lisää per kvartaali. Tältä pohjalta tein vuoden 2020 ennusteet noin +5…+8 miljoonaa euroa suuremmilla luvuilla, kuin vuoden 2019 ennusteet olivat. Vuonna 2021 tuloskehitys seuraisi liikevaihdon kehitystä, pitäen marginaalit noin 7,8 prosentin tasolla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 40 miljoonaan euroon ja veroja laskiessani käytin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 975 2 875 725 725 725 700
Muutos (%) 3,5% 8,1% 8,4% 6,6% 9,3% 8,1%
Liiketulos 232 225 55 57 60 53
Muutos (%) 3,1% 9,8% 11,8% 8,6% 6,6% 12,8%
Marginaali 7,8% 7,8% 7,6% 7,9% 8,3% 7,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 232 225 55 57 60 53
Rahoituskulut (netto) -40 -40 -10 -10 -10 -10
Tulos ennen veroja 192 185 45 47 50 43
Verot -42 -40 -10 -10 -10 -10
Vähemmistön osuus -10 -10 -3 -3 -2 -2
Nettotulos 140 135 32 34 38 31

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset