Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 5.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokian-renkaat-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Nokian Renkaat ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosmarginaalit.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 190,5 190,5 1 134,3 318,3 259,5 300,2 256,3
Muutos (%) -83,2% -100,0% -100,0% -100,0% -25,7% -1,4% 0,5% -2,4% -2,8% -1,1%
Raskaat renkaat 51,2 51,2 202,8 54,5 52,2 47,8 48,3
Muutos (%) -74,8% -100,0% -100,0% -100,0% 6,0% 8,0% 2,8% 15,7% 2,8% 12,1%
Vianor 54,4 54,4 336,5 120,0 69,7 89,8 57,0
Muutos (%) -83,8% -100,0% -100,0% -100,0% -4,6% -0,2% -1,9% 1,6% -3,4% 6,9%
Muut 1 043,9 430,2 320,0 310,0 -16,3 -77,6 -17,0 -24,1 -18,6 -17,9
YHTEENSÄ 1 340,0 430,2 320,0 310,0 279,8 1 596,0 475,8 357,3 419,2 343,7
Muutos (%) -16,0% -9,6% -10,4% -26,0% -18,6% 0,0% 0,5% 0,1% -2,3% 2,3%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin Q1:n liikevaihto laski yli 25 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiö kertoo tämän johtuneen erityisesti Venäjän korkeiden varastotasojen laskemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, koronaviruspandemian takia hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.

Varastotasot ovat edelleen viime vuotta korkeammalla tasolla johtuen alentuneesta kysynnästä. Olettavaa on siis se, että yhtiö jatkaa toimenpiteitä varastotasojensa optimoimiseksi.

Raskaiden renkaiden Q1:n myynti kasvoi 6 prosenttia eli noin 3 miljoonaa euroa. Hyvä kehitys ei pysty kuitenkaan kompensoimaan Henkilöautorenkaiden noin 55 miljoonan euron laskua.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen vain konsernitasolla. Arvioin koronaviruspandemian painavan uusien autojen myyntiä reippaasti, mikä samalla heijastuu myös rengaskauppaan. Lisäksi liikevaihtoa rasittaa yhtiön toimet myyntikanavassa olevien korkeiden varastotasojen tasaamiseksi.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10 – 20 prosenttia. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain 1 200 – 1 400 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 18,6 18,6 287,7 76,4 68,2 79,9 63,2
Muutos (%) -93,5% -100,0% -100,0% -100,0% -70,6% -19,3% -20,8% -25,5% -15,4% -14,6%
Raskaat renkaat 8,2 8,2 35,7 10,1 8,3 8,3 9,0
Muutos (%) -77,0% -100,0% -100,0% -100,0% -8,9% 24,4% 5,2% 40,7% 69,4% 8,4%
Vianor -12,4 -12,4 7,7 14,1 -3,8 9,4 -12,0
Muutos (%) -100,0% -100,0%
Muut 160,6 76,0 50,0 40,0 -5,4 -14,6 0,4 -5,2 -3,5 -6,3
YHTEENSÄ 175,0 76,0 50,0 40,0 9,0 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Muutos (%) -44,7% -24,8% -25,9% -57,5% -83,3% -15,0% -13,8% -21,5% -13,0% -11,9%
MARGINAALI 13,1% 17,7% 15,6% 12,9% 3,2% 19,8% 21,2% 18,9% 22,4% 15,7%

Henkilöautorenkaiden Q1:n liiketulos laski 18,6 miljoonaan euroon ja sitä painoi samat tekijät kuin liikevaihtoa. Lisäksi alhaisempi toiminnan käyttöaste nosti kiinteiden kulujen osuutta.

Myös Raskaiden renkaiden Q1:n liiketulos laski hieman (8,2 vs 9,0 M EUR). Vianorin Q1:n on kausiluontoisesti hiljainen, jolloin se tekee yleensä noin 10 – 15 miljoonan euron tappiollisen tuloksen.

Yhtiö on tehnyt tehdasinvestointia USA:n, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Lisäksi yhtiö on tekemässä muita investointeja. Näistä investoinneista johtuen taseen omaisuuserät, kuten ”koneet ja kalusto” sekä ”rakennukset” kasvavat. Samalla kasvavat näiden omaisuuserien poistotkin. Vuoden 2018 lopussa omaisuuserien tasearvo oli noin 650 miljoonaa euroa, kun vuoden 2019 lopussa ne olivat 885 miljoonaa euroa. Tässä lukemassa ei ole mukana IFRS 16:n mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Aikaisempina vuosina poistojen määrä on ollut noin 90 – 100 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia tasearvosta. Jos sama näillä uusilla investoinneilla on sama poistotahti, niin silloin 885 miljoonan euron omaisuuserien vuotuiset poistot olisivat noin 130 miljoonaa euroa. Eli raportoitu tulos laskisi jo näiden kasvaneiden poistojen johdosta ”ihan kivasti”.

Toinen merkittävä lisä poistoihin on IFRS 16:n mukaiset käyttöoikeusomaisuuserien poistot, jotka tulivat mukaan vuoden 2019 alusta. Nämä poistot pysynevät enemmän tai vähemmän viime vuoden tasolla.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiö sulki sekä USA:n että Venäjän tehtaansa muutamiksi viikoiksi. Lisäksi yhtiö aikoo lomauttavansa noin 1 600 työntekijää enintään 90 päiväksi.

Arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen jäävän noin 150 – 190 miljoonaan euroon. Liiketulosmarginaali putoaisi noin 12 – 14 prosenttiin eli selvästi aiempien vuosien noin 20 – 23 prosentin tasolta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 175,0 76,0 50,0 40,0 9,0 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Rahoituskulut (netto) -16,0 -4,3 -4,5 -4,0 -3,2 -15,7 -5,9 -5,4 -5,2 0,8
Tulos ennen veroja 159,0 71,7 45,5 36,0 5,8 300,8 95,1 62,1 88,9 54,7
Verot -30,0 -12,6 -8,0 -6,0 -3,4 -50,6 -14,0 -11,0 -15,9 -9,7
Muut verot 0,0 149,6 149,6
Nettotulos 129,0 59,1 37,5 30,0 2,4 399,8 81,1 51,1 73,0 194,6
EPS 0,93 0,43 0,27 0,22 0,02 2,89 0,59 0,37 0,53 1,41

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 16 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 19 – 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 110 – 140 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Nokian Renkaiden kohdalla kysyntäpaineen voi odottaa kasvavan vuoden 2020 aikana. Uusia autoja alkaa taas menemään kaupaksi ja vanhoja renkaita on ennen pitkään uusittava. Arvioin marginaalien kohentuvan tulevien vuosien aikana, mutta korkeammat poistot pitävät marginaaleja alle aiempien vuosien 20 – 23 prosentin tason.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 500,0 1 425,0 445,0 340,0 350,0 290,0
Muutos (%) 5,3% 6,3% 3,4% 6,3% 12,9% 3,6%
Liiketulos (ebit) 259,0 228,5 90,0 53,5 55,0 30,0
Muutos (%) 13,3% 30,6% 18,4% 7,0% 37,5% 233,3%
MARGINAALI 17,3% 16,0% 20,2% 15,7% 15,7% 10,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 259,0 228,5 90,0 53,5 55,0 30,0
Rahoituskulut (netto) -19,0 -21,5 -5,0 -5,5 -5,5 -5,5
Tulos ennen veroja 240,0 207,0 85,0 48,0 49,5 24,5
Verot -47,0 -40,0 -17,0 -9,0 -9,5 -4,5
Nettotulos 193,0 167,0 68,0 39,0 40,0 20,0
EPS 1,39 1,20 0,49 0,28 0,29 0,14

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus