Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 30.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät 2018

L&T:n piti näkymänsä vuodelle 2018 ennallaan: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuoden 2018 alussa ja eriytti Kiinteistöpalvelut-segmentistä uuden Kiinteistötekniikka-segmentin. L&T:llä on nyt 5 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.
  • Kiinteistötekniikka: Segmentin tarjoaa kiinteistötekniikan palveluita ja sisältää syksyllä 2017 hankitun L&T FM:n.
  • Uusiutuvat energialähteet: Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet niin, että pidin liikevaihdoltaan suurimmat Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmentti erillään, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Mikäli Kiinteistötekniikka-segmentistä tulee niin iso kuin tällä hetkellä näyttää, niin silloin pitää katsoa jakoa uudelleen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 270,0 69,1 69,5 68,6 62,8 262,8 66,1 67,6 66,8 62,3
Muutos (%) 2,7% 4,5% 2,8% 2,7% 0,8% -0,7% -0,6% -0,9% -2,1% 0,8%
Kiinteistöpalvelut 268,5 70,9 66,5 65,3 65,8 260,6 70,1 64,0 63,2 63,3
Muutos (%) 3,0% 1,1% 3,9% 3,3% 3,9% -9,6%
Muut 279,0 71,0 71,0 69,1 67,9 186,1 69,9 43,8 36,7 35,7
Muutos (%) 1,6% 70,9%
YHTEENSÄ 817,5 211,0 207,0 203,0 196,5 709,5 206,1 175,4 166,7 161,3
Muutos (%) 15,2% 2,4% 18,0% 21,8% 21,8% 7,2% 22,5% 5,7% -0,1% 0,4%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +1,8 prosentin verran Q1-Q2:lla. Tein loppuvuoden ennusteen noin 69,5 miljoonan euron kvartaaliluvuilla, joka vastaisi varsin hyvin Q2:n liikevaihtoa. Näin sain segmentin liikevaihtoarvioksi noin 270 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +3,6 prosenttia Q1-Q2:lla. Koko vuoden osalta päädyin noin +3 prosentin kasvuun eli noin 268 miljoonaan euroon. Poistin taulukon vuoden 2017 muutosprosentit, koska tilikauden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017 ja 2018 lukujen kanssa.

Vastaavasti Muut-erän luvut eivät ole hankitun L&T FM:n hankitun (sisältyy lukuihin Q4/2017 alkaen) seurauksena vertailukelpoisia. Hankitun yhtiön liikevaihto on ollut noin 100 miljoonaa euroa. Tämä toisi noin +25 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän Q3 ennustelukuun. Näin Muut-erän liikevaihtoennuste on noin 279 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on siis 800 – 820 miljoonaa euroa, missä hankittu L&T FM tuo noin 75 miljoonan euron lisän vuoden 2017 lukuihin. Tämän lisäksi odotan orgaanisen liikevaihdon kasvavan noin +3…+5 prosenttia.

Liiketulosennuste

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä tein ennusteet Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmenteille erikseen, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 30,3 7,1 10,4 8,4 4,4 31,6 6,8 10,1 8,3 6,4
Muutos (%) -4,1% 4,4% 3,0% 1,2% -31,3% 1,0% 4,6% -1,0% -9,8% 18,5%
Kiinteistöpalvelut 7,5 2,1 4,5 1,4 -0,5 5,2 1,4 4,3 0,5 -1,0
Muutos (%) 44,2% 50,0% 4,7% -61,8%
Muut 10,2 4,3 3,3 2,8 -0,2 7,2 3,2 3,1 1,3 -0,4
Muutos (%) 41,7% 34,4% 6,5% 28,6%
YHTEENSÄ 48,0 13,5 18,2 12,6 3,7 44,0 11,4 17,5 10,1 5,0
Muutos (%) 9,1% 18,4% 4,0% 24,8% -26,0% -12,9% 8,6% -8,4% -28,4% -26,5%
Marginaali 5,9% 6,4% 8,8% 6,2% 1,9% 6,2% 5,5% 10,0% 6,1% 3,1%

Ympäristöpalvelut-segmentin tulos laski Q1:llä yli -30 prosenttia ja oli 4,4 miljoonaa euroa. Q2:lla segmentin tuloskunto kääntyi hienoiseen kasvuun (+1,2 %), mutta kokonaisuudessa alkuvuoden tuloskunto on edelleen viimevuotista noin -1,9 miljoonaa euroa heikompi. Tämän heikon Q1:n johdosta arvioin, että koko vuoden 2018 tulos jää noin 30,3 miljoonaan euroon (-4,1 %).

Kiinteistöpalvelut-segmentin tuloksen odotan nousevan vuodesta 2017, sillä vertailuvuoden lukuja rasitti ERP-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kulut.

Muut-erä on tehnyt noin parin-kolmen miljoonan euron kvartaalitulosta, joten tästä samasta ajatuksesta tein ennusteeni. On mielenkiintoista nähdä, millaisen lisän hankittu L&M FM tuo tulokseen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 47,5 – 50,0 miljoonaa euroa eli selvästi vuotta 2017 parempi. Ennusteluvuilla marginaali olisi 5,9 prosenttia (2017: 6,2 %) eli suhteellinen kannattavuus heikkenisi tänä vuonna. On myös hyvä tiedostaa, että yhtiön kustannustaso oli nousussa, joten tuloksen kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten yhtiö saa siirrettyä nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulujen osuudet tuloksesta ovat olleet varsin alhaisia, joten arvioin näiden olevan kaavamaisesti noin 1,0 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 48,0 13,5 18,2 12,6 3,7 44,0 11,4 17,5 10,1 5,0
Rahoituskulut -4,0 -0,9 -1,1 -1,1 -0,9 -1,4 -1,3 0,5 -0,7 0,1
Muut kulut -0,8 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 43,2 12,4 16,9 11,2 2,7 42,6 10,1 18,0 9,4 5,1
Verot -8,7 -2,4 -3,4 -2,3 -0,6 -9,0 -1,5 -4,5 -2,0 -1,0
Nettotulos 34,5 10,0 13,5 8,9 2,1 33,6 8,6 13,5 7,4 4,1

Veroja arvioidessani käytin 20 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 34,0 – 37,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • yhtiön kustannustaso oli nousussa vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti sama trendin jatkuu myös tulevina vuosina. Mikä on L&T:n hinnoitteluvoima sekä kilpailuasema eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Hankittu L&T FM näkyy liikevaihdon kääntymisenä kasvuun vuosina 2017 ja 2018. Mutta, orgaaninen kasvu on ollut tiukassa, sillä tätä ennen liikevaihto oli noin 650 miljoonassa eurossa vuosien 2011 – 2016 aikana. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Liikevaihdon odotan kasvavan noin +2 prosentin tahdilla tulevien vuosien aikana. Liiketulosmarginaalin odotan nousevan vuodesta 2017 ja 2018, sillä näihin kausiin liittyi erilaisia kertaluontoisia eriä (mm. ERP-järjestelmän haasteet ja LT FM yhtiön integrointiin liittyviä kuluja).

Rahoituskulujen odotan olevan noin -5 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20,5 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 850,0 835,0 216,0 212,0 207,0 200,0
Muutos (%) 1,8% 2,1% 2,4% 2,4% 2,0% 1,8%
Liiketulos 56,0 53,0 15,0 19,0 13,0 6,0
Muutos (%) 5,7% 10,4% 11,1% 4,4% 3,2% 62,2%
Marginaali 6,6% 6,3% 6,9% 9,0% 6,3% 3,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 56,0 53,0 15,0 19,0 13,0 6,0
Rahoituskulut (netto) -5,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 51,0 49,0 14,0 18,0 12,0 5,0
Verot -11,0 -10,0 -2,8 -3,7 -2,5 -1,0
Nettotulos 40,0 39,0 11,2 14,3 9,5 4,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset