Neste: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Nesteen viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Arvioin Nesteen liikevaihdon laskevan 7,5 – 12,5 prosenttia vuonna 2020 öljyn maailmanmarkkinahinnan voimakkaan laskun johdosta. Lisäksi liikevaihtoa rasittaa vuoden 2020 huoltoseisokit.

Liikevaihdon nopea lasku nostaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta, joten näistä syistä arvioin myös tulosmarginaalien laskevan. Arvioin, että toipuminen kriisistä ottaa oman aikansa ja vuoden 2019 liikevaihtotasoon päästäisiin 3 – 5 vuoden kuluttua.

neste-kaaviokokoelma-q12020b

Nesteen osakkeen arvoksi sain 31,45 euroa (WACC: 6,60 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,60 prosenttia, mikä on johdettu 6,77 prosentin oman pääoman ja 1,53 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 353 336
2021e 1,75 985 881
2022e 2,75 1 229 1 031
2023e 3,75 1 354 1 066
2024e 4,75 1 426 1 053
2025e 5,75 1 490 1 032
2026e 6,75 1 555 1 010
2027e 7,75 1 676 1 021
Päätearvo (e) 8,75 1 710 21 243
YHTEENSÄ (EV) 28 672
– korolliset velat -1 285
+ käteinen 1 349
– vähemmistön osuus -3
– vuokravastuut ja turvamarginaali -4 245
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 24 489
osakkeita (000) 767 684
irronnut osinko -0,46
OSAKKEEN ARVO 31,44

Saadusta noin 28,7 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun toukokuussa irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 31,45 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2020: 36,32 euroa

Laskennan parametrit

Neste on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Neste: Ennusteet).

Omaa pääomaa on oikaistu Q1-raportin jälkeen irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 093 201 892
EPS 1,424 0,262 1,162
Oikaistu EPS 1,424
Osinko 1,020 0,460 0,560
Oma pääoma 5 732
Oma pääoma/osake 7,466

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,90 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,05x sekä oman pääoman riskilisänä 5,35 prosenttia. Lisäksi olen lisännyt 0,25 prosenttiyksikköä nykyisen öljyn markkinahinnan kehityksen johdosta. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (30.5.2020) 36,32   EUR
Tuottovaatimus 6,77 %   0,90%+1,05*5,35%+0,25%
Osakkeita 767 684   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,47 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,30 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 70,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,33 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,77 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,77 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,77 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolla se irtoaa.

neste-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 17,78 22,45 31,02 36,32 36,32 36,32 36,32 36,32
Nettotulos 911 778 1 788 1 093 1 164 1 239 1 319 1 404
Muutos% -3,0% -14,6% 129,8% -38,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
EPS 1,18 1,01 2,32 1,42 1,52 1,61 1,72 1,83
P/E 15,0 22,2 13,3 25,5 24,0 22,5 21,1 19,9
Osinko 0,43 0,57 0,76 1,02 1,00 1,06 1,13 1,20
Osinkotuotto 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 2,7% 2,9% 3,1% 3,3%
Oma pääoma 5,64 6,02 7,70 7,47 8,07 8,59 9,14 9,73
P/B 3,15 3,73 4,03 4,86 4,50 4,23 3,97 3,73
ROE 22,6% 17,4% 33,9% 9,4% 9,8% 9,7% 9,7% 9,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (36,32 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,77 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 093 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 1 164 ja 1 239 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus