Nordea: Ennusteet

Päivitetty 30.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät ja luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat vuoden 2018 tasolla.

Ennusteet 20198 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

 • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
 • Commercial & Business Banking: yritysasiakkaat
 • Wholesale Banking: isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
 • Wealth Management: varainhoitoa
 • Group Finance & Treasury: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal Banking 2 075 523 520 515 517 2 101 535 507 520 539
Commercial & Business Banking 1 350 341 335 340 334 1 335 347 329 333 326
Wholesale Banking 875 227 220 215 213 926 230 234 234 228
Wealth Magement 75 22 20 20 13 69 15 18 18 18
Group Finance & Treasury 50 31 30 10 -21 60 15 35 5 5
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 425 1 144 1 125 1 100 1 056 4 491 1 142 1 123 1 110 1 116
Muutos (%) -1,5% 0,2% 0,2% -0,9% -5,4% -3,8% 3,0% -5,2% -5,5% -6,8%

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. Q1:n tuotot laskivat -4,1 prosenttia (-22 M EUR), missä näkyi kotitalouksien lainamarginaalien paineet. Lainamäärät olivat kuitenkin kasvussa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Arvioin vuoden 2019 korkotuottojen laskevan hieman ollen noin 2 075 miljoonaa euroa.

Commercial & Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Q1:n tuotot nousivat noin +2,5 prosenttia (+8 M EUR) vertailukaudesta. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Arvioin vuoden 2019 tuottojen nousevan hieman noin 1 350 miljoonaan euroon.

Wholesale Banking -segmentin korkotuotot laskivat (-6,5 %, -15 M EUR) vertailukaudesta. Tein vuoden 2019 ennusteen kiinteillä 215 – 225 miljoonan euron kvartaalilukemilla noin 875 miljoonaan euroon.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2019 korkotuotot (netto) laskisivat -1,5 prosenttia vuodesta 2018 ja olisivat noin 4,4 miljardia euroa (2018: 4,5 Mrd EUR).

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Personal Banking 675 172 170 170 163 702 167 172 183 180
Commercial & Business Banking 500 129 125 125 121 441 112 105 110 114
Wholesale Banking 475 125 120 125 105 469 107 93 151 118
Wealth Magement 1 400 363 350 350 337 1 407 342 342 362 361
Group Finance & Treasury 0 -1 -5 -5 11 -26 -8 -9 -6 -3
Muut 0 0
YHTEENSÄ 3 050 788 760 765 737 2 993 720 703 800 770
Muutos (%) 1,9% 9,4% 8,1% -4,4% -4,3% -11,2% -14,2% -13,6% -5,9% -11,1%

Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Q1:n tuotot laskivat noin -6,6 prosenttia (-24 M EUR), missä ehkä Q4:n vaikea osakemarkkina tuntui edelleen. Arvioin vuoden 2019 hyvän pörssikehityksen palauttavan vuoden 2019 tuotot vuoden 2018 tasolle noin 1,4 miljardiin euroon.

Myös kolmen muun segmentin palkkiotuotot laskivat selvästi (-6,6 %, -23 M EUR) Q1:llä. Tässäkin tuottoja laski vaikea markkinatilanne (verrattuna vuoden takaiseen) sekä alhaisemmat maksuliikenteet tuotot. Arvioin näiden segmenttien kohdalla, että ne kohenisivat vuoden 2019 aikana ja kasvu olisi noin +2,4 prosenttia.

Tilikauden 2019 palkkiotuottojen (netto) odotan kokonaisuudessaan olevan noin 3,05 miljardia euroa (+1,9 %).

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Käyvän arvon muutos + muut
Personal Banking 175 32 30 40 73 168 38 28 14 88
Commercial & Business Banking 250 77 75 75 23 297 72 48 57 120
Wholesale Banking 400 113 110 100 77 408 26 111 109 162
Wealth Magement 200 55 50 50 45 165 33 30 38 64
Group Finance & Treasury 120 30 30 30 30 52 12 -11 43 8
Muut 230 46 55 55 74 598 76 65 407 50
YHTEENSÄ 1 375 353 350 350 322 1 688 257 271 668 492
Muutos (%) -18,5% 37,4% 29,2% -47,6% -34,6% 17,7% -8,2% -27,5% 74,9% 23,6%

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten tein kunkin segmentin kohdalla ennusteet varsin kiinteillä tasasummilla.

On hyvä huomata, että Q2/2018 Muut-erässä on +407 miljoonan euron summa, joka sisältää liiketoimintojen myynteihin liittyviä voittoja. Tästä syystä käyvän arvon muutosten ennustamani lukema vuodelle 2019 jää selvästi raportoidusta 2018 summasta.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2019 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain 8,75 – 9,25 miljardia euroa. Laskua tulisi noin -3,5 prosenttia, mutta jos em. kertaluontoinen tuotto oikaistaan pois, niin silloin liikevaihto kasvaisi noin +1 prosentin verran.

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 8 850 2 285 2 235 2 215 2 115 9 172 2 119 2 097 2 578 2 378
Toiminnan kulut -4 925 -1 188 -1 125 -1 160 -1 452 -5 046 -1 384 -1 136 -1 154 -1 372
Luottotappiot -270 -83 -75 -70 -42 -173 -30 -44 -59 -40
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 3 655 1 014 1 035 985 621 3 953 705 917 1 365 966
Verot -840 -230 -222 -210 -178 -872 -200 -193 -250 -229
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 2 815 784 813 775 443 3 081 505 724 1 115 737
Marginaali 31,8% 34,3% 36,4% 35,0% 20,9% 33,6% 23,8% 34,5% 43,3% 31,0%

Q1:n kulut nousivat +5,8 prosentilla (80 M EUR), johon vaikutti yhtiön kerralla koko vuodelle kirjaama -207 miljoonan euron viranomaismaksu sekä rahanpesututkintaan liittyen ylimääräisiä kuluja noin -95 miljoonan euron edestä.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut olisivat vuonna 2019 vuoden 2018 oikaistuja kuluja alhaisemmalla tasolla. Oikaistut kulut olivat viime vuonna noin -4,9 miljardia euroa ja ennustamani kulutaso vuodelle 2019 olisi noin -4,8, kun huomioidaan em. rahanpesututkinnan kulu.

Luottotappioiden arvioin olevan vuonna 2019 noin -270 miljoonaa euroa. Tämä on suurempi taso, kuin yhtiön antama ohjeistus (luottotappiot ovat vuoden 2018 tasolla). Tämä korkeampi tappioarvio tuo hieman puskuria muiden ennusteiden pitävyyteen.

Verojen (21 – 22 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 2,75 – 3,00 miljardia euroa. Tämä olisi -8,7 prosenttia vertailukautta vähemmän. Vertailukauden lukuihin sisältyi kertaluontoinen tuotto (+407 M EUR) ja kertaluontoisia kuluja (-153 M EUR), niin nämä huomioiden tulos kasvaisi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Nordean korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Nordeaan? Onko Nordealla sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Nordeaa vastaan on nostettu rahanpesuepäilyjä. Ovatko nämä mahdolliset rikkeet sellaisia, että niistä koituisi merkittäviä sanktioita?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat Nordean toimintaan?

Arvioin Nordean liikevaihdon kasvavan tulevina vuosina noin +2,5 – 3,0 prosentin tahdilla. Suurin kasvupotentiaali olisi palkkiotuottojen kasvussa. Toisaalta käyvän arvon muutokset voivat painaa tai nostaa tuottoja, mutta näiden ennustaminen ja ajoittaminen vuosille 2020 – 2021 on käytännössä mahdotonta.

Toiminnan kulujen odotan laskevan, sillä yhtiö on ilmoittanut vähentävänsä noin 4000 työtehtävää sekä 2000 konsulttia vuosien 2019 – 2021 aikana. Tämä näkyy kulutason laskuna, joskin uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja näistä syntyy.

Luottotappioiden odotan kehittyvän maltillisesti tulevien vuosien aikana ja veroprosenttina käytin noin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 350 9 075 2 350 2 275 2 275 2 175
Muutos (%) 3,0% 2,5% 2,8% 1,8% 2,7% 2,8%
Toiminnan kulut -4 400 -4 500 -1 100 -1 100 -1 150 -1 150
Luottotappiot -500 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 450 4 175 1 150 1 075 1 025 925
Verot -975 -900 -250 -225 -225 -200
Nettotulos 3 475 3 275 900 850 800 725
Marginaali 37,2% 36,1% 38,3% 37,4% 35,2% 33,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset