KONE: Ennusteet

Päivitetty 23.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kone-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät tilikaudelle 2019

KONE arvioi, että tilikauden 2019 vertailukelpoisin valuutoilla lasketun liikevaihdon kasvavan +5…+8 prosenttia verrattuna vuoden 2018 oikaistuun liikevaihtoon.

Lisäksi yhtiö arvioi, että oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) olisi 1,19 – 1,25 miljardia euroa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

KONEella ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihdon alueittain, joita ovat EMEA, Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Yhtiö jakaa myynnin myös seuraaviin liiketoimintoihin:

  • Uudet laitteet: Hissit, liukuportaat, automaattiovet ja integroidut kulunvalvontaratkaisut.
  • Huolto: Omien, mutta myös muiden valmistajien laitteiden huolto.
  • Modernisointi: Ikääntyvien laitteiden komponenttipäivitykset sekä täysmodernisointiratkaisut.

KONE: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Koska yhtiö esittää liikevaihtojen jaon kahdella eri tavalla, niin ohessa on molemmat tavat. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Liikevaihto alueittain:

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/18 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
EMEA 4 000,0 1 082,1 979,0 1 008,9 930,0 3 791,4 1 032,9 899,6 944,5 914,4
Muutos (%) 5,5% 4,8% 8,8% 6,8% 1,7% 5,5% 2,7% 0,3% 4,1% 16,5%
Amerikka 2 000,0 514,8 514,5 502,0 468,7 1 804,7 478,5 458,3 447,4 420,5
Muutos (%) 10,8% 7,6% 12,3% 12,2% 11,5% 1,5% 10,5% 6,3% -0,8% -9,3%
Aasia & Tyynenmeren alue 3 900,0 1 005,9 1 064,1 1 029,9 800,1 3 474,6 932,0 930,8 938,7 673,1
Muutos (%) 12,2% 7,9% 14,3% 9,7% 18,9% 1,5% 7,4% 5,6% -4,1% -3,2%
YHTEENSÄ 9 900,0 2 602,8 2 557,6 2 540,8 2 198,8 9 070,7 2 443,4 2 288,7 2 330,6 2 008,0
Muutos (%) 9,1% 6,5% 11,7% 9,0% 9,5% 3,1% 5,9% 3,6% -0,3% 3,3%

Liikevaihto liiketoiminnoittain:

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/18 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Uudet laitteet 5 275,0 1 379,2 1 402,4 1 387,3 1 106,1 4 796,9 1 284,6 1 241,7 1 272,9 997,7
Muutos (%) 10,0% 7,4% 12,9% 9,0% 10,9% 3,1% 6,4% 2,8% -2,1% 6,3%
Huolto 3 175,0 821,8 798,4 786,3 768,5 2 968,7 779,6 731,4 740,1 717,6
Muutos (%) 6,9% 5,4% 9,2% 6,2% 7,1% 2,8% 4,8% 3,6% 3,1% -0,3%
Modernisointi 1 450,0 401,7 356,9 367,2 324,2 1 305,1 379,2 315,7 317,5 292,7
Muutos (%) 11,1% 5,9% 13,1% 15,7% 10,8% 3,9% 6,8% 6,6% -0,8% 2,8%
YHTEENSÄ 9 900,0 2 602,7 2 557,7 2 540,8 2 198,8 9 070,7 2 443,4 2 288,8 2 330,5 2 008,0
Muutos (%) 9,1% 6,5% 11,7% 9,0% 9,5% 3,1% 5,9% 3,6% -0,3% 3,3%

Q1-Q3/2019 liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuutoilla 8,3 prosenttia. Yhtiön saamat tilaukset olivat nekin vahvassa kasvussa (+9,4 %) ja tilauskanta nousi 8 400 miljoonaan euroon (Q3/2018: 7 792 M EUR, +7,8 %).

Kehitys oli vahvaa uusien laitteiden (+10,9 %) sekä palveluliiketoiminnan (+9,2 %) puolella. Alueittain kehitys oli erinomaista kaikkialla. Yhtiö kertoi, että sen hinnoittelutoimenpiteet sekä uudet palvelut tukivat liikevaihdon kehitystä.

Yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaa +5…+8 prosenttia vuonna 2019 (vertailukelpoisin valuutoin). Tein tilikauden 2019 ennusteeni tästä lähtökohdasta noin +9 prosentin kasvulukemaan. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 9,7 -10,1 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/18 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 1 160,0 323,9 314,2 306,5 215,4 1 042,5 292,5 258,0 280,5 211,5
Muutos (%) 11,3% 10,7% 21,8% 9,3% 1,8% -12,6% -0,1% -18,8% -16,5% -14,0%
Marginaali 11,7% 12,4% 12,3% 12,1% 9,8% 11,5% 12,0% 11,3% 12,0% 10,5%
Rahoituskulut (netto) 20,0 4,5 6,7 3,7 5,1 47,3 8,8 15,1 11,0 12,4
Muut kulut 0,0 -2,6 -0,1 -1,2 -1,0 -0,3
Tulos ennen veroja 1 180,0 328,4 320,9 310,2 220,5 1 087,2 301,2 271,9 290,5 223,6
Verot -270,0 -74,2 -73,8 -71,4 -50,6 -241,9 -69,0 -54,7 -66,8 -51,4
Nettotulos 910,0 254,2 247,1 238,8 169,9 845,3 232,2 217,2 223,7 172,2

Liiketuloksen kehitys on parantunut vuoden edetessä niin, että Q3:n tulos kasvoi lähes 22 prosenttia. Tulosta tukee yhtiön hinnoittelutoimenpiteet sekä tehdyt toimet tuottavuuden parantamiseksi.

Kuten edellä todettiin, niin KONE arvioi, että tilikauden 2019 oikaistu liiketulos (adjusted EBIT) olisi 1,19 – 1,25 miljardia euroa (2018: 1,11 Mrd EUR). Tämä tarkoittaisi 7…13 prosentin kasvua, joten ennustehaarukka on varsin iso.

Oikaistu liiketulos on Q1-Q3 aikana ollut yhteensä noin 35 miljoonaa euroa suurempi kuin raportoitu liiketulos. Jos tämä ero on vuoden lopussa noin 40 – 50 miljoonaa euroa, niin silloin raportoitu liiketulos olisi noin 1,15 – 1,20 miljardia euroa. Tein ennusteeni tähän lukemaan.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulut (tai tässä tuotot) ovat olleet noin 35 – 60 miljoonaa euroa per vuosi. Yhtiö kertoo, että uusi vuonna 2019 käyttöön otettava kirjanpitosäännöstö nostaa rahoituskuluja noin -10 miljoonalla eurolla per vuosi. Jos normaali ennuste olisi ollut noin 50 miljoonaa euroa, niin nyt päädyin 20 miljoonan euron ennusteeseen.

Veroja laskiessani käytin noin 22,5 – 23,0 prosentin veroastetta, jolla tasolla viime vuosien verot ovat olleet.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 880 – 925 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin 7,7 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on KONEen hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Kiinan markkinat vastaavat noin 25 prosenttia KONEen liikevaihdosta, minkä lisäksi merkittävä osa yhtiön tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa. Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden tilauksissa?

Tein liikevaihtoennusteet noin 2,5 prosentin nousuun, missä kova hintakilpailu vaikuttaa kehitykseen alentavasti. Liiketuloksen arvioin nousevan selvästi yhtiön kustannussäästöohjelman tuomien hyötyjen johdosta. Mikäli markkinatilanne pahenee USA:n ja Kiinan kauppakiistojen johdosta, niin ennuste voi olla ehkä turhan optimistinen.

Rahoitustuottojen arvioin olevan noin 20 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 22 – 23 prosenttia. Nettotulos olisi näillä ennusteilla noin 960 – 1 000 miljoonaa euroa eli hitaahkoa nousua verrattuna vuoteen 2019e nähden.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 10 400 10 150 2 650 2 550 2 650 2 300
Muutos (%) 2,5% 2,5% 1,8% -0,3% 4,3% 4,6%
Liiketulos (ebit) 1 275 1 225 335 330 325 235
Muutos (%) 4,1% 5,6% 3,4% 5,0% 6,0% 9,1%
Marginaali 12,3% 12,1% 12,6% 12,9% 12,3% 10,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 1 275 1 225 335 330 325 235
Rahoituskulut (netto) 20,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Tulos ennen veroja 1 295,0 1 245,0 340,0 335,0 330,0 240,0
Verot -295,0 -285,0 -80,0 -75,0 -75,0 -55,0
Nettotulos 1 000,0 960,0 260,0 260,0 255,0 185,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus