KONE: Arvonmääritys

Päivitetty 24.3.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Arvonmääritys on tehty KONEen 23.3.2020 tiedottaman vuoden 2020 näkymäarvion lähtokohdista. Yhtiö arvioi, että heikommassa skenaariossa liikevaihto laskee 5 – 10 prosenttia ja oikaistu liiketulosmarginaali laskee vuodesta 2019.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty KONEen viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

kone-kaaviokokoelma-q42019b

KONEen osakkeen arvoksi sain 43,00 euroa (WACC: 5,75 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,75 prosenttia, mikä on johdettu 5,82 prosentin oman pääoman ja 1,13 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 724 684
2021e 2 896 802
2022e 3 975 824
2023e 4 1 091 872
2024e 5 1 136 859
2025e 6 1 180 843
2026e 7 1 234 835
2027e 8 1 284 821
Päätearvo (e) 9 1 336 21 536
YHTEENSÄ (EV) 28 076
– korolliset velat -722
+ käteinen 662
– vähemmistön osuus -20
– vuokravastuut ja turvamarginaali -4 878
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 23 119
osakkeita (000) 517 105
irronnut osinko -1,70
OSAKKEEN ARVO 43,01

Saadusta noin 28,1 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen määrä, vähemmistön osuuden arvo sekä ironnut osinko huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 43,00 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 24.3.2020: 47,65 euroa

Laskennan parametrit

KONE on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (KONE: Ennusteet).

Omasta pääomasta on vähennetty irronnut osinko.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 730,1 0 730,1
EPS 1,412 0,000 1,412
Osinko 1,700 1,700 0,000
Oma pääoma 2 293
Oma pääoma/osake 4,434

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,50 prosenttia (keskimäärin EU ja USA), betana 0,95x sekä oman pääoman riskilisänä 5,60 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (24.3.2020) 47,65   EUR
Tuottovaatimus 4,82 %   0,50%+0,95*5,60%+0,0%
Osakkeita 517 105   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,27 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,05 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 120,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,00 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,12 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,12 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,12 %).

kone-kaanteinenarvonmaaritys-q42019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 44,78 41,64 58,28 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65
Nettotulos 956 841 931 730 739 749 758 768
Muutos% -6,6% -12,0% 10,8% -21,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
EPS 1,86 1,63 1,80 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49
P/E 24,1 25,6 32,4 33,7 33,3 32,9 32,5 32,1
Osinko 1,65 1,65 1,70 1,70 1,72 1,74 1,76 1,75
Osinkotuotto 3,7% 4,0% 2,9% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7%
Oma pääoma 5,88 5,97 6,17 4,43 5,85 5,58 5,31 5,04
P/B 7,61 6,98 9,44 10,75 8,15 8,55 8,98 9,46
ROE 33,0% 27,7% 29,9% 13,3% 13,9% 12,7% 13,5% 14,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (47,65 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,82 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 730 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 764 ja 800 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus