Metso sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Metso raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 6.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Metso Oyj tarjoaa asiakkailleen laitteita ja palveluja materiaalien käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on toimintaa yli 50 maassa ja sillä on noin 12 800 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e METSO Ennuste
Osake (21.12.2018) 22,51 Osinko 12 kk 1,05
Markkina-arvo (Mrd) 3,4 Osinkotuotto 4,7%
Liikevaihto (M) 3 090 (+14,5%) Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 225 (+120,6%) Osinko/FCF 70% 4v ka
EPS 1,50 Omav.aste 44%
PE 15,0 Gearing 10%
EV/EBIT 10,4 ROE 16,3%
PB 2,41 ROI 16,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/julkaisut-ja-esitysmateriaalit/?pageSize=9&language=Finnish

Yhteenveto

METSO21.12.2018 | 22,51 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metson Talousmentor-arvoluku on 18/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen ja osingon kehitys. Lisäksi pisteitä lähtee pisterajojen alle jäävistä pääoman tuottoluvuista.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Kaivosalalla nähtiin viime vuonna selkeä positiivinen käänne parempaan.
 • Kysyntä kasvoi kaikilla asiakasteollisuusaloilla useita vuosia jatkuneiden haasteellisten markkinaolosuhteiden jälkeen.
 • Saadut tilaukset kasvoivat +9 prosenttia ja liikevaihto kasvoi +5 prosenttia edellisvuodesta 2,7 miljardiin euroon.
 • Kasvu ei kuitenkaan näkynyt tuloksessa, sillä liiketulos (ebit) oli 218 miljoonaa euroa (2016: 227 M EUR).
 • Tulosta rasitti Minerals-segmentissä kolmannella neljänneksellä tehty -33 miljoonan euron kulukirjaus, joka liittyi tilauskannassa olevien kaivosprojektien päättämisestä seuraaviin arvioituihin kustannusylityksiin.
 • Tulosta heikensivät myös veroihin liittyvät -29 miljoonan euron kertakirjaukset
  • Tästä -8 miljoonaa euroa liittyi USA:n verouudistukseen .
  • Verohallinnon Metso Minerals Oy:lle verovuosilta 2011–2016 määräämän jälkiveron (-21 M EUR) seurauksena. Metso pitää Verohallinnon päätöstä perusteettomana ja aikoo hakea siihen muutosta.

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
 • Oikaistu EBITA-marginaali on yli 15 prosenttia
 • Sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on yli 30 prosenttia

Tilikausi 2018

Metson Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 786 667 17,8% 2 276 1 989 14,4%
Liiketulos (ebit) 91 39 133,3% 258 159 62,3%
Nettotulos (omistajille) 60 20 200,0% 166 90 84,4%
EPS (EUR) 0,40 0,13 1,11 0,60

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä kaikilla asiakastoimialoilla.
  • Kaivoslaitemarkkinoilla aktiviteetin lisääntyminen näkyi tilausten kasvuna edelliseen neljännekseen verrattuna sekä laajennus- että uusinvestointiprojekteissa.
  • Vahva kysyntä jatkui kivenmurskausteollisuuden laitteissa erityisesti Intiassa ja Kiinassa, ja sekä kaivosteollisuuden että kivenmurskauksen palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.
 • Molempien segmenttien laiteliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat kaksinumeroisesti ja tukivat tilausten kokonaiskasvua, joka oli Mineralsissa +9 prosenttia ja Flow Controlissa +6 prosenttia.
 • Liikevaihto kasvoi +18 prosenttia tai kiinteillä valuuttakursseilla +25 prosenttia.
 • Syyskuun 2018 lopun tilauskanta oli 1 686 miljoonaa euroa (2017 lopussa: 1 439 M EUR).

ja tulokseen:

 • Olemme onnistuneet tekemään merkittävän suunnanmuutoksen yhtiön kannattavuudessa.
 • Liikevaihdon kasvulla oli positiivinen vaikutus kannattavuuteen, mutta laitepainotteinen myynnin jakauma laimensi tätä positiivista vaikutusta jonkin verran.
 • Saavutimme kuitenkin neljänneksellä 12,2 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin ja toimitetun laitekantamme kasvattaminen on meille tulevaisuuden kannalta tärkeä asia.

Näkymät tilikaudelle 2018

Metso kertoo markkinatilanteestaan ja sen kehittymisestä tulevan 6 kuukauden ajalle (verrattuna edelliseen 6 kuukauteen):

 • Mineralsissa laitteiden kysynnän kasvu nopeutuu.
 • Mineralsissa palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
 • Flow Controlissa kysynnän kasvu jatkuu vakaana.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 3 050 – 3 150 M EUR (2017: 2 699 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 325 – 350 M EUR (2017: 218 M EUR)
 • nettotulos: 220 – 230 M EUR (2017: 102 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Metso: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon laskutrendi vuodesta 2011 vuoteen 2016 selittyy Valmetin irtautumisella sekä yhtiön Valmetille myydyt prosessiautomaatiojärjestelmä- liiketoiminnot. Myynnistä yhtiö kirjasi +252 miljoonan euron myyntivoiton, joka näkyy vuoden 2015 tuloksessa.

Vuoden 2017 tulosta rasitti USA:n verouudistuksen -8 miljoonan euron lisäksi Verohallinnon verovuosilta 2011 – 2016 määräämä -21 miljoonan euron jälkivero.

metso-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (220 – 230 M EUR eli EPS 1,50 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (22,51 EUR) PE-luku asettuu 15,0x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien sekä tilikauden 2017 jälkiveron johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

metso-roe-roi-q32018

Edellä mainituista syistä johtuen myös pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat heilahdelleet 10 – 30 prosentin välillä viime vuosien aikana. Ehkä tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu ROE (16,3 %) antaa hyvän arvion tämän hetkisestä tuottotasosta.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2013 pudotusta selittää Valmetin irtautuminen. Liikearvoa on noin 15 prosenttia taseen loppusummasta, eikä 10 prosentin alaskirjaus tuntuisi nykyisessä noin 225 miljoonan euron tuloksessa erityisen merkittävästi.

metso-liikearvo-q32018

Yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan koko vuosikymmenen ajan, jota Valmetin irtautuminen sekä hyvä suhdanne tilanne on helpottanut. Omavaraisuusaste on ollut useamman vuoden ajan noin 45 prosentissa (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut noin 10 prosenttiin (hyvä taso alle 100 %).

metso-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

metso-rahavirta-q32018

Valmetin irtautumisen sekä myydyn prosessiautomaatiojärjestelmien jäljiltä liiketoiminnan rahavirran arviointi on haastavaa. Yhtiö kertoo myöskin, että kohonneeseen kysyntään vastaaminen on kasvattanut toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrää, mikä näkyy alhaisena liiketoiminnan rahavirtana.

Capex-investoinnit ovat yritysjärjestelyiden jäljiltä laskenut noin 50 miljoonan euron tuntumaan. Jos ja kun, liiketoiminnan rahavirrat normalisoituvat, niin tämän pitäisi näkyä positiivisesti vapaassa rahavirrassa (FCF).

Tällä hetkellä osinkoihin menee noin 155 – 160 miljoonaa euroa, joten rahavirrat riittänevät hyvin osinkoihin. Nähtäväksi jää sekin, että miten suhdannetilanne vaikuttaa tulevina vuosina rahavirtoihin ja sitä kautta yhtiön osingonmaksukykyyn.

Osinko

Metso kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina (tai muilla keinoilla) vähintään 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 70 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta. Vuoden 2015 lisäosinkoa (0,40 EUR) ei ole esitettynä oheisessa kaaviossa.

metso-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metso: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,05 3/2018 1,05 3/2017 1,05
YHTEENSÄ 1,05 1,05 1,05
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyisi edelleen 1,05 eurossa, jolla tasolla se on ollut keväästä 2015 alkaen. Ennustettuun tulokseen nähden osinko olisi noin 70 prosenttia ja osinkotuotto asettuisi noin 4,7 prosenttiin (osake 22,51 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+59) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +59 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 22,51 28,47 27,10 20,70 24,86 31,02 32,04 28,65
Lkm (000) 150 161 150 151 150 113 149 989 149 970 149 942 149 870 149 833
Markkina-arvo (Mrd) 3,38 4,27 4,07 3,10 3,73 4,65 4,80 4,29
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Minerals 2 380 2 064 1 956 2 198 2 674
Flow Control 710 635 631 777 979
Muut 0 0 -1 2 5
YHTEENSÄ 3 090 2 699 2 586 2 977 3 658
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Minerals 245,0 153,4 148,0 213,2 243,9
Flow Control 115,0 90,8 90,4 110,4 138,7
Muut -20,0 -25,7 -11,4 231,7 -31,8
YHTEENSÄ 340,0 218,5 227,0 555,3 350,8
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 814 2 276 3 090 2 699 2 586 2 977 3 658 3 858 4 282 6 646
Liikevoitto 82 258 340 218 227 555 351 423 458 572
Nettotulos 57 166 225 102 130 442 189 295 368 358
Marginaali 7,0% 7,3% 7,3% 3,8% 5,0% 14,8% 5,2% 7,6% 8,6% 5,4%
EPS 0,38 1,11 1,50 0,68 0,87 2,95 1,26 1,97 2,46 2,39
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 452 673 698 590 279 467 731 590
Liikearvo 480 466 452 452 461 456 887 883
Muut varat 2 246 2 148 2 086 2 167 2 663 2 755 5 024 5 145
Tase yhteensä 3 178 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642 6 618
Oma pääoma 1 395 1 344 1 431 1 436 1 221 1 173 2 207 2 115
Vähemmistö 7 7 8 8 8 8 20 21
Korolliset velat 594 864 820 838 891 1 075 1 331 1 071
Muut vastuut 1 182 1 072 977 927 1 283 1 422 3 084 3 411
Tase yhteensä 3 178 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642 6 618
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 175 185 346 360 256 316 359 466
Investoinnit: Capex -50 -38 -31 -46 -74 -232 -156 -154
Vapaa rahavirta (FCF) 125 147 315 314 182 84 203 312
Investoinnit: Muut -25 -28 21 261 -17 150 -57 221
Investointien jälkeen 100 119 336 575 165 234 146 533
Rahoitus: Voitonjako -157 -157 -157 -217 -150 -277 -254 -232
Rahoitus: Muut -200 23 -82 -40 -215 25 267 -355
Rahavarojen muutos -257 -15 97 318 -200 -18 159 -54
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,85 1,70
Osinko (lisä) 0,40
Osinko yhteensä 1,05 1,05 1,05 1,05 1,45 1,00 1,85 1,70
Osinkotuotto 4,7% 3,7% 3,9% 5,1% 5,8% 3,2% 5,8% 5,9%
Osinko/nettotulos 70,1% 154,6% 121,2% 35,6% 115,1% 50,8% 75,3% 71,1%
Osinko/FCF 126,1% 107,3% 50,0% 50,2% 119,5% 178,5% 136,6% 81,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,5 15,9 14,0 10,5 13,0
PE (3v) 22,2 19,0 16,0 10,1 13,1 13,7 14,6 16,8
PE 15,0 41,9 31,3 7,0 19,7 15,8 13,0 12,0
EV/EBIT 10,4 20,5 18,5 6,0 12,4 12,4 11,8 8,3
Oma pääoma/osake 9,34 9,00 9,59 9,63 8,19 7,88 14,86 14,26
P/B 2,41 3,16 2,83 2,15 3,03 3,94 2,16 2,01
ROE 16,3% 7,3% 9,0% 33,1% 15,7% 17,3% 16,9% 17,0%
ROI 16,1% 9,7% 10,0% 25,2% 16,0% 14,6% 13,5% 17,1%
Omavaraisuusaste 44,1% 41,1% 44,5% 45,0% 36,1% 32,1% 33,5% 32,3%
Gearing 10,1% 14,1% 8,5% 17,2% 49,8% 51,5% 26,9% 22,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 30,54 28,70 25,61 28,47 31,04 30,36 28,38 27,10 25,97 21,03
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,7% 4,1% 3,7% 3,4% 3,5% 3,7% 3,9% 4,0% 5,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,19 0,93 0,79 0,68 0,77 0,87 0,91 0,87 1,05 1,09
PE 25,6 31,0 32,6 41,9 40,5 34,8 31,1 31,3 24,7 19,2
EV 4 787 4 602 4 017 4 467 4 882 4 788 4 331 4 190 4 094 3 466
EV/EBIT 15,1 17,4 16,8 20,5 24,2 21,2 18,3 18,5 16,4 13,2
Oma pääoma/osake 8,94 8,59 8,26 9,00 8,94 8,86 8,81 9,59 9,29 9,09
P/B 3,41 3,34 3,10 3,16 3,47 3,43 3,22 2,83 2,80 2,31
ROE 13,3% 10,6% 9,2% 7,3% 8,4% 9,7% 10,4% 9,0% 11,4%
ROI 15,3% 12,9% 11,3% 9,7% 9,1% 10,3% 11,1% 10,0% 11,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset