Konecranes: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 29.4.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Konecranesin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Arvioin liikevaihdon laskevan 2,5 – 7,5 prosenttia vuonna 2020 koronapandemian johdosta.  Lisäksi liikevaihdon lasku nostaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta, joten näistä syistä arvioin myös tulosmarginaalien laskevan. Arvioin, että toipuminen kriisistä ottaa oman aikansa ja vuoden 2019 tulostasoon päästäisiin 3 – 5 vuoden kuluttua.

konecranes-kaaviokokoelma-q12020

Konecranesin osakkeen arvoksi sain 28,80 euroa (WACC: 6,04 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,04 prosenttia, mikä on johdettu 8,41 prosentin oman pääoman ja 3,40 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 63 60
2021e 1,75 140 126
2022e 2,75 161 137
2023e 3,75 176 141
2024e 4,75 182 138
2025e 5,75 207 148
2026e 6,75 215 144
2027e 7,75 221 140
Päätearvo (e) 8,75 226 3 348
YHTEENSÄ (EV) 4 383
– korolliset velat -1 142
+ käteinen 370
– vähemmistön osuus -9
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 322
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 2 280
osakkeita (000) 79 133
OSAKKEEN ARVO 28,81

Saadusta noin 4,4 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 28,80 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 9.6.2020: 20,16 euroa

Laskennan parametrit

Konecranes on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Konecranes: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 73,2 11,4 61,8
EPS 0,926 0,144 0,781
Oikaistu EPS 1,115
Osinko 1,200 0,000 1,200
Oma pääoma 1240,9
Oma pääoma/osake 15,681

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (EU, Kiina ja USA keskimäärin), betana 1,30x sekä oman pääoman riskilisänä 5,70 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.6.2020) 20,16   EUR
Tuottovaatimus 8,41 %   1,00%+1,30*5,70%+0,00%
Osakkeita 79 133   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 5,93 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,26 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 71,8%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,22 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,41 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,41 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,41 %).

Vuoden 2021 tulokseen on tehty 15 miljoonan euron tasokorjaus.

kcr-kaanteinenarvonmaaritys-q12020d

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 38,18 26,39 27,40 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16
Nettotulos 226,1 101,8 81,0 73,2 93,5 99,0 104,9 111,1
Muutos% 501,3% -55,0% -20,4% -9,6% 27,6% 5,9% 5,9% 5,9%
EPS 2,89 1,29 1,03 0,93 1,18 1,25 1,33 1,40
P/E 13,2 20,4 26,7 21,8 17,1 16,1 15,2 14,4
Osinko 1,20 1,20 1,20 0,80 0,85 0,90 0,95 1,02
Osinkotuotto 3,1% 4,5% 4,4% 4,0% 4,2% 4,5% 4,7% 5,1%
Oma pääoma 16,34 16,29 15,81 15,68 15,26 15,64 16,05 16,48
P/B 2,34 1,62 1,73 1,29 1,32 1,29 1,26 1,22
ROE 26,1% 7,7% 6,5% 2,9% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (20,16 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,41 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 73,2 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 93,5 ja 99,0 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus