Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.5.2018)8,85 EURMarkkina-arvo3,2 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,24 EUR Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2018e1 975 M EUR (+6,8 %)Nettotulos 2018e195 M EUR (+16,1 %)
PE16,1ROE16,4 %

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

METSÄ BOARD3.5.2018 | 8,85 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto, PE-luvuilla mitattu osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua.

Pisteitä voisi olla 20, mikäli osake laskisi alle 8,75 euroon ja 21, jos osake laskisi alle 8,15 euroon.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin noin moninkertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 8,85 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,24 euroa (kevät 2018: 0,21 EUR), mikä antaa noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2018 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 50 prosenttia.

Tilikausi 2018

Metsä Boardin Q1/2018

  • liikevaihto: 492,3 M EUR (444,5 M EUR / +10,8 %)
  • nettotulos: 53,9 M EUR (34,2 M EUR/ +58 %)
  • EPS: 0,15 EUR (0,10 EUR)

Metsä Board:n vuoden 2017 vahva kehitys myös jatkui Q1/2018 aikana ja näin liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.

Kustannuksia nosti puun hintojen nousu. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus, jota toisaalta hintojen korotukset kompensoivat.

Tulos kasvoi noin +20 miljoonaa euroa (+58 %) vertailukauteen nähden. Materiaalikulut olivat -30 miljoonaa euroa pienemmät, mutta toisaalta varaston muutoksen tuomat lisäkulut olivat +70 miljoonaa euroa. Tässä voisi ajatella niin, että kun varastoa tyhjennettiin, niin (myytyihin tuotteisiin liittyvät) materiaalikulut jäivät vastaavasti pienemmiksi. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Osuus osakkuusyrityksen (Metsä Fibre) tuloksesta nousi 27,8 miljoonaan euroon (Q1/2017: 10,7 M EUR).

Näkymät 2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q2/2018 arvioita se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q2/2018 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q1/2018 (69 M EUR). Tähän vaikuttaa se, että Q2:lla on tulossa useita huoltoseisokkeja, kun Q1:llä niitä ei ollut lainkaan.

Yhtiö kertoo lisäksi, että kartonkien hinnat ovat vakaita tai nousevan hieman ja kysyntä on hyvällä tasolla. Toisaalta dollarin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti tulokseen.

Lisäksi yhtiö arvioi, että vuoden 2018 tuotantokustannusten nousevan edellisvuodesta.

Segmentit

Metsä Board ei enää Q1/2017 alkaen julkista erillisiä segmenttitietoja, sillä yhtiöllä on muutosprosessin jälkeen jäljellä vain yksi segmentti.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön 2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,2x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q12018

Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi 1 849 miljoonaan (2016: 1 720 M EUR) ja tulos nousi 151 miljoonaan euroon (90 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistyminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Boardin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

Q1/2018 alkoi vahvasti, ja liikevaihto kasvoi +11 ja tulos +58 prosenttia. Hyvän alun vuoksi tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen voi odottaa kasvavan vuodesta 2017. Ennusteena on: liikevaihto 1,9 – 2,0 miljardia ja tulos 190 – 200 miljoonaa euroa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q12018

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 50 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 20 – 30 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 44 ja nostaisi gearingin 65 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä näkyy osaltaan paperiliiketoiminnan alasajo yms. järjestelyt. Osittain kyse voi olla myös rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

metsaboard-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen.

Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-vapaa-rahavirta-q12018

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut useampana vuotena negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Taulukoissa näkyvät ”Rahoitus: Voitonjaon” -erän positiiviset luvut liittyvät yhtiön osakeanteihin, joilla kerättiin omistajilta rahaa muutosprosessin viimevaiheisiin.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,24 euroa (kevät 2018: 0,21 EUR), mikä antaisi osinkotuotoksi 2,7 prosenttia tällä kurssitasolla (8,85 euroa).

metsaboard-osinko-q12018

Kuten todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 50 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 16,1x – 25,1x. Näin osakkeen hinta olisi tämän mukaan ”oikein hinnoiteltu”.

metsaboard-roe-roi-q12018

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) taas yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin. Myös näissä luvuissa näkyy yhtiön vahva tuloskunto.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+141) sekä osingon maksulla (-75). Oikaisu on yhteensä +66 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (3.5.2018) 8,85 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 3,15 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 500 492 1 975 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485
Liikevoitto 58 69 255 207 132 199 117 114 221 -214
Nettotulos 45 54 195 151 90 137 69 64 171 -273
Marginaali 9,0% 11,0% 9,9% 8,2% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0%
EPS 0,13 0,15 0,55 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 345 215 221 322 250 13 429 305
Liikearvo 12 12 12 12 13 13 13 13
Muut varat 2 015 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370
Tase yhteensä 2 372 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
Oma pääoma 1 206 1 167 1 053 1 029 841 850 851 732
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 6 5
Korolliset velat 617 577 688 659 711 717 1 152 1 191
Muut vastuut 549 482 453 532 597 530 572 760
Tase yhteensä 2 372 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 236 77 247 198 82 -2 83
Investoinnit: Capex -70 -65 -134 -175 -43 -61 -58 -68
Vapaa rahavirta (FCF) 130 171 -57 72 155 21 -60 15
Investoinnit: Muut 0 4 -9 -32 47 -335 218 79
Investointien jälkeen 130 175 -66 40 202 -314 158 94
Rahoitus: Voitonjako -75 -68 -60 59 352 -20 0 0
Rahoitus: Muut -55 -113 24 -28 -397 -82 -35 -197
Rahavarojen muutos 0 -6 -102 71 157 -416 123 -103
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinkotuotto 2,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0%
Osinko/nettotulos 43,8% 49,4% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0%
Osinko/FCF 65,6% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,1 43,5 59,4
PE (3v) 21,6 20,2 24,5 27,1 14,5
PE 16,1 16,8 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3
Oma pääoma/osake 3,39 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25
P/B 2,61 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59
ROE 16,4% 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5%
ROI 14,3% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9%
Omavaraisuusaste 50,8% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4%
Gearing 22,6% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset