Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 25.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 5 050 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KEMIRA Ennuste
Osake (25.10.2019) 14,69 Osinko 12 kk 0,53
Markkina-arvo (Mrd) 2,2 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 2 675 +3,2% Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 128 +43,2% Osinko/FCF 118% 4v ka
EPS 0,84 Omav.aste 43%
P/E 17,6 Gearing 69%
EV/EBIT 14,1 ROE 10,4%
P/B 1,79 ROI 10,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA25.10.2019 | 14,69 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin 1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin 4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin 2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 70 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto on noin 3,6 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla keväästä 2012 alkaen. Tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Tilikauden 2019 tuloskehitys on ollut vahvaa, joten nousisikohan osinko vihdoinkin keväällä 2020?

Osake on PE-luvulla (17,3x) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 12,00 euroa eli myös tämän perusteella 14,69 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Kemira: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Kemiran Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 689,8 669,6 3,0% 2 001 1 931 3,6%
Liiketulos (ebit) 69,2 35,9 92,8% 172,5 107,1 61,1%
Nettotulos (omistajille) 41,5 22,1 87,8% 103,1 68,7 50,1%
EPS (EUR) 0,27 0,14 0,68 0,42

Q3:n liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia, mitä tuki korotetut myyntihinnat sekä valuuttojen myötätuuli. Sen sijaan myyntimäärät olivat vertailukautta alhaisemmat, minkä lisäksi liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti poistuminen EXOX-toiminnasta.

Liiketulos kasvoi peräti 93 prosenttia, mutta tässä on huomioitava vertailukaudella tehty kertaluontoinen kirjaus (-7,9 M EUR). Tästäkin huolimatta oikaistu liiketulos olisi kehittynyt hyvin (+58 %). Tuloskehitystä tuki korkeammat myyntihinnat sekä alhaisemmat kustannukset.

Pulp & Water -segmentin liikevaihtoa painoi (-0,6 %) em. poistuminen ECOX-toiminnasta. Sen sijaan segmentin tulos oli selvästi vertailukautta parempi (oikaistuna +40 %). Yhtiön mukaan markkinakysyntä heikkeni jonkin verran ja epävarmuus lisääntyi. Segmentti on ottamassa AKD-vahan tuotantolaitosta Kiinassa käyttöön Q4:sta alkaen, joten sen tulosvaikutus alkaa realisoitumaan asteittain vuonna 2020.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia. Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan siitäkin huolimatta, että liuskeöljyn ja -kaasun markkinat hidastuivat.

Myös tämän segmentin tuloskasvu oli Q3:lla vahvaa (+77 %). Ennätystasolla olevaa tuloskehitystä on tukenut korkeammat myyntihinnat sekä samaan aikaan laskeneet raaka-aineiden hinnat. Yhtiö kertoo, että se on lisäämässä kapasiteettia Hollannissa, mistä aiheutuu käynnistyskustannuksia Q4:lle.

Osinko on ollut useita vuosia 0,53 euron tasolla. Jokohan osinko vihdoin nousisi keväällä 2020 vahva tuloskunnon ansiosta?

Näkymät 2019

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2018 tasosta (323,1 M EUR). Tässä ei ole huomioitu IFRS 16 standardin muutosvaikutusta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 674,0 662 1,8% 2 675 2 593 3,2%
Liiketulos (ebit) 47,5 41,1 15,6% 220,3 148,2 48,6%
Nettotulos (omistajille) 24,5 25,4 -3,5% 127,6 89,1 43,2%
EPS (EUR) 0,16 0,17 0,84 0,58
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,53 0,53

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Kemira: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on kasvanut hienoisesti vuosikymmenen alun 2,2 miljardista eurosta nykyiseen noin 2,4 – 2,6 miljardiin euroon. Tämä tekee noin 2,5 prosenttia per vuosi vuodesta 2012 alkaen. Tuloskunto on asettunut noin 70 – 90 miljoonaan euroon. Näin voidaan kysyä, että mistä kasvua?

kemira-tuloslaskelma-q32019

Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 2,59 miljardia euroa (2017: 2,49 Mrd EUR). Tulos oli 89 miljoonaa euroa (2017: 79 M EUR). Liikevaihtoa kasvatti yhtiön tekemät hinnankorotukset sekä öljy- ja kaasuteollisuuden vahva veto. Tämä näkyi myös tuloksen kasvussa vuodesta 2017.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 2,64 – 2,70 miljardia ja nettotulos noin 120 – 130 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 4,8 prosenttiin. Edellisen kerran marginaali oli tätä korkeammalla tasolla vuosikymmenen alussa.

1- ja 3-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,6x – 22,8x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Varsinkin, kun huomioidaan se, että tuloksen kasvu on ollut tiukassa. 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettua PE-lukua (30,4x) nostaa vuoden 2013 tappiollinen tulos. Tulosta laski tuolloin lukuisat kertaluontoiset erät (mm. Brasilian liiketoimintojen myynnin alaskirjaus -43 M EUR, tehostamisohjelman kulut -30 M EUR, Vaasan tehtaan sulkemisen kulut -24 M EUR).

Kemiran P/B-luku (osakkeen hinta per osakekohtainen oma pääoma) on noin 1,79x. Luku on hieman korkeammalla kuin Kemiran viime vuosien vaihteluväli [1,29 – 1,64].

kemira-roeroi-q32019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2018 aikana. Tuottoluvuissa näkyy tuloskehityksen heikkous, ja myös tämä kertoo siitä, että toimintaa pitäisi saada tehostettua tuloskunnon parantamiseksi.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 519 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 17,5 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 90 – 120 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q32019

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 60 – 70 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

Vuoden 2019 alussa velkojen määrää nosti myös IFRS 16-standardi.

kemira-velkaisuus-q32019

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 200 – 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa ehkä nihkeästi kehittyvään tulokseen.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon vuosikymmenen alun 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen korkea, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta jäi vain 15 miljoonaan euroon, mutta tähän vaikutti -13 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Vuoden 2016 vapaa rahavirta sisälsi sähköntuotanto-omistusten myynneistä saadut +35 miljoonaa euroa.

Vuosien 2011 – 2018 vapaa rahavirta oli yhteensä noin +323 miljoonaa euroa, kun taas voitonjakoon käytettiin selvästi enemmän eli -695 miljoonaa euroa. Tämä selittää sen, miksi osinko on pysynyt 0,53 eurossa keväästä 2012 alkaen.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -81 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaiden rahavirtojen olisi hyvä nousta selvästi tätä paremmaksi, jotta nykyinen osinkotaso voidaan pitää ja samalla velkaa voidaan alkaa lyhentää. Nykyinen tilanne ei ole kestävällä pohjalla.

Tilikauden 2019 ennustettu kehitys näyttää sitä vastoin lupaavalta.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran osinko on pysynyt 0,53 eurossa keväästä 2012 alkaen. Osingon taso on ollut sekä tuloskuntoa että vapaata rahavirtaa korkeampi, joten osingon nostolle ei ole ollut tilaa. Tämä on näkynyt myös velkaisuuden trendinomaisena nousuna.

Mikäli tuloskuntoa ja vapaata rahavirtaa ei saada nostettua korkeammalle tasolle lähivuosien aikana, niin pelkona on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan.

kemira-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Kemira: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,53 3/2019 0,53 3/2018 0,53
YHTEENSÄ 0,53 0,53 0,53
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin kevään 2020 osingon pysyvän 0,53 eurossa. Tällä osakkeen hinnalla (14,69 EUR) osinkotuotoksi tulee 3,6 prosenttia. Yhtiö on tekemässä tilikaudella 2019 vahvaa tulosta, joten jokohan osinko vihdoin nousisi keväällä 2020?

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Kemira: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.10.2019) 14,69 9,85 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16 11,81
Lkm (000) 152 649 152 768 152 594 152 526 152 395 152 203 152 179 152 173
Markkina-arvo (Mrd) 2,24 1,50 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85 1,80
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pulp & Water 1 525,0 1 520,2 1 476,9 1 457,3 1 417,3 1 170,0
Industry & Water 1 150,0 1 072,6 1 009,1 906,0 955,8 946,9
Muut 19,8
YHTEENSÄ 2 675,0 2 592,8 2 486,0 2 363,3 2 373,1 2 136,7
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pulp & Water 100,0 79,7 86,9 101,6 82,6 57,6
Industry & Water 120,0 68,5 54,4 45,4 50,0 59,4
Muut 35,6
YHTEENSÄ 220,0 148,2 141,3 147,0 132,6 152,6
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pulp & Water 6,6% 5,2% 5,9% 7,0% 5,8% 4,9%
Industry & Water 10,4% 6,4% 5,4% 5,0% 5,2% 6,3%
YHTEENSÄ 8,2% 5,7% 5,7% 6,2% 5,6% 7,1%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 674,0 2 001,1 2 675 2 593 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229 2 241
Liiketulos 47,5 172,5 220,3 148,2 141,6 147,1 132,9 152,8 41,5 42,9
Nettotulos 24,5 103,1 127,6 89,1 78,6 91,8 71,0 89,9 -31,6 16,8
Marginaali 3,6% 5,2% 4,8% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4% 0,7%
EPS 0,16 0,68 0,84 0,58 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21 0,11
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 121 145 166 173 152 119 102 133
Liikearvo 519 513 505 522 518 486 472 523
Muut varat 2 273 2 106 2 004 1 925 1 925 1 691 1 637 1 834
Varat yhteensä 2 913 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489
Oma pääoma 1 237 1 190 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113 1 302
Vähemmistö 14 13 14 13 13 13 13 13
Korolliset velat 987 886 861 807 794 605 558 665
Muut vastuut 675 675 642 631 608 527 527 510
Pääomat yhteensä 2 913 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 311 210 205 271 248 74 200 176
Investoinnit: Capex -173 -150 -186 -213 -178 -141 -135 -134
Vapaa rahavirta (FCF) 138 60 19 58 70 -67 65 43
Investoinnit: Muut 1 -31 -6 40 -124 142 130 29
Investointien jälkeen 139 29 13 98 -54 75 196 72
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -87 -86 -85 -85
Rahoitus: Muut -80 37 74 9 174 30 -129 -38
Rahavarojen muutos -27 -21 0 20 34 19 -18 -51
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 3,6% 5,4% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4% 4,5%
Osinko/nettotulos 63,4% 90,9% 102,9% 88,1% 113,8% 89,7% -255,2% 480,1%
Osinko/FCF 58,6% 135,4% 432,5% 139,4% 115,2% -120,6% 123,1% 189,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 30,4 26,0 27,2 12,8 11,5
PE (3v) 22,8 17,4 21,8 22,0 38,5 60,1 46,0 6,8
PE 17,6 16,9 22,3 20,2 23,4 16,7 107,0
EV (mEUR) 3 108 2 246 2 449 2 484 2 300 1 991 2 307 2 329
EV/EBIT 14,1 15,2 17,3 16,9 17,3 13,0 55,6 54,3
Oma pääoma/osake 8,19 7,87 7,69 7,76 7,83 7,64 7,40 8,64
P/B 1,79 1,25 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64 1,37
ROE 10,4% 7,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6% 1,3%
ROI 10,2% 7,2% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3% 2,1%
Omavaraisuusaste 42,9% 43,5% 43,8% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9% 52,8%
Gearing 69,2% 61,7% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,5% 40,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 13,50 12,94 11,02 9,85 11,61 11,39 10,40 11,50 11,12 11,06
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 3,9% 4,1% 4,8% 5,4% 4,6% 4,7% 5,1% 4,6% 4,8% 4,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,84 0,70 0,63 0,58 0,58 0,56 0,53 0,52 0,47 0,52
PE 16,0 18,4 17,6 16,9 20,2 20,3 19,4 22,3 23,9 21,1
EV (mEUR) 2 927 2 901 2 527 2 246 2 518 2 512 2 266 2 448 2 397 2 446
EV/EBIT 13,7 16,1 15,5 15,2 16,9 17,2 16,0 17,3 18,6 17,6
Oma pääoma/osake 8,02 7,66 7,47 7,87 7,50 7,50 7,22 7,69 7,33 7,24
P/B 1,68 1,69 1,47 1,25 1,55 1,52 1,44 1,50 1,52 1,53
ROE 10,8% 9,3% 8,5% 7,5% 7,8% 7,6% 7,4% 6,7% 6,3% 7,2%
ROI 10,1% 8,5% 7,7% 7,2% 7,4% 7,3% 7,2% 6,9% 6,5% 7,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus