Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 1.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät Q3/2019

Metsä Board arvioi, että Q3/2019 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q2:sta (41,0 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • Q3:lle osuu suunniteltuja huoltoseisokkeja, jotka painavat tulosta
  • Q3:n kartonkitoimitukset pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin Q2/2019
  • maailmanlaajuinen sellumarkkinan kehitys lyhyellä aikavälillä pysyy epävarmana. Kiinassa sellun hinnanlasku on pysähtynyt. Euroopassa alkuvuoden jatkunut markkinahintojen lasku vaikuttaa toisen vuosipuoliskon tulokseen negatiivisesti.
  • lyhyellä tähtäimellä kasvu on edellisvuosia maltillisempaa

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 1 875,0 445,8 465,0 477,1 487,1 1 944,1 458,0 475,1 518,7 492,3
Muutos (%) -3,6% -2,7% -2,1% -8,0% -1,1% 5,2% 1,5% -0,7% 9,4% 10,8%
Liiketulos 210,0 46,7 45,0 46,4 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Muutos (%) -14,8% -22,3% -29,4% -13,4% 4,2% 19,0% 10,5% 5,1% 14,3% 52,7%
Marginaali 11,2% 10,5% 9,7% 9,7% 14,8% 12,7% 13,1% 13,4% 10,3% 14,0%

Vuoden 2019 edetessä liikevaihto on kääntynyt selvempään laskuun ja Q2:lla liikevaihto laski jo -8 prosenttia. Tähän vaikutti mm. kartongin ja sellun toimitusmäärien sekä sellun hintojen lasku. Esimerkiksi Kiinassa sellun hinta on laskenut -14…-23 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tein liikevaihtoennusteen vuoden toiselle 2019 puoliskolle noin -2…-3 prosenttia viimevuotista heikommilla luvuilla. H2/2018 markkinatilanne kääntyi jo laskuun, joten tästä syystä prosenttimuutokset ovat alkuvuotta maltillisempia.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,80 – 1,95 miljardia euroa eli liikevaihto laskisi -3,6 prosenttia vuodesta 2018.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos jaksoi vielä nousta +4,2 prosenttia, mutta tulos kääntyi Q2:lla -13,4 prosentin laskuun. Q1:n kasvua tuki valuuttakurssien myötätuuli (+11 M EUR) sekä kertaluontoiset myyntivoitot (n. 10 M EUR, mm. Metsä Fibrelle myyty Äänevoima Oy:n osakkeita).

Sen sijaan Q2:n tulosta rasittivat erityisesti edelleen heikentynyt sellumarkkina sekä useat Suomen tehtaiden suunnitellut vuosihuoltoseisokit. Metsä Fibren osuus tuloksesta putosi 15,6 miljoonaan euroon (Q2/2018: 22,8 M EUR). Lisäksi kartongin ja sellun tuotantokustannukset ovat yhtiön mukaan nousseet nopeasti.

Taivekartongin markkinatilanne on hyvä. Sen sijaan, kraftlainereissa kysyntä on vakaata, mutta hinnoissa on paineita. Sellumarkkina pysyy epävarmana.

Yhtiö arvioi, että Q3:n vertailukelpoinen liiketulos laskee Q2/2019 tasolta (41,0 M EUR). Raportoitu Q2:n tulos sisälsi noin 5,5 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tein Q3:n ennusteen näistä lähtökohdista noin 45 miljoonaan euroon eli arvioin tuloslaskun olevan suhteellisen maltillista verrattuna Q2:een. Q3/2018 nähden tulos laskisi -30 prosenttia.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 190 – 215 miljoonaa euroa eli tulos laskisi -15 prosenttia ja tulosmarginaali putoaisi 11,2 prosenttiin.

Oma liiketulosenusteeni leikkantui selvästi sekä Q2:n tuloslaskun että yhtiön antamasta Q3-tulosarviosta johtuen. Aiempi ennusteeni oli 230 – 260 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloskunnon käänne näyttää tapahtuvan nopeasti ja varsin isoilla muutoksilla.

Nettotulosennuste

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2018 rahoituskulujen laskuna -22,4 miljoonaan euroon (2017: -36,5 M EUR). Arvioin velkaisuuden jatkavan laskuaan myös vuonna 2019, joten tästä syystä tein vuoden 2019 kuluennusteen noin -17,5 miljoonaan euroon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 210,0 46,7 45,0 46,4 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Rahoituskulut -17,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,0 -22,4 -4,4 -4,1 -5,8 -8,1
Muut kulut 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 192,5 42,2 40,5 41,9 67,9 224,1 55,8 59,6 47,8 60,9
Verot -25,0 -5,6 -5,5 -5,6 -8,3 -20,8 -5,5 -2,1 -6,1 -7,1
Nettotulos 167,5 36,6 35,0 36,3 59,6 203,3 50,3 57,5 41,7 53,8

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 10 – 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Vuoden 2019 veroja laskiessa käytin noin 13 prosentin veroa.

Näin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 150 – 175 miljoonaa euroa. Tulos laskisi selvästi vuodesta 2018 (-18 %). Voimakkaasta tuloslaskusta huolimatta, ennusteenmukainen tulos olisi vuoden 2017 tasolla ja selvästi parempi, kuin mitä vuoden 2016 tulos oli (90 M EUR).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun vuoden 2018 puolella alkanut hintojen ja kysynnän lasku jatkuu?
  • miten pakkauskartongin markkinakysyntä sekä hintataso kehittyy jatkossa?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Vuodesta 2019 näyttää tulevan vaikea, eikä vuodelle 2020 olisi helpotusta tulossa. Tämän johdosta tein vuoden 2020 alkupuoliskon liikevaihtoennusteet selviin laskulukemiin. Arvioin kuitenkin tilanteen tasaantuvan vuoden 2020 toisella puoliskolla. Vuonna 2021 liikevaihto elpyisi hieman.

Samasta syystä tein vuoden 2020 liiketulosennusteen selvään vajaan -10 prosentin laskuun, missä isoa prosenttilukua selittää osittain Q1/2019:lle kirjatut kertaluontoiset tuotot (+10 M EUR). Arvioin vuoden 2021 tuloksen toipuvan hieman. Marginaalit painuisivat 10,3 – 10,7 prosentin tuntumaan, kun viime vuosina marginaalit ovat liikkuneet 11,2 – 12,7 prosentissa.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 875 1 850 460 465 460 465
Muutos (%) 1,4% -1,3% 3,2% 0,0% -3,6% -4,5%
Liiketulos 200 190 50,0 50,0 45,0 45,0
Muutos (%) 5,3% -9,5% 7,1% 11,1% -3,0% -37,4%
Marginaali 10,7% 10,3% 10,9% 10,8% 9,8% 9,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 200 190 50 50 45 45
Rahoituskulut (netto) -16 -18 -4 -4 -5 -5
Tulos ennen veroja 184 172 46 46 40 40
Verot -24 -22 -6 -6 -5 -5
Nettotulos 160 150 40 40 35 35

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset