Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 20.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Lowe’s teki Q2:lla -230 miljoonan ja Q3:lla -123 miljoonan dollarin alaskirjaukset liittyen Orchard Supply Hardware liiketoimintojen lopettamisiin. Lisäksi yhtiö teki Q3:lla yhteensä -157 miljoonan dollarin alaskirjaukset Kanadan, Meksikon sekä muiden toimintojen sulkemisiin liittyen.

Yhtiö arvioi, että Q4:lle tulee vielä noin 460 – 580 uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Seuraavissa arvioissa ei kuitenkaan ole Meksikon toimintoihin liittyviä kuluja huomioitu, sillä niiden suuruuden ja ajoituksen suhteen on vielä joitain epävarmuuksia.

Lowe’s aikoo myös tiukasti virtaviivaistaa varastojaan (varastomäärät, kiertonopeus yms).

Edellä mainittujen syiden johdosta Lowe’s laski tilikauden 2018 arvioitaan. Nyt ne ovat:

  • liikevaihto kasvaa +4 % (2017: 2017: 68,6 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali laskee -2,40 – 2,55 prosenttiyksikköä viime vuoden 9,6 prosentista 7,0 – 7,2 prosenttiin. Tämä arvio ei siis sisällä Q4:n Meksikon sulkemisiin liittyviä lukuja.
  • veroaste on noin 24 %
  • EPS: 4,08 – 4,24 USD (2017: 4,10 USD)

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 71 400 15 737 17 415 20 888 17 360 68 619 15 494 16 770 19 495 16 860
Muutos (%) 4,1% 1,6% 3,8% 7,1% 3,0% 5,5% -1,8% 6,6% 6,8% 10,7%
Liiketulos 5 100 515 957 2 163 1 465 6 586 1 098 1 547 2 382 1 559
Muutos (%) -22,6% -53,1% -38,1% -9,2% -6,0% 12,7% -13,5% 64,7% 16,1% -1,7%
Marginaali 7,1% 3,3% 5,5% 10,4% 8,4% 9,6% 7,1% 9,2% 12,2% 9,2%

Liikevaihtoennuste

Yhtiön omana arviona oli noin +4,0 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut.

Huomattavaa on se, että Q1-Q3/2018 aikana liikevaihto kasvoi +4,8 prosenttia, joten Q4:n liikevaihdon kehityksen tulee olla selvästi heikompaa, jotta koko vuoden 4,0 prosentin päädytään. Q4:n ennustettu kasvu olisi siten vain +1,6 prosentin luokkaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on siten 71,3 – 71,5 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Kuten todettua, niin Lowe’s arvioi, että Q4:lle tulee uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja noin 460 – 580 miljoonan dollarin edestä. Yhtiö arvioi, että liiketulosmarginaali laskisi noin -2,4 – 2,55 prosenttiyksikköä viime vuoden 9,6 prosentista. Tämä tarkoittaisi, että tilikauden 2018 liiketulosmarginaali olisi noin 7,0 – 7,2 prosentissa.

Tein Q4-ennusteeni niin, että koko vuoden marginaali asettuisi tälle arvoalueelle. Tässä arviossa ei siis ole mukana Meksikon järjestelyihin liittyviä kuluja.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi tulisi näillä arvioilla noin 5,0 – 5,2 miljardia dollaria, missä laskua vuoteen 2017 tulisi peräti -22,6 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 5 100 515 957 2 163 1 465 6 586 1 098 1 547 2 382 1 559
Rahoituskulut (netto) -620 -154 -153 -153 -160 -634 -154 -160 -159 -161
Muut kulut 0 0 0 0 0 -464 0 0 0 -464
Tulos ennen veroja 4 480 361 804 2 010 1 305 5 488 944 1 387 2 223 934
Verot -1 080 -98 -175 -490 -317 -2 041 -390 -515 -804 -332
Nettotulos 3 400 263 629 1 520 988 3 447 554 872 1 419 602

Lowe’s arvioi, että tilikauden 2018 EPS olisi noin 4,08 – 4,24 dollaria, mikä tällä osakemäärällä tarkoittaisi noin 3,33 – 3,45 miljardin dollarin tulosta.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -155 miljoonassa dollarissa per kvartaali eli noin -620 miljoonassa dollarissa vuonna 2018.

Lowe’s arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi noin 24 prosenttia. Jotta tähän päästäisiin, niin silloin Q4/2018 veroasteen tulisi olla noin 27 prosenttia. Tätä lukemaa käytin loppuvuoden veroja laskiessani.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 3,4 miljardia dollaria, joka on juurikin yhtiön ilmoittaman haarukan sisällä. Näin nettotulosennusteena voidaan pitää yhtiön ilmoittamaa 3,35 – 3,45 miljardia dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Pohdittavaa tuo myös se, millainen tuloksentekokyky yhtiöllä on näiden uudelleenjärjestelyiden jälkeen? Ja kuinka paljon ne rokottavat myyntiä? Meksikossa yhtiöllä oli 10 myymälää, joten sen paino lienee kokonaisuuteen nähden alhainen. Yhtiöllä oli reilu 1 800 myymälää ennen näiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden aloittamista.

Tein ennusteet niin, että liikevaihdon kasvu hidastuisi edellisvuosista noin alle 2 prosentin tasolle. Tähän vaikuttaa yhtiön uudelleenjärjestelyt sekä oletettavasti USA:n talouden kasvuvauhdin hidastuminen.

Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan vuonna 2019 noin 8,2 prosenttiin, missä on varauduttu mahdollisiin alaskirjauksiin sekä kulutason nousuun. Vuonna 2020 tulosmarginaalin arvioin nousevan, sillä silloin nykyisten toimenpiteiden tuoma hyöty alkaisi näkymään.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 600 – 650 miljoonaa dollaria ja veroasteen pysyvän noin 25 – 26 prosentin tietämissä.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 74 000 72 750 15 900 17 600 21 250 18 000
Muutos (%) 1,7% 1,9% 1,0% 1,1% 1,7% 3,7%
Liiketulos 6 500 6 000 1 000 1 400 2 150 1 450
Muutos (%) 8,3% 17,6% 94,2% 46,3% -0,6% -1,0%
Marginaali 8,8% 8,2% 6,3% 8,0% 10,1% 8,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 6 500 6 000 1 000 1 400 2 150 1 450
Rahoituskulut (netto) -650 -620 -155 -155 -155 -155
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 5 850 5 380 845 1 245 1 995 1 295
Verot -1 450 -1 330 -200 -310 -495 -325
Nettotulos 4 400 4 050 645 935 1 500 970

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset