Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 1.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (1.8.2019) 4,20 Osinko 12 kk 0,30
Markkina-arvo (Mrd) 1,5 Osinkotuotto 7,1%
Liikevaihto (M) 1 875 (-3,5%) Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 168 (-17,4%) Osinko/FCF 127% 4v ka
EPS 0,47 Omav.aste 59%
PE 8,9 Gearing 23%
EV/EBIT 8,4 ROE 12,6%
PB 1,1 ROI 12,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD1.8.2019 | 4,20 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä rasittaa vuoden 2011 nollaosinko sekä osakemäärän kasvu.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,32 euroon, mikä antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton (osake 5,32 EUR).

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo osingonmaksusuhteelle on noin 50 – 55 prosenttia.

Tilikausi 2019

Metsä Board:n Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 477 519 -8,0% 964 1 011 -4,6%
Liiketulos (ebit) 46,4 53,6 -13,4% 118,3 122,6 -3,5%
Nettotulos 36,3 41,8 -13,2% 95,9 95,7 0,2%
EPS (EUR) 0,10 0,12 0,27 0,27

Q2:n liikevaihto laski -8 prosenttia. Tähän vaikutti mm. kartongin ja sellun toimitusmäärien sekä sellun hintojen lasku. Esimerkiksi Kiinassa sellun hinta on laskenut alkuvuoden aikana -14…-23 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Liiketulos (ebit) laski -13,4 prosenttia, jota painoi em. liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät. Lisäksi tulosta laski useat Suomen tehtaiden suunnitellut vuosihuoltoseisokit sekä nousseet tuotantokustannukset. Metsä Fibren osuus tuloksesta putosi 15,6 miljoonaan euroon (Q2/2018: 22,8 M EUR).

Raportoitu nettotulos laski liiketuloksen tahdissa.

Näkymät 2019

Metsä Board arvioi, että Q3/2019 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q2:sta (41,0 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • Q3:lle osuu suunniteltuja huoltoseisokkeja, jotka painavat tulosta
  • Q3:n kartonkitoimitukset pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin Q2/2019
  • maailmanlaajuinen sellumarkkinan kehitys lyhyellä aikavälillä pysyy epävarmana. Kiinassa sellun hinnanlasku on pysähtynyt. Euroopassa alkuvuoden jatkunut markkinahintojen lasku vaikuttaa toisen vuosipuoliskon tulokseen negatiivisesti.
  • lyhyellä tähtäimellä kasvu on edellisvuosia maltillisempaa

Yhtiö kertoi myös tulevista investoinneistaan seuraavasti:

  • 300 M EUR Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa (2020 – 2022)
  • Metsä Fibren suunnitelmat sisältävät uuden noin 1,5 miljoonan vuositonnin biotuotetehtaan rakentamisen Kemiin ja uuden mäntysahan Raumalle. Metsä Fibren investointien yhteissumma olisi noin 1,7 miljardia euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 465 475 -2,1% 1 875 1 944 -3,6%
Liiketulos (ebit) 45,0 63,7 -29,4% 215,0 246,3 -12,7%
Nettotulos (omistajille) 35,0 57,5 -39,1% 167,5 203,4 -17,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,30 0,29

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Metsä Board: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Vuoden 2018 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,0x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua. Tämä hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2018.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q22019

Tilikaudella 2018 liikevaihto nousi 1 944 miljoonaan (2017: 1 849 M EUR) ja nettotulos nousi 203 miljoonaan euroon (151 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren tuoma lisä tulokseen +125 miljoonaa euroa (2017: +59 M EUR).

Vuoden 2019 ennusteenani on: liikevaihto 1,80 – 1,95 miljardia ja tulos 150 – 175 miljoonaa euroa. Q2:n tuloskäänne sekä yhtiön arviot Q3:n kehityksestä painavat tulosennustetta.

Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin 9,0 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (10,4 %). Marginaali olisi kuitenkin tämän vuosikymmenen toiseksi paras.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku olisi 8,9x eli osake (hinta 4,20 EUR) alkaisi olemaan edullisesti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (8,6x ja 11,8). Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla? Ainakin Q2:n tuloskäänne oli sellaisia viitteitä antava, joten siinä mielessä alhaiset PE-luvut voivat olla ns. arvoansa.

metsaboard-roe-roi-q22019

Parantunut tulokunto on nostanut oman pääoman tuoton (ROE) noin 15 prosenttiin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI on noussut yli 10 – 15 prosentin tasolle.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q22019

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on noin 60 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 15 – 25 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen. Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-rahavirta-q22019

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut muutamina vuosina negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 105 miljoonan euron kassastamaksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 125 – 175 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 60 – 85 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 20 – 70 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (380 M EUR) lyhenisivät noin 10 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 50 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,30 3/2019 0,29 3/2018 0,21
YHTEENSÄ 0,30 0,29 0,21
+3,4% +38,1% +10,5%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,30 euroon, mikä olisi noin 64 prosenttia ennustetusta tuloksesta. Tämä vastaisi yhtiön osinkopolitiikkaa (osinko yli 50 % tuloksesta).

Aiempi osinkoennusteeni oli 0,32 euroa, mutta Q2/2019 heikko tulos sekä heikot markkinanäkymät pitävät tulosta paineessa ja siten myös osinkoakin. Tämän johdosta alensin osinkoennustettani.

Ennustettu osinko antaisi noin 7,1 prosentin osinkotuoton (osake 4,20 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+72) sekä osingon maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +72 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.8.2019) 4,20 5,12 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 1,49 1,82 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 465 964 1 875 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108
Liikevoitto 47 118 215 246 207 132 199 117 114 221
Nettotulos 35 96 168 203 151 90 137 69 64 171
Marginaali 7,5% 10,0% 9,0% 10,5% 8,1% 5,3% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1%
EPS 0,10 0,27 0,47 0,57 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 155 110 215 221 322 250 13 429
Liikearvo 12 12 12 12 12 13 13 13
Muut varat 2 135 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139
Tase yhteensä 2 302 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
Oma pääoma 1 351 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850 851
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 6
Korolliset velat 466 447 577 688 659 711 717 1 152
Muut vastuut 485 514 482 453 532 597 530 572
Tase yhteensä 2 302 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 150 151 236 77 247 198 82 -2
Investoinnit: Capex -70 -68 -65 -134 -175 -43 -61 -58
Vapaa rahavirta (FCF) 80 83 171 -57 72 155 21 -60
Investoinnit: Muut 15 12 4 -9 -32 47 -335 218
Investointien jälkeen 95 95 175 -66 40 202 -314 158
Rahoitus: Voitonjako -105 -75 -68 -60 59 352 -20 0
Rahoitus: Muut 10 -132 -113 24 -28 -397 -82 -35
Rahavarojen muutos 0 -112 -6 -102 71 157 -416 123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,30 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,30 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinkotuotto 7,1% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7%
Osinko/nettotulos 63,5% 50,7% 49,6% 74,7% 44,0% 57,1% 46,1% 11,5%
Osinko/FCF 133,3% 124,2% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,8 14,4 43,5 59,2
PE (3v) 8,6 12,3 20,2 24,4 27,1 14,5
PE 8,9 9,0 16,9 26,7 17,7 21,3 16,2 4,3
EV/EBIT 8,4 8,8 14,0 21,9 13,9 16,5 15,2 6,6
Oma pääoma/osake 3,80 3,72 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61
P/B 1,11 1,38 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85
ROE 12,6% 16,3% 13,6% 8,7% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5%
ROI 12,0% 14,0% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2%
Omavaraisuusaste 58,7% 57,9% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2%
Gearing 23,0% 25,5% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 4,72 5,47 5,12 8,71 9,69 8,16 7,15 5,80 6,36 5,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,320 0,320 0,290 0,240 0,240 0,240 0,210 0,210 0,210 0,210
Osinkotuotto (ennuste) 6,8% 5,9% 5,7% 2,8% 2,5% 2,9% 2,9% 3,6% 3,3% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,57 0,59 0,57 0,55 0,50 0,48 0,42 0,37 0,32 0,28
PE 8,2 9,3 8,9 15,9 19,5 17,0 16,9 15,5 20,1 20,5
EV/EBIT 8,5 9,0 8,8 14,3 16,1 14,0 14,0 13,1 17,6 17,4
ROE 16,5% 17,4% 16,3% 16,4% 15,6% 15,7% 13,6% 12,6% 10,8% 10,0%
ROI 14,2% 14,6% 14,0% 13,7% 14,0% 13,4% 11,9% 11,0% 9,2% 8,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset