Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 18.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 4 750 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KEMIRA Ennuste
Osake (18.6.2018) 10,91 Osinko 12 kk 0,53 4,9%
Markkina-arvo (Mrd) 1,7 Osinko/EPS 96% 4v ka
Liikevaihto (M) 2 550 (+2,6%) Osinko/FCF 133% 4v ka
Nettotulos (M) 95 (+20,3%) Omav.aste 43%
EPS 0,62 Gearing 58%
PE 17,5 ROE 8,1%
PB 1,41 ROI 7,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA18.6.2018 | 10,91 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin +1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin +4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin +2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 60 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto on noin 4,9 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla vuodesta 2011 alkaen. Tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Näin vaarana on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan, mikäli tuloskasvua ei saada aikaiseksi. Tämä yli 100 prosentin osingonmaksusuhde selittää osaltaan myös sen, miksi velkaisuus on nousussa.

Tilikausi 2018

Kemiran Q1/2018

  • liikevaihto: 613,7 M EUR (610,0 M EUR / +0,6 %)
  • nettotulos (omistajille): 21,3 M EUR (18,3 M EUR / +16,4)
  • EPS: 0,14 EUR (0,12 EUR)

Kemiran Q1/2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja oli +3,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Epäedulliset valuuttakurssimuutokset kuitenkin painoivat liikevaihdon euromääräistä kasvua, sillä paikallisissa valuutoissa laskien liikevaihto nousi +7 prosenttia. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myyntihintojen ja -määrien kasvu.

Omistajille kuuluva tulos nousi prosenteissa selvemmin (+16 %) ja euroissa +3 miljoonaa euroa. Tulosta painoi korkeammat raaka-ainekustannukset, mutta yhtiö oli saanut siirrettyä kohonneita kustannuksia myyntihintoihin, mikä kompensoi kustannusten nousun vaikutusta. Tulokseen positiivisesti vaikutti rahoituskulujen lasku (-2,8 M EUR).

Yhtiön johto totesikin Q1-raportissa, että raaka-aineiden kustannusnousut pitää pystyä siirtämään myyntihintoihin aiempaa nopeammin.

Pulp & Paper -segmentin Americas-alueella (kattaa siis E- ja P-Amerikan) liikevaihto laski -14 prosenttia suurelta osin valuuttakurssien vaikutuksen johdosta. Myynti laski prosessi- ja paperikemikaaleissa haastavan markkinaympäristön vuoksi. Sen sijaan sellukemikaalien myynnin kasvu jatkui.

Kemira odottaa Kiinan yhteysyritysjärjestelyn saatavan päätökseen Q2:n aikana, minkä pitäisi vahvistaa markkina-asemaa sekä parantaa kannattavuutta.

Industry & Water -segmentin liikevaihtoa tuki liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva kasvu (+21 %). Segmentin käyttökate parani selvästi (+21 %), missä myyntimäärien ja -hintojen nousu enemmän kuin kompensoi kustannustason nousun.

Näkymät 2018

Kemira piti näkymät ennallaan eli yhtiö odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 311 miljoonasta eurosta.

Tämän näkymäarvion pohjalta arvioin tilikauden 2018 tulokseksi 95 – 100 miljoonaa euroa seuraavasti.

Tilikauden 2017 raportoitu käyttökate oli 282 miljoonaa euroa, mihin sisältyi Kemiran mukaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä noin -29 miljoonan euron edestä. Mikäli tämän vuoden vertailukelpoiset erät ovat edellisvuotta selvästi alhaisemmat eli noin -10 miljoonaa euroa, niin käyttökate olisi silloin noin 300 miljoonassa eurossa. Ja jos yhtiö arvioi (operatiivisen) käyttökatteen kasvavan, niin olkoon se silloin 305 – 310 miljoonaa euroa,

Vuonna 2017 poistojen (-141 M EUR) ja rahoituskulujen (-29 M EUR) yhteisvaikutus oli noin -170 miljoonaa euroa. Jos arvioidaan, että nämä ovat nyt hieman tätä suuremmat (esimerkiksi -180 M EUR), niin tulos ennen veroja olisi noin 125 – 130 miljoonaa euroa.

Jos veroja menee vuoden 2017 tapaan noin 25 prosenttia, niin silloin tilikauden 2018 tulos asettuisi karkeasti laskien noin 95 – 100 miljoonaan euroon.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 500,0 386,3 375,0 370,0 368,7 1 476,9 372,8 363,0 368,9 372,2
Muutos (%) 1,6% 3,6% 3,3% 0,3% -0,9% 1,3% 1,1% -0,6% 2,2% 2,7%
Industry & Water 1 050,0 280,0 270,0 255,0 245,0 1 009,1 263,8 259,2 248,3 237,8
Muutos (%) 4,1% 6,1% 4,2% 2,7% 3,0% 11,4% 15,8% 12,2% 9,5% 7,9%
YHTEENSÄ 2 550,0 666,3 645,0 625,0 613,7 2 486,0 636,6 622,2 617,2 610,0
Muutos (%) 2,6% 4,7% 3,7% 1,3% 0,6% 5,2% 6,7% 4,3% 5,0% 4,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran Q1/2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja oli +3,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Epäedulliset valuuttakurssimuutokset kuitenkin painoivat liikevaihdon euromääräistä kasvua, sillä paikallisissa valuutoissa laskien liikevaihto nousi +7 prosenttia. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myyntihintojen ja -määrien kasvu. Yhtiön johto totesi myös, että raaka-aineiden nousevia kustannuksia pitää pystyä siirtämään myyntihintoihin aiempaa nopeammin.

Oletan valuuttakurssien vaikutuksen tasaantuvan vuoden loppua kohden, mikä yhdessä hyvän kysynnän sekä parempien myyntihintojen kanssa pitäisi näkyä kokonaisliikevaihdon kasvuna. Tästä syystä olen oheiseen taulukkoon hahmotellut liikevaihtojen kasvutrendiä vuoden loppua kohti.

Sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 2,5 – 2,6 miljardia euroa, missä kasvua tulisi noin +2,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Pulp & Water 95,0 26,8 27,5 22,5 18,2 86,9 30,6 10,4 23,0 22,9
Muutos (%) 9,3% -12,4% 164,4% -2,2% -20,5% -14,5% 50,7% -63,5% -10,9% -15,2%
Industry & Water 65,0 15,5 20,0 15,0 14,5 54,4 11,2 23,0 10,5 9,7
Muutos (%) 19,5% 38,4% -13,0% 42,9% 49,5% 19,8% 25,8% 51,3% 15,4% -20,5%
YHTEENSÄ 160,0 42,3 47,5 37,5 32,7 141,3 41,8 33,4 33,5 32,6
Muutos (%) 13,2% 1,2% 42,2% 11,9% 0,3% -3,9% 43,2% -23,6% -4,0% -16,8%
Marginaali 6,3% 6,3% 7,4% 6,0% 5,3% 5,7% 6,6% 5,4% 5,4% 5,3%

Pulp & Water -segmentin liiketuloksen odotan nousevan noin +9…10 prosenttia 95 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että vertailukauden Q3/2017 tulos sisälsi -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumman liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Mikäli tämän oikaisee takaisin, niin tilikauden 2017 tulos olisi ollut noin 99,6 miljoonaa euroa. Eli tähän nähden tuloskunto hieman laskee.

Industry & Water -segmentin Q1:n tulos nousi lähes +50 prosenttia, mutta tätä selittää pitkälti vertailukauden heikko tulos sekä öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva veto. Arvioin hyvä kannattavuustason pitävän koko loppuvuoden ajan niin, että kvartaalikohtainen tulos on noin 15 – 20 miljoonaa euroa. Koko vuoden tulosennuste on noin 65 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi lähes +20 prosenttia eli noin +10 miljoonaa euroa. Tästä noin 5,2 miljoonaa euroa tuli jo Q1:llä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 155 – 165 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +13 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tulosmarginaali nousisi noin 6,3 prosenttiin vertailuvuoden 5,7 prosentista.

Mutta, kuten edellä jo todettiin, niin tilikauden 2017 tulosta rasitti -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumma ja jos tämän oikaisee pois, niin kasvua tulisi +4 prosenttia ja vertailukauden marginaali olisi 6,2 prosenttia. Oikaistuihin lukuihin verrattuna ennuste on varsin maltillinen.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 160,0 42,3 47,5 37,5 32,7 141,3 41,8 33,4 33,5 32,6
Korkokulut -26,5 -7,6 -7,5 -7,5 -3,9 -28,9 -7,1 -7,4 -7,7 -6,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,2
Tulos ennen veroja 133,5 34,7 40,0 30,0 28,8 112,6 34,6 26,1 25,8 26,1
Verot -32,0 -8,7 -10,0 -7,5 -5,8 -27,4 -8,8 -6,1 -6,2 -6,3
Vähemmistön osuus -6,5 -1,5 -1,8 -1,5 -1,7 -6,7 -1,5 -1,7 -1,9 -1,6
Nettotulos 95,0 24,5 28,2 21,0 21,3 78,5 24,3 18,3 17,7 18,2

Q1:n korkokulut (netto) -3,9 miljoonaa euroa olivat selvästi aiempia kvartaaleja alhaisempi. Normaalitaso on ollut noin -6…-8 miljoonaa euroa, jonka pohjalta tein korkokulujen ennusteen.

Veroja laskiessa käytin 25 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden tuloksesta arvioin olevan edellisvuosien tapaan noin 6,0 – 7,0 miljoonaa euroa.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 95 – 100 miljoonaa euroa. Kasvua tulee roimasti vuoteen 2017 nähden, mutta kuten edellä jo todettiin, niin vertailukauden tulos sisälsi -12,7 miljoonan euron kertaluontoisen kulun. Tämä huomioiden oikaistu tulos olisi ollut noin 90 miljoonaa euroa, joten tähän nähden kasvu on noin +5 prosenttia. Liikevaihdon sekä kannattavuuden kasvu näkyy tuloksen hyvässä kehityksessä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on kasvanut hienoisesti vuosikymmenen alun 2,2 miljardista eurosta nykyiseen noin 2,4 – 2,5 miljardiin euroon. Tämä tekee noin pari prosenttia per vuosi vuodesta 2010 alkaen. Tuloskunto on asettunut noin 70 – 90 miljoonaan euroon. Näin voidaan kysyä, että mistä kasvua?

kemira-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +5 prosenttia ja oli 2,5 miljardia euroa (2016: 2,4 Mrd EUR). Tulos jäi 79 miljoonaan euroon (2016: 92 M EUR), mutta tässä -13 miljoonan euron korvaussumma näkyy. Ilman tätä tulos olisi ollut edellisvuoden tasolla.

Alkuvuoden 2018 liikevaihdon kehitystä jarrutti vahvistunut euro, mikä piti kasvun noin +1 prosentin tasolla. Paikallisissa valuutoissa laskien liikevaihto oli +7 prosentin kasvussa. Alkuvuoden tulosta tuki alhaisemmat rahoituskulut.

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 2,5 – 2,6 miljardia ja nettotulos noin 95 – 100 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 3,7 prosenttiin.

1 ja 3 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,5x – 18,8x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Varsinkin, kun huomioidaan se, että tuloksen kasvu on ollut tiukassa. 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettua PE-lukua (28,3x) nostaa vuoden 2013 tappiollinen tulos. Tulosta laski tuolloin lukuisat kertaluontoiset erät (mm. Brasilian liiketoimintojen myynnin alaskirjaus -43 M EUR, tehostamisohjelman kulut -30 M EUR, Vaasan tehtaan sulkemisen kulut -24 M EUR).

Kemiran P/B-luku (osakkeen hinta per osakekohtainen oma pääoma) on noin 1,5x. Luku vaikuttaa alhaiselta, mutta se on itse asiassa korkeahkolla tasolla verrattuna Kemiran 10-vuoden historiallisiin tasoihin.

kemira-roe-roi-q12018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2017 aikana. Tuottoluvuissa näkyy tuloskehityksen heikkous, ja myös tämä kertoo siitä, että toimintaa pitäisi saada tehostettua tuloskunnon parantamiseksi.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 501 miljoonaa euroa. Tämä vastaa lähes 20 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 90 – 100 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q12018

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 55 – 60 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

kemira-velkaisuus-q12018

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa ehkä nihkeästi kehittyvään tulokseen.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon vuosikymmenen alun 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen korkea, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta jäi vain 15 miljoonaan euroon, mutta tähän vaikutti em. -13 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Vuoden 2016 vapaa rahavirta sisälsi sähköntuotanto-omistusten myynneistä saadut +35 miljoonaa euroa.

Vuosien 2010 – 2017 vapaa rahavirta oli yhteensä noin +321 miljoonaa euroa, kun taas voitonjakoon käytettiin selvästi enemmän eli -653 miljoonaa euroa. Tämä selittää sen, miksi osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -87 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaiden rahavirtojen olisi hyvä nousta selvästi tätä ylemmäksi, jotta nykyinen osinkotaso voidaan pitää ja samalla velkaa voidaan alkaa lyhentää. Nykyinen tilanne ei ole kestävällä pohjalla.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen. Osingon taso on ollut sekä tuloskuntoa että vapaata rahavirtaa korkeampi, joten osingon nostolle ei ole ollut tilaa. Tämä on näkynyt myös velkaisuuden trendinomaisena nousuna.

Mikäli tuloskuntoa ja vapaata rahavirtaa ei saada nostettua korkeammalle tasolle lähivuosien aikana, niin pelkona on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan.

kemira-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,53 3/2018 0,53 3/2017 0,53
YHTEENSÄ 0,53 0,53 0,53
+0,0% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osingon odotan pysyvän edelleen 0,53 eurossa, sillä tuloskuntoon tai rahavirtoihin ei ole odotettavissa merkittäviä parannuksia. Tällä osakkeen hinnalla (10,91 EUR) osinkotuotoksi tulee 4,9 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+74) sekä osingonmaksuilla (-81). Koska osinko on irronnut Q1:n puolella, mutta se maksetaan Q2:n puolella, niin tasetta on oikaistu seuraavasti: Käteisen määrä (-7 M EUR),  oma pääoma (+74 M EUR) ja muut vastuut (-81 M EUR).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.6.2018) 10,91 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16 11,81 9,18
Lkm (000) 152 753 152 512 152 619 152 544 152 373 152 091 152 041 152 030
Markkina-arvo (Mrd) 1,67 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85 1,80 1,40
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 1 500,0 1 476,9 1 457,3 1 417,3 1 170,0
Industry & Water 1 050,0 1 009,1 906,0 955,8 946,9
Muut 19,8
YHTEENSÄ 2 550,0 2 486,0 2 363,3 2 373,1 2 136,7
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 95,0 86,9 101,6 82,6 57,6
Industry & Water 65,0 54,4 45,4 50,0 59,4
Muut 35,6
YHTEENSÄ 160,0 141,3 147,0 132,6 152,6
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 625 614 2 550 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229 2 241 2 207
Liikevoitto 38 33 160 141 147 133 153 43 32 158
Nettotulos 21 21 95 79 92 71 90 -32 17 136
Marginaali 3,4% 3,4% 3,7% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4% 0,8% 6,2%
EPS 0,14 0,14 0,62 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21 0,11 0,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 223 166 173 152 119 102 133 186
Liikearvo 501 505 522 518 486 472 523 606
Muut varat 1 994 2 004 1 926 1 925 1 691 1 637 1 833 1 885
Tase yhteensä 2 718 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
Oma pääoma 1 162 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113 1 302 1 359
Vähemmistö 16 14 13 13 13 13 13 12
Korolliset velat 908 861 807 794 605 559 665 702
Muut vastuut 632 641 631 608 527 526 509 604
Tase yhteensä 2 718 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 275 205 271 248 74 200 176 178
Investoinnit: Capex -175 -190 -213 -178 -141 -135 -134 -98
Vapaa rahavirta (FCF) 100 15 58 70 -67 65 42 80
Investoinnit: Muut 0 -2 40 -123 142 130 29 36
Investointien jälkeen 100 13 98 -53 75 195 71 116
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -86 -85 -85 -91
Rahoitus: Muut -13 74 9 174 30 -129 -38 67
Rahavarojen muutos 0 0 20 34 19 -19 -52 92
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,9% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4% 4,5% 5,8%
Osinko/nettotulos 85,2% 102,3% 87,9% 113,9% 89,7% -251,9% 474,0% 59,2%
Osinko/FCF 81,0% 538,9% 139,5% 115,5% -120,5% 124,0% 191,9% 100,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,3 27,1 26,7 24,5 26,2
PE (3v) 18,8 21,7 22,0 38,6 60,3 45,9 20,4 12,7
PE 17,5 22,2 20,1 23,4 16,7 105,6 10,3
Oma pääoma/osake 7,71 7,69 7,75 7,82 7,64 7,40 8,65 9,02
P/B 1,41 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64 1,37 1,02
ROE 8,1% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6% 1,3% 9,9%
ROI 7,8% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3% 1,6% 7,8%
Omavaraisuusaste 43,3% 43,9% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9% 52,8% 51,2%
Gearing 58,1% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,6% 40,5% 37,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset