Nordea: Ennusteet

Päivitetty 6.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät ja luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat vuoden 2018 tasolla.

Ennusteet 20198 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

 • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
 • Commercial & Business Banking: yritysasiakkaat
 • Wholesale Banking: isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
 • Wealth Management: varainhoitoa
 • Group Finance & Treasury: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal Banking 2 100 525 525 525 525 2 055 520 497 510 528
Commercial & Business Banking 1 300 325 325 325 325 1 274 333 315 318 308
Wholesale Banking 880 220 220 220 220 854 215 216 219 204
Wealth Magement 80 20 20 20 20 66 15 17 18 16
Group Finance & Treasury 190 50 50 50 40 75 43 27 8 -3
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 550 1 140 1 140 1 140 1 130 4 324 1 126 1 072 1 073 1 053
Muutos (%) 5,2% 1,2% 6,3% 6,2% 7,3% -7,3% 1,5% -9,5% -8,7% -12,0%

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. Vuoden 2018 aikana segmentin korkotuotot laskivat -9,1 prosenttia, missä näkyi kotitalouksien lainamarginaalien paineet etenkin Ruotsissa ja Norjassa. Arvioin vuoden 2019 korkotuottojen nousevan hieman ollen noin 2 100 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että tilanne olisi hieman parantunut vuoden 2018 loppua kohden, joten jos tämä pitää vuoden 2019 loppuun asti, niin silloin segmentin korkotuotot voisivat parantua hieman.

Commercial & Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Tämän segmentin tuotot nousivat 2018 aikana ollen varsin tarkasti vertailukauden lukemissa. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Arvioin vuoden 2019 tuottojen nousevan hieman noin 1 300 miljoonaan euroon.

Whilesale Banking -segmentin korkotuotot olivat vuonna 2018 noin 854 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuonna 2017. Valuuttakurssien muutos painoi paikallisissa valuutoissa hieman parantuneita tuottoja. Tein vuoden 2019 ennusteen kiinteillä 220 miljoonan euron kvartaalilukemilla noin 880 miljoonaan euroon. Eli pientä kohentumista myös tässä.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2019 korkotuotot (netto) nousisivat +5 prosenttia vuodesta 2018 ja olisivat noin 4,55 miljardia euroa (2018: 4,32 Mrd EUR). Ennusteeseen vaikuttaa osaltaan Group Finace & Treasury -segmentin ennustamani tuottojen selvä nousu (190 vs 75 M EUR).

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Personal Banking 700 175 175 175 175 671 157 164 177 173
Commercial & Business Banking 480 120 120 120 120 437 109 107 108 113
Wholesale Banking 450 125 100 125 100 471 108 91 152 120
Wealth Magement 1 500 375 375 375 375 1 443 354 352 368 369
Group Finance & Treasury -35 -5 -10 -10 -10 -29 -8 -11 -5 -5
Muut 0 0
YHTEENSÄ 3 095 790 760 785 760 2 993 720 703 800 770
Muutos (%) 3,4% 9,7% 8,1% -1,9% -1,3% -11,2% -14,2% -13,6% -5,9% -11,1%

Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Hyvästä taloussuhdanteesta huolimatta vuoden 2018 palkkiotuotot laskivat -9,0 prosenttia vertailukaudesta. Tähän vaikutti yhtiön myymä Private Banking International sekä Q4:n osakemarkkinoiden vaikea kehitys. Arvioin, että vuonna 2019 palkkiotuotot nousisivat hieman, joten tein ennusteen 375 miljoonan euron kiinteillä kvartaaliluvuilla. Tuotot olisivat yhteensä 1,5 miljardia euroa (+4,0 %), joten vuoden 2018 takapakkia otettaisiin noin puolet takaisin.

Myös kolmen muun segmentin palkkiotuotot laskivat selvästi (-11,5 %) vuoden 2018 aikana. Tässäkin tuottoja laski vaikea markkinatilanne sekä alhaisemmat maksuliikenteet tuotot. Arvioin näiden segmenttien kohdalla, että ne kohenisivat vuoden 2019 aikana, mutta kasvu jäisi (ehkä varovaisesti ajatellen) noin +3,3 prosenttiin.

Tilikauden 2019 palkkiotuottojen (netto) odotan kokonaisuudessaan olevan noin 3,10 miljardia euroa (+3,4 %).

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Käyvän arvon muutos + muut
Personal Banking 150 50 25 25 50 169 39 28 14 88
Commercial & Business Banking 325 75 75 75 100 297 72 48 57 120
Wholesale Banking 500 100 125 125 150 408 26 111 109 162
Wealth Magement 200 50 50 50 50 162 33 29 37 63
Group Finance & Treasury 120 30 30 30 30 52 12 -11 43 8
Muut 120 30 30 30 30 600 75 66 408 51
YHTEENSÄ 1 415 335 335 335 410 1 688 257 271 668 492
Muutos (%) -16,2% 30,4% 23,6% -49,9% -16,7% 17,7% -8,2% -27,5% 74,9% 23,6%

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten tein kunkin segmentin kohdalla ennusteet varsin kiinteillä tasasummilla.

On hyvä huomata, että Q2/2018 Muut-erässä on +408 miljoonan euron summa, joka sisältää liiketoimintojen myynteihin liittyviä voittoja. Tästä syystä käyvän arvon muutosten ennustamani lukema vuodelle 2019 jää selvästi raportoidusta 2018 summasta.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2019 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain 8,9 – 9,2 miljardia euroa. Eli pientä parannusta vuoden 2018 lukemaan, jota siis kaunistaa em. myyntivoitto.

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 9 060 2 265 2 235 2 260 2 300 9 005 2 103 2 046 2 541 2 315
Toiminnan kulut -4 600 -1 140 -1 135 -1 150 -1 175 -4 879 -1 384 -1 136 -1 154 -1 205
Luottotappiot -300 -75 -75 -75 -75 -173 -30 -44 -59 -40
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 160 1 050 1 025 1 035 1 050 3 953 689 866 1 328 1 070
Verot -910 -230 -225 -225 -230 -872 -197 -182 -243 -250
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 3 250 820 800 810 820 3 081 492 684 1 085 820
Marginaali 35,9% 36,2% 35,8% 35,8% 35,7% 34,2% 23,4% 33,4% 42,7% 35,4%

Q4/2018 kuluihin sisältyy Venäjän toimintoihin liittyviä alaskirjauksia sekä muita kertaluontoisia eriä yhteensä noin -165 miljoonaa euroa. Tästä syystä kulut nousivat -4,88 miljardiin euroon, vaikka aiempi Nordean ohjeistus oli, että kulut olisivat alle -4,8 miljardia euroa. Tämä oikaisten kulut olisivat olleet noin -4,72 miljardia euroa.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut olisivat vuonna 2019 tätä alempia, joten tein ennusteen noin -4,6 miljardiin euroon. Luottotappioiden arvioin olevan vuonna 2019 noin -300 miljoonaa euroa. Tämä on suurempi taso, kuin yhtiön antama ohjeistus (luottotappiot ovat vuoden 2018 tasolla). Tämä korkeampi tappioarvio tuo hieman puskuria muiden ennusteiden pitävyyteen.

Verojen (21 – 22 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 3,10 – 3,5 miljardia euroa. Tämä olisi +5,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Nordean korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Nordeaan? Onko Nordealla sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Nordeaa vastaan on nostettu rahanpesuepäilyjä. Ovatko nämä mahdolliset rikkeet sellaisia, että niistä koituisi merkittäviä sanktioita?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat Nordean toimintaan?

Arvioin Nordean liikevaihdon kasvavan tulevina vuosina noin +2,5 – 3,0 prosentin tahdilla. Suurin kasvupotentiaali olisi palkkiotuottojen kasvussa. Toisaalta käyvän arvon muutokset voivat painaa tai nostaa tuottoja, mutta näiden ennustaminen ja ajoittaminen vuosille 2020 – 2021 on käytännössä mahdotonta.

Toiminnan kulujen odotan laskevan, sillä yhtiö on ilmoittanut vähentävänsä noin 4000 työtehtävää sekä 2000 konsulttia vuosien 2019 – 2021 aikana. Tämä näkyy kulutason laskuna, joskin uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja näistä syntyy.

Luottotappioiden odotan kehittyvän maltillisesti tulevien vuosien aikana ja veroprosenttina käytin noin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 600 9 325 2 325 2 300 2 325 2 375
Muutos (%) 2,9% 2,9% 2,6% 2,9% 2,9% 3,3%
Toiminnan kulut -4 400 -4 500 -1 100 -1 100 -1 150 -1 150
Luottotappiot -500 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 700 4 425 1 125 1 100 1 075 1 125
Verot -1 025 -965 -245 -240 -235 -245
Nettotulos 3 675 3 460 880 860 840 880
Marginaali 38,3% 37,1% 37,8% 37,4% 36,1% 37,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

nordea-kvartaalituloslaskelma-q42018