KONE sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 28 miljardia euroa ja sillä on noin 58 000 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KONE Ennuste
Osake (23.10.2019) 54,10 Osinko 12 kk 1,70
Markkina-arvo (Mrd) 28,0 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 9 900 (+9,1%) Osinko/EPS 91% 4v ka
Nettotulos (M) 910 (+8,2%) Osinko/FCF 89% 4v ka
EPS 1,76 Omav.aste 36,6%
PE 30,8 Gearing -4,0%
EV/EBIT 24,0 ROE 28,9%
PB 8,7 ROI 31,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kone.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

KONE23.10.2019 | 54,10 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

KONEen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon jääminen kevään 2018 tasolle.

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Tämä on näkynyt liikevaihdon ja tuloksen hyvänä kehityksenä. Hyvä liikevaihdon kehitys on nyt hidastunut ja nettotulos on kääntynyt laskuun kovan hintakilpailun, kustannusinflaation sekä USA:n ja Kiinan kauppasodan johdosta.

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

Osinkosijoittajaa KONEen kevään 2019 osingon jääminen 1,65 euroon mietityttää. Osinko oli ollut nousussa vuodesta 2011 alkaen eli 7 vuoden ajan, mutta nyt nousuputki katkesi. Yhtiö olisi helposti pystynyt pitämään nousuputkea yllä vain 0,01 euroa korkeammalla osingolla. Tämä olisi tarkoittanut noin 5 miljoonan euron lisää kokonaisosingoissa.

Toisaalta tämä voi olla myös merkki siitä, että yhtiön johto näkee nykyisen globaalin taloustilanteen niin haastavana, että se ei halua ottaa yhtään ylimääräistä riskiä.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,70 euroon, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 54,10 EUR).

Sijoittajaa toki mietityttää nykyinen Kiinan ja USA:n kauppasota ja sen vaikutus KONEen tuloksentekokykyyn. Noin 25 prosenttia yhtiön myynnistä tulee Kiinasta, minkä lisäksi merkittävä osa yhtiön tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa.

Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella PE-luku on 30,8x, joten KONEen osaketta voi luonnehtia kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 28,0x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

Tilikausi 2019

KONEen Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 558 2 289 11,7% 7 297 6 627 10,1%
Liiketulos (ebit) 314,2 258,0 21,8% 836,1 750,0 11,5%
Nettotulos (omistajille) 247,0 216,5 14,1% 651,4 613,1 6,2%
EPS (EUR) 0,48 0,42 1,26 1,18

KONEen Q3:n liikevaihto kasvoi noin 11,7 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuutoilla 9,4 prosenttia. Kehitys oli hyvää sekä uusien laitteiden että palveluliiketoiminnan puolella. Myös alueittain kehitys oli vahvaa kaikkialla.

Yhtiön saamat tilaukset olivat nekin vahvassa kasvussa (+9,6 %) ja tilauskanta nousi 8 400 miljoonaan euroon (Q3/2018: 7 792 M EUR, +7,8 %).

Liiketuloksen kehitys on parantunut vuoden edetessä ja nyt Q3:lla liiketulos kasvoi lähes 22 prosenttia. Tulosta tukee yhtiön hinnoittelutoimenpiteet sekä tehdyt toimet tuottavuuden parantamiseksi (”Accelerate”-ohjelma).

KONE tarkensi arvioitaan tilikaudelle 2019:

  • liikevaihto (vertailukelpoisin valuutoin): +5…8 %
  • oikaistu liikevoitto: 1,19 – 1,25 Mrd euroa

Raportoitu liikevoitto oli Q1-Q3/2019 noin 35 miljoonaa euroa pienempi kuin oikaistu liikevoitto. Jos ero on 40 – 50 miljoonaa euroa vuoden lopussa, niin se tarkoittaisi sitä, että raportoitu liikevoitto olisi 1,15 – 1,20 miljardia euroa.

Kun tässä huomioidaan rahoituskulut (tai tässä tuottoja n. 20 M EUR) ja verot (n. -270 M EUR), niin silloin tilikauden 2019 tulos olisi noin 900 miljoonaa euroa. Ja pienellä turvamarginaalilla noin 880 – 925 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 603 2 443 6,5% 9 900 9 071 9,1%
Liiketulos (ebit) 324 293 10,7% 1 160 1 043 11,3%
Nettotulos (omistajille) 254 232,2 9,5% 910 841 8,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,70 1,65

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat KONE: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

KONEen liikevaihto kehittyi vahvasti aina vuoteen 2015 saakka, josta lähtien sen kehitys on ollut vaimeampaa. Tilikaudella 2018 liikevaihto nousi 9,1 miljardiin euroon, joten pientä positiivista nousua on tapahtunut. Lisäksi tilikauden 2019 ennustamani liikevaihto nousisi edelleen noin 9,1 prosentin verran.

kone-tuloslaskelma-q32019

Tuloskunto on lähtenyt laskuun vuoden 2015 huipputuloksen jälkeen. Tämä lasku näkyy myös marginaalien laskuna noin 12 prosentista ennustettuun noin 9,2 prosenttiin. Viime aikojen tuloslasku on johtunut mm. kovenevasta hintakilpailusta sekä kohoavista raaka-aine- ja työvoimakustannuksista. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota vaikutti negatiivisesti vuoden 2018 tuloskehitykseen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että KONEen tilikauden 2019 liikevaihto olisi 9,7 – 10,1 miljardia ja nettotulos noin 880 – 925 miljoonaa euroa. Ihan hyvää kasvua muutaman viime vuoden tuloslaskun jälkeen.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 30,8x eli osaketta voi kuvata varsin kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 28,0x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

kone-roe-roi-q32019

KONEen oman pääoman tuotto (ROE) on erinomaisella tasolla eli noin 30 prosentissa. Yhtiö kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia, joka näkyykin pääomien tuottoluvuissa. Mutta myös näissä luvuissa näkyy kannattavuuden kääntyminen laskuun vuoden 2015 jälkeen.

Tase

KONEella on taseessaan liikearvoa noin 1,4 miljardia euroa. Summa on vuosien varrella kasvanut hienokseltaan yhtiön yritysjärjestelyiden mukana. Liikearvoa on kuitenkin varsin maltillisesti suhteessa taseen loppusummaan taikka yhtiön tuloksentekokykyyn. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -200 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka tuntuisi noin -20 – 25 prosentin tuloslaskuna. Tulos pysyisi kuitenkin edelleen voitollisena.

kone-liikearvo-q32019

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, josta negatiivinen gearing eli nettovelkaantumisaste kertoo. Velan määrä nousi 2019 merkittävästi (369 -> 744 M EUR) uuden IFRS 16 -standardin myötä. Tästäkin huolimatta velkaisuuden tunnusluvut ovat edelleen hyvällä tasolla.

kone-velkaisuus-q32019

Omavaraisuusaste on vain 40 prosentin tasolla, jota voi pitää ehkä yllättävänä. Tämä ei kuitenkaan johdu korollisista veloista vaan kirjanpidollisista tekijöistä, joista suurimpina voidaan mainita ennakkona maksetut asiakasmaksut sekä siirtovelat.

Siirtovelkoihin kuuluu mm. kuluja, jotka ovat jo tapahtuneet tai niiden odotetaan tapahtuvan, mutta niitä ei ole vielä tilitetty (esim. lomarahat, huoltosopimusmaksut, takuukorjaukset). Ennakkomaksuja ja siirtovelkoja on taseen loppusummasta noin 40 prosentin osuus, joten KONE saa korotonta maksuaikaa näille erille.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä käänne heikompaan suuntaan vuoden 2015 jälkeen. Eli tuloskäänne ei ole pelkästään kirjanpidollinen harha, vaan myös sama trendi näkyy rahavirroissa.

KONE kertoo, että yhtiön toiminta sitoo vähän pääomia, mikä näkyy myös alhaisena capex-investointien osuutena. Ne ovat pitkään olleet noin 100 miljoonan euron tuntumassa, mikä on noin 1,0 – 1,5 prosenttia liikevaihdosta ja noin 10 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

kone-rahavirta-q32019

Tämä tarkoittaa sitä, että KONEen vapaa rahavirta (FCF) on korkealla tasolla. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Ja, kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin korollisia velkoja on varsin vähän eli melkein koko vapaan rahavirran summa voidaan käyttää osinkoihin tai muihin investointeihin. Viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna osinkoihin on kulunut noin 90 prosenttia vapaista rahavirroista, jota voi ajatella olevan korkeana suhteena. Toisaalta viime vuosien rahavirtojen lasku näkyy tämän suhdeluvun kasvuna, joka on ollut parina vuotena noin 100 prosentissa.

Osinko

KONEen osinko on ollut kasvussa joka vuosi tällä vuosikymmenellä, mutta keväällä 2019 kasvuputki katkesi, kun osinko jäi 1,65 euroon.

kone-osinko-q32019

Mutta, kuten kuvaajasta nähdään, niin sekä tuloksen että vapaan rahavirran lasku alkaa jo saavuttamaan osingon tasoa. Tästä syystä osinkosijoittajan tulee olla tietoinen mahdollisesta heikosta osinkokehityksestä, mikäli laskeva trendi jatkuu vielä tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä KONE: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,70 3/2019 1,65 2/2018 1,65
YHTEENSÄ 1,70 1,65 1,65
+3,0% +0,0% +6,5%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan 1,70 euroa. Tämä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 54,10 EUR)

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+259) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +259 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (23.10.2019) 54,10 41,64 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80 27,90
Lkm (000) 517 846 516 061 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040 514 313
Markkina-arvo (Mrd) 28,02 21,49 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89 14,35
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
EMEA 4 000 3 792 3 595 3 477 3 370
Amerikka 2 000 1 805 1 778 1 659 1 466
Aasian ja Tyynenmeren alue 3 900 3 475 3 424 3 649 3 812
YHTEENSÄ 9 900 9 071 8 797 8 785 8 648
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2018 2017 2016
Uudet laitteet 5 275 4 797 4 654 4 793 4 935
Palvelut 3 713
– Huolto 3 175 2 969 2 887 2 773
– Modernisointi 1 450 1 305 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 900 9 071 8 797 8 785 8 648
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 603 7 297 9 900 9 071 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933 6 277
Liikevoitto 325 836 1 160 1 042 1 192 1 293 1 242 1 036 953 791
Nettotulos 260 651 910 841 956 1 024 1 032 756 702 601
Marginaali 10,0% 8,9% 9,2% 9,3% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1% 9,6%
EPS 0,50 1,26 1,76 1,63 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36 1,17
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 845 636 497 589 553 336 339 250
Liikearvo 1 379 1 333 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104 1 086
Muut varat 6 538 5 765 5 639 5 990 5 646 4 815 3 900 3 798
Tase yhteensä 8 762 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134
Oma pääoma 3 193 3 068 3 016 2 783 2 528 2 018 1 694 1 812
Vähemmistö 16 16 15 13 48 45 30 21
Korolliset velat 716 369 387 406 406 373 274 305
Muut vastuut 4 837 4 281 4 042 4 749 4 524 3 924 3 345 2 996
Tase yhteensä 8 762 7 734 7 460 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 150 970 964 1 178 1 447 1 124 1 022 942
Investoinnit: Capex -125 -114 -110 -116 -93 -98 -77 -113
Vapaa rahavirta (FCF) 1 025 856 854 1 062 1 354 1 026 945 829
Investoinnit: Muut -25 -7 -34 -82 -62 -48 -72 -107
Investointien jälkeen 1 000 849 820 980 1 292 978 873 722
Rahoitus: Voitonjako -820 -826 -776 -766 -692 -561 -801 -750
Rahoitus: Muut -130 117 -116 -175 -389 -429 26 43
Rahavarojen muutos 50 140 -72 39 211 -12 98 15
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00 0,88
Osinko (lisä) 0,65 0,75
Osinko yhteensä 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,65 1,63
Osinkotuotto 3,1% 4,0% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 5,0% 5,8%
Osinko/nettotulos 96,7% 101,2% 88,9% 77,8% 69,9% 81,7% 121,1% 139,1%
Osinko/FCF 85,9% 99,5% 99,5% 75,0% 53,3% 60,2% 89,9% 100,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 31,5 25,4 28,2 28,9 29,8
PE (3v) 31,0 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0 24,2
PE 30,8 25,6 24,1 21,4 19,6 25,8 24,1 23,9
EV/EBIT 24,0 20,4 19,2 16,8 16,1 18,8 17,7 18,2
Oma pääoma/osake 6,20 5,98 5,89 5,44 5,00 4,01 3,35 3,56
P/B 8,73 6,97 7,61 7,83 7,83 9,44 9,80 7,83
ROE 28,9% 27,5% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 39,5% 31,6%
ROI 31,4% 30,3% 36,0% 41,8% 45,8% 46,7% 46,1% 37,6%
Omavaraisuusaste 36,6% 39,9% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3% 35,7%
Gearing -4,0% -8,7% -3,6% -6,5% -5,7% 1,8% -3,8% 3,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 52,24 51,90 44,96 41,64 46,02 43,66 40,53 44,78 44,80 44,54
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,700 1,700 1,700 1,650 1,750 1,750 1,750 1,650 1,650 1,650
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 3,3% 3,8% 4,0% 3,8% 4,0% 4,3% 3,7% 3,7% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,70 1,64 1,62 1,63 1,63 1,70 1,79 1,86 1,99 2,01
PE 30,7 31,6 27,7 25,6 28,2 25,7 22,7 24,1 22,6 22,2
EV 27 182 27 044 23 319 21 222 23 562 22 381 20 753 22 943 22 776 22 715
EV/EBIT 24,1 25,2 22,3 20,4 22,6 20,3 17,9 19,2 17,6 17,4
Oma pääoma/osake 5,70 5,14 4,68 5,97 5,44 5,10 4,58 5,88 5,42 4,98
P/B 9,17 10,10 9,62 6,98 8,46 8,56 8,85 7,61 8,27 8,94
ROE 30,6% 32,2% 35,1% 27,5% 30,1% 33,8% 38,9% 32,0% 39,1% 43,5%
ROI 33,1% 33,5% 35,5% 30,4% 33,5% 37,0% 42,0% 35,2% 44,6% 46,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus