Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 30.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

L&T arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja liikevoitto on vuoden 2018 tasolla.

Toimialojen näkymät ovat hyvät Kiinteistöpalveluita lukuun ottamatta. Yhtiö kertoo näkymäarviossaan, että ”Kiinteistöpalveluiden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta”.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuoden 2018 alussa ja eriytti Kiinteistöpalvelut-segmentistä uuden Kiinteistötekniikka-segmentin. L&T:llä on nyt 5 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.
  • Kiinteistötekniikka: Segmentin tarjoaa kiinteistötekniikan palveluita ja sisältää syksyllä 2017 hankitun L&T FM:n.
  • Uusiutuvat energialähteet: Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet niin, että pidin liikevaihdoltaan suurimmat Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmentti erillään, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Mikäli Kiinteistötekniikka-segmentistä tulee niin iso kuin tällä hetkellä näyttää, niin silloin pitää katsoa jakoa uudelleen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 272,0 69,0 70,0 70,0 63,0 267,0 67,5 69,0 68,6 61,9
Muutos (%) 1,9% 2,2% 1,4% 2,0% 1,8% 1,6% 2,1% 2,1% 2,7% -0,6%
Kiinteistöpalvelut 238,0 60,5 60,5 59,5 57,5 254,4 61,4 62,6 65,3 65,1
Muutos (%) -6,4% -1,5% -3,4% -8,9% -11,7% -2,4% -12,4% -2,2% 3,3% 2,8%
Muut 295,0 80,0 70,0 72,5 72,5 280,9 77,6 64,7 69,1 69,5
Muutos (%) 5,0% 3,1% 8,2% 4,9% 4,3% 50,9% 11,0%
YHTEENSÄ 805,0 209,5 200,5 202,0 193,0 802,3 206,5 196,3 203,0 196,5
Muutos (%) 0,3% 1,5% 2,1% -0,5% -1,8% 13,1% 0,2% 11,9% 21,8% 21,8%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +1,6 prosentin verran vuonna 2018, missä vaikea Q1:n painoi kasvuprosenttia. Vuoden 2018 aikana segmentin markkina-asema vahvistui erityisesti kaupan ja teollisuuden aloilla. Tein vuoden 2019 ennusteen seuraten loppuvuoden 2018 kasvulukuja vajaan +2 prosentin kasvuun.

Kiinteistöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +3,6 prosenttia Q1-Q2:lla, mutta kääntyi parin prosentin laskuun Q3:lla ja suorastaan romahti Q4:lla (-12,4 %). Siivousliiketoiminnan hintakilpailun johdosta yhtiö on menettänyt asiakkaita, minkä lisäksi ERP-järjestelmän käyttöönottovaihe on vaikuttanut negatiivisesti segmentin kehitykseen.

Arvioin, että hintakilpailu jatkuu tiukkana H1:n aikana, minkä jälkeen tilanne alkaisi helpottumaan loppuvuoden aikana. Näin osittain myös siksi, että vertailukauden luvut sisältävät jo silloin hintakilpailun vaikutuksia. Tästä syystä tein segmentin liikevaihtoennusteen noin -6,5 prosentin laskuun.

Muut-erän vuoden 2018 lukuja paransi hankittu L&T FM (Q4/2017). Vertailukelpoinen kehitys on ollut hyvää ja Q4/2018 liikevaihto kasvoikin +11 prosenttia. Erään kuuluvan Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi hyvän kysynnän ja markkina-aseman vahvistumisen myötä. Kiinteistötekniikan Ruotsin liikevaihto kasvoi ja kysyntätilanne on hyvällä tasolla. Arvioin muut-erän kehityksen olevan hyvää myös vuonna 2019, joten tein ennusteen noin +5 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 800 – 810 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhtiön arviota siitä, että liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (802,3 M EUR).

Liiketulosennuste

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä tein ennusteet Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmenteille erikseen, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 33,5 8,5 10,9 8,6 5,5 31,7 8,3 10,6 8,4 4,4
Muutos (%) 5,7% 2,4% 2,8% 2,4% 25,0% 0,3% 22,1% 5,0% 1,2% -31,3%
Kiinteistöpalvelut 1,5 0,0 3,0 0,5 -2,0 5,0 0,0 4,1 1,4 -0,5
Muutos (%) -70,0% -26,8% -64,3% -3,8% -100,0% -4,7%
Muut 12,5 3,6 5,3 3,4 0,2 10,9 3,4 4,9 2,8 -0,2
Muutos (%) 14,7% 5,9% 8,2% 21,4% 51,4% 6,3%
YHTEENSÄ 47,5 12,1 19,2 12,5 3,7 47,6 11,7 19,6 12,6 3,7
Muutos (%) -0,2% 3,4% -2,0% -0,8% 0,0% 8,2% 2,6% 12,0% 24,8% -26,0%
Marginaali 5,9% 5,8% 9,6% 6,2% 1,9% 5,9% 5,7% 10,0% 6,2% 1,9%

Ympäristöpalveluiden Q4-tulos kasvoi +22 prosenttia, mikä nosti koko vuoden tuloksen viime vuoden tasolle. Segmentin tulosheilahtelut ovat kvartaalien välillä suuria, sillä Q1:llä tulos laski -31 prosenttia. Tulosparannusta selittää liikevaihdon kasvun lisäksi kannattavuuden parantumiseen tehdyt toimenpiteet. Koska loppuvuoden 2018 tuloskehitys oli varsin hyvää, niin tein vuoden 2019 ennusteen selvästi (+5,7 %) viime vuotta parempaan lukemaan. Viime vuoden Q1 oli heikko, joten jos tämä on tänä vuonna hyvällä tasolla, niin silloin suuri osa tulosparannuksesta tuleekin jo Q1:llä.

Kiinteistöpalveluiden voimakas liikevaihdon lasku näkyi myös tuloksen jäämisessä nollatasolle Q4:lla. Siivousliiketoiminnan tiukka hintakilpailu painaa tulosta. ERP-järjestelmän käyttöönotto on nyt vaivannut toista vuotta, sillä tähän liittyviä kuluja tuli jo vuoden 2017 aikana. Eli voidaan kysyä, että onko järjestelmän käyttöönotossa suurempiakin ongelmia? Arvioin siivousliiketoiminnan haasteiden painavan vuoden 2019 tuloksen selvästi viime vuosien tasoa alhaisemmaksi.

Muut-erän Q4-tulos nousi hieman ja oli 3,4 miljoonaa euroa (Q4/2017: 3,2 M EUR). Hankitun L&T FM:n johdosta vuoden 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 lukujen kanssa. Kuten edellä liikevaihdon kohdalla totesin, niin Teollisuuspalveluiden ja Kiinteistötekniikan kysyntätilanne on hyvä. Tästä syystä arvioin, että muut-erän tulos kasvaisi vuonna 2019 noin +15 prosenttia eli +1,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 45 – 50 miljoonaa euroa eli se olisi vuoden 2018 tasolla. Tämä vastaisi yhtiön omaa arviota vuodesta 2019. Tulosmarginaali pysyisi näillä ennusteilla 5,9 prosentissa. On myös hyvä tiedostaa, että yhtiön kustannustaso on nousussa, joten tuloksen kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten yhtiö saa siirrettyä nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulujen osuudet tuloksesta ovat olleet varsin alhaisia, joten arvioin näiden olevan kaavamaisesti noin 1,2 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 47,5 12,1 19,2 12,5 3,7 47,6 11,7 19,6 12,6 3,7
Rahoituskulut -4,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -4,4 -1,0 -1,4 -1,1 -0,9
Muut kulut 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Tulos ennen veroja 42,7 10,9 18,0 11,3 2,5 42,8 10,7 18,2 11,2 2,7
Verot -8,7 -2,2 -3,7 -2,3 -0,5 -8,7 -2,0 -3,8 -2,3 -0,6
Nettotulos 34,0 8,7 14,3 9,0 2,0 34,1 8,7 14,4 8,9 2,1

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 30 – 35 miljoonaa euroa. Tulos jäisi siis vuoden 2018 tasolle tai laskisi hieman. Tähän vaikuttaa ERP-järjestelmän jatkuvat haasteet sekä siivousliiketoiminnan haastava markkinatilanne. Muiden segmenttien hyvä markkinatilanne kuitenkin kompensoi em. haasteita.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • yhtiön kustannustaso oli nousussa vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti sama trendin jatkuu myös tulevina vuosina. Mikä on L&T:n hinnoitteluvoima sekä kilpailuasema eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Hankittu L&T FM näkyy liikevaihdon kääntymisenä kasvuun vuosina 2017 ja 2018. Mutta, orgaaninen kasvu on ollut tiukassa, sillä tätä ennen liikevaihto oli noin 650 miljoonassa eurossa vuosien 2011 – 2016 aikana. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Liikevaihdon odotan kasvavan noin +1…+2 prosentin tahdilla tulevien vuosien aikana. Liiketulosmarginaalin odotan nousevan vuodesta 2018, sillä arvioin ERP-järjestelmän haasteiden ratkeavan ja siivousliiketoiminnan paineiden hellittävän.

Rahoituskulujen odotan olevan noin -5 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 – 21 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 830,0 820,0 212,0 203,0 207,5 197,5
Muutos (%) 1,2% 1,9% 1,2% 1,2% 2,7% 2,3%
Liiketulos 52,5 50,0 13,0 20,0 13,0 4,0
Muutos (%) 5,0% 5,3% 7,4% 4,2% 4,0% 8,1%
Marginaali 6,3% 6,1% 6,1% 9,9% 6,3% 2,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 52,5 50,0 13,0 20,0 13,0 4,0
Rahoituskulut (netto) -5,0 -5,0 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 47,5 45,0 11,7 18,7 11,8 2,8
Verot -9,7 -9,0 -2,4 -3,7 -2,4 -0,5
Nettotulos 37,8 36,0 9,3 15,0 9,4 2,3

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

lt-kvartaalituloslaskelma-q42018