Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 4 800 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KEMIRA Ennuste
Osake (19.7.2019) 13,00 Osinko 12 kk 0,53
Markkina-arvo (Mrd) 2,0 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 2 660 (+2,6%) Osinko/EPS 85% 4v ka
Nettotulos (M) 120 (+34,7%) Osinko/FCF 145% 4v ka
EPS 0,78 Omav.aste 43%
PE 16,6 Gearing 70%
EV/EBIT 13,9 ROE 9,9%
PB 1,62 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA19.7.2019 | 13,00 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin +1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin +4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin +2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 40 ja nettovelkaantumisaste on noin 70 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto on noin 4,1 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla keväästä 2012 alkaen. Tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Näin vaarana on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan, mikäli tuloskasvua ei saada aikaiseksi. Tämä yli 100 prosentin osingonmaksusuhde selittää osaltaan myös sen, miksi velkaisuus on nousussa.

Tilikausi 2019

Kemiran Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 664 648 2,5% 1 311 1 261 4,0%
Liiketulos (ebit) 56,3 38,5 46,2% 103,3 71,2 45,1%
Nettotulos (omistajille) 33,6 21,8 54,1% 61,6 43,1 42,9%
EPS (EUR) 0,22 0,14 0,40 0,28

Q2:n liikevaihto kasvoi noin +2,5 prosenttia ja liiketulos peräti +46 prosenttia.

Pulp & Water -segmentin liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun 4 nousukvartaalin jälkeen. Liikevaihtoa painoi mm. poistuminen ECOX-toiminnasta. Segmentin Q2:n tulos kasvoi +0,9 prosenttia, missä segmentin painopisteen siirtyminen kohti paremman lisäarvon tuotteisiin piti tulosta kasvussa.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi +7 prosenttia. Öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva kysyntä sekä vedenkäsittelyssä hintojen korotukset tukivat liikevaihdon kasvua.

Segmentin Q2 ja samalla alkuvuoden tulos on kasvanut noin +100 prosenttia. Ennätystasolla olevaa tuloskehitystä on tukenut korkeammat myyntihinnat sekä samaan aikaan laskeneet raaka-aineiden hinnat.

Yhtiö arvioi, että öljy- ja kaasuliiketoiminnan kehitys hieman tasaantuu vuoden edetessä. Yhtiö on viimeistelemässä AKD-vahan tuotantolaitoksen rakentamista Kiinassa. Valmistuessaan se olisi maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos.

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 680 670 1,6% 2 660 2 593 2,6%
Liiketulos (ebit) 52,5 35,9 46,2% 205,0 148,2 38,3%
Nettotulos (omistajille) 31,0 20,6 50,5% 120,0 89,1 34,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,53 0,53

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Kemira: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on kasvanut hienoisesti vuosikymmenen alun 2,2 miljardista eurosta nykyiseen noin 2,4 – 2,6 miljardiin euroon. Tämä tekee noin 2,5 prosenttia per vuosi vuodesta 2012 alkaen. Tuloskunto on asettunut noin 70 – 90 miljoonaan euroon. Näin voidaan kysyä, että mistä kasvua?

kemira-tuloslaskelma-q22019

Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi +4,3 prosenttia ja oli 2,59 miljardia euroa (2017: 2,49 Mrd EUR). Tulos oli 89 miljoonaa euroa (2017: 79 M EUR). Liikevaihtoa kasvatti yhtiön tekemät hinnankorotukset sekä öljy- ja kaasuteollisuuden vahva veto. Tämä näkyi myös tuloksen kasvussa vuodesta 2017.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 2,60 – 2,75 miljardia ja nettotulos noin 110 – 125 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 4,5 prosenttiin. Edellisen kerran marginaali oli tätä korkeammalla tasolla vuosikymmenen alussa.

1- ja 3-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (16,6x – 27,4x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Varsinkin, kun huomioidaan se, että tuloksen kasvu on ollut tiukassa. 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettua PE-lukua (27,4x) nostaa vuoden 2013 tappiollinen tulos. Tulosta laski tuolloin lukuisat kertaluontoiset erät (mm. Brasilian liiketoimintojen myynnin alaskirjaus -43 M EUR, tehostamisohjelman kulut -30 M EUR, Vaasan tehtaan sulkemisen kulut -24 M EUR).

Kemiran P/B-luku (osakkeen hinta per osakekohtainen oma pääoma) on noin 1,62x. Luku mahtuu Kemiran viime vuosien vaihteluvälin sisään [1,29 – 1,64].

kemira-roe-roi-q22019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2018 aikana. Tuottoluvuissa näkyy tuloskehityksen heikkous, ja myös tämä kertoo siitä, että toimintaa pitäisi saada tehostettua tuloskunnon parantamiseksi.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 513 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 17,5 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 90 – 120 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q22019

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 60 – 70 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

Vuoden 2019 alussa velkojen määrää nosti myös IFRS 16-standardi.

kemira-velkaisuus-q22019

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 200 – 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa ehkä nihkeästi kehittyvään tulokseen.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon vuosikymmenen alun 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen korkea, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta jäi vain 15 miljoonaan euroon, mutta tähän vaikutti -13 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Vuoden 2016 vapaa rahavirta sisälsi sähköntuotanto-omistusten myynneistä saadut +35 miljoonaa euroa.

Vuosien 2011 – 2018 vapaa rahavirta oli yhteensä noin +323 miljoonaa euroa, kun taas voitonjakoon käytettiin selvästi enemmän eli -695 miljoonaa euroa. Tämä selittää sen, miksi osinko on pysynyt 0,53 eurossa keväästä 2012 alkaen.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -81 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaiden rahavirtojen olisi hyvä nousta selvästi tätä paremmaksi, jotta nykyinen osinkotaso voidaan pitää ja samalla velkaa voidaan alkaa lyhentää. Nykyinen tilanne ei ole kestävällä pohjalla.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran osinko on pysynyt 0,53 eurossa keväästä 2012 alkaen. Osingon taso on ollut sekä tuloskuntoa että vapaata rahavirtaa korkeampi, joten osingon nostolle ei ole ollut tilaa. Tämä on näkynyt myös velkaisuuden trendinomaisena nousuna.

Mikäli tuloskuntoa ja vapaata rahavirtaa ei saada nostettua korkeammalle tasolle lähivuosien aikana, niin pelkona on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan.

kemira-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Kemira: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,53 3/2019 0,53 3/2018 0,53
YHTEENSÄ 0,53 0,53 0,53
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin kevään 2020 osingon pysyvän 0,53 eurossa. Tällä osakkeen hinnalla (13,00 EUR) osinkotuotoksi tulee 4,1 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+58) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +58 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat sekä oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.7.2019) 13,00 9,85 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16 11,81
Lkm (000) 152 987 152 768 152 512 152 619 152 544 152 373 152 091 152 041
Markkina-arvo (Mrd) 1,99 1,50 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85 1,80
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pulp & Water 1 520,0 1 520,2 1 476,9 1 457,3 1 417,3
Industry & Water 1 140,0 1 072,6 1 009,1 906,0 955,8
Muut
YHTEENSÄ 2 660,0 2 592,8 2 486,0 2 363,3 2 373,1
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Pulp & Water 85,0 79,7 86,9 101,6 82,6
Industry & Water 120,0 68,5 54,4 45,4 50,0
Muut
YHTEENSÄ 205,0 148,2 141,3 147,0 132,6
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 680 1 311 2 660 2 593 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229 2 241
Liikevoitto 53 103 205 148 141 147 133 153 43 32
Nettotulos 31 62 120 89 79 92 71 90 -32 17
Marginaali 4,6% 4,7% 4,5% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4% 0,8%
EPS 0,20 0,41 0,78 0,58 0,51 0,60 0,47 0,59 -0,21 0,11
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 150 145 166 173 152 119 102 133
Liikearvo 513 513 505 522 518 486 472 523
Muut varat 2 229 2 106 2 004 1 926 1 925 1 691 1 637 1 833
Tase yhteensä 2 892 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489
Oma pääoma 1 215 1 190 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113 1 302
Vähemmistö 15 13 14 13 13 13 13 13
Korolliset velat 1 013 886 861 807 794 605 559 665
Muut vastuut 649 675 641 631 608 527 526 509
Tase yhteensä 2 892 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 240 210 205 271 248 74 200 176
Investoinnit: Capex -150 -150 -190 -213 -178 -141 -135 -134
Vapaa rahavirta (FCF) 90 60 15 58 70 -67 65 42
Investoinnit: Muut 0 -31 -2 40 -123 142 130 29
Investointien jälkeen 90 29 13 98 -53 75 195 71
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -87 -86 -85 -85
Rahoitus: Muut -3 37 74 9 174 30 -129 -38
Rahavarojen muutos 0 -21 0 20 34 19 -19 -52
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,1% 5,4% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4% 4,5%
Osinko/nettotulos 67,6% 90,9% 103,0% 88,1% 113,9% 89,7% -251,9% 474,0%
Osinko/FCF 90,1% 134,9% 538,9% 139,5% 115,5% -120,5% 124,0% 191,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 27,4 26,0 27,1 26,7 24,5
PE (3v) 20,7 17,4 21,8 22,0 38,6 60,3 45,9 20,4
PE 16,6 16,9 22,3 20,2 23,4 16,7 105,6
EV/EBIT 13,9 15,2 17,4 16,9 17,3 13,0 53,6 72,7
Oma pääoma/osake 8,04 7,87 7,69 7,75 7,82 7,64 7,40 8,65
P/B 1,62 1,25 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64 1,37
ROE 9,9% 7,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6% 1,3%
ROI 9,5% 7,2% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3% 1,6%
Omavaraisuusaste 42,5% 43,5% 43,9% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9% 52,8%
Gearing 70,2% 61,6% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,6% 40,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 12,94 11,02 9,85 11,61 11,39 10,40 11,50 11,12 11,06 11,51
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 4,8% 5,4% 4,6% 4,7% 5,1% 4,6% 4,8% 4,8% 4,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,70 0,63 0,58 0,58 0,56 0,53 0,52 0,47 0,52 0,57
PE 18,4 17,6 16,9 20,2 20,3 19,4 22,3 23,9 21,1 20,1
EV/EBIT 16,1 15,5 15,2 16,9 17,2 16,0 17,3 18,6 17,6 17,2
ROE 9,3% 8,5% 7,5% 7,8% 7,6% 7,4% 6,7% 6,3% 7,2% 8,0%
ROI 8,5% 7,7% 7,2% 7,4% 7,3% 7,2% 6,9% 6,5% 7,1% 7,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset