Neste: Ennusteet

Päivitetty 19.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

neste-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q4/2018 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q1 myyntimäärien odotetaan olevan vuoden Q4/2018 suuremmat
  • Q4/2018 toteutetulla Singaporen jalostamon suunnitellulla huoltoseisokilla odotetaan olevan -15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon Q1:llä.
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan Q1:llä matala heikon bensiinimarkkinan takia, mutta vahvistuvan neljänneksen loppua kohti.
  • Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita Q1:llä.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nesteen liiketoiminnot jakautuvat kolmeen segmenttiin:

 • Uusiutuvat tuotteet: Tarjoaa uusiutuvaa dieseliä, lentopolttoaineita ja liuottimia sekä raaka-aineita biomuoveille. Uusiutuvan dieselin kapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
 • Öljytuotteet: Tarjoaa korkealaatuisia öljytuotteita ja näihin liittyviä palveluita. Vuotuinen öljynjalostuskapasiteetti on 15 miljoonaa tonnia. Päämarkkina-alueina ovat Itämeren alue ja muu Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
 • Marketing & Services: markkinoi yhtiön tuotteita ja palveluita sekä ylläpitää noin 1 075 huoltoaseman verkostoa Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Neste: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Uusiutuvat tuotteet 3 025 760 760 770 735 2 944 734 739 751 720
Muutos (%) 2,8% 3,5% 2,8% 2,5% 2,1% 2,8% -7,8% 4,5% 1,6% 15,6%
Öljytuotteet 7 975 2 025 2 050 1 950 1 950 7 601 1 785 2 006 1 913 1 897
Muutos (%) 4,9% 13,4% 2,2% 1,9% 2,8% 19,1% -0,2% 31,5% 21,2% 27,1%
Marketing & Services 4 400 1 150 1 150 1 100 1 000 4 279 1 126 1 115 1 052 986
Muutos (%) 2,8% 2,1% 3,1% 4,6% 1,4% 10,3% 10,7% 14,0% 11,4% 4,9%
Muut 100 25 25 25 25 95 15 24 30 26
YHTEENSÄ 15 500 3 960 3 985 3 845 3 710 14 919 3 660 3 884 3 746 3 629
Muutos (%) 3,9% 8,2% 2,6% 2,6% 2,2% 12,9% 0,7% 20,3% 14,2% 18,2%

Vuoden 2018 liikevaihto nousi +13 prosenttia eli noin +1,7 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin +2,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus ja dollarin kurssin heikentymisellä noin 300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät laskivat noin -12 prosenttia, mihin vaikuttivat Rotterdamin ja Singaporen jalostamoiden suurseisokit. Öljytuotteiden liikevaihto kasvoi +19 prosenttia. Raakaöljyn hinta oli 50 – 86 dollarin barrelilta, missä hintakehitys oli nousevaa Q1-Q3 aikana, mutta Q4:lla hintaan kohdistui paineita. Nämä hintamuutokset näkyvät hyvin Öljytuotteiden liikevaihdon kehityksessä.

Tein vuoden 2019 ennusteet aiempia vuosia alhaisempiin kasvulukuihin. Yhtiö toteaa Q4/2018 raportissa, että

”Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 2018, ja maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden vetäminä.”

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 15,2 – 15,7 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Uusiutuvat tuotteet 575 160 145 130 140 898 400 163 56 279
Muutos (%) -36,0% -60,0% -11,0% 132,1% -49,8% 88,7% 177,8% 37,0% -54,1% 206,6%
Öljytuotteet 625 150 175 150 150 170 -224 151 108 135
Muutos (%) 267,6% -167,0% 15,9% 38,9% 11,1% -73,9% -24,1% -16,9% -25,8%
Marketing & Services 80 20 20 20 20 76 19 24 20 13
Muutos (%) 5,3% 5,3% -16,7% 0,0% 53,8% 10,1% 72,7% -11,1% 5,3% 8,3%
Muut -30 -5 -10 -10 -5 -119 -11 -89 -12 -7
YHTEENSÄ 1 250 325 330 290 305 1 025 184 249 172 420
Muutos (%) 22,0% 76,6% 32,5% 68,6% -27,4% -12,5% -37,8% -26,5% -35,1% 55,0%
Marginaali 8,1% 8,2% 8,3% 7,5% 8,2% 6,9% 5,0% 6,4% 4,6% 11,6%

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski -12,5 prosenttia, johon vaikutti mm:

 • -269 M EUR: varaston arvostustappiot (2017: voitot 31 M EUR),
 • -117 M EUR: avoimien johdannaispositioiden käypien arvojen muutokset
 • -198 M EUR: alaskirjaukset, jotka liittyivät Q3:lla vähemmistöosuuteen Nynas AB:ssä ja Q4 Neste Oil Bahrainiin. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 miljardia euroa (2017: 1,1 Mrd EUR).

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate kasvoi, jolla oli +512 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liiketulos laski 397 miljoonaan euroon (2017: 495 M EUR). Viitemarginaali oli viimevuotista matalampi, minkä vaikutus oli -61 miljoonaa euroa. Lisämarginaalin nousua tukivat hyvä operatiivinen tehokkuus ja täyteen toimintaan saadut strategiset jalostamoinvestoinnit. Korkeammalla lisämarginaalilla oli 81 miljoonan euron positiivinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiö arvioi, että Q4:lla tehdyillä huoltotoimenpiteillä on vielä noin -15 miljoonan euron vaikutus Q1:n liiketulokseen. Nesteen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttaa moni varsin suuri erä, joiden ennakointi on hankalaa. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että alaskirjauksien ja varaston arvostustappioiden negatiiviset vaikutukset ovat pienempiä vuonna 2019.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,15 – 1,35 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 1 250 325 330 290 305 1 025 184 249 172 420
Rahoituskulut (netto) -48 -12 -12 -12 -12 -40 -9 -9 -11 -11
Muut kulut -32 -8 -8 -8 -8 -34 -3 -12 -6 -13
Tulos ennen veroja 1 170 305 310 270 285 951 172 228 155 396
Verot -210 -55 -55 -50 -50 -172 -41 -60 -21 -50
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 960 250 255 220 235 779 131 168 134 346

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -50 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja muiden kulujen noin -30 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 18 prosentin veroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 900 – 1 000 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten globaali talous kehittyy tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään. Lisäksi, miten valtioiden toimet ilmastonmuutoksen estämiseksi realisoituvat mm. uusiutuvien tuotteiden käytöksi?
 • Miten Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa tullitariffeihin ja muihin kaupan esteisiin?
 • Asettaako USA lisäpakotteita Venäjälle, jolla voisi olla vaikutusta esimerkiksi Nesteen raaka-aineiden hankintaan?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Liikevaihdon vuosikasvu jää vain noin +2 prosenttiin
 • Liiketulosmarginaali nousee asteittain 8,7 prosenttiin

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 16 100 15 800 4 050 4 050 3 925 3 775
Muutos (%) 1,9% 1,9% 2,3% 1,6% 2,1% 1,8%
Liiketulos (ebit) 1 400 1 320 345 350 305 320
Muutos (%) 6,1% 5,6% 6,2% 6,1% 5,2% 4,9%
Marginaali 8,7% 8,4% 8,5% 8,6% 7,8% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 1 400 1 320 345 350 305 320
Rahoituskulut (netto) -50 -50 -13 -13 -12 -12
Muut kulut -25 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 1 325 1 250 327 332 288 303
Verot -235 -220 -57 -57 -53 -53
Nettotulos 1 090 1 030 270 275 235 250

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

neste-kvartaalituloslaskelma-q42018