Loomis: Ennusteet

Päivitetty 2.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International. Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Europe 9 760 2 438 2 523 2 459 2 340 8 727 2 225 2 199 2 198 2 105
Muutos (%) 11,8% 9,6% 14,7% 11,9% 11,2% 4,1% 0,5% 1,7% 8,0% 6,6%
USA 8 400 2 172 2 162 2 126 1 940 7 688 1 925 1 852 1 945 1 966
Muutos (%) 9,3% 12,8% 16,7% 9,3% -1,3% 5,0% -2,2% 1,4% 9,6% 11,9%
International 950 242 247 239 222 878 223 210 221 224
Muutos (%) 8,2% 8,5% 17,6% 8,1% -0,9% -23,6% -11,5% -9,1% -36,5% -29,6%
Muut -60 -15 -14 -15 -16 -66 -15 -16 -18 -17
YHTEENSÄ 19 050 4 837 4 918 4 809 4 486 17 227 4 358 4 245 4 346 4 278
Muutos (%) 10,6% 11,0% 15,9% 10,7% 4,9% 2,5% -1,4% 1,1% 4,8% 6,1%

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi Q1-Q3/2018 noin +12,6 prosenttia. Kasvusta vastasi suurelta osin hankitut liiketoimet, mutta orgaaninen kehitys jatkui hyvänä Espanjassa, Portugalissa, Turkissa ja Argentiinassa. Sen sijaan Ruotsissa (rahauudistus) ja Ranskassa (kireä kilpailu) liikevaihdot olivat laskussa. Tosin Ranskassa tilanne on alkanut parantumaan Q3/2018 aikana. Arvioin segmentin liikevaihdon jatkavan vahvaa kehitystään myös Q4:lla, mutta tein ennusteen hieman varovaisesti ”vain” +9,6 prosentin kasvuun. Tilikauden 2018 ennusteessa liikevaihto kasvaisi +11,8 prosenttia.

USA:ssa liikevaihto on heikon (valuuttakurssien vaikutus) Q1:n jälkeen kehittynyt positiivisesti (Q2: +9,3% ja Q3: +16,7%). Arvioin tässäkin, että liikevaihto kehittyy Q4:lla vahvasti, mutta tein ennusteen Q3:n kasvulukemaa pienemmällä arvolla (+12,8 %). Tilikauden 2018 ennusteeksi sain 8,4 miljardia kruunua eli kasvua tulisi +9,3 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

International-segmentin ennusteen tein kaavamaisella noin 240 miljoonan kruunun kvartaaliennusteella. Käännettä vuoden 2016 kaltaisiin 300 miljoonan kruunun kvartaalilukemiin saataneen vielä odottaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 18,8 – 19,2 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +10,6 prosentin verran vuoteen 2017 nähden. Ja kuten todettua, niin kasvusta suuri osa selittyisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä tämän vuoden lukuihin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Europe 1 200 306 339 344 211 1 112 287 337 268 220
Muutos (%) 7,9% 6,6% 0,6% 28,4% -4,1% 7,1% -3,7% 13,1% 5,9% 16,4%
USA 1 125 302 281 274 268 994 263 239 248 244
Muutos (%) 13,2% 14,8% 17,6% 10,5% 9,8% 20,3% 11,9% 17,2% 27,2% 27,1%
International 55 15 14 13 13 46 16 11 13 6
Muut -180 -41 -41 -55 -43 -160 -44 -38 -40 -38
YHTEENSÄ 2 200 582 593 576 449 1 992 522 549 489 432
Muutos (%) 10,4% 11,5% 8,0% 17,8% 3,9% 7,6% 2,0% -2,0% 15,1% 22,0%
Marginaali 11,5% 12,0% 12,1% 12,0% 10,0% 11,6% 12,0% 12,9% 11,3% 10,1%

Eurooppa-segmentin tulos laski -4 prosenttia Q1/2018 aikana. Q2/2018 tulosta hämärtää kertaluontoinen +98 miljoonan kruunun erä (eläkevakuutusten uudelleenarvostus sekä Ruotsin ja Ranskan toimintojen alaskirjauksia). Tämä oikaisten Q2:n tulos olisi laskenut -8,2 prosenttia. Q3:n tulos oli hieman vertailukauden lukemaa parempi, mitä H1:n laskulukuihin (oikaisut huomioiden) nähden voidaan pitää rohkaisevana kehityksenä.

Koska yhtiö arvioi uudelleenjärjestelyjen tuovan jo joitain hyötyjä Q4:lle, niin tein ennusteen noin 6 – 7 prosentin kasvuun. Tilikauden 2018 tulos olisi 1,2 miljardia kruunua ja huomioiden Q2:n oikaisu, niin silloin tulos jäisi vuoden 2017 tasolle.

USA:n Q1-Q3/2018 tulos kasvoi lähes +12,6 prosenttia hyvän kannattavuuskehityksen vetämänä. Tein Q4:n ennusteen seuraten tätä hyvää alkuvuoden kehitystä noin 300 miljoonaan kruunuun. Tilikauden 2018 tulos olisi 1,13 miljardia kruunua eli kasvua tulisi +13,2 prosenttia. Vuonna 2017 tulosta häiritsi osaltaan hurrikaanikauden tuhot, jolloin tavoitteenmukaisia SafePoint-asennuksia ei saatu tehtyä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,15 – 2,25 miljardia kruunua eli noin +10,4 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden (oikaistuna 5,4 %). Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,5 prosentissa eli hieman viimevuotista alhaisempi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 200 582 593 576 449 1 992 522 549 489 432
Rahoituskulut (netto) -100 -28 -24 -23 -25 -109 -26 -30 -26 -27
Muut kulut -5 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 095 553 565 553 424 1 883 496 519 463 405
Verot -535 -145 -142 -141 -107 -453 -60 -147 -131 -115
Nettotulos 1 560 408 423 412 317 1 430 436 372 332 290

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin noin -25 miljoonaa kruunua (ja pyöristin sopivasti), jolla tasolla ne ovat viime aikoina olleet. Veroja arvioidessani käytin noin 25,5 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 1,5 – 1,6 miljardia kruunua eli kasvua vuoteen 2017 nähden. Mutta, jos ennusteesta oikaisee Q2/2018:lla kirjattu +98 miljoonan kruunun kertaluontoisen erän, niin tulos jäisi kutakuinkin viime vuoden tasolle.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?
  • Millaisen loven Ruotsin ja Ranskan liiketoimintojen järjestelyt tekevät yhtiön tuloksentekokykyyn vuosille 2019 – 2020?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla juuri vuosille 2019 ja 2020. Tein liikevaihtoennusteet kuitenkin nykytilanteeseen perustuen. Arvioin, että vuoden 2018 kaltainen vahva liikevaihdon kehitys jatkuisi myös vuonna 2019, mutta tämän jälkeen kasvu hidastuisi hieman.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 11,5 prosentissa, jolla tasolla se on ollut viime vuosien aikana. Rahoituskulujen arvioin nousevan tulevina vuosina hieman ja veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 20 750 20 250 5 050 5 200 5 100 4 900
Muutos (%) 2,5% 6,3% 4,4% 5,7% 6,1% 9,2%
Liiketulos 2 450 2 300 625 625 550 500
Muutos (%) 6,5% 4,5% 7,4% 5,4% -4,5% 11,4%
Marginaali 11,8% 11,4% 12,4% 12,0% 10,8% 10,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 2 450 2 300 625 625 550 500
Rahoituskulut (netto) -120 -110 -28 -28 -27 -27
Tulos ennen veroja 2 330 2 190 597 597 523 473
Verot -580 -545 -147 -147 -133 -118
Nettotulos 1 750 1 645 450 450 390 355

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset