Nordea: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Nordea arvioi, että vuoden 2018

 • liikevaihto jää todennäköisesti vuodesta 2017 (9,47 Mrd EUR)
 • toiminnan kulut ovat alle 4,8 miljardia euroa (5,1 Mrd EUR)
 • luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon
 • nettotulos on korkeampi kuin vuonna 2017 (3 048 M EUR)

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

 • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
 • Commercial & Business Banking: yritysasiakkaat
 • Wholesale Banking: isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
 • Wealth Management: varainhoitoa
 • Group Finance & Treasury: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2017 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. HUOM! Taulukon tiedot eivät segmenttien osalta täysin täsmää alla olevan tekstin kanssa siksi, että Nordea julkisti Q3-raportissaan päivitetyt tiedot vuosilta 2017 ja 2018.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2017

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Korkotuotot netto
Personal Banking 2 050 515 497 510 528 2 260 561 576 559 564
Commercial & Business Banking 1 250 309 315 318 308 1 258 313 316 316 313
Wholesale Banking 850 211 216 219 204 854 193 214 218 229
Wealth Magement 70 19 17 18 16 82 19 21 21 21
Group Finance & Treasury 55 23 27 8 -3 212 23 58 61 70
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 275 1 077 1 072 1 073 1 053 4 666 1 109 1 185 1 175 1 197
Muutos (%) -8,4% -2,9% -9,5% -8,7% -12,0% -1,3% -8,3% 0,6% 0,3% 2,5%

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. Alkuvuoden 2018 aikana segmentin korkotuotot ovat laskeneet -9,7 prosenttia, missä näkyy kotitalouksien lainamarginaalien paineet etenkin Ruotsissa ja Norjassa. Arvioin koko vuoden 2018 korkotuottojen jäävän noin 2 050 miljoonaan euroon eli vajaan 10 prosentin korkotuottojen lasku jatkuisi vielä Q4:llakin.

Commercial & Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Tämän segmentin tuotot ovat nousseet alkuvuoden 2018 aikana ollen varsin tarkasti vertailukauden lukemissa. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Arvioin koko vuoden tuottojen jäävän 1 250 miljoonaan euroon eli suurin piirtein viime vuoden tasolle (1 258 M EUR).

Group Finance & Treasury -segmentin korkotuotot ovat laskeneet -3,3 prosenttia alkuvuoden aikana, mihin vaikuttaa osaltaan norjalaisen DNB:n kanssa Baltiaan perustettu yhteisyritys Luminor, johon Nordea siirsi Baltian toimintonsa.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2018 korkotuotot (netto) laskevat selvästi vuodesta 2017 ja ovat noin 4,3 miljardia euroa (-8,4 %).

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Palkkiotuotot netto
Personal Banking 690 176 164 177 173 730 176 166 188 200
Commercial & Business Banking 450 122 107 108 113 483 124 110 129 120
Wholesale Banking 475 112 91 152 120 571 131 140 133 167
Wealth Magement 1 460 371 352 368 369 1 586 411 396 399 380
Group Finance & Treasury -25 -4 -11 -5 -5 -1 -3 2 1 -1
Muut 0 0
YHTEENSÄ 3 050 777 703 800 770 3 369 839 814 850 866
Muutos (%) -9,5% -7,4% -13,6% -5,9% -11,1% 4,0% -3,2% 2,4% 5,7% 12,2%

Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Hyvästä taloussuhdanteesta huolimatta alkuvuoden 2018 palkkiotuotot ovat laskeneet -7,3 prosenttia vertailukaudesta. Arvioin, että segmentin tilikauden 2018 palkkiotuotot olisivat noin 1,46 miljardia euroa eli laskua tulisi noin -8 prosenttia vuodesta 2017.

Kolmen muun segmentin palkkiotuotot ovat laskeneet alkuvuoden aikana noin -11 prosenttia. Tein näiden kohdalla loppuvuoden ennusteet niin, että ne vastaisivat kutakuinkin alkuvuoden 2018 kehitystä.

Palkkiotuottoja laskee vuoden 2017 ennätystasoa alhaisempi yritysaktiivisuus sekä vaikea markkinatilanne. Lisäksi maksuliikenteen tuotot olivat aiempaa alhaisempia.

Tilikauden 2018 palkkiotuottojen (netto) odotan kokonaisuudessaan olevan noin 3,05 miljardia euroa eli laskua tulisi noin -9,5 prosenttia vuodesta 2017.

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Käyvän arvon muutos + muut
Personal Banking 150 20 28 14 88 48 12 12 14 10
Commercial & Business Banking 275 50 48 57 120 261 57 61 74 69
Wholesale Banking 500 118 111 109 162 625 83 173 178 191
Wealth Magement 150 21 29 37 63 287 73 60 71 83
Group Finance & Treasury 50 10 -11 43 8 107 10 51 24 22
Muut 575 50 66 408 51 106 45 17 21 23
YHTEENSÄ 1 700 269 271 668 492 1 434 280 374 382 398
Muutos (%) 18,5% -3,9% -27,5% 74,9% 23,6% -26,9% -47,6% -24,1% -34,1% 12,1%

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten kunkin segmentin kohdalla ennusteet suurin piirtein alkuvuoden lukemia seuraillen.

Lisäksi on hyvä huomata, että Q2/2018 Muut-erässä on +408 miljoonan euron summa, joka sisältää liiketoimintojen myynteihin liittyviä voittoja. Tästä syystä käyvän arvon muutosten ennustamani lukema vuodelle 2018 on korkeampi kuin vuoden 2017 lukema oli.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2018 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain 9,0 – 9,1 miljardia euroa. Laskua tulisi -4,7 prosenttia vuoteen 2017 nähden, missä valuuttakurssimuutoksilla sekä liiketoimintojen myynneillä on oma negatiivinen vaikutus. Myös alhaiset korko- ja palkkiotuotot näkyvät liikevaihdon laskuna.

Ennuste vastaa myös Nordean omaa arvioita eli ”liikevaihto jää vuodesta 2017”.

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 9 025 2 123 2 046 2 541 2 315 9 469 2 228 2 373 2 407 2 461
Toiminnan kulut -4 750 -1 255 -1 136 -1 154 -1 205 -5 102 -1 361 -1 204 -1 291 -1 246
Luottotappiot -200 -57 -44 -59 -40 -369 -71 -79 -106 -113
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 075 811 866 1 328 1 070 3 998 796 1 090 1 010 1 102
Verot -845 -170 -182 -243 -250 -950 -167 -258 -267 -258
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 3 230 641 684 1 085 820 3 048 629 832 743 844
Marginaali 35,8% 30,2% 33,4% 42,7% 35,4% 32,2% 28,2% 35,1% 30,9% 34,3%

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut alittaisivat tavoitetason -4,8 miljardia euroa. Tein Q4-ennusteeni niin, että koko vuoden kulut olisivat noin 4,75 miljardia euroa. Luottotappioiden arvioin olevan vuonna 2018 noin -200 miljoonaa euroa.

Verojen (21 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2018 olisi noin 3,10 – 3,25 miljardia euroa. Tämä olisi +6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tätä kasvua selittääkin Q2/2018 kertaluontoiset myyntivoitot sekä alhaisemmat kulut ja luottotappiot. Nettotulosmarginaali nousisi 35,8 prosenttiin viime vuoden 32,2 prosentista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Nordean korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Nordeaan? Onko Nordealla sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Nordeaa vastaan on nostettu rahanpesuepäilyjä. Ovatko nämä mahdolliset rikkeet sellaisia, että niistä koituisi merkittäviä sanktioita?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat Nordean toimintaan?

Nordean liikevaihto on ollut paineessa vuonna 2018, joten tästä syystä tein tilikauden 2019 ennusteen noin +2 prosentin kasvuun. Arvioin lisäksi, että liikevaihdon haasteet saataisiin korjattua vuoden 2019 aikana niin, että vuonna 2020 liikevaihto palaisi vuoden 2017 tasolle noin 9,5 miljardiin euroon.

Toiminnan kulujen odotan laskevan, sillä yhtiö on ilmoittanut vähentävänsä noin 4000 työtehtävää sekä 2000 konsulttia vuosien 2018 – 2021 aikana. Tämä näkyy kulutason laskuna, joskin uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja näistä syntyy.

Luottotappioiden odotan kehittyvän maltillisesti tulevien vuosien aikana ja veroprosenttina käytin noin 21,5 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 9 500 9 200 2 200 2 150 2 600 2 250
Muutos (%) 3,3% 1,9% 3,6% 5,1% 2,3% -2,8%
Toiminnan kulut -4 600 -4 650 -1 225 -1 125 -1 125 -1 175
Luottotappiot -400 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 4 500 4 250 900 950 1 400 1 000
Verot -970 -920 -195 -200 -300 -225
Nettotulos 3 530 3 330 705 750 1 100 775
Marginaali 37,2% 36,2% 32,0% 34,9% 42,3% 34,4%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset