KONE sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 22 miljardia euroa ja sillä on noin 57 550 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KONE Ennuste
Osake (25.4.2019) 49,75 Osinko 12 kk 1,70
Markkina-arvo (Mrd) 25,7 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 9 550 (+5,3%) Osinko/EPS 92% 4v ka
Nettotulos (M) 850 (+1,1%) Osinko/FCF 90% 4v ka
EPS 1,65 Omav.aste 37%
PE 30,2 Gearing -19%
EV/EBIT 23,4 ROE 27,5%
PB 8,3 ROI 29,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kone.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

KONE25.4.2019 | 49,75 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

KONEen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon jääminen kevään 2018 tasolle.

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Tämä on näkynyt liikevaihdon ja tuloksen hyvänä kehityksenä. Hyvä liikevaihdon kehitys on nyt hidastunut ja nettotulos on kääntynyt laskuun kovan hintakilpailun, kustannusinflaation sekä USA:n ja Kiinan kauppasodan johdosta.

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

Osinkosijoittajaa KONEen kevään 2019 osingon jääminen 1,65 euroon mietityttää. Osinko oli ollut nousussa vuodesta 2011 alkaen eli 7 vuoden ajan, mutta nyt nousuputki katkesi. Yhtiö olisi helposti pystynyt pitämään nousuputkea yllä vain 0,01 euroa korkeammalla osingolla. Tämä olisi tarkoittanut noin 5 miljoonan euron lisää kokonaisosingoissa.

Toisaalta tämä voi olla myös merkki siitä, että yhtiön johto näkee nykyisen globaalin taloustilanteen niin haastavana, että se ei halua ottaa yhtään ylimääräistä riskiä.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,70 euroon, mikä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osake 49,75 EUR).

Sijoittajaa toki mietityttää nykyinen Kiinan ja USA:n kauppasota ja sen vaikutus KONEen tuloksentekokykyyn. Noin 25 prosenttia yhtiön myynnistä tulee Kiinasta, minkä lisäksi merkittävä osa yhtiön tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa.

Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella PE-luku on 30,2x, joten KONEen osaketta voi luonnehtia kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 25,7x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

Tilikausi 2019

KONEen Q1/2019:

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 2 199 2 008 9,5%
Liiketulos (ebit) 215,4 211,5 1,8%
Nettotulos (omistajille) 167,4 170,7 -1,9%
EPS (EUR) 0,32 0,33

Q1:n liikevaihto kasvoi +9,5 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuutoilla +7,6 prosenttia.

Kehitys oli vahvaa uusien laitteiden (+10,9 %) sekä palveluliiketoiminnan (+8,2 %) puolella. Alueittain kehitys oli vahvaa kaikkialla muualla paitsi EMEA-alueella. Siellä liikevaihdon kasvu jäi +1,7 prosenttiin. Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana Q1:llä ja kokonaisuutena voidaan todeta, että hintakilpailu on tiukkaa kaikilla markkina-alueilla.

Yhtiön saamat tilaukset olivat nekin vahvassa kasvussa (+9,7 %) ja tilauskanta nousi 8 455 miljoonaan euroon (Q1/2018: 7 787 M EUR, +8,6 %).

KONEeen liiketulos laski puolitoista vuotta peräkkäin ja yhtiö on saanut laskun nyt katkaistua. Q4/2018 tulos jäi vertailukauden tasolle ja Q1/2019 tulos kasvoi +1,8 prosenttia. Yhtiön tekemät toimet tuottavuuden parantamiseksi sekä hinnoittelutoimenpiteet pystyivät liiketuloksen kasvuun. Yhtiö kertoi kuitenkin, että kustannuspaineita on edelleen, joten em. toimenpiteitä jatketaan.

Näkymät tilikaudelle 2019

KONE arvioi tilikauden 2019 vertailukelpoisin valuutoin lasketun liikevaihdon kasvavan +3…+7 prosenttia verrattuna vuoden 2018 oikaistuun liikevaihtoon nähden. Lisäksi yhtiö arvioi, että oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) olisi 1,16 – 1,26 miljardia euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 450 2 331 5,1% 9 550 9 071 5,3%
Liiketulos (ebit) 290 281 3,4% 1 075 1 043 3,1%
Nettotulos (omistajille) 230 223,7 2,8% 850 841 1,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,70 1,65

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat KONE: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

KONEen liikevaihto kehittyi vahvasti aina vuoteen 2015 saakka, josta lähtien sen kehitys on ollut vaimeampaa. Tilikaudella 2018 liikevaihto nousi 9,1 miljardiin euroon, joten pientä positiivista nousua on tapahtunut. Lisäksi tilikauden 2019 ennustamani liikevaihto nousisi edelleen noin +5 prosentin verran.

kone-tuloslaskelma-q12019

Tuloskunto on lähtenyt laskuun vuoden 2015 huipputuloksen jälkeen. Tämä lasku näkyy myös marginaalien laskuna noin 12 prosentista ennustettuun noin 8,9 prosenttiin. Viime aikojen tuloslasku on johtunut mm. kovenevasta hintakilpailusta sekä kohoavista raaka-aine- ja työvoimakustannuksista. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota vaikutti negatiivisesti vuoden 2018 tuloskehitykseen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että KONEen tilikauden 2019 liikevaihto olisi 9,25 – 9,75 miljardia ja nettotulos noin 825 – 875 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvaisi siis mukavasti, mutta tulos jäisi vuoden 2018 tasolle ja jäisi edelleen selvästi muutaman vuoden takaisista lukemista.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 30,2x eli osaketta voi kuvata varsin kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 25,7x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

kone-roe-roi-q12019

KONEen oman pääoman tuotto (ROE) on erinomaisella tasolla eli noin 30 – 50 prosentissa. Yhtiö kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia, joka näkyykin pääomien tuottoluvuissa. Mutta myös näissä luvuissa näkyy kannattavuuden kääntyminen laskuun vuoden 2015 jälkeen.

Tase

KONEella on taseessaan liikearvoa noin 1,4 miljardia euroa. Summa on vuosien varrella kasvanut hienokseltaan yhtiön yritysjärjestelyiden mukana. Liikearvoa on kuitenkin varsin maltillisesti suhteessa taseen loppusummaan taikka yhtiön tuloksentekokykyyn. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -200 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka tuntuisi noin -20 – 25 prosentin tuloslaskuna. Tulos pysyisi kuitenkin edelleen voitollisena.

kone-liikearvo-q12019

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, josta negatiivinen gearing eli nettovelkaantumisaste kertoo. Velan määrä nousi 2019 merkittävästi (369 -> 744 M EUR) uuden IFRS 16 -standardin myötä. Tästäkin huolimatta velkaisuuden tunnusluvut ovat edelleen hyvällä tasolla.

kone-velkaisuus-q12019

Omavaraisuusaste on vain 40 prosentin tasolla, jota voi pitää ehkä yllättävänä. Tämä ei kuitenkaan johdu korollisista veloista vaan kirjanpidollisista tekijöistä, joista suurimpina voidaan mainita ennakkona maksetut asiakasmaksut sekä siirtovelat.

Siirtovelkoihin kuuluu mm. kuluja, jotka ovat jo tapahtuneet tai niiden odotetaan tapahtuvan, mutta niitä ei ole vielä tilitetty (esim. lomarahat, huoltosopimusmaksut, takuukorjaukset). Ennakkomaksuja ja siirtovelkoja on taseen loppusummasta noin 40 prosentin osuus, joten KONE saa korotonta maksuaikaa näille erille.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä käänne heikompaan suuntaan vuoden 2015 jälkeen. Eli tuloskäänne ei ole pelkästään kirjanpidollinen harha, vaan myös sama trendi näkyy rahavirroissa.

KONE kertoo, että yhtiön toiminta sitoo vähän pääomia, mikä näkyy myös alhaisena capex-investointien osuutena. Ne ovat pitkään olleet noin 100 miljoonan euron tuntumassa, mikä on noin 1,0 – 1,5 prosenttia liikevaihdosta ja noin 10 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

kone-rahavirta-q12019

Tämä tarkoittaa sitä, että KONEen vapaa rahavirta (FCF) on korkealla tasolla. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Ja, kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin korollisia velkoja on varsin vähän eli melkein koko vapaan rahavirran summa voidaan käyttää osinkoihin tai muihin investointeihin. Viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna osinkoihin on kulunut noin 90 prosenttia vapaista rahavirroista, jota voi ajatella olevan korkeana suhteena. Toisaalta viime vuosien rahavirtojen lasku näkyy tämän suhdeluvun kasvuna, joka on ollut parina vuotena noin 100 prosentissa.

Osinko

KONEen osinko on ollut kasvussa joka vuosi tällä vuosikymmenellä, mutta keväällä 2019 kasvuputki katkesi, kun osinko jäi 1,65 euroon. Oheisessa kuvaajassa vuosien 2011 ja 2012 osingot sisältävät ylimääräisen osingon, joten siitä syystä kaavion osinko laskee vuonna 2013.

kone-osinko-q12019

Mutta, kuten kuvaajasta nähdään, niin sekä tuloksen että vapaan rahavirran lasku alkaa jo saavuttamaan osingon tasoa. Tästä syystä osinkosijoittajan tulee olla tietoinen mahdollisesta heikosta osinkokehityksestä, mikäli laskeva trendi jatkuu vielä tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä KONE: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,70 3/2019 1,65 2/2018 1,65
YHTEENSÄ 1,70 1,65 1,65
+3,0% +0,0% +6,5%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan 1,70 euroa. Tämä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osake 49,75 EUR)

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+683) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +683 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.4.2019) 49,75 41,64 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80 27,90
Lkm (000) 516 279 516 061 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040 514 313
Markkina-arvo (Mrd) 25,68 21,49 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89 14,35
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
EMEA 3 880 3 792 3 595 3 477 3 370
Amerikka 1 945 1 805 1 778 1 659 1 466
Aasian ja Tyynenmeren alue 3 725 3 475 3 424 3 649 3 812
YHTEENSÄ 9 550 9 071 8 797 8 785 8 648
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2018 2017 2016
Uudet laitteet 5 065 4 797 4 654 4 793 4 935
Palvelut 3 713
– Huolto 3 100 2 969 2 887 2 773
– Modernisointi 1 385 1 305 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 550 9 071 8 797 8 785 8 648
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 450 2 199 9 550 9 071 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933 6 277
Liikevoitto 290 215 1 075 1 042 1 192 1 293 1 242 1 036 953 791
Nettotulos 230 167 850 841 956 1 024 1 032 756 702 601
Marginaali 9,4% 7,6% 8,9% 9,3% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1% 9,6%
EPS 0,45 0,32 1,65 1,63 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36 1,17
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 319 636 497 589 553 336 339 250
Liikearvo 1 356 1 333 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104 1 086
Muut varat 5 806 5 765 5 639 5 990 5 646 4 815 3 900 3 798
Tase yhteensä 8 481 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134
Oma pääoma 3 080 3 068 3 016 2 783 2 528 2 018 1 694 1 812
Vähemmistö 16 16 15 13 48 45 30 21
Korolliset velat 744 369 387 406 406 373 274 305
Muut vastuut 4 641 4 281 4 042 4 749 4 524 3 924 3 345 2 996
Tase yhteensä 8 481 7 734 7 460 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 100 970 964 1 178 1 447 1 124 1 022 942
Investoinnit: Capex -120 -114 -110 -116 -93 -98 -77 -113
Vapaa rahavirta (FCF) 980 856 854 1 062 1 354 1 026 945 829
Investoinnit: Muut -30 -7 -34 -82 -62 -48 -72 -107
Investointien jälkeen 950 849 820 980 1 292 978 873 722
Rahoitus: Voitonjako -800 -826 -776 -766 -692 -561 -801 -750
Rahoitus: Muut -150 117 -116 -175 -389 -429 26 43
Rahavarojen muutos 0 140 -72 39 211 -12 98 15
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00 0,88
Osinko (lisä) 0,65 0,75
Osinko yhteensä 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,65 1,63
Osinkotuotto 3,4% 4,0% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 5,0% 5,8%
Osinko/nettotulos 103,3% 101,2% 88,9% 77,8% 69,9% 81,7% 121,1% 139,1%
Osinko/FCF 89,6% 99,5% 99,5% 75,0% 53,3% 60,2% 89,9% 100,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 29,2 25,4 28,2 28,9 29,8
PE (3v) 29,1 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0 24,2
PE 30,2 25,6 24,1 21,4 19,6 25,8 24,1 23,9
EV/EBIT 23,4 20,4 19,2 16,8 16,1 18,8 17,7 18,2
Oma pääoma/osake 6,00 5,98 5,89 5,44 5,00 4,01 3,35 3,56
P/B 8,30 6,97 7,61 7,83 7,83 9,44 9,80 7,83
ROE 27,5% 27,5% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 39,5% 31,6%
ROI 29,5% 30,3% 36,0% 41,8% 45,8% 46,7% 46,1% 37,6%
Omavaraisuusaste 36,5% 39,9% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3% 35,7%
Gearing -18,6% -8,7% -3,6% -6,5% -5,7% 1,8% -3,8% 3,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 44,96 41,64 46,02 43,66 40,53 44,78 44,80 44,54 41,16 42,57
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,700 1,650 1,750 1,750 1,750 1,650 1,650 1,650 1,650 1,550
Osinkotuotto (ennuste) 3,8% 4,0% 3,8% 4,0% 4,3% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,62 1,63 1,63 1,70 1,79 1,86 1,99 2,01 2,03 1,99
PE 27,7 25,6 28,2 25,7 22,7 24,1 22,6 22,2 20,3 21,4
EV 23 319 21 222 23 562 22 381 20 753 22 943 22 776 22 715 21 005 21 703
EV/EBIT 22,3 20,4 22,6 20,3 17,9 19,2 17,6 17,4 15,9 16,8
Oma pääoma/osake 4,68 5,97 5,44 5,10 4,58 5,88 5,42 4,98 4,62 5,73
P/B 9,62 6,98 8,46 8,56 8,85 7,61 8,27 8,94 8,92 7,43
ROE 35,1% 27,5% 30,1% 33,8% 38,9% 32,0% 39,1% 43,5% 48,1% 37,1%
ROI 35,5% 30,4% 33,5% 37,0% 42,0% 35,2% 44,6% 46,4% 50,9% 40,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset