Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 14.3.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (14.3.2018)11,09 EURMarkkina-arvo1,69 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,53 EUR Osinkotuotto4,8 %
Liikevaihto 2018e2 600 M EUR (+4,6 %)Nettotulos 2018e100 M EUR (+26,6 %)
PE16,9ROE8,5 %

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 4750 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

KEMIRA14.3.2018 | 11,09 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin +1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin +4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin +2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 60 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto on noin 4,8 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla vuodesta 2011 alkaen. Tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Näin vaarana on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan, mikäli tuloskasvua ei saada aikaiseksi. Tämä yli 100 prosentin osingonmaksusuhde selittää osaltaan myös sen, miksi velkaisuus on nousussa.

Tilikausi 2017

Kemiran vuosi 2017

  • liikevaihto: 2 486 M EUR (2 363 M EUR / +5,2 %)
  • nettotulos (omistajille): 79 M EUR (92 M EUR / -14,1 %)
  • EPS: 0,52 EUR (0,60 EUR)
  • osinkoehdotus: 0,53 EUR (0,53 EUR)

Liikevaihto kasvoi +5 prosenttia, missä etenkin Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnan elpyminen tuki liikevaihdon kehitystä. Vuoden loppua kohden koko konsernin kasvu kiihtyi ja oli +11 prosenttia Q4:lla.

Omistajille kuuluva tulos jäi edellisvuodesta noin -13 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti mm. -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Tulokseen vaikutti negatiivisesti myös rahoituskulujen nousu noin 10 miljoonalla eurolla.

Eli vaikka liikevaihto kasvoi noin +123 miljoonaa euroa, niin korkeammat kulut söivät tämän edun. Raaka-aineiden saatavuus ja hinnat olivat nousussa ja yhtiö pystyi osittain siirtämään näitä kohonneita hintoja omiin myyntihintoihin vuoden toisella puoliskolla.

Myös Venatorin tulipalo (tammikuu 2017) sekä Meksikonlahden hurrikaanit vaikuttivat negatiivisesti yhtiön toimintaan.

Osinkoehdotus oli 0,53 euroa (2017: 0,53 EUR), mikä irtoaa yhtiökokouksen (21.3.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 311 miljoonasta eurosta (2016: 303 M EUR).

Pulp & Paper -segmentissä yhtiö odottaa myyntimäärien kasvun jatkuvan. Kasvua tukee mm. sellun korkea kysyntä, kartongin ja paperin kierrätys sekä verkkokaupan ja logistiikan kasvu.

Yhtiö totesi myös, että ”AkzoNobelin paperikemikaaliliiketoiminnan integraatio on saatu päätökseen ja saatavat synergiaedut ovat arvioitua suuremmat ”.

Segmentit

Kemiralla on kaksi segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 1 500 1 477 1 457 1 417 1 170
Industry & Water 1 100 1 009 906 956 947
Muut 20
YHTEENSÄ 2 600 2 486 2 363 2 373 2 137
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 105 86,9 101,6 83 58
Industry & Water 60 54,4 45,4 50 59
Muut 36
YHTEENSÄ 165,0 141,3 147,0 132,6 152,6

Pulp & Water

Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa vuodesta 2015 alkaen ja vuonna 2017 liikevaihto oli 1 477 miljoonaa euroa (2016: 1 457 M EUR). Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti Venatorin tehtaan tulipalo sekä Kiinassa raaka-aineiden toimitusvaikeudet.

Tilikauden 2017 tulos jäi selvästi edellisvuodesta ollen 86,9 miljoonaa euroa (2016: 101,6 M EUR). Tähän vaikutti mm. -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Ilman tätä, tulos olisi ollut 99,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman noin 1,5 miljardiin euroon. Samoin tuloksen odotetaan kasvavan noin 105 miljoonaan euroon.

Industry & Water

Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmentin liikevaihto nousi selvästi (+11 %) tilikaudella 2017 ollen 1 009 miljoonaa euroa (2016: 906 M EUR). Etenkin Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnan elpyminen tuki liikevaihdon kehitystä. Myös tulos kasvoi ja oli 54,4 miljoonaa euroa (2016: 45,4 M EUR).

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 1,1 miljardia ja tulos 60 miljoonaa euroa.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on kasvanut hienoisesti vuosikymmenen alun 2,2 miljardista eurosta nykyiseen noin 2,4 – 2,5 miljardiin euroon. Tämä tekee noin pari prosenttia per vuosi vuodesta 2010 alkaen. Tuloskunto on asettunut noin 70 – 90 miljoonaan euroon. Näin voidaan kysyä, että mistä kasvua?

kemira-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +5 prosenttia ja oli 2,5 miljardia euroa (2016: 2,4 Mrd EUR). Tulos jäi 79 miljoonaan euroon (2016: 92 M EUR), mutta tässä -13 miljoonan euron korvaussumma näkyy. Ilman tätä tulos olisi ollut edellisvuoden tasolla.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan jatkavan kasvuaan ja olevan noin 2,6 miljardia ja 100 – 110 miljoonaa euroa vastaavasti.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on noin 505 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 20 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 90 – 100 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q42017

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (44 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 60 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

kemira-velkaisuus-q42017

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa ehkä nihkeästi kehittyvään tulokseen.

kemira-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon vuosikymmenen alun 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen korkea, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta jäi vain 15 miljoonaan euroon, mutta tähän vaikutti jo em. -13 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Vuoden 2016 vapaa rahavirta sisälsi sähköntuotanto-omistusten myynneistä saadut +35 miljoonaa euroa.

Voitonjakoon on käytetty vuosittain noin 87 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän, kuin vapaa rahavirta on ollut. Vuosien 2010 – 2017 vapaa rahavirta on ollut noin +321 miljoonaa euroa, kun taas voitonjakoon on käytetty -653 miljoonaa euroa. Tämä selittää sen, miksi osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen. Osingon taso on ollut sekä tuloskuntoa että vapaata rahavirtaa korkeampi, joten osingon nostolle ei ole ollut tilaa. Tämä on näkynyt myös velkaisuuden trendinomaisena nousuna.

kemira-osinko-q42017

Mikäli tuloskuntoa ja vapaata rahavirtaa ei saada nostettua korkeammalle tasolle lähivuosien aikana, niin pelkona on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan.

Kevään 2018 osinko on 0,53 euroa, ja se irtoaa yhtiökokouksen (21.3.2018) jälkeisenä päivänä. Tämä osinko antaa noin 4,8 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (11,09 EUR).

Arvostus

1 ja 3 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (16,9x – 18,7x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Varsinkin, kun huomioidaan se, että tuloksen kasvu on ollut tiukassa. 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettua PE-lukua (28,4x) nostaa vuoden 2013 tappiollinen tulos. Tulosta laski tuolloin lukuisat kertaluontoiset erät (mm. Brasilian liiketoimintojen myynnin alaskirjaus -43 M EUR, tehostamisohjelman kulut -30 M EUR, Vaasan tehtaan sulkemisen kulut -24 M EUR).

Kemiran P/B-luku (osakkeen hinta per osakekohtainen oma pääoma) on noin 1,5x. Luku vaikuttaa alhaiselta, mutta se on itse asissa korkeahkolla tasolla verrattuna Kemiran 10-vuoden historiallisiin tasoihin.

kemira-roe-roi-q42017

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2017 aikana. Tuottoluvuissa näkyy tuloskehityksen heikkous, ja myös tämä kertoo siitä, että toimintaa pitäisi saada tehostettua tuloskunnon parantamiseksi.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+100) sekä osingonmaksuilla (-81). Oikaisu on yhteensä +19 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (14.3.2018) 11,09 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16 11,81 9,18
Lkm (000) 152 512 152 512 152 619 152 544 152 373 152 091 152 041 152 030
Markkina-arvo (Mrd) 1,69 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85 1,80 1,40
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 635 2 600 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229 2 241 2 207
Liikevoitto 42 165 141 147 133 153 43 32 158
Nettotulos 25 100 79 92 71 90 -32 17 136
Marginaali 3,9% 3,8% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4% 0,8% 6,2%
EPS 0,16 0,00 0,66 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21 0,11 0,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 185 166 173 152 119 102 133 186
Liikearvo 505 505 522 518 486 472 523 606
Muut varat 2 004 2 004 1 926 1 925 1 691 1 637 1 833 1 885
Tase yhteensä 2 694 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
Oma pääoma 1 178 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113 1 302 1 359
Vähemmistö 14 14 13 13 13 13 13 12
Korolliset velat 861 861 807 794 605 559 665 702
Muut vastuut 641 641 631 608 527 526 509 604
Tase yhteensä 2 694 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 275 205 271 248 74 200 176 178
Investoinnit: Capex -200 -190 -213 -178 -141 -135 -134 -98
Vapaa rahavirta (FCF) 75 15 58 70 -67 65 42 80
Investoinnit: Muut 0 -2 40 -123 142 130 29 36
Investointien jälkeen 75 13 98 -53 75 195 71 116
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -86 -85 -85 -91
Rahoitus: Muut 12 74 9 174 30 -129 -38 67
Rahavarojen muutos 0 0 20 34 19 -19 -52 92
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,8% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4% 4,5% 5,8%
Osinko/nettotulos 80,8% 102,3% 87,9% 113,9% 89,7% -251,9% 474,0% 59,2%
Osinko/FCF 107,8% 538,9% 139,5% 115,5% -120,5% 124,0% 191,9% 100,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,4 27,1 26,7 24,5 26,2
PE (3v) 18,7 21,7 22,0 38,6 60,3 45,9 20,4 12,7
PE 16,9 22,2 20,1 23,4 16,7 105,6 10,3
Oma pääoma/osake 7,82 7,69 7,75 7,82 7,64 7,40 8,65 9,02
P/B 1,42 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64 1,37 1,02
ROE 8,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6% 1,3% 9,9%
ROI 8,1% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3% 1,6% 7,8%
Omavaraisuusaste 44,2% 43,9% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9% 52,8% 51,2%
Gearing 56,7% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,6% 40,5% 37,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset