Loomis: Ennusteet

Päivitetty 25.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Yhtiön liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja EBITA-marginaali on noin 7 prosenttia eli noin 115 miljoonaa kruunua.

Yhtiö kertoi hankkineensa Prosegur Cash Holding France yhtiön ja liitti sen itseensä heinäkuussa. Prosegurin liikevaihto vuonna 2018 oli 38,5 miljoonaa euroa eli noin 400 miljoonaa kruunua.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat USA ja Eurooppa (sis. Argentiinan). Vuoteen 2018 asti yhtiöllä oli International-segmentti, jonka se sulautti em. segmentteihin.

Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Segmenttiuudistuksen johdosta yhtiö julkaisi vertailuluvut vain vuodelta 2018, joten muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Europe 11 500 2 994 2 975 2 820 2 711 10 511 2 686 2 701 2 632 2 492
Muutos (%) 9,4% 11,5% 10,1% 7,1% 8,8%
USA 9 500 2 397 2 390 2 403 2 310 8 716 2 284 2 233 2 192 2 007
Muutos (%) 9,0% 4,9% 7,0% 9,6% 15,1%
Muut -75 -26 -15 -19 -15 -59 -16 -14 -15 -14
YHTEENSÄ 20 925 5 365 5 350 5 204 5 006 19 168 4 954 4 920 4 809 4 485
Muutos (%) 9,2% 8,3% 8,7% 8,2% 11,6% 11,3% 13,7% 15,9% 10,7% 4,8%

Europe-segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana vajaat +8 prosenttia, missä hankitut liiketoimet toivat hyvän lisän.

Vuoden 2019 kehitykseen vaikuttaa hankitut Ziemann, CPoR ja Prosegur yhtiöt. Prosegurin voi ajatella tuovan noin +200 miljoonan kruunun lisän vuoden 2019 liikevaihtoon. Ziemann:n yhdistyminen ei ole vielä tapahtunut, joten sen vaikutuksen arviointi on haastavaa. Ziemann:n vuosittainen liikevaihto on 1,65 miljardia kruunua eli noin +400 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Tein vuoden 2019 ennusteen kuitenkin segmentin liikevaihtoennusteen ilman Ziemann:n vaikutusta noin +9,4 prosentin nousuun.

USA:ssa liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä myös alkuvuoden 2019 aikana (+12,2 %). Loomis kertoi aiemmin Q4:llä, että se oli saanut solmittua merkittävän SafePoint-sopimuksen tulevalle 5 vuodelle. Sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa dollaria.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan USA:ssa myös vuoden toisella puoliskolla, mutta ehkä hieman hitaampaa tahtia, sillä vertailutaso on varsin kova. Koko vuoden kasvuksi sain noin +9 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 20,5 – 22,5 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +9,2 prosentin verran vuoteen 2018 nähden. Odotukseni USA:n ja SafePoint-myynnin kohdalla ovat korkealla.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Europe 1 250 333 325 293 299 1 217 282 353 357 225
Muutos (%) 2,7% 18,1% -7,9% -17,9% 32,9%
USA 1 300 335 325 324 316 1 117 294 281 274 268
Muutos (%) 16,4% 13,9% 15,7% 18,2% 17,9%
Muut -200 -30 -50 -63 -57 -175 -36 -41 -55 -43
YHTEENSÄ 2 350 638 600 554 558 2 159 540 593 576 450
Muutos (%) 8,8% 18,1% 1,2% -3,8% 24,0% 8,4% 3,4% 8,0% 17,8% 4,2%
Marginaali 11,2% 11,9% 11,2% 10,6% 11,1% 11,3% 10,9% 12,1% 12,0% 10,0%

Eurooppa-segmentin Q1:n tulos kasvoi peräti +33 prosenttia. Q1:n nousua selittää hankitut liiketoimet sekä yhtiön kannattavuuden parantuminen kustannussäästöohjelmien jäljiltä (Ruotsi ja Ranska). Q2:n laskua (-18 %) selittää vertailukauden kertaluontoiset tuotot (+98 M SEK). Jos tämän oikaisee pois, niin myös Q2:n tulos olisi kasvanut mukavasti.

Kuten edellä todettiin, niin Prosegurin liikevaihto on noin 400 miljoonaa kruunua, mutta yhtiön kannattavuudesta en löytänyt tietoja. Jos arvioidaan, että yhtiön tulosmarginaali olisi 10 prosenttia, niin vuositasolla liiketulos olisi karkeasti laskien noin 40 miljoonaa kruunua. Eli Prosegurin vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että hankitut Ziemann:n EBITA-marginaali on 7 prosenttia. Se tarkoittaisi vuositasolla noin +115 miljoonaa kruunua. Mutta, koska kaupan viimeistely on vielä kesken, niin en ole ottanut Zimannia mukaan vuoden 2019 tulosarvioihin.

Tein Eurooppa-segmentin tulosennusteen noin 2 – 3 prosentin kasvuun.

USA:n liiketulos jatkoi jo vuonna 2018 alkanutta vahvaa kehitystä. Kasvua tuli alkuvuoden aikana noin +18 prosenttia, jota tuki mm. yhtiön tekemä SafePoint-sopimus. Tein tässä tulosennusteen liikevaihdon kehityksen mukaisesti niin, että kasvuvauhti loivenee hieman vuoden loppua kohden.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,25 – 2,50 miljardia kruunua eli noin +18,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,2 prosentissa eli viime vuoden tasolla.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 350 638 600 554 558 2 159 540 593 576 450
Rahoituskulut (netto) -200 -50 -50 -57 -43 -90 -18 -24 -23 -25
Muut kulut -25 -11 -8 -6 -11 -7 -4 0 0
Tulos ennen veroja 2 125 577 550 489 509 2 058 515 565 553 425
Verot -550 -148 -150 -122 -130 -518 -128 -142 -141 -107
Nettotulos 1 575 429 400 367 379 1 540 387 423 412 318

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin noin -50 miljoonaa kruunua, mikä vastaisi alkuvuoden 2019 kulurakennetta. Veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,5 – 1,7 miljardia kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2018 nähden. Kasvua tukee yrityshankinnat sekä uudelleenjärjestelykulujen poistuminen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla. Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen selvään kasvuun, mikä tulisi mm. Ziemann:n sisältyessä lukuihin.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 11,3 prosentissa, jolla tasolla se on ollut viime vuosien aikana. Rahoituskulujen arvioin olevan 200 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 25 – 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 23 250 22 650 5 800 5 750 5 600 5 500
Muutos (%) 2,6% 8,2% 8,1% 7,5% 7,6% 9,9%
Liiketulos 2 625 2 550 650 650 625 625
Muutos (%) 2,9% 8,5% 1,9% 8,3% 12,8% 12,0%
Marginaali 11,3% 11,3% 11,2% 11,3% 11,2% 11,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 625 2 550 650 650 625 625
Rahoituskulut (netto) -200 -200 -50 -50 -50 -50
Tulos ennen veroja 2 425 2 350 600 600 575 575
Verot -615 -580 -150 -150 -140 -140
Nettotulos 1 810 1 770 450 450 435 435

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset