Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 8.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.2.2018)7,15 EURMarkkina-arvo2,5 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,21 EUR Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2018e1 950 M EUR (+5,5 %)Nettotulos 2018e165 M EUR (+9,3 %)
PE15,4ROE13,6 %

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

METSÄ BOARD8.2.2018 | 7,15 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi näkyy siis vielä pisteissä. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että nykyinen Metsä Board on varsin erilainen yhtiö kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Siksi fokuksen tuleekin olla yhtiön nykyisessä tuloksentekokyvyssä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin noin moninkertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 7,15 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Kevään 2018 osinko on 0,21 euroa, mikä antaa noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2018 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 53 prosenttia.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että Metsä Board:n kahdeksasta tehtaasta 7 sijaitsee Suomessa. Mahdollinen lakkoaalto vaikuttaisi merkittävästi Metsä Board:n tuotantoon ja/tai tavaratoimituksiin.

Talousmentor-salkussa on Metsä Board:n osakkeita.

Tilikausi 2017

Metsä Boardin vuosi 2017

  • liikevaihto: 1 849 M EUR (1 720 M EUR / +7,5 %)
  • nettotulos: 150,5 M EUR (90,4 M EUR/ +66 %)
  • EPS: 0,42 EUR (0,25 EUR)
  • osinkoehdotus: 0,21 EUR (0,19 EUR)

Metsä Board:n vuosi sujui vahvasti. Kartonkitoimitukset kasvoivat +15 prosenttia ja 5 tehdasta ylsi tuotantoennätyksiin. Myös sellun markkinahinnat nousivat varsinkin vuoden 2017 toisella puoliskolla. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi em. syistä +7,5 prosenttia.

Nettotulos kasvoi roimasti osittain liikevaihdon kasvun seurauksena, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistymisen osuminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen toi oman lisän tulokseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Boardin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

On hyvä huomata, että vertailuvuoden nettotulos sisälsi noin +39 miljoonan euron varaston muutoksen positiivisen vaikutuksen, kun vuonna 2017 vaikutus oli -4 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä huomioiden tuloskehitys oli vieläkin parempaa. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Valuuttakurssisuojauksilla oli +13 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen. Myös pienemmät henkilöstökulut (-13 M EUR) ja poistot (-11 M) tukivat hyvää nettotuloksen kehitystä.

Husumin tehtaan vuosihuollolla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus Q4/2017 tulokseen.

Osinkoehdotus on 0,21 euroa (2017: 0,19 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (27.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 10.4.2018.

Näkymät 2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q1/2018 arvioita se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q1/2018 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q4/2017 (54,4 M EUR).

Yhtiö kertoo lisäksi, että kartonkien hinnat ovat nousussa ja kysyntä on hyvällä tasolla. Toisaalta dollarin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Yhtiö on nostanut marraskuussa taivekartongin hintaa 90 euroa/tonni ja syyskuussa kraftlainerin hintaa 50 euroa/tonni.

Kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan Q1:llä verrattuna edelliseen neljännekseen. Q1:lle ei ole suunniteltu merkittäviä huoltoseisokkeja.

Husumin taivekartonkitehtaan käyttöaste oli 71 prosenttia vuonna 2017. Yhtiön tavoitteena on nostaa kapasiteetti täyteen käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.

Segmentit

Metsä Board ei enää Q1/2017 alkaen julkista erillisiä segmenttitietoja, sillä yhtiöllä on muutosprosessin jälkeen jäljellä vain yksi segmentti.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön 2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,2x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q42017

Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi 1 849 miljoonaan (2016: 1 720 M EUR) ja tulos nousi 151 miljoonaan euroon (90 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistyminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Boardin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen voi odottaa kasvavan hieman vuodesta 2017, sillä hyvä markkinatilanne jatkunee ainakin vuoden 2018 alkupuoliskon ajan.

Tase

Metsä Board muistetaan vuosien 2007 – 2011 ajalta varsinaisena kriisiyhtiönä, kuten ylemmästä tuloskaaviosta voidaan nähdä. Nykyinen tase on taas varsin vahvassa kunnossa ja kriisiajoista ei ole tietoakaan.

Liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa, jonka lisäksi oman pääoman määrä on trendinomaisessa kasvussa. Tase siis vahvistuu vuosi vuodelta.

metsaboard-velkaisuus-q42017

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 55 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 20 – 30 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 44 ja nostaisi gearingin 60 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä näkyy osaltaan paperiliiketoiminnan alasajo yms. järjestelyt. Osittain kyse voi olla myös rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

metsaboard-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen.

Tilikauden capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-vapaa-rahavirta-q42017

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut useampana vuotena negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Taulukoissa näkyvät ”Rahoitus: Voitonjaon” -erän positiiviset luvut liittyvät yhtiön osakeanteihin, joilla kerättiin omistajilta rahaa muutosprosessin viimevaiheisiin.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kevään 2018 osinko on 0,21 euroa, mikä antaisi osinkotuotoksi 2,9 prosenttia tällä kurssitasolla (7,15 euroa). Mikäli yhtiön kartonkiliiketoiminta kantaa hedelmää, niin osingon voidaan odottaa kasvavan vielä useana vuotena.

metsaboard-osinko-q42017

Osinko irtoaa yhtiökokouksen (27.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 10.4.2018.

Kuten todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 53 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

Arvostus

Tilikaudelle 2018 ennustetun nettotuloksen perusteella lasketut PE sekä 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 ovat noin 15,4x – 21,0x tasolla. Näin osakkeen hinta olisi tämän mukaan ”oikein hinnoiteltu”.

metsaboard-roe-roi-q42017

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) taas yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin. Myös näissä luvuissa näkyy yhtiön vahva tuloskunto.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+165) sekä osingon maksulla (-75). Oikaisu on yhteensä 90 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (8.2.2018) 7,15 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 2,54 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 460 1 950 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485
Liikevoitto 58 225 207 132 199 117 114 221 -214
Nettotulos 45 165 151 90 137 69 64 171 -273
Marginaali 9,8% 8,5% 8,2% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0%
EPS 0,13 0,00 0,46 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 305 215 221 322 250 13 429 305
Liikearvo 12 12 12 12 13 13 13 13
Muut varat 1 999 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370
Tase yhteensä 2 316 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
Oma pääoma 1 257 1 167 1 053 1 029 841 850 851 732
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 6 5
Korolliset velat 577 577 688 659 711 717 1 152 1 191
Muut vastuut 482 482 453 532 597 530 572 760
Tase yhteensä 2 316 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 236 77 247 198 82 -2 83
Investoinnit: Capex -75 -65 -134 -175 -43 -61 -58 -68
Vapaa rahavirta (FCF) 125 171 -57 72 155 21 -60 15
Investoinnit: Muut 0 4 -9 -32 47 -335 218 79
Investointien jälkeen 125 175 -66 40 202 -314 158 94
Rahoitus: Voitonjako -75 -68 -60 59 352 -20 0 0
Rahoitus: Muut -50 -113 24 -28 -397 -82 -35 -197
Rahavarojen muutos 0 -6 -102 71 157 -416 123 -103
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinkotuotto 3,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0%
Osinko/nettotulos 51,7% 49,4% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0%
Osinko/FCF 68,3% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,0 43,5 59,4
PE (3v) 18,8 20,2 24,5 27,1 14,5
PE 15,4 16,8 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3
Oma pääoma/osake 3,54 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25
P/B 2,02 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59
ROE 13,6% 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5%
ROI 12,6% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9%
Omavaraisuusaste 54,3% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4%
Gearing 21,6% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset