Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 26.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

L&T laski arviotaan vuoden 2019 liikevoitosta, jonka se nyt arvioi alenevan vuoden 2018 tasosta. Liikevaihdon yhtiö arvioi olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymissä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuonna 2018 ja nyt uudelleen vuoden 2019 alussa. L&T:llä on nyt 4 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Uusimman segmenttimuutoksen johdosta yhtiö raportoi vertailutietoja vain vuodelta 2018. Näin vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 310,0 79,6 74,5 76,5 79,4 309,0 80,3 74,7 77,4 76,6
Muutos (%) 0,3% -0,9% -0,3% -1,2% 3,7%
Teollisuuspalvelut 95,0 25,2 25,5 25,7 18,6 96,0 25,2 25,9 26,2 18,7
Muutos (%) -1,0% 0,0% -1,5% -1,9% -0,5%
Kiinteistöp. Suomi 245,0 58,1 57,5 60,7 68,7 268,9 66,4 65,9 68,7 67,9
Muutos (%) -8,9% -12,5% -12,7% -11,6% 1,2%
Kiinteistöp. Ruotsi 135,0 37,1 32,5 33,3 32,1 134,0 36,6 31,7 32,4 33,3
Muutos (%) 0,7% 1,4% 2,5% 2,8% -3,6%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 -2,1 -1,8 -1,8 0,0
Muutos (%)
YHTEENSÄ 785,0 200,0 190,0 196,2 198,8 802,2 206,4 196,4 202,9 196,5
Muutos (%) -2,1% -3,1% -3,3% -3,3% 1,2% 13,1% 0,1% 12,0% 21,7% 21,8%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +3,7 prosenttia Q1:llä hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden aloilla. Sen sijaan Q2:lla liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun, missä on hyvä huomata, että euromääräisesti eroa on varsin vähän. Tein vuoden 2019 ennusteen alkuvuoden pohjalta viime vuoden tasolle.

Teollisuuspalveluiden alkuvuoden 2019 liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta (-1,3 %, 0,6 M EUR). Yhtiö kertoi, että ”kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin teollisuuskohteissa ja projektiliiketoiminnassa”. Q1:n haastavat sääolosuhteet siirsivät projekteja erityisesti Pohjois-Suomessa, mutta numeroiden valossa tästä ei näkynyt korjaavaa liikettä Q2:lla. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoisesti vuotta 2018 alhaisemmaksi.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin liikevaihto nousi +1,2 prosenttia Q1:llä. Yhtiö myi Korjausrakentaminen Oy:n, jonka johdosta Q2:n liikevaihto laski selvästi. Myytävän yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 35 miljoonaa euroa eli karkeasti laskien noin 8 – 10 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein segmentin loppuvuoden 2019 ennusteet käyttäen tätä liikevaihdon alenemaa viime vuoteen nähden.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -segmentin alkuvuoden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ruotsissa kysyntätilanne on hyvä, mutta yhtenä kasvun esteenä yhtiö mainitsi sopivan työvoiman löytämisen. Tein loppuvuoden ennusteen niin, että työvoimatilanne ratkeaa ja segmentti saa liikevaihdon käännettyä hienoiseen kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 775 – 790 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhtiön arviota siitä, että liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (802,3 M EUR), kun vertailukauden lukemasta oikaisee pois myydyn liiketoiminnon noin 15 – 20 miljoonan euron eli noin puolen vuoden liikevaihdon.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 33,0 8,6 11,0 8,8 4,6 31,6 8,3 10,7 8,1 4,5
Muutos (%) 4,4% 3,6% 2,8% 8,6% 2,2%
Teollisuuspalvelut 10,0 2,7 3,7 3,3 0,3 10,0 2,6 3,7 3,3 0,4
Muutos (%) 0,0% 3,8% 0,0% 0,0%
Kiinteistöp. Suomi -7,5 -1,0 -1,0 -2,0 -3,5 5,2 0,0 4,4 1,4 -0,6
Muutos (%)
Kiinteistöp. Ruotsi 4,5 1,7 1,3 0,8 0,7 4,4 1,8 1,2 0,7 0,7
Muutos (%)
Muut 2,5 -1,0 -1,0 5,9 -1,4 -3,5 -0,9 -0,5 -0,8 -1,3
Muutos (%)
YHTEENSÄ 42,5 11,0 14,0 16,8 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Muutos (%) -10,9% -6,8% -28,2% 32,3% -81,1% 8,4% 3,5% 10,8% 27,0% -26,0%
Marginaali 5,4% 5,5% 7,4% 8,6% 0,4% 5,9% 5,7% 9,9% 6,3% 1,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö myi L&T Korjausrakentaminen Oy:n. Tästä syntyi +6,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, joka on kirjattu muut-erään.

L&T:n tuloksesta vastaa 65 – 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut -segmentti, jonka alkuvuoden 2019 tulos kasvoi +6,3 prosenttia. Tuloskehitystä tuki hyvän kysynnän lisäksi yhtiön tehostustoimenpiteet sekä Venäjän ja uusiutuvien energialähteiden parantunut tuloskunto. Arvioin segmentin vuoden 2019 tuloksen jatkavan nousuaan vuoden toisella puoliskolla niin, että koko vuoden tulos kasvaisi +4…5 prosenttia.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin H1/2019 tulos oli -5,5 miljoonaa euroa tappiollinen (H1/2018: +0,8 M EUR). Yhtiöllä on ollut haasteena saada uusi ERP-järjestelmä käyttöön ja sen kanssa on painittu jo vuodesta 2017 alkaen. Nyt yhtiö ilmoitti, että tilanne on saatu pääosin korjattua, joten jatkossa tähän liittyviä ylimääräisiä kuluja ei pitäisi enää tulla. Ainakaan kovin paljon. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -1,0 miljoonan euron kvartaaliluvuilla eli arvioin segmentin tuloshaasteiden jatkuvan vielä tämän vuoden toisellakin puoliskolla.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 40 – 45 miljoonaa euroa eli tulos jäisi selvästi viime vuodesta. Varsinkin, kun huomioidaan saatu myyntivoitto (+6,7 M EUR). Ratkaisevaa oikeastaan on se, että saako yhtiö Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin tuloskunnon voitolliseksi.

Tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla 5,4 prosenttiin viime vuoden 5,9 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on ennuste liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 42,5 11,0 14,0 16,8 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Rahoituskulut -3,5 -1,1 -1,0 -1,0 -0,4 -4,4 -1,0 -1,4 -1,1 -0,9
Muut kulut 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Tulos ennen veroja 39,0 9,8 13,0 15,8 0,4 42,9 10,8 18,1 11,3 2,7
Verot -6,5 -2,3 -2,5 -1,8 0,1 -8,7 -2,0 -3,8 -2,3 -0,6
Nettotulos 32,5 7,5 10,5 14,0 0,5 34,2 8,8 14,3 9,0 2,1

Yhtiön rahoituskulujen osuudet tuloksesta ovat olleet varsin alhaisia, joten arvioin näiden olevan kaavamaisesti noin 1,0 miljoonaa euroa per kvartaali.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 30 – 35 miljoonaa euroa. Tulos jäisi vertailukaudesta saadusta myyntivoitosta huolimatta. Kuten edellä jo totesin, niin ratkaisevaa oikeastaan on se, että saako yhtiö Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin tuloskunnon voitolliseksi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • yhtiön kustannustaso oli nousussa vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti sama trendin jatkuu myös tulevina vuosina. Mikä on L&T:n hinnoitteluvoima sekä kilpailuasema eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Hankittu L&T FM näkyy liikevaihdon kääntymisenä kasvuun vuosina 2017 ja 2018. Mutta, orgaaninen kasvu on ollut tiukassa, sillä tätä ennen liikevaihto oli noin 650 miljoonassa eurossa vuosien 2011 – 2016 aikana. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Liikevaihdon odotan kasvavan noin +1 prosentin tahdilla tulevien vuosien aikana. Liiketulosmarginaalin odotan nousevan vuodesta 2018, sillä arvioin ERP-järjestelmän haasteiden ratkeavan ja yhtiön kääntävän Kiinteistöpalvelut Suomen jälleen voitolliseksi.

Rahoituskulujen odotan olevan noin -5 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 – 21 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 805,0 795,0 205,0 195,0 200,0 195,0
Muutos (%) 1,3% 1,3% 2,5% 2,6% 1,9% -1,9%
Liiketulos 50,0 47,5 13,0 16,0 13,5 5,0
Muutos (%) 5,3% 11,8% 18,2% 14,3% -19,6% 614,3%
Marginaali 6,2% 6,0% 6,3% 8,2% 6,8% 2,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 50,0 47,5 13,0 16,0 13,5 5,0
Rahoituskulut (netto) -5,0 -5,0 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 45,0 42,5 11,7 14,7 12,3 3,8
Verot -9,0 -8,0 -2,2 -2,7 -2,3 -0,8
Nettotulos 36,0 34,5 9,5 12,0 10,0 3,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset