Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (31.10.2019) 5,90 Osinko 12 kk 0,30
Markkina-arvo (Mrd) 2,1 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 1 905 (-2,0%) Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (M) 160 (-21,3%) Osinko/FCF 129% 4v ka
EPS 0,45 Omav.aste 59%
PE 13,1 Gearing 24%
EV/EBIT 11,9 ROE 12,1%
PB 1,6 ROI 11,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD31.10.2019 | 5,90 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä rasittaa vuoden 2011 nollaosinko sekä osakemäärän kasvu.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,30 euroon, mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osake 5,90 EUR). Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo osingonmaksusuhteelle on noin 55 – 60 prosenttia.

Tilikausi 2019

Metsä Board:n Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 489 475 3,0% 1 453 1 486 -2,2%
Liiketulos (ebit) 42,5 63,7 -33,3% 160,8 186,3 -13,7%
Nettotulos 32,5 57,5 -43,5% 128,4 153,2 -16,2%
EPS (EUR) 0,09 0,16 0,36 0,43

Q3:lla liikevaihdon alkuvuoden lasku kääntyi 3 prosentin nousuun, jota tuki kartonkien kasvaneet toimitusmäärät sekä vakaana pysyneet hinnat. Sellun toimitusmäärät ja markkinahinnat laskivat edelleen. Pitkäkuituisen sellun hintataso on nyt noin 30 prosenttia viimevuotista alhaisempi.

Q1:n liiketulos jaksoi vielä nousta 4,2 prosenttia, mutta sen jälkeen tuloskunto on heikentynyt voimakkaasti (Q2: -13,4% ja Q3: -33,3 %). Q1:n kasvua tuki mm. myyntivoitot (+10 M EUR, Äänevoima Oy:n osakkeiden myynti).

Q2:n ja Q3:n tulosta rasittivat erityisesti heikentynyt sellumarkkina sekä vuosihuoltoseisokit. Metsä Fibren osuus tuloksesta on sekin pudonnut nopeaa tahtia ja Q3:lla Metsä Board kirjasi 5,9 miljoonan erän Metsä Fibrestä (Q3/2018: 15,6 M EUR). Myös tuotantokustannukset ovat yhtiön mukaan nousseet.

Raportoitu nettotulos laski hieman liiketulosta enemmän korkeampien verojen johdosta (-6,3 vs -2,1 M EUR).

Näkymät 2019

Metsä Board arvioi, että Q4/2019 vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen Q3:n tasolla (42,5 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • Q4:n kartonkitoimitukset laskevat Q3:sta kausiluontoisesti hiljaisemman joulukuun johdosta
  • kartonkien hinnat pysyvät vakaina
  • selluntuottajien varastotasot ovat edelleen korkeat
  • Kiinassa pitkäkuituisen sellun hinnanlasku on pysähtynyt ja useat selluntuottajat ovat ilmoittaneet hintojen korotuksista.

Yhtiö kertoi myös tulevista investoinneistaan seuraavasti:

  • 300 M EUR Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa (2020 – 2022)
  • Metsä Fibren suunnitelmat sisältävät uuden noin 1,5 miljoonan vuositonnin biotuotetehtaan rakentamisen Kemiin ja uuden mäntysahan Raumalle. Metsä Fibren investointien yhteissumma olisi noin 1,7 miljardia euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 452 458 -1,4% 1 905 1 944 -2,0%
Liiketulos (ebit) 41,7 60,1 -30,6% 202,5 246,3 -17,8%
Nettotulos (omistajille) 31,6 50,3 -37,2% 160,0 203,4 -21,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,30 0,29

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Metsä Board: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 %
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Vuoden 2018 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,0x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä hienoinen laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua. Tämä hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2018.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q32019

Tilikaudella 2018 liikevaihto nousi 1 944 miljoonaan (2017: 1 849 M EUR) ja nettotulos nousi 203 miljoonaan euroon (151 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren tuoma lisä tulokseen +125 miljoonaa euroa (2017: +59 M EUR).

Vuoden 2019 ennusteenani on: liikevaihto 1,85 – 1,95 miljardia ja tulos 155 – 165 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin 8,4 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (10,4 %). Marginaali olisi kuitenkin tämän vuosikymmenen toiseksi paras.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku olisi 13,1x eli osake (hinta 5,90 EUR) olisi hieman edullisesti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (12,2x ja 16,8). Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla? Q2:n ja Q3:n tuloskäänteet tukisivat tätä näkemystä, joten siinä mielessä alhaiset PE-luvut voivat olla ns. arvoansa.

metsaboard-roe-roi-q32019

Parantunut tulokunto on nostanut oman pääoman tuoton (ROE) noin 12 prosenttiin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI on noussut yli 10 – 15 prosentin tasolle.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q32019b

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on noin 60 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 15 – 25 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen. Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-rahavirta-q32019

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut muutamina vuosina negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 105 miljoonan euron kassasta maksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 125 – 175 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 60 – 85 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 20 – 70 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (355 M EUR) lyhenisivät noin 10 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 55 – 60 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,30 3/2019 0,29 3/2018 0,21
YHTEENSÄ 0,30 0,29 0,21
+3,4% +38,1% +10,5%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,30 euroon, mikä olisi noin 67 prosenttia ennustetusta tuloksesta. Tämä vastaisi yhtiön osinkopolitiikkaa (osinko yli 50 % tuloksesta). Ennustettu osinko antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osake 5,90 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+32) sekä osingon maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +32 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.10.2019) 5,90 5,12 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 2,10 1,82 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 452 1 453 1 905 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108
Liikevoitto 42 161 203 246 207 132 199 117 114 221
Nettotulos 32 128 160 203 151 90 137 69 64 171
Marginaali 7,1% 8,8% 8,4% 10,5% 8,1% 5,3% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1%
EPS 0,09 0,36 0,45 0,57 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 138 110 215 221 322 250 13 429
Liikearvo 12 12 12 12 12 13 13 13
Muut varat 2 110 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139
Tase yhteensä 2 260 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
Oma pääoma 1 330 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850 851
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 6
Korolliset velat 461 447 577 688 659 711 717 1 152
Muut vastuut 469 514 482 453 532 597 530 572
Tase yhteensä 2 260 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 145 151 236 77 247 198 82 -2
Investoinnit: Capex -70 -68 -65 -134 -175 -43 -61 -58
Vapaa rahavirta (FCF) 75 83 171 -57 72 155 21 -60
Investoinnit: Muut 20 12 4 -9 -32 47 -335 218
Investointien jälkeen 95 95 175 -66 40 202 -314 158
Rahoitus: Voitonjako -105 -75 -68 -60 59 352 -20 0
Rahoitus: Muut 10 -132 -113 24 -28 -397 -82 -35
Rahavarojen muutos 0 -112 -6 -102 71 157 -416 123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,30 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,30 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinkotuotto 5,1% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7%
Osinko/nettotulos 66,7% 50,7% 49,6% 74,7% 44,0% 57,1% 46,1% 11,5%
Osinko/FCF 142,2% 124,2% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 16,8 14,4 43,5 59,2
PE (3v) 12,2 12,3 20,2 24,4 27,1 14,5
PE 13,1 9,0 16,9 26,7 17,7 21,3 16,2 4,3
EV/EBIT 11,9 8,8 14,0 21,9 13,9 16,5 15,2 6,6
Oma pääoma/osake 3,74 3,72 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61
P/B 1,58 1,38 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85
ROE 12,1% 16,3% 13,6% 8,7% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5%
ROI 11,4% 14,0% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2%
Omavaraisuusaste 58,8% 57,9% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2%
Gearing 24,3% 25,5% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 5,46 4,72 5,47 5,12 8,71 9,69 8,16 7,15 5,80 6,36
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,320 0,320 0,320 0,290 0,240 0,240 0,240 0,210 0,210 0,210
Osinkotuotto (ennuste) 5,9% 6,8% 5,9% 5,7% 2,8% 2,5% 2,9% 2,9% 3,6% 3,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,50 0,57 0,59 0,57 0,55 0,50 0,48 0,42 0,37 0,32
PE 10,9 8,2 9,3 8,9 15,9 19,5 17,0 16,9 15,5 20,1
EV/EBIT 10,4 8,5 9,0 8,8 14,3 16,1 14,0 14,0 13,1 17,6
ROE 13,9% 16,5% 17,4% 16,3% 16,4% 15,6% 15,7% 13,6% 12,6% 10,8%
ROI 12,6% 14,2% 14,6% 14,0% 13,7% 14,0% 13,4% 11,9% 11,0% 9,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus