Neste: Ennusteet

Päivitetty 25.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

neste-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q2/2019 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q3 myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina
  • Raaka-aineiden hintojen odotetaan nousevan
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita Q3:lla.
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan korkeampi kuin H1:llä.
  • Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita Q3:lla.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nesteen liiketoiminnot jakautuvat kolmeen segmenttiin:

 • Uusiutuvat tuotteet: Tarjoaa uusiutuvaa dieseliä, lentopolttoaineita ja liuottimia sekä raaka-aineita biomuoveille. Uusiutuvan dieselin kapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
 • Öljytuotteet: Tarjoaa korkealaatuisia öljytuotteita ja näihin liittyviä palveluita. Vuotuinen öljynjalostuskapasiteetti on 15 miljoonaa tonnia. Päämarkkina-alueina ovat Itämeren alue ja muu Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
 • Marketing & Services: markkinoi yhtiön tuotteita ja palveluita sekä ylläpitää noin 1 075 huoltoaseman verkostoa Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Neste: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Uusiutuvat tuotteet 3 350 809 850 866 825 2 944 734 739 751 720
Muutos (%) 13,8% 10,2% 15,0% 15,3% 14,6% 2,8% -7,8% 4,5% 1,6% 15,6%
Öljytuotteet 8 075 1 951 2 100 2 124 1 900 7 601 1 785 2 006 1 913 1 897
Muutos (%) 6,2% 9,3% 4,7% 11,0% 0,2% 19,1% -0,2% 31,5% 21,2% 27,1%
Marketing & Services 4 275 1 088 1 100 1 055 1 032 4 279 1 126 1 115 1 052 986
Muutos (%) -0,1% -3,4% -1,3% 0,3% 4,7% 10,3% 10,7% 14,0% 11,4% 4,9%
Muut 50 17 10 12 11 95 15 24 30 26
YHTEENSÄ 15 750 3 865 4 060 4 057 3 768 14 919 3 660 3 884 3 746 3 629
Muutos (%) 5,6% 5,6% 4,5% 8,3% 3,8% 12,9% 0,7% 20,3% 14,2% 18,2%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto nousi +6 prosenttia, mikä johtui pääasiassa myyntimäärien noususta sekä osittain dollarin vahvistumisesta.

Uusiutuvien tuotteiden myynti- ja tuotantomäärät jatkoivat nousuaan ja olivat toisella neljänneksellä kaikkien aikojen suurimmat. Segmentin liikevaihto kasvoi +15 prosenttia H1/2019 aikana. Öljytuotteiden liikevaihto jäi vertailukauden tasolle Q1:lle, mutta nousi Q2:lla +11 prosenttia. Tässäkin myyntimäärien nousu tuki liikevaihdon kasvua.

Brent-raakaöljyn hinta oli nousussa Q1:llä. Hinta nousi 55 dollarista barrelilta 68 dollariin barrelilta, ja vaihteli pääasiassa 60 dollarin ja 70 dollarin välillä. Q2:lla hintataso tasaantui ja se vaihteli 60 – 75 dollarin välillä. OPEC-maiden ja muiden öljyntuottajamaiden välinen sopimus öljyntuotannon leikkauksista sekä tuotannon laskeminen Iranissa ja Venezuelassa tukivat raakaöljymarkkinoita.

Vahvasta alkuvuodesta 2019 sekä rohkaisevista Q3:n näkymistä johtuen tein vuoden 2019 ennusteen noin 5,5 prosentin nousuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 15,5 – 16,0 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Uusiutuvat tuotteet 1 075 217 275 284 299 898 400 163 56 279
Muutos (%) 19,7% -45,8% 68,7% 407,1% 7,2% 88,7% 177,8% 37,0% -54,1% 206,6%
Öljytuotteet 425 110 125 76 114 170 -224 151 108 135
Muutos (%) 150,0% -17,2% -29,6% -15,6% -73,9% -24,1% -16,9% -25,8%
Marketing & Services 80 17 25 25 13 76 19 24 20 13
Muutos (%) 5,3% -10,5% 4,2% 25,0% 0,0% 10,1% 72,7% -11,1% 5,3% 8,3%
Muut -120 -24 -25 -27 -44 -119 -11 -89 -12 -7
YHTEENSÄ 1 460 320 400 358 382 1 025 184 249 172 420
Muutos (%) 42,4% 73,9% 60,6% 108,1% -9,0% -12,5% -37,8% -26,5% -35,1% 55,0%
Marginaali 9,3% 8,3% 9,9% 8,8% 10,1% 6,9% 5,0% 6,4% 4,6% 11,6%

Q1/2019 raportoitu liiketulos laski -9,0 prosenttia, johon vaikutti USA:n viime vuoden BTC-verohelpotus, joka tuki Q1/2018 tulosta +140 miljoonalla dollarilla. Tämä oikaistuna tulos olisi kasvanut selvästi (382 vs 280 M EUR).

Q2:lla tuloskehitys oli selvästi viimevuotista parempaa (+108 %). Tähän vaikutti mm. varaston arvostusvoitot, joka olivat +36 miljoonaa euroa (Q2/2018: -62 M EUR).

Uusiutuvien tuotteiden alkuvuoden 2019 vertailukelpoinen myyntikate oli 628 dollaria tonnilta (516). Tämä nosti segmentin liiketulosta (+7…12 %) ja ilmeisesti viime vuoden verohelpotus kirjattiin tähän segmenttiin, joten tämä huomioiden tulos kasvoi merkittävästi. Myyntimäärät nousivat uuteen ennätykseen Q2:lla, mikä yhdessä korkeiden käyttöasteiden kanssa tuki vahvaa tuloskehitystä.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto jäi pienemmäksi kuin H1/2018, mikä johtui pääasiassa heikommista markkinoista, korkeimmista raaka-ainekustannuksista ja matalammasta Urals-Brent-hintaerosta.

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -52 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta taloudellisesta tuloksesta. Nynasilla on vaikeuksia raakaöljyn hankinnassa Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden seurauksena.

Arvioin yhtiön hyvän tuloskunnon pitävän koko vuoden, vaikka raaka-aineiden hinnoissa onkin nousupaineita.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,3 – 1,6 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 1 460 320 400 358 382 1 025 184 249 172 420
Rahoituskulut (netto) -40 -11 -10 -9 -10 -40 -9 -9 -11 -11
Muut kulut -45 -9 -10 -2 -24 -34 -3 -12 -6 -13
Tulos ennen veroja 1 375 300 380 347 348 951 172 228 155 396
Verot -235 -58 -70 -54 -53 -172 -41 -60 -21 -50
Vähemmistön osuus 0 2 -1 -1 0 0 0 0 0
Nettotulos 1 140 244 310 292 294 779 131 168 134 346

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -40 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja muiden kulujen noin -45 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 18 prosentin veroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1 000 – 1 200 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten globaali talous kehittyy tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään. Lisäksi, miten valtioiden toimet ilmastonmuutoksen estämiseksi realisoituvat mm. uusiutuvien tuotteiden käytöksi?
 • Miten Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa tullitariffeihin ja muihin kaupan esteisiin?
 • Asettaako USA lisäpakotteita Venäjälle, jolla voisi olla vaikutusta esimerkiksi Nesteen raaka-aineiden hankintaan?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Liikevaihdon vuosikasvu jää vain noin +1…+2 prosenttiin
 • Liiketulosmarginaali nousee 9,5 prosenttiin
 • Veroaste on noin 18 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 16 100 15 900 4 050 4 100 3 900 3 850
Muutos (%) 1,3% 1,0% 4,8% 1,0% -3,9% 2,2%
Liiketulos (ebit) 1 525 1 500 355 375 370 400
Muutos (%) 1,7% 2,7% 10,9% -6,3% 3,4% 4,7%
Marginaali 9,5% 9,4% 8,8% 9,1% 9,5% 10,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 1 525 1 500 355 375 370 400
Rahoituskulut (netto) -50 -50 -13 -13 -12 -12
Muut kulut -30 -30 -7 -7 -8 -8
Tulos ennen veroja 1 445 1 420 335 355 350 380
Verot -260 -260 -60 -65 -65 -70
Nettotulos 1 185 1 160 275 290 285 310

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset