Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.8.2017)5,87 EURMarkkina-arvo2,1 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,21 EUR Osinkotuotto3,6 %
Liikevaihto 2017e1 900 M EUR (+10,5 %)Nettotulos 2017e150 M EUR (+66,7 %)
PE13,9ROE13,5 %

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

METSÄ BOARD4.8.2017 | 5,87 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin noin moninkertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 5,87 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä muutosprosessin jälkeen osinko on hyvässä kasvussa. Ensi vuoden osinkoennuste on 0,21 euroa, joten kasvava osinkotrendi saanee jatkoa.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2017 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 54 prosenttia.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että Metsä Board:n kahdeksasta tehtaasta 7 sijaitsee Suomessa. Mahdollinen lakkoaalto vaikuttaisi merkittävästi Metsä Board:n tuotantoon ja/tai tavaratoimituksiin.

Alkuvuosi 2017

Metsä Boardin Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 918,7 M EUR (858,5 M EUR / +7,0 %)
  • nettotulos: 69,1 M EUR (47,1 M EUR/ +47 %)

Alkuvuoden liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. kartonkien (+15 %) ja sellun (+6 %) toimitusten kasvu sekä hintojen hienoinen nousu. Valuuttakurssisuojaukset kompensoivat keskeisten valuuttojen muutoksia.

Nettotulos kasvoi roimasti osittain liikevaihdon kasvun seurauksena. On hyvä huomata, että varaston muutoksen vaikutus vertailutulokseen oli noin +40 miljoonaa euroa, kun H1/2017 tulokseen se oli -10 miljoonaa euroa. Näin tulosluvut voisivat olla (ilman verovaikutuksia) myöskin 79 vs 7 miljoonaa euroa – eli merkittävää kasvua. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Näkymät

Husumin tehtaan tulosparannuspotentiaali vuoteen 2019 mennessä on noin 100 miljoonaa euroa, mistä suurin osa saavutetaan silloin, jos tehtaan käyttöaste nousee 95 prosenttiin (nyt 75 %).

Metsä Board arvioi, että Q3/2017 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q2/2017, jolloin se oli 43,5 miljoonaa euroa. Kartonkien markkinakysyntä ja hintataso ovat hyvällä tasolla, mikä tukee yhtiön arviota.

Valuuttakurssien muutoksilla odotetaan olevan lievä heikentävä vaikutus loppuvuoden lukuihin – riippuen siitä, miten valuuttakurssisuojaukset purevat.

Segmentit

Metsä Board ei enää Q1/2017 alkaen julkista erillisiä segmenttitietoja, sillä yhtiöllä on muutosprosessin jälkeen jäljellä vain yksi segmentti.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön Q1-Q2/2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 % ja nettovelka/EBITDA 2,0x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q22017

Tilikaudella 2017 liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 1,9 miljardiin euroon ja nettotuloksen noin 150 miljoonaan euroon. Kasvua tukee mm. Husumin tehtaan ongelmien ratkeaminen sekä se, että kartonkien ja sellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla niin Euroopassa kuin USA:ssa. Valuuttakurssien muutoksilla odotetaan olevan lievä heikentävä vaikutus tulokseen.

Tase

Metsä Board muistetaan vuosien 2007 – 2011 ajalta varsinaisena kriisiyhtiönä, kuten ylemmästä tuloskaaviosta voidaan nähdä. Nykyinen tase on taas varsin vahvassa kunnossa ja kriisiajoista ei ole tietoakaan.

Liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa, jonka lisäksi oman pääoman määrä on trendinomaisessa kasvussa. Toki tässä apuna on 100 miljoonan euron osakeanti vuonna 2015, millä rahoitettiin rakennemuutoksen viimeisiä vaiheita.

metsaboard-velkaisuus-q22017

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 50 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 35 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Yhtiö kertoi Q2/2017 tulosraportissa, että se aikoo vähentää korollisten velkojen määrää vähintään 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana. Tämä kohentaa edelleen velkaisuuden tunnuslukuja.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 43 ja nostaisi gearingin 80 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä näkyy osaltaan paperiliiketoiminnan alasajo yms. järjestelyt. Osittain kyse voi olla myös rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

metsaboard-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen.

metsaboard-vapaa-rahavirta-q22017

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut useampana vuotena negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Taulukoissa näkyvät ”Rahoitus: Voitonjaon” -erän positiiviset luvut liittyvät yhtiön osakeanteihin, joilla kerättiin omistajilta rahaa muutosprosessin viimevaiheisiin.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,21 euroa. Tämä antaisi osinkotuotoksi 3,6 prosenttia tällä kurssitasolla (5,87 euroa). Mikäli yhtiön kartonkiliiketoiminta kantaa hedelmää, niin osingon voidaan odottaa kasvavan vielä useana vuotena.

metsaboard-osinko-q22017

Kuten todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 54 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

Arvostus

Tilikaudelle 2017 ennustetun nettotuloksen perusteella lasketut PE- ja PE3-luvut ovat noin 14x – 17x tasolla. Näin osakkeen hinta olisi tämän mukaan ”oikein hinnoiteltu”. PE7-luvussa (35,8x) näkyy vuoden 2011 tappiollinen nettotulos.

metsaboard-roe-roi-q22017

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) taas yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+81) sekä osingon maksulla (0). Oikaisu on yhteensä 81 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (4.8.2017) 5,87 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33 2,54
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 2,09 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44 0,83
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 485 919 1 900 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485 2 605
Liikevoitto 50 92 200 132 199 117 114 221 -214 146
Nettotulos 40 69 150 90 137 69 64 171 -273 27
Marginaali 8,2% 7,5% 7,9% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0% 1,0%
EPS 0,11 0,19 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83 0,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 222 221 322 250 13 429 305 408
Liikearvo 12 12 12 13 13 13 13 13
Muut varat 2 007 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370 2 696
Tase yhteensä 2 241 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688 3 117
Oma pääoma 1 171 1 053 1 029 841 850 851 732 994
Vähemmistö 0 0 0 0 0 6 5 5
Korolliset velat 640 688 659 711 717 1 152 1 191 1 386
Muut vastuut 430 453 532 597 530 572 760 732
Tase yhteensä 2 241 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688 3 117
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 180 77 247 198 82 -2 83 -69
Investoinnit: Capex -110 -134 -175 -43 -61 -58 -68 -19
Vapaa rahavirta (FCF) 70 -57 72 155 21 -60 15 -88
Investoinnit: Muut -15 -9 -32 47 -335 218 79 39
Investointien jälkeen 55 -66 40 202 -314 158 94 -49
Rahoitus: Voitonjako -65 -60 59 352 -20 0 0 0
Rahoitus: Muut 85 24 -28 -397 -82 -35 -197 -41
Rahavarojen muutos 75 -102 71 157 -416 123 -103 -90
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00 0,00
Osinkotuotto 3,6% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 49,8% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 106,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 35,8 59,4
PE (3v) 16,6 24,5 27,1 14,5
PE 13,9 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3 30,9
Oma pääoma/osake 3,29 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25 3,04
P/B 1,78 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59 0,83
ROE 13,5% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5% 2,8%
ROI 11,3% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9% 6,2%
Omavaraisuusaste 52,3% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4% 32,1%
Gearing 35,7% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2% 97,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset