Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD14.2.2020 | 5,57 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä rasittaa liikevaihdon ja tuloksen kehityksen nopea heikkeneminen sekä kevään 2020 osingon lasku.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osake mietityttää. Kevään 2020 osinko (tai osinko + pääomapalautus) laski 0,24 euroon edellisvuoden 0,29 eurosta. Toisaalta, jos tämä kevään 2019 osinko jätetään huomioimatta, niin tämä palautti osingon muutaman vuoden takaiselle noin 0,02 euron nousu-uralle. 0,24 euron osinko antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osake 4,90 EUR). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

PE-luvulla mitattuna osake tuntuu edullisesti hinnoitellulta. Sijoittajan pitää kuitenkin varmistua siitä, ettei kyseessä ole ns. arvoansa, missä alhaiselta tuntuva osake on alhaisella tasolla perustellusta syystä.

Tilikausi 2019

Metsä Board:n vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 478,4 458,0 4,5% 1 931,8 1 944,1 -0,6%
Liiketulos (ebit) 20,0 60,1 -66,7% 180,8 246,3 -26,6%
Nettotulos (omistajille) 16,2 50,2 -67,7% 144,6 203,4 -28,9%
EPS (EUR) 0,05 0,14 0,41 0,57

Alkuvuoden liikevaihdon lasku kääntyi vuoden toisella puoliskolla vajaan 4 prosentin kasvuun. Vuoden loppupuoliskon liikevaihdon kehitystä tuki kartonkien kasvaneet toimitusmäärät sekä vakaana pysyneet hinnat. Sellun markkinahinnat laskivat edelleen. Sen sijaan sellun toimitusmäärissä oli nähtävissä kohentumista etenkin Q4:n aikana.

Q1:n liiketulos jaksoi vielä nousta +4,2 prosenttia, mutta sen jälkeen tuloskunto on heikentynyt voimakkaasti. Tulosta on rasittanut erityisesti heikentynyt sellumarkkina sekä Suomen tehtaiden vuosihuoltoseisokit.

Metsä Fibren osuus tuloksesta on pudonnut myöskin nopeaa tahtia ja koko vuoden 2019 osuus tuloksesta oli 43 miljoonaa euroa (2018: 125 M EUR). Eli eroa on noin 80 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 liiketulos laski 65 miljoonaa euroa, joten tämä yksinään selittää tuloskunnon voimakasta laskua.

metsaboard-tulos-q42019
Kuva: Metsä Board Q4/2019 tulosraportti (s. 13). https://www.metsaboard.com/MaterialArchive/Quarterly-results/Metsa-Board-tammi-joulukuu-2019-tilinpaatostiedote.pdf

Vuonna 2020 maksettava osinko koostuu sekä osingosta (0,10 EUR) ja pääomapalautuksesta (0,14 EUR). Eli yhteensä voitonjako on 0,24 euroa ja se irtoaa 29.3.2020 ja maksetaan 7.4.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

Näkymät 2020

Metsä Board arvioi, että Q1/2020 vertailukelpoinen liiketulos on Q4/2019 tulosta alhaisemmalla tasolla (59,4 M EUR). Yhtiö kertoo, että talven lakoilla on noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen. Arvio on tehty ennen koronaviruspandemiaa.

Yhtiö kertoi myös tulevista investoinneistaan seuraavasti:

  • 300 M EUR Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa (2020 – 2022)
  • Metsä Fibren suunnitelmat sisältävät uuden noin 1,5 miljoonan vuositonnin biotuotetehtaan rakentamisen Kemiin ja uuden mäntysahan Raumalle. Metsä Fibren investointien yhteissumma olisi noin 1,7 miljardia euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Metsä Board: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Boardin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (2019: 10,4 %)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x (2019: 1,1x)
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Metsä Boardin liikevaihto on pysytellyt sitkeästi 1,9 – 2,0 miljardin euron tuntumassa.

Nettotulos sekä tulosmarginaali ovat olleet hyvässä nousutrendissä, mikä hieman katkesi vuonna 2019. Vuoden 2019 tulosta painoi sellumarkkinoiden hintojen sekä kysynnän voimakas lasku. Jos vuoden 2018 tulosta tuki Metsä Fibren tuoma tuloslisä, niin siitä katosi vuoden 2019 tuloksesta noin 80 miljoonan verran. Se oikeastaan kertookin sen, miksi vuoden 2019 tulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi.

metsaboard-tuloslaskelma-q42019

Vuoden 2020 ennusteenani on: liikevaihto x,x miljardia ja tulos xxx miljoonaa euroa.

PE-luvulla mitattuna osake näyttäisi olevan edullisesti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (12,0x ja 14,7x). Avainkysymyksenä onkin se, että jatkuuko vuonna 2019 alkanut tuloslasku vielä vuonna 2020?

metsaboard-roeroi-q42019

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet hyvällä, noin 10 – 15 prosentin tasolla jo useamman vuoden ajan. Se kertoo myös hyvästä ja suhteellisen pitkästä suhdannekehityksestä, mutta myös yhtiön tuloksentekokyvystä.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q42019

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on noin 60 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 15 – 25 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen.

metsaboard-rahavirta-q42019

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut muutamina vuosina negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 85 miljoonan euron kassasta maksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 100 – 110 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 80 – 85 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 15 – 25 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (310 M EUR) lyhenisivät noin 15 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 55 – 60 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 0,24 3/2019 0,29 3/2018 0,21
YHTEENSÄ 0,24 0,29 0,21
-17,2% +38,1% +10,5%

Vuonna 2020 maksettava osinko koostuu sekä osingosta (0,10 EUR) ja pääomapalautuksesta (0,14 EUR). Eli yhteensä voitonjako on 0,24 euroa ja se irtoaa 29.3.2020 ja maksetaan 7.4.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

Osingon laskua voi suhteuttaa yllä olevan kaavion vapaan rahavirran kehitykseen, mistä voi nähdä senkin, ettei rahavirtojen taso oikein antanut osingon nousulle tilaa. Varsinkin, kun yhtiöllä on tulossa lähivuosien aikana muutama hieman isompi investointi.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 4,90 6,00 5,12 7,15 6,80 6,86 4,34 3,15
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 349 504 338 216 338 216
Markkina-arvo (Mrd) 1,74 2,13 1,82 2,54 2,42 2,40 1,47 1,07
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 932 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019
Liiketulos 181 246 207 132 199 117 114
Nettotulos 145 203 151 90 137 69 64
Marginaali 7,5% 10,5% 8,1% 5,3% 6,8% 3,4% 3,2%
EPS 0,41 0,57 0,42 0,25 0,39 0,20 0,19
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 134 110 215 221 322 250 94
Liikearvo 12 12 12 12 12 13 13
Muut varat 2 124 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 1 990
Varat yhteensä 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
Oma pääoma 1 338 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 445 447 577 688 659 684 701
Muut vastuut 488 514 482 454 532 623 546
Pääomat yhteensä 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 201 151 236 77 247 198 82
Investoinnit: Capex -94 -68 -65 -134 -175 -43 -61
Vapaa rahavirta (FCF) 106 83 172 -57 72 156 22
Investoinnit: Muut 28 12 4 -10 -32 46 -233
Investointien jälkeen 134 95 176 -66 40 202 -211
Rahoitus: Voitonjako -103 -75 -68 -60 59 -30 -20
Rahoitus: Muut -8 -132 -113 25 -28 -16 -103
Rahavarojen muutos 24 -111 -5 -102 70 157 -334
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinkotuotto 4,0% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,8% 2,9%
Osinko/nettotulos 59,0% 50,7% 49,6% 74,7% 43,3% 59,2% 47,6%
Osinko/FCF 80,3% 123,9% 43,5% -119,6% 82,9% 26,1% 140,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,4 14,4 43,4 59,0
PE (3v) 12,8 12,3 20,2 24,5 26,7 14,4
PE 14,8 8,9 16,9 26,7 17,5 21,4 16,7
EV (mEUR) 2 444 2 158 2 904 2 885 2 735 1 901 1 672
EV/EBIT 13,5 8,8 14,0 21,8 13,7 16,3 14,7
Oma pääoma/osake 3,76 3,72 3,28 2,96 2,94 2,49 2,51
P/B 1,59 1,38 2,18 2,30 2,33 1,74 1,25
ROE 10,9% 16,3% 13,6% 8,7% 14,7% 8,1% 7,4%
ROI 10,2% 14,0% 11,9% 7,7% 12,4% 7,6% 6,4%
Omavaraisuusaste 58,9% 57,9% 52,4% 48,0% 46,3% 39,2% 40,5%
Gearing 23,2% 25,5% 31,0% 44,4% 32,8% 51,5% 71,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 6,00 5,46 4,72 5,47 5,12 8,71 9,69 8,16 7,15 5,80
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,30 0,30 0,32 0,32 0,29 0,24 0,24 0,24 0,21 0,21
Osinkotuotto 5,0% 5,5% 6,8% 5,9% 5,7% 2,8% 2,5% 2,9% 2,9% 3,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,41 0,50 0,57 0,59 0,57 0,55 0,50 0,48 0,42 0,37
PE 14,8 10,9 8,2 9,3 8,9 15,9 19,5 17,0 16,9 15,5
EV (mEUR) 2 444 2 296 2 061 2 244 2 158 3 443 3 837 3 239 2 904 2 502
EV/EBIT 13,5 10,4 8,5 9,0 8,8 14,3 16,1 14,0 14,0 13,1
Oma pääoma/osake 3,76 3,65 3,60 3,57 3,72 3,58 3,32 3,21 3,28 3,14
P/B 1,59 1,50 1,31 1,53 1,38 2,43 2,92 2,55 2,18 1,85
ROE 10,9% 13,9% 16,5% 17,4% 16,3% 16,4% 15,6% 15,7% 13,6% 12,6%
ROI 10,2% 12,6% 14,2% 14,6% 14,0% 13,7% 14,0% 13,4% 11,9% 11,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus