Nordea: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q32019

Tavoitteet vuodelle 2019 ja 2020

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan oikaistut kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa ja vähenevät tämän jälkeen edelleen. Lisäksi yhtiön pääomatavoitteena on pitää CET1-lukemaa 1,50 – 2,00 prosenttiyksikköä viranomaisten vähimmäisvaatimusta korkeampana.

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat

 • ROE: yli 10 %
 • kulu/tuottosuhde: 50 %

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

 • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
 • Commercial & Business Banking: yritysasiakkaat
 • Wholesale Banking: isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
 • Asset & Wealth Management: varainhoitoa
 • Group Finance & Treasury: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal Banking 2 130 534 543 536 517 2 101 535 507 520 539
Commercial & Business Banking 1 345 341 333 337 334 1 335 347 329 333 326
Wholesale Banking 850 218 212 207 213 926 230 234 234 228
Asset & Wealth Magement 55 15 13 14 13 69 15 18 18 18
Group Finance & Treasury -80 -18 -18 -23 -21 60 15 35 5 5
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 300 1 090 1 083 1 071 1 056 4 491 1 142 1 123 1 110 1 116
Muutos (%) -4,3% -4,6% -3,6% -3,5% -5,4% -3,8% 3,0% -5,2% -5,5% -6,8%

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. H1/2019 tuotot laskivat hieman (-10 M EUR), mutta Q3:n tuotot olivat jos selvästi viime vuotta parempia (+36 M EUR). Yhtiö pystyi kasvattamaan lainamääriään sekä markkinaosuuksiaan. Arvioin vuoden 2019 korkotuottojen olevan hieman vuoden 2018 tasoa korkeampia.

Commercial & Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Q1-Q3/2019 tuotot nousivat noin 1,6 prosenttia (+16 M EUR) vertailukaudesta. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Q3:lla lainamarginaalit kuitenkin laskivat hienoisesti. Arvioin vuoden 2019 tuottojen nousevan hieman noin 1 345 miljoonaan euroon.

Wholesale Banking -segmentin korkotuotot laskivat (-9,2 %, -64 M EUR) vertailukaudesta. Yhtiö on poistunut Venäjältä, jonka lukuja sisältyy vielä vertailukauden tuottoihin. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 850 miljoonaan euroon eli muutos vuoteen 2018 nähden on selvä (2018: 926 M EUR).

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2019 korkotuotot (netto) laskisivat 4,3 prosenttia vuodesta 2018 ja olisivat noin 4,3 miljardia euroa (2018: 4,5 Mrd EUR).

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Personal Banking 680 171 178 168 163 702 167 172 183 180
Commercial & Business Banking 470 119 124 106 121 441 112 105 110 114
Wholesale Banking 460 120 108 127 105 469 107 93 151 118
Asset & Wealth Magement 1 400 360 354 349 337 1 407 342 342 362 361
Group Finance & Treasury -10 -6 -8 -7 11 -26 -8 -9 -6 -3
Muut 0 0
YHTEENSÄ 3 000 764 756 743 737 2 993 720 703 800 770
Muutos (%) 0,2% 6,1% 7,5% -7,1% -4,3% -11,2% -14,2% -13,6% -5,9% -11,1%

Asset & Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Q1-Q3/2019 aikana tuotot laskivat noin 2,3 prosenttia (-25 M EUR), missä Q3:n oli jo aikaisempia kvartaaleja parempi. Segmentin hoidettavat varat ovat kasvussa, mikä näkyikin jo Q3:n luvuissa. Odottaa sopii, että myös lähitulevaisuudessa tuotot jatkaisivat kasvuaan. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen vain hieman alle vuoden 2018 tason.

Myös kolmen muun segmentin palkkiotuotot laskivat selvästi (-7,7 %, -66 M EUR) H1/2019 aikana. Mutta myös näillä Q3:n oli jo parempi eli kasvua tuli 10,8 prosenttia ja 40 miljoonaa euroa. Q3:n tuotot paranivat, kun sekä luotonannon että maksuliikenteen tuotot kääntyivät kasvuun. Arvioin näiden segmenttien kohdalla, että myös Q4:n tuotot olisivat hyvällä tasolla niin, että koko vuoden 2019 tuotot olisivat yhteensä viime vuoden tasolla.

Tilikauden 2019 palkkiotuottojen (netto) odotan kokonaisuudessaan olevan noin 3,0 miljardia euroa (+0,2 %).

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Käyvän arvon muutos + muut
Personal Banking 190 40 45 32 73 168 38 28 14 88
Commercial & Business Banking 175 50 35 67 23 297 72 48 57 120
Wholesale Banking 290 75 81 57 77 408 26 111 109 162
Asset & Wealth Magement 100 27 11 17 45 165 33 30 38 64
Group Finance & Treasury 215 36 39 110 30 52 12 -11 43 8
Muut 200 47 35 44 74 598 76 65 407 50
YHTEENSÄ 1 170 275 246 327 322 1 688 257 271 668 492
Muutos (%) -30,7% 7,0% -9,2% -51,0% -34,6% 17,7% -8,2% -27,5% 74,9% 23,6%

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten tein kunkin segmentin kohdalla ennusteet varsin kiinteillä tasasummilla.

On hyvä huomata, että Q2/2018 Muut-erässä on +407 miljoonan euron summa, joka sisältää liiketoimintojen myynteihin liittyviä voittoja. Tästä syystä käyvän arvon muutosten ennustamani lukema vuodelle 2019 jää selvästi raportoidusta 2018 summasta.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2019 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain 8,2 – 8,7 miljardia euroa. Laskua tulisi noin 7,7 prosenttia, mutta jos em. kertaluontoinen tuotto oikaistaan pois, niin silloin liikevaihto laskisi noin 3,4 prosentin verran.

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 8 470 2 129 2 085 2 141 2 115 9 172 2 119 2 097 2 578 2 378
Toiminnan kulut -6 000 -1 193 -2 175 -1 180 -1 452 -5 046 -1 384 -1 136 -1 154 -1 372
Luottotappiot -620 -186 -331 -61 -42 -173 -30 -44 -59 -40
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 850 750 -421 900 621 3 953 705 917 1 365 966
Verot -450 -142 89 -219 -178 -872 -200 -193 -250 -229
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 1 400 608 -332 681 443 3 081 505 724 1 115 737
Marginaali 16,5% 28,6% -15,9% 31,8% 20,9% 33,6% 23,8% 34,5% 43,3% 31,0%

H1/2019 toiminnan kulut nousivat 4,2 prosentilla (106 M EUR), johon vaikutti yhtiön Q1:llä kerralla koko vuodelle kirjaama -207 miljoonan euron viranomaismaksu sekä rahanpesututkintaan liittyen ylimääräisiä kuluja noin -95 miljoonan euron edestä.

Nordea kirjasi Q3/2019 tulokseensa useita kertaluontoisia eriä. Näitä olivat mm.

 • -735 M EUR: IT-järjestelmien arvonalennus
 • -204 M EUR: uudelleenjärjestelyvaraus tulevia henkilöstövähennyksiä varten
 • -282 M EUR: lisävaraus luottotappioiden varalta
 • -75 M EUR: Luminorin myyntiin liittyvä kulu

Yhteensä nämä olivat -1,3 miljardia euroa. Koska luottotappioiden varaus sisältyy luottotappiokirjauksiin, niin kulujen kohdalla kertaluontoisten erien vaikutus on -1,0 miljardia euroa. Q3:n kulut nousivatkin 2,2 miljardiin euroon, mutta huomioiden em. kertaluontoisten erien vaikutukset, niin Q3:n kulut olivat vertailukauden tasolla.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut olisivat vuonna 2019 vuoden 2018 oikaistuja kuluja alhaisemmalla tasolla. Oikaistut kulut olivat viime vuonna noin -4,9 miljardia euroa ja ennustamani kulutaso vuodelle 2019 olisi noin -4,9 miljardia euroa, kun ennusteesta oikaistaan em. erilaiset alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät.

Yhtiö päivitti luottotappioiden laskentamalleja ja teki Euroopan talouden heikkojen näkymien johdosta varauksia luottotappioihin (-282 M EUR). Tämä indikoisi myös sitä, että luottotappioiden määrä voisi kasvaa tulevaisuudessa. Tästä syystä arvioin vuonna 2019 luottotappioiden olevan noin 600 – 650 miljoonaa euroa.

Verojen (21 – 22 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 1,0 – 1,5 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Nordean korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Nordeaan? Onko Nordealla sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Nordeaa vastaan on nostettu rahanpesuepäilyjä. Ovatko nämä mahdolliset rikkeet sellaisia, että niistä koituisi merkittäviä sanktioita?

Arvioin Nordean liikevaihdon kasvavan tulevina vuosina noin 3,5 – 4,0 prosentin tahdilla. Suurin kasvupotentiaali olisi palkkiotuottojen kasvussa. Toisaalta käyvän arvon muutokset voivat painaa tai nostaa tuottoja, mutta näiden ennustaminen ja ajoittaminen vuosille 2020 – 2021 on käytännössä mahdotonta.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa ja vähenevät tämän jälkeen edelleen. Tein kuluennusteet tästä lähtökohdasta. Vaarana on kuitenkin se, että yhtiön erilaiset tehostamisohjelmat tuovat kertaluontoisia kuluja.

Luottotappioiden odotan kehittyvän maltillisesti tulevien vuosien aikana ja veroprosenttina käytin noin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 100 8 800 2 200 2 200 2 200 2 200
Muutos (%) 3,4% 3,9% 3,3% 5,5% 2,8% 4,0%
Toiminnan kulut -4 600 -4 650 -1 125 -1 125 -1 125 -1 275
Luottotappiot -900 -700 -175 -175 -175 -175
Tulos ennen veroja 3 600 3 450 900 900 900 750
Verot -775 -750 -195 -195 -195 -165
Nettotulos 2 825 2 700 705 705 705 585
Marginaali 31,0% 30,7% 32,0% 32,0% 32,0% 26,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus