Loomis: Ennusteet

Päivitetty 1.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Ziemann:n liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja EBITA-marginaali on noin 7 prosenttia eli noin 115 miljoonaa kruunua.

Yhtiö kertoi hankkineensa Prosegur Cash Holding France yhtiön ja liitti sen itseensä heinäkuussa. Prosegurin liikevaihto vuonna 2018 oli 38,5 miljoonaa euroa eli noin 400 miljoonaa kruunua.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat USA ja Eurooppa (sis. Argentiinan). Vuoteen 2018 asti yhtiöllä oli International-segmentti, jonka se sulautti em. segmentteihin.

Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Segmenttiuudistuksen johdosta yhtiö julkaisi vertailuluvut vain vuodelta 2018, joten muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Europe 11 550 2 996 3 023 2 820 2 711 10 511 2 686 2 701 2 632 2 492
Muutos (%) 9,9% 11,5% 11,9% 7,1% 8,8%
USA 9 725 2 510 2 502 2 403 2 310 8 716 2 284 2 233 2 192 2 007
Muutos (%) 11,6% 9,9% 12,0% 9,6% 15,1%
Muut -100 -33 -33 -19 -15 -59 -16 -14 -15 -14
YHTEENSÄ 21 175 5 473 5 492 5 204 5 006 19 168 4 954 4 920 4 809 4 485
Muutos (%) 10,5% 10,5% 11,6% 8,2% 11,6% 11,3% 13,7% 15,9% 10,7% 4,8%

Europe-segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana noin 9,3 prosenttia, missä hankitut liiketoimet toivat hyvän lisän.

Vuoden 2019 kehitykseen vaikuttaa hankitut CPoR ja Prosegur yhtiöt. Prosegurin voi ajatella tuovan noin 200 miljoonan kruunun lisän vuoden 2019 liikevaihtoon. Ziemann:n yhdistyminen ei ole vielä tapahtunut, joten sen tuoma lisä tulee näillä näkymin vasta vuonna 2020. Ziemann:n vuosittainen liikevaihto on 1,65 miljardia kruunua eli noin 400 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Segmentin liikevaihdon hyvä kasvu jatkunee myös Q4:lla, joten tein koko vuoden ennusteen vajaan 10 prosentin nousuun.

USA:n liikevaihto on myös kehittynyt vahvasti vuoden 2019 aikana (+12,2 %). Yhtiön SafePoint sekä CMS ja CIT toimintojen liikevaihdot ovat kasvussa. Lisäksi Loomis kertoo, että CMS (Cash Management Services) palveluiden kasvattamiselle on potentiaalia, sillä noin 60 prosenttia käteisen hallinnasta tehdään käyttäen pankkien palveluita.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan USA:ssa myös Q4:lla, jolloin koko vuoden kasvuksi tulisi noin 11,5 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 20,75 – 21,50 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin 10,5 prosentin verran vuoteen 2018 nähden. Odotukseni USA:n ja SafePoint-myynnin kohdalla ovat korkealla.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Europe 1 400 385 423 293 299 1 217 282 353 357 225
Muutos (%) 15,0% 36,5% 19,8% -17,9% 32,9%
USA 1 300 326 334 324 316 1 117 294 281 274 268
Muutos (%) 16,4% 10,9% 18,9% 18,2% 17,9%
Muut -225 -48 -57 -63 -57 -175 -36 -41 -55 -43
YHTEENSÄ 2 475 663 700 554 558 2 159 540 593 576 450
Muutos (%) 14,6% 22,8% 18,0% -3,8% 24,0% 8,4% 3,4% 8,0% 17,8% 4,2%
Marginaali 11,7% 12,1% 12,7% 10,6% 11,1% 11,3% 10,9% 12,1% 12,0% 10,0%

Eurooppa-segmentin Q1-Q3/2019 tulos on kasvanut 8,6 prosenttia, missä kvartaalien väliset erot ovat isoja. Q2:n laskua selittää vertailukauden kertaluontoiset tuotot (+98 M SEK). Jos tämän oikaisee pois, niin myös Q2:n tulos olisi kasvanut mukavasti.

Segmentin tuloskuntoa on tukenut vuosi tehdyt kustannussäästöohjelmat, joiden hedelmistä nautitaan nyt. Hankittu Prosegur hieman jarrutti tuloskehitystä integraatioon liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta. Koska Ziemann:n lupaprosessi on edelleen kesken, niin jätin sen tuoman tuloslisän tältä vuodelta huomioimatta.

Tein Q4:n ennusteen selvästi viimevuotista korkeammalla lukemalla. Q4:n tulos on yleisesti ottaen ollut Q3:sta alhaisempi, joten tästä syystä tein myös Eurooppa-segmentin ennusteen hieman alle Q3:n tason.

USA:n liiketulos jatkoi jo vuonna 2018 alkanutta vahvaa kehitystä. Kasvua tuli alkuvuoden aikana noin 18,3 prosenttia, jota tuki mm. yhtiön vuosi sitten tekemä SafePoint-sopimus. Tein tässäkin Q4:n tulosennusteen hieman alle Q3:n lukemien.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,3 – 2,6 miljardia kruunua eli noin 14,6 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,7 prosentissa eli kannattavuus nousisi ainakin viimeisen 3 vuoden ennätykseen.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 475 663 700 554 558 2 159 540 593 576 450
Rahoituskulut (netto) -170 -38 -32 -57 -43 -90 -18 -24 -23 -25
Muut kulut -30 -8 -8 -8 -6 -11 -7 -4 0 0
Tulos ennen veroja 2 275 617 660 489 509 2 058 515 565 553 425
Verot -575 -155 -168 -122 -130 -518 -128 -142 -141 -107
Nettotulos 1 700 462 492 367 379 1 540 387 423 412 318

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -170 miljoonaa kruunua ja veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,6 – 1,8 miljardia kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2018 nähden. Kasvua tukee yrityshankinnat sekä uudelleenjärjestelykulujen poistuminen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla. Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen selvään kasvuun, mikä tulisi mm. Ziemann:n sisältyessä lukuihin.

Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan nousuaan ja olevan noin 12 prosentissa. Rahoituskulujen arvioin olevan 200 – 250 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 25 – 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 23 250 22 650 5 800 5 750 5 600 5 500
Muutos (%) 2,6% 7,0% 6,0% 4,7% 7,6% 9,9%
Liiketulos 2 800 2 700 700 700 650 650
Muutos (%) 3,7% 9,1% 5,6% 0,0% 17,3% 16,5%
Marginaali 12,0% 11,9% 12,1% 12,2% 11,6% 11,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 800 2 700 700 700 650 650
Rahoituskulut (netto) -240 -220 -60 -60 -50 -50
Tulos ennen veroja 2 560 2 480 640 640 600 600
Verot -660 -630 -165 -165 -150 -150
Nettotulos 1 900 1 850 475 475 450 450

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus