Nordea: Ennusteet

Päivitetty 17.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nordea-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa ja vähenevät tämän jälkeen edelleen. Lisäksi yhtiön pääomatavoitteena on pitää CET1-lukemaa 1,50 – 2,00 prosenttiyksikköä viranomaisten vähimmäisvaatimusta korkeampana. Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Nordean taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022 mennessä ovat

 • ROE: yli 10 %
 • kulu/tuottosuhde: 50 %

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Nordealla on 4 segmenttiä:

 • Personal Banking: kuluttaja-asiakkaat
 • Business Banking: yritysasiakkaat
 • Large Corporates & Institutions (LCI): isot yritykset sekä institutionaaliset asiakkaat
 • Asset & Wealth Management: varainhoitoa
 • Group Functions: konsernitason toimintoja

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2019 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2019

Nordea: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/202 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Personal Banking -segmentti vastaa noin 45 prosenttisesti korkotuotoista. Tuottoja tuo etenkin asuntolainojen korot. Vuoden 2019 tuotot kasvoivat hieman (n. 30 M EUR ja 1,4 %). Tuottokehitystä jarruttaa korkomarginaalipaineet, mutta toisaalta tuottoja tukee kasvaneet volyymit.

Business Banking -segmentti vastaa noin 25 prosenttisesti korkotuotoista. Vuoden 2019 tuotot jäivät vertailukauden tasolle. Yrityslainojen volyymit sekä lainamarginaalit ovat kehittyneet tasaisesti. Q3:lla lainamarginaalit kuitenkin laskivat hienoisesti ja sama vaikutus painoi Q4:n tuottoja.

Large Corporates & Institutions (LCI) -segmentin korkotuotot laskivat (-76 M EUR, -8,2 %) vertailukaudesta. Yhtiö on poistunut Venäjältä, jonka lukuja sisältyy vielä vertailukauden tuottoihin.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

TAULUKKO POISTETTU

Asset & Wealth Management eli varainhoito-segmentti vastaa hieman vajaata puolta palkkiotuotoista. Vuoden 2019 aikana tuotot nousivat hieman (+12 M EUR, +0,9 %), missä Q4:n oli erityisen vahva. Tässä on hyvä muistaa, että vertailukauden Q4/2018 tuottoja painoi surkea pörssikehitys, joten nyt tuotot palautuivat lähemmäs normaalimpaa tasoa.

Joka tapauksessa segmentin hoidettavat varat ovat kasvussa, mikä näkyikin H2/2019 luvuissa.

Kehitys oli erinomaista Business Banking -segmentissä (+10,4 %), missä tuottoja tuki pääomamarkkinoiden korkea aktiivisuus sekä korkeammat palkkiot.

Kahden muun segmentin vuoden 2019 palkkiotuotot olivat 20 – 25 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompia. Näissä tuottoja painoi H1/2019 suhteellisen vaatimaton kehitys.

Liikevaihtoennuste (Käyvän arvon muutos)

Oheisessa taulukossa on esitettynä käyvän arvon muutosten ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

TAULUKKO POISTETTU

Käyvän arvon muutosten arviointi on enempi arpapeliä, joten tein kunkin segmentin kohdalla ennusteet varsin kiinteillä tasasummilla.

Kun kaikki kolme eri liikevaihto-osiota (korkotuotot, palkkiotuotot ja käyvän arvon muutos) lasketaan yhteen, niin tilikauden 2020 kokonaisliikevaihtoennusteeksi sain x,x miljardia euroa. 

Nettotulosennuste

Nordean konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 toiminnan kulut nousivat 19 prosentilla (940 M EUR), johon vaikutti useampi vuoden aikana tehty kertaluontoinen erä. Näitä olivat mm.

 • -95 M EUR: rahanpesututkinnan kulut
 • -735 M EUR: IT-järjestelmien arvonalennus
 • -204 M EUR: uudelleenjärjestelyvaraus tulevia henkilöstövähennyksiä varten
 • -282 M EUR: lisävaraus luottotappioiden varalta
 • -75 M EUR: Luminorin myyntiin liittyvä kulu

Yhteensä nämä olivat -1,4 miljardia euroa. Koska luottotappioiden varaus sisältyy luottotappiokirjauksiin, niin kulujen kohdalla kertaluontoisten erien vaikutus on -1,1 miljardia euroa.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut olisivat vuonna 2020 noin 4,7 miljardia euroa. Jos em. kertaluontoiset erät oikaisee pois, niin vuoden 2019 kulut olisivat olleet noin 4,9 miljardia euroa.

Vuoden 2019 luottotappiot nousivat 536 miljoonaan euroon, joka sisälsi em. 282 miljoonan euron lisävarauksen. Tein vuoden 2020 luottotappioennusteen noin xxx miljoonaan euroon, sillä tehty lisävaraus indikoisi sitä, että luottotappioiden määrä voisi kasvaa tulevaisuudessa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus