Loomis: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 7.5.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Loomiksen viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Loomiksen liiketoiminnan kannalta oleellista on oikeastaan se, miten kuluttajien maksutottumukset muuttuvat koronaviruspandemian aikana. Tottuvatko amerikkalaiset ja keskieurooppalaiset kuluttajat korttimaksuihin niin, että käteisen käyttö jää jatkossa vähäisemmälle?

Arvioin, että Loomiksen tuloskunto palautuu vuoden 2019 tasolle noin 3 vuoden kuluttua, missä yhtiön oletettavasti tekemät yritysjärjestelyt tuovat lisää tulokseen.

loomis-kaaviokokoelma-q12020

Loomiksen osakkeen arvoksi sain 357,00 kruunua (WACC: 5,6 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,56 prosenttia, mikä on johdettu 7,27 prosentin oman pääoman ja 1,78 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 1 007 967
2021e 1,75 1 684 1 531
2022e 2,75 1 835 1 581
2023e 3,75 1 909 1 558
2024e 4,75 1 978 1 529
2025e 5,75 2 054 1 505
2026e 6,75 2 168 1 504
2027e 7,75 2 294 1 508
Päätearvo (e) 8,75 2 363 41 281
YHTEENSÄ (EV) 52 965
– korolliset velat -9 993
+ käteinen 2 204
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -18 319
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 26 857
osakkeita (000) 75 226
OSAKKEEN ARVO 357,02

Saadusta noin 53,0 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 357,00 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.6.2020: 224,00 SEK

Laskennan parametrit

Loomis on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Loomis: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 306 365 941
EPS 17,360 4,852 12,508
Osinko 11,000 11,000
Oma pääoma 10 529
Oma pääoma/osake 139,965

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (keskimäärin EU ja USA), betana 1,15x sekä oman pääoman riskilisänä 5,45 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.6.2020) 224,00   SEK
Tuottovaatimus 7,27 %   1,00%+1,15*5,45%+0,0%
Osakkeita 75 226   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,46 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,16 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 69,1%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,39 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,27 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,27 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,27 %).

loomis-kaanteinenarvonmaaritys-q12020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 344,60 286,00 387,80 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00
Nettotulos 1 428 1 538 1 646 1 306 1 300 1 294 1 288 1 282
Muutos% 13,5% 7,7% 7,0% -20,7% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%
EPS 18,98 20,45 21,88 17,36 17,28 17,20 17,12 17,04
P/E 18,2 14,0 17,7 12,9 13,0 13,0 13,1 13,1
Osinko 9,00 10,00 11,00 12,00 11,94 11,89 11,83 12,01
Osinkotuotto 2,6% 3,5% 2,8% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,4%
Oma pääoma 93,54 111,96 127,51 139,96 141,47 146,76 152,02 157,25
P/B 3,68 2,55 3,04 1,60 1,58 1,53 1,47 1,42
ROE 20,9% 19,9% 18,3% 6,5% 6,1% 6,0% 5,7% 5,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (224,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,27 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 306 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 1 300 ja 1 294 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus