Norsk Hydro: Ennusteet

Päivitetty 29.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nhy-kvartaalituloslaskelma-q32018

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä

  • Bauxite & Alumina: segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille
  • Primary Metal: segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.
  • Metal Markets: segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.
  • Rolled Products: segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.
  • Extruded Solutions: Sapan hankinnan jälkeen siitä muodostettiin oma segmentti.
  • Energy: segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Norsk Hydro: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Tässä esitetyt tilikauden 2017 liikevaihdot ja liiketulokset eivät ole vertailukelpoisia Taulukot-osion lukemien kanssa. Tämä siitä syystä, että olen tässä ottanut mukaan Extruded Solutions -segmentin pro forma -lukua niiltä osin, kuin niitä on saatavilla.

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä Hydroon vaikuttaa isot muutostekijät tällä hetkellä. Näitä ovat mm. Alunorten tilanne, Trumpin alumiinitullit sekä yhtiön hankkima Sapa-osuus.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 161 200 38 964 40 163 41 725 40 348 157 376 41 417 37 393 40 645 37 921
Muutos (%) 2,4% -5,9% 7,4% 2,7% 6,4% 66,2% 27,2% 82,2% 91,8% 85,7%
Liiketulos 10 200 1 856 2 057 2 986 3 301 12 648 4 511 2 323 2 946 2 868
Muutos (%) -19,4% -58,9% -11,5% 1,4% 15,1% 80,4% 129,7% 68,8% 48,9% 69,4%
Marginaali 6,3% 4,8% 5,1% 7,2% 8,2% 8,0% 10,9% 6,2% 7,2% 7,6%

Liikevaihtoennuste

Alumiinin markkinahinta on ollut nousussa, mikä tukee Hydron liikevaihdon kasvua. Toisaalta Alunorten 50 prosentin käyttöaste sekä alumiinitullit luovat omaa vaikeuskerrointa Hydron liikevaihdon ennustamiseen. Alkuvuoden 2018 pro-forma liikevaihto kasvoi noin +5,4 prosenttia ja oli noin 122,2 miljardia kruunua. Tämä luku eroaa analyysit sivun +9,2 prosentin kasvusta, sillä kvartaalikohtaisissa pro-forma luvuissa on hienoisia eroja verrattuna 9M-lukuihin.

Alunorten tuotantohaasteiden johdosta tein Q4:n ennusteen lähes -6 prosentin laskulukuun. Näin siksi, että vertailukauden Bauxite & Alumina -segmentin liikevaihto oli 5,1 miljardia kruunua, joka on noin 1,5 – 2,0 miljardia kruunua suurempi kuin lähivuosien muut kvartaaliliikevaihdot. En usko, että tänä vuonna päästäisiin näihin lukemiin. Toinen selittävä tekijä on viime vuoden muiden erien liikevaihto, joka oli 2,6 miljardia kruunua, kun normaalitaso on noin 0,6 miljardia kruunua. Eli tässäkin vertailukaudella oli 2 miljardia kruunua ”ylimääräistä”.

Arvioin liikevaihdon kasvavan noin 2 – 3 prosenttia vuoden 2017 pro-forma lukemiin nähden. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 160 – 163 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

Alkuvuoden tulokseen vaikutti negatiivisesti Alunorten 50 prosentin käyttöaste, mikä aiheutti myös sen, että Paragominas ja Albras -tehtaiden käyttöaste jäi vajaaksi. Tämä näkyi etenkin Q2:n ja Q3:n liiketuloksessa. Joka tapauksessa korkea alumiinin hinta paikkasi tehtaiden vajaata käyttöastetta niin, että Q2:n liiketulos nousi +1,4 prosenttia, mutta jäi Q3:lla -11,5 prosenttia vertailukaudesta.

Brasilian tilanne tuntuu olevan sekava, missä koko Hydron Brasilian tuotanto oli jo vaarassa pysähtyä kokonaan. Kuten liikevaihdon kohdalla jo kävi ilmi, niin Q4/2017 sisälsi lukuisia ”ylimääräisiä” tuottoja, joten tästä syystä tein Q4:n tulosennusteen lähes -60 prosentin laskuun.

Ennuste voi olla pahasti pielessä, joten tilannetta pitää vain seurata ja katsoa, mihin suuntaan Brasilian tilanne kehittyy. Tuskin täyteen tuotantoon enää tänä vuonna päästään, mutta ettei vai kävisi niin, että tuotantoa jouduttaisiin leikkaamaan lisää.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 9 – 11 miljardia kruunua, missä iso skaala kuvaa juuri tämänhetkistä ennustamisen vaikeutta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 10 200 1 856 2 057 2 986 3 301 12 648 4 511 2 323 2 946 2 868
Rahoituskulut (netto) -1 800 -461 -423 -441 -475 -1 114 -776 485 -959 136
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 8 400 1 395 1 634 2 545 2 826 11 534 3 735 2 808 1 987 3 004
Verot -2 310 -378 -710 -473 -749 -1 890 -135 -624 -424 -707
Vähemmistön osuus -290 -165 -174 35 14 -402 -101 -147 -78 -76
Nettotulos 5 800 852 750 2 107 2 091 9 242 3 499 2 037 1 485 2 221

Yhtiön rahoituskulujen arviointi on myös haastavaa, sillä ne heilahtelevat paljon kvartaalista toiseen. Vuonna 2017 kulut olivat -1,1 miljardia kruunua negatiiviset, mutta vuonna 2016 ne olivat +2,1 miljardia kruunua positiiviset. Tein Q4:n arvion noin -450 miljoonan kruunun kululla.

Veroja laskiessa käytin noin 27 prosentin veroastetta, mikä vastaisi alkuvuoden veroastetta. Tässäkin arviointi on pitkälti arpapeliä, sillä parina vuotena veroaste on vaihdellut 16 – 28 prosentin välillä.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 4,5 – 6,5 miljardia kruunua. Tähän pitää kuitenkin suhtautua erittäin suurella varauksella, sillä lukuihin vaikuttaa monet isot ja epävarmat erät.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten USA:n ja Kiinan tullikiista kehittyy ja millainen vaikutus sillä on maailman alumiinin kysyntään. Millainen vaikutus alumiinitulleilla on Hydron tilanteeseen?
  • Milloin Alunorten tehtaan käyttöaste palautuu normaalille tasolleen? Millainen vaikutus tällä on alumiinin tuotantomääriin ja siten hintatasoon?
  • Mikä on Hydron hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?

Lähdin ennusteissa siitä, Alunorte saataisiin täyteen tuotantotehoon Q2/2019 aikana, mikä nostaisi tämän jälkeen sekä liikevaihtoa, että kannattavuutta. Arvelen palautuvan vuoden 2017 kannattavuustasolle vuoden 2020 aikana eli liiketulosmarginaali olisi tuolloin 8 prosentin tuntumassa.

Rahoituskulujen arvelen olevan noin 1 750 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin noin 25 – 27 prosentin veroa. Vähemmistön osuuden arvelen olevan noin -250 miljoonan kruunun tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 175 000 170 000 44 000 43 000 42 000 41 000
Muutos (%) 2,9% 5,5% 12,9% 7,1% 0,7% 1,6%
Liiketulos 14 000 12 500 3 700 3 300 3 300 2 200
Muutos (%) 12,0% 22,5% 99,4% 60,4% 10,5% -33,4%
Marginaali 8,0% 7,4% 8,4% 7,7% 7,9% 5,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 14 000 12 500 3 700 3 300 3 300 2 200
Rahoituskulut (netto) -1 800 -1 760 -440 -440 -440 -440
Muut kulut (netto)
Tulos ennen veroja 12 200 10 740 3 260 2 860 2 860 1 760
Verot -2 650 -2 970 -900 -790 -790 -490
Vähemmistön osuus -300 -270 -60 -70 -70 -70
Nettotulos 9 250 7 500 2 300 2 000 2 000 1 200

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset