Kemira: Ennusteet

Päivitetty 26.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Yhtiö jatkaa edelleen raaka-ainekustannusten siirtämistä myyntihintoihin, kapasiteetin optimointia sekä toimintojen tehostamista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 562,5 394,2 395,0 392,5 380,8 1 520,3 390,4 385,2 376,0 368,7
Muutos (%) 2,8% 1,0% 2,5% 4,4% 3,3% 2,9% 4,7% 6,1% 1,9% -0,9%
Industry & Water 1 117,5 280,5 292,5 277,5 267,0 1 072,6 271,5 284,4 271,7 245,0
Muutos (%) 4,2% 3,3% 2,8% 2,1% 9,0% 6,3% 2,9% 9,7% 9,4% 3,0%
YHTEENSÄ 2 680,0 674,7 687,5 670,0 647,8 2 592,9 661,9 669,6 647,7 613,7
Muutos (%) 3,4% 1,9% 2,7% 3,4% 5,6% 4,3% 4,0% 7,6% 4,9% 0,6%

Pulp & Water -segmentin liikevaihto kasvoi noin +3 prosentin verran, mitä tuki valuuttakurssien myötätuuli sekä hintojen korotukset. Liikevaihtoa painoi poistuminen ECOX-toiminnasta. Yhtiö arvioi, että markkinakysyntä on tällä hetkellä melko hyvällä tasolla. Lisäksi sellu- ja paperiyhtiöiden kapasiteettilaajennukset luovat positiivisia odotuksia pidemmälle aikavälille.

Yhtiö on viimeistelemässä AKD-vahan tuotantolaitoksen rakentamista Kiinassa. Valmistuessaan se olisi maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos. En ole huomioinut tämän tehtaan vaikutusta vuoden 2019 ennusteissa.

Arvioin vuodelle 2019, että hyvä kehitys jatkuisi vielä Q2:lla, mutta hidastuisi sitten vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi kokonaisuudessa lähes +3 prosenttia.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi +9 prosenttia. Öljy- ja kaasuliiketoiminnan liikevaihto kasvoi +34 prosenttia, vaikka markkinoiden kasvu on hidastumassa.

Myös vedenkäsittelyssä hintojen korotukset tukivat liikevaihdon kasvua. Sen sijaan myyntimäärät laskivat johtuen asiakasmixin muutoksesta. Aiemmin kerrotun mukaisesti APAC-alueen liikevaihto oli negatiivista (-16 %), missä Kemira on kohdentanut toimintaansa kannattaviin asiakkaisiin.

Yhtiöllä oli myös joitakin toimitushäiriöitä, joiden vaikutus näkyy Q2:n puolella. Mikäli oikein ymmärsin yhtiön raporttia, niin mistään dramaattisesta tilanteesta ei kuitenkaan ole kyse.

Yhtiö arvioi, että öljy- ja kaasuliiketoiminnan kehitys hieman tasaantuu vuonna 2019, sillä markkinoiden kasvu hidastuu ja kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Tästä syystä tein segmentin loppuvuoden ennusteet noin +2,0…+3,5 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 2,6 – 2,8 miljardia euroa, missä kasvua tulisi noin +3,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pulp & Water 85,0 22,7 21,0 22,5 18,8 79,7 25,8 14,6 21,1 18,2
Muutos (%) 6,6% -12,0% 43,8% 6,6% 3,3% -8,3% -15,7% 40,4% -8,3% -20,5%
Industry & Water 87,5 16,3 23,0 20,0 28,2 68,5 15,3 21,3 17,4 14,5
Muutos (%) 27,7% 6,5% 8,0% 14,9% 94,5% 25,9% 36,6% -7,4% 65,7% 49,5%
YHTEENSÄ 172,5 39,0 44,0 42,5 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Muutos (%) 16,4% -5,1% 22,6% 10,4% 43,7% 4,9% -1,7% 7,5% 14,9% 0,3%
Marginaali 6,4% 5,8% 6,4% 6,3% 7,3% 5,7% 6,2% 5,4% 5,9% 5,3%

Pulp & Water -segmentin Q1:n tulos kasvoi liikevaihdon tapaan +3,3 prosenttia. Tuloskehitystä tuki tehdyt hintojen korotukset. Lisäksi kannattavuuden parantaminen on yhtiön fokuksessa.

Vuoden toisella puoliskolla vertailtavuutta hämärtää erilaiset kertaluontoiset erät, joita vuonna 2018 oli -7,9 miljoonan euron erä tuotantolinjan sulkemiseen liittyen.

Arvioin segmentin liiketuloksen nousevan noin 85 miljoonaa euroon (+6,6 %), missä suurta kasvua selittää pitkälti vertailukauden -7,9 miljoonan euron erä. Jos tämän oikaisee pois, niin vuoden 2018 tulos olisi ollut noin 87,6 miljoonaa euroa, joten tähän nähden vuoden 2019 tulos laskisi hieman.

Industry & Water -segmentin Q1-tulos kasvoi +95 prosenttia. Hyvää tuloskehitystä tuki korkeammat myyntihinnat, mutta samalla laskeneet raaka-aineiden hinnat. Segmentin Q1-tulos oli paras kvartaalitulos ainakin viimeiseen 3 vuoteen.

Kuten liikevaihdon kohdalla todettiin, niin yhtiöllä oli joitain toimituskatkoksia, joiden vaikutus realisoituu Q2:lla korkeampina kuluina. Tästä syystä tein Q2:n tulosennusteen selvästi alle Q1:n ennätystason. Lisäksi arvioin erinomaisen tuloskehityksen tasaantuvan vuoden edetessä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 165 – 180 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +16,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali nousisi noin 6,4 prosenttiin (2018: 5,7%).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 172,5 39,0 44,0 42,5 47,0 148,2 41,1 35,9 38,5 32,7
Rahoituskulut (netto) -35,0 -8,7 -9,0 -8,5 -8,8 -25,0 -5,8 -7,9 -7,4 -3,9
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 137,5 30,3 35,0 34,0 38,2 123,2 35,3 28,0 31,1 28,8
Verot -31,0 -6,9 -7,7 -7,5 -8,9 -28,1 -8,9 -5,9 -7,5 -5,8
Vähemmistön osuus -6,5 -1,8 -1,8 -1,5 -1,4 -6,0 -1,0 -1,5 -1,8 -1,7
Nettotulos 100,0 21,6 25,5 25,0 27,9 89,1 25,4 20,6 21,8 21,3

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -35 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin -6,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 90 – 105 miljoonaa euroa. Kasvua tulisi roimasti vuoteen 2018 nähden, jota hyvä Q1:n pohjusti. Muistetaan kuitenkin se, että vertailukauden tulos sisälsi -7,9 miljoonan euron kertaluontoisen kulun.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Kemiran hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Kemiran tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?
  • liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta osoittaa piristymisen merkkejä, mikä on nostanut Industry & Water -segmentin tuloskuntoa viime aikoina. Kuinka kauan hyvä kehitys jatkuu tämän osalta?
  • Kemira on perustamassa Kiinaan yhteisyrityksen, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 puolivälin aikoihin.

Tein Kemiran liikevaihtoennusteen vuodelle 2020 selvään kasvuun, sillä arvioin Kiinan yhteisyrityksen tuovan lisäpotkua liikevaihdon kehitykseen. Kasvu olisi edelleen hyvää vuonna 2021.

Arvioi, että Kiinan yhteisyritys tuonee noin 20 – 25 miljoonan euron vuotuisen lisän liiketulokseen vuonna 2020. Tämä tarkoittaisi noin +5 miljoonan euron lisää per kvartaali. Tältä pohjalta tein vuoden 2020 ennusteet noin +7…+8 miljoonaa euroa suuremmilla luvuilla, kuin vuoden 2019 ennusteet olivat. Vuonna 2021 tuloskehitys seuraisi liikevaihdon kehitystä, pitäen marginaalit noin 7,0 prosentin tasolla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 35 miljoonaan euroon ja veroja laskiessani käytin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 975 2 875 725 725 725 700
Muutos (%) 3,5% 7,3% 7,5% 5,5% 8,2% 8,1%
Liiketulos 207 200 46 51 51 52
Muutos (%) 3,5% 15,9% 17,9% 15,9% 20,0% 10,6%
Marginaali 7,0% 7,0% 6,3% 7,0% 7,0% 7,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 207 200 46 51 51 52
Rahoituskulut (netto) -37 -35 -9 -9 -9 -8
Tulos ennen veroja 170 165 37 42 42 44
Verot -38 -37 -8 -9 -10 -10
Vähemmistön osuus -10 -10 -3 -3 -2 -2
Nettotulos 122 118 26 30 30 32

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset