Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 14.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q3b2018

Näkymät Q4/2018

Metsä Board arvioi, että Q4/2018 vertailukelpoinen liiketulos kasvaa Q3:een nähden (63,7 M EUR).

13.12.2018 Metsä Board antoi uuden ohjeistuksen:

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tasolla (63,7 M EUR).

Yhtiö perustelee ohjeistusta:

Sellumarkkinan epävarmuus erityisesti Kiinassa heikentää viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta alkuperäisiin odotuksiin nähden. Loka–marraskuun toimitusmäärät ovat Kiinassa olleet arvioitua alhaisemmat ja myyntihinnat ovat laskeneet viime viikkoina. Sellun maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan lähitulevaisuudessakin kuitenkin jatkuvan hyvänä. Sellun hyvien kysyntänäkymien taustalla ovat puukuitupohjaisten tuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvu, uuden tuotantokapasiteetin rajallinen määrä ja kierrätyskuidun tuontirajoitukset Kiinassa.

Lisäksi viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta heikentävät marraskuun lopussa esiintyneet laiterikosta johtuneet tuotantohäiriöt Husumin sellutehtaalla Ruotsissa. Tehdasintegraatissa sellutehtaan häiriöt vaikuttavat negatiivisesti myös kartonkituotantoon. Laiterikosta johtuen Husumin tehdasintegraatin kartongin ja sellun tuotantomäärät jäävät viimeisellä vuosineljänneksellä ennustettua alhaisemmiksi. Lisäksi laiterikon korjaamisesta aiheutui kustannuksia. Korjaustyöt on toteutettu ja tuotanto Husumin tehdasintegraatissa jatkuu jälleen normaalisti.

https://www.metsaboard.com/Media/Porssi-ja-lehdistotiedotteet/Pages/tiedote.aspx?EncryptedId=883EBE33AB0D9CDF&Title=MetsaBoardlaskeelokajoulukuun2018tulosohjeistustaan

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 1 950,0 463,9 475,1 518,7 492,3 1 848,6 451,3 478,6 474,2 444,5
Muutos (%) 5,5% 2,8% -0,7% 9,4% 10,8% 7,5% 7,0% 8,8% 12,1% 2,0%
Liiketulos 250,0 63,7 63,7 53,6 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Muutos (%) 20,7% 17,1% 5,1% 14,3% 52,7% 56,5% 41,3% 127,8% 35,9% 38,2%
Marginaali 12,8% 13,7% 13,4% 10,3% 14,0% 11,2% 12,1% 12,7% 9,9% 10,2%

H1/2018 myynnin kehitys oli vahvaa (+10 %), mutta kehitys tyssäsi Q3:lla. Tähän vaikutti kartonkien ja sellun toimitusmäärien lasku aikaisemmilta ennätyskorkeilta tasoilta. Hintojen nousu kuitenkin kompensoi tätä laskua. Lähdin Q4:n liikevaihtoennusteessa ajatuksesta, että liikevaihto on hieman viimevuotista parempi, mutta laskee edelleen Q3:een nähden.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,9 – 2,0 miljardia euroa, missä kasvua olisi ihan mukavat noin +5,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Metsä Board arvioi joulukuussa, että Q4/2018 vertailukelpoinen liiketulos on samalla tasolla kuin se oli Q3/2018 (63,7 M EUR). Tästä syystä asetin Q4/2018 liiketulosennusteen noin 60 – 65 miljoonaan euroon.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 240 – 250 miljoonaa euroa, missä laaja vaihteluväli antaa pientä tilaa tuloksen heilahteluille. Tilikauden liiketulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla 12,8 prosentin tasolle eli selvästi viime vuosien tasoa korkeammalla (2017: 11,2 % ja 2016: 7,7 %).

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulujen osuus tuloksesta ovat olleet varsin kookkaita eli noin 15 – 20 prosenttia liiketuloksesta. Arvioin näiden kulujen olevan tilikaudella 2018 noin -25 miljoonaa euroa eli selvästi vuotta 2017 vähemmän.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 250,0 63,7 63,7 53,6 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Rahoituskulut -25,0 -7,0 -4,1 -5,8 -8,1 -36,5 -7,6 -16,8 -6,8 -5,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Tulos ennen veroja 225,0 56,7 59,6 47,8 60,9 170,7 46,8 43,8 40,2 39,9
Verot -25,0 -9,7 -2,1 -6,1 -7,1 -20,2 -4,7 -4,5 -5,3 -5,7
Nettotulos 200,0 47,0 57,5 41,7 53,8 150,5 42,1 39,3 34,9 34,2

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Q4:n veroja laskiessa käytin tätä korkeampaa noin 17 prosentin veroastetta.

Näin sain koko tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 190 – 205 miljoonaa euroa. Tulos paranisi viime vuoden 150,5 miljoonasta eurosta selvästi. Tässä osakkuusyhtiön Metsä Fibren hyvä tuloskehitys näyttelee suurta roolia. Alkuvuoden 2018 aikana Metsä Fibren tuoma tuloslisä on ollut 55 – 60 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Yhtiön sivustolla (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Markkinaennusteet/Pages/default.aspx#Markkinaennusteet) on esitetty analyytikoiden konsensusennusteet tilikaudelle 2018. Näiden mukaan (26.11.2018)

  • liikevaihto: 1 974 M EUR [1 964 – 1 994]
  • vertailukelpoinen liiketulos: 256 M EUR [251 – 259]
  • nettotulos: 204 M EUR [187 – 214]

Näin omat ennusteeni ovat linjassa markkinaennusteiden kanssa.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Metsä Boardin liikevaihto on ollut vahvassa nousussa vuodesta 2016 alkaen, mihin on vaikuttanut mm. Husumin tehtaan käynnistyminen sekä tietenkin sellun ja kartongin vahva markkinakysyntä ja hintojen nousu. Tilikaudelle 2018 ennusteissa oli noin +5,5 prosentin liikevaihdon kasvua. Arvelen kuitenkin, että kasvu hieman hidastuu noin 2,5 prosenttiin vuosina 2019 ja 2020.

Liiketulosennusteissa käytin vuodelle 2019 noin 12,8 prosentin marginaalia eli samaa marginaalia kuin vuoden 2018 ennusteessa. Verrattuna pariin viime vuoteen, niin ennustamani liiketuloksen kasvu jäisi vaatimattomaksi eli noin +2,4 prosenttiin. Vuoden 2020 liiketulosmarginaalin odotan jo hieman laskevan eli se olisi noin 12,2 prosenttia, mikä painaisi myös euromääräisen tuloksen laskuun.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 – 14 prosentin veroastetta, mikä olisi pari prosenttiyksikköä nykyistä tasoa korkeammalla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 2 050 2 000 490 490 520 500
Muutos (%) 2,5% 2,6% 5,6% 3,1% 0,3% 1,6%
Liiketulos 250 256 65 65 55 71
Muutos (%) -2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,6% 2,9%
Marginaali 12,2% 12,8% 13,3% 13,3% 10,6% 14,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 250 256 65 65 55 71
Rahoituskulut (netto) -25 -28 -7 -7 -7 -7
Tulos ennen veroja 225 228 58 58 48 64
Verot -30 -31 -8 -8 -6 -9
Nettotulos 195 197 50 50 42 55

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset