Nordea: Ennusteet

Päivitetty 18.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät ja luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat vuoden 2018 tasolla.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

  • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
  • Commercial & Business Banking: yritysasiakkaat
  • Wholesale Banking: isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
  • Asset & Wealth Management: varainhoitoa
  • Group Finance & Treasury: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal Banking 2 100 531 520 532 517 2 101 535 507 520 539
Commercial & Business Banking 1 350 341 335 340 334 1 335 347 329 333 326
Wholesale Banking 865 224 220 208 213 926 230 234 234 228
Asset & Wealth Magement 60 18 15 14 13 69 15 18 18 18
Group Finance & Treasury -25 9 10 -23 -21 60 15 35 5 5
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 350 1 123 1 100 1 071 1 056 4 491 1 142 1 123 1 110 1 116
Muutos (%) -3,1% -1,7% -2,0% -3,5% -5,4% -3,8% 3,0% -5,2% -5,5% -6,8%

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. Alkuvuoden 2019 tuotot laskivat hieman (-10 M EUR), missä näkyi kotitalouksien lainamarginaalien paineet. Lainamäärät olivat kuitenkin kasvussa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja yhtiön asuntolainojen markkinaosuus kasvoi Ruotsissa. Arvioin vuoden 2019 korkotuottojen olevan vuoden 2018 tasolla.

Commercial & Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Alkuvuoden 2019 tuotot nousivat noin +2,2 prosenttia (+15 M EUR) vertailukaudesta. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Arvioin vuoden 2019 tuottojen nousevan hieman noin 1 350 miljoonaan euroon.

Wholesale Banking -segmentin korkotuotot laskivat (-8,9 %, -41 M EUR) vertailukaudesta. Yhtiö on poistunut Venäjältä, jonka lukuja sisältyy vielä vertailukauden tuottoihin. Tein vuoden 2019 ennusteen kiinteillä 220 – 225 miljoonan euron kvartaalilukemilla noin 865 miljoonaan euroon.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2019 korkotuotot (netto) laskisivat -3,1 prosenttia vuodesta 2018 ja olisivat noin 4,35 miljardia euroa (2018: 4,5 Mrd EUR).

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Personal Banking 670 169 170 168 163 702 167 172 183 180
Commercial & Business Banking 460 118 115 106 121 441 112 105 110 114
Wholesale Banking 470 123 115 127 105 469 107 93 151 118
Asset & Wealth Magement 1 400 364 350 349 337 1 407 342 342 362 361
Group Finance & Treasury 0 1 -5 -7 11 -26 -8 -9 -6 -3
Muut 0 0
YHTEENSÄ 3 000 775 745 743 737 2 993 720 703 800 770
Muutos (%) 0,2% 7,6% 6,0% -7,1% -4,3% -11,2% -14,2% -13,6% -5,9% -11,1%

Asset & Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Alkuvuoden 2019 tuotot laskivat noin -5,1 prosenttia (-37 M EUR). Segmentin hoidettavat varat ovat kasvussa, joten tämän voisi odottaa myös palkkiotuottojen kääntyvän kasvuun lähitulevaisuudessa. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen vuoden 2018 tasolle.

Myös kolmen muun segmentin palkkiotuotot laskivat selvästi (-7,7 %, -66 M EUR) alkuvuoden 2019 aikana. Tuottoja laski luotonannon sekä maksuliikenteet alhaisemmat tuotot. Arvioin näiden segmenttien kohdalla, että tuotot kääntyisivät nousuun vuoden 2019 toisella puoliskolla niin, että koko vuoden tuotot olisivat viime vuoden tasolla.

Tilikauden 2019 palkkiotuottojen (netto) odotan kokonaisuudessaan olevan noin 3,0 miljardia euroa (+0,2 %).

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Käyvän arvon muutos + muut
Personal Banking 175 35 35 32 73 168 38 28 14 88
Commercial & Business Banking 240 75 75 67 23 297 72 48 57 120
Wholesale Banking 275 76 65 57 77 408 26 111 109 162
Asset & Wealth Magement 150 48 40 17 45 165 33 30 38 64
Group Finance & Treasury 250 40 70 110 30 52 12 -11 43 8
Muut 210 52 40 44 74 598 76 65 407 50
YHTEENSÄ 1 300 326 325 327 322 1 688 257 271 668 492
Muutos (%) -23,0% 26,8% 19,9% -51,0% -34,6% 17,7% -8,2% -27,5% 74,9% 23,6%

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten tein kunkin segmentin kohdalla ennusteet varsin kiinteillä tasasummilla.

On hyvä huomata, että Q2/2018 Muut-erässä on +407 miljoonan euron summa, joka sisältää liiketoimintojen myynteihin liittyviä voittoja. Tästä syystä käyvän arvon muutosten ennustamani lukema vuodelle 2019 jää selvästi raportoidusta 2018 summasta.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2019 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain 8,5 – 9,0 miljardia euroa. Laskua tulisi noin -5,7 prosenttia, mutta jos em. kertaluontoinen tuotto oikaistaan pois, niin silloin liikevaihto laskisi noin -2 prosentin verran.

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 8 650 2 224 2 170 2 141 2 115 9 172 2 119 2 097 2 578 2 378
Toiminnan kulut -4 975 -1 193 -1 150 -1 180 -1 452 -5 046 -1 384 -1 136 -1 154 -1 372
Luottotappiot -255 -82 -70 -61 -42 -173 -30 -44 -59 -40
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 3 420 949 950 900 621 3 953 705 917 1 365 966
Verot -835 -218 -220 -219 -178 -872 -200 -193 -250 -229
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 2 585 731 730 681 443 3 081 505 724 1 115 737
Marginaali 29,9% 32,9% 33,6% 31,8% 20,9% 33,6% 23,8% 34,5% 43,3% 31,0%

Alkuvuoden 2019 kulut nousivat +4,2 prosentilla (106 M EUR), johon vaikutti yhtiön Q1:llä kerralla koko vuodelle kirjaama -207 miljoonan euron viranomaismaksu sekä rahanpesututkintaan liittyen ylimääräisiä kuluja noin -95 miljoonan euron edestä.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut olisivat vuonna 2019 vuoden 2018 oikaistuja kuluja alhaisemmalla tasolla. Oikaistut kulut olivat viime vuonna noin -4,9 miljardia euroa ja ennustamani kulutaso vuodelle 2019 olisi noin -4,9 miljardia euroa, kun ennusteesta oikaistaan em. rahapesututkinnan kulut.

Luottotappioiden arvioin olevan vuonna 2019 noin -255 miljoonaa euroa. Tämä on suurempi taso, kuin yhtiön antama ohjeistus (luottotappiot ovat vuoden 2018 tasolla). Tämä korkeampi tappioarvio tuo hieman puskuria muiden ennusteiden pitävyyteen.

Verojen (21 – 22 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 2,50 – 2,75 miljardia euroa. Tämä olisi -16 prosenttia vertailukautta vähemmän. Vertailukauden lukuihin sisältyi kertaluontoinen tuotto (+407 M EUR) ja kertaluontoisia kuluja (-153 M EUR), niin nämä huomioiden tulos jäisi edelleen selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Nordean korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Nordeaan? Onko Nordealla sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • Nordeaa vastaan on nostettu rahanpesuepäilyjä. Ovatko nämä mahdolliset rikkeet sellaisia, että niistä koituisi merkittäviä sanktioita?

Arvioin Nordean liikevaihdon kasvavan tulevina vuosina noin +2,5 – 3,0 prosentin tahdilla. Suurin kasvupotentiaali olisi palkkiotuottojen kasvussa. Toisaalta käyvän arvon muutokset voivat painaa tai nostaa tuottoja, mutta näiden ennustaminen ja ajoittaminen vuosille 2020 – 2021 on käytännössä mahdotonta.

Toiminnan kulujen odotan laskevan, sillä yhtiö on ilmoittanut vähentävänsä noin 4000 työtehtävää sekä 2000 konsulttia vuosien 2019 – 2021 aikana. Tämä näkyy kulutason laskuna, joskin uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja näistä syntyy.

Luottotappioiden odotan kehittyvän maltillisesti tulevien vuosien aikana ja veroprosenttina käytin noin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 150 8 900 2 275 2 250 2 200 2 175
Muutos (%) 2,8% 2,9% 2,3% 3,7% 2,8% 2,8%
Toiminnan kulut -4 750 -4 750 -1 150 -1 150 -1 150 -1 300
Luottotappiot -500 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 3 900 3 750 1 025 1 000 950 775
Verot -850 -850 -235 -230 -210 -175
Nettotulos 3 050 2 900 790 770 740 600
Marginaali 33,3% 32,6% 34,7% 34,2% 33,6% 27,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset