Norsk Hydro: Ennusteet

Päivitetty 15.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nhy-kvartaalituloslaskelma-q42018

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä

  • Bauxite & Alumina: segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille
  • Primary Metal: segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.
  • Metal Markets: segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.
  • Rolled Products: segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.
  • Extruded Solutions: Sapan hankinnan jälkeen siitä muodostettiin oma segmentti.
  • Energy: segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Norsk Hydro: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä Hydroon vaikuttaa voimakkaasti Brasilian Alunorten tilanne.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 160 350 160 916 38 680 40 163 41 725 40 348
Muutos (%) -0,4% 2,2% -6,6% 7,4% 2,7% 6,4%
Liiketulos 4 800 8 681 337 2 057 2 986 3 301
Muutos (%) -44,7% -31,4% -92,5% -11,5% 1,4% 15,1%
Marginaali 3,0% 5,4% 0,9% 5,1% 7,2% 8,2%

Talvella 2018 Brasilian Alunorten alueella oli rankkasateita, joiden pelättiin aiheuttaneen saastevuotoja luontoon. Tästä asti Alunorten sekä sen tuotannosta riippuvaiset Paragominasin ja Albrasin tuotanto on ollut puoliteholla. Yhtiö on monin eri tavoin yhdessä eri viranomaisten kanssa todistanut, ettei vuotoja ole päässyt luontoon. Jostain syystä alueen hallinto haraa vastaan eikä ole antanut lupaa tuotannon palauttamiseksi normaalille tasolleen.

Koska Alunorten tehdas on yksi maailman suurimmista, niin sen tuotantohäiriöt on heijastunut koko alumiinimarkkinoihin yleisestikin. Samaan aikaan Trump on asettanut tulleja alumiinille sekä kohdistanut talouspakotteita venäläiselle alumiinivalmistajalle Rusalille.

Alumiinin kysyntä on globaalisti ylittänyt tuotannon, mikä on nostanut alumiinin hintaa.

Koska Alunorten tehtaan tilanteesta ja sen palautumisesta jälleen normaalille tasolleen ei ole tietoa, niin en lähtenyt tekemään kvartaalikohtaisia ennusteita.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +2,2 prosenttia Alunorten aiheuttamista haasteista huolimatta. Sen sijaan Q4 nähtiin selvää liikevaihdon laskua alkutuotannon Bauxite & Alumina sekä Primary Metal -segmentteissä. Näissä liikevaihdot laskivat -15…-30 prosenttia

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 150 – 165 miljardia kruunua. Ennuste on tehty siitä oletuksesta, että Alunorten vaikea tilanne jatkuu vielä vuoden 2019.

Liiketulosennuste

Alumiinimarkkinoiden vaikea tilanne näkyi Q4:n tuloksen romahtamisena 337 miljoonaan kruunuun edellisvuoden 4,5 miljardista kruunusta. Koko vuoden 2018 tulos laski yli -30 prosenttia, missä alkutuotannon puolitehoisuus söi katteita sekä lopputuotannossa alumiinin kohonnut hinta nosti raaka-ainekuluja.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 0 – 5 miljardia kruunua, missä iso skaala kuvaa juuri tämänhetkistä ennustamisen vaikeutta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 800 8 681 337 2 057 2 986 3 301
Rahoituskulut (netto) -1 800 -2 060 -721 -423 -441 -475
Muut kulut 0 0 0
Tulos ennen veroja 3 000 6 621 -384 1 634 2 545 2 826
Verot -700 -2 139 -207 -710 -473 -749
Vähemmistön osuus -275 -68 57 -174 35 14
Nettotulos 2 025 4 414 -534 750 2 107 2 091

Yhtiön rahoituskulujen arviointi on myös haastavaa, sillä ne heilahtelevat paljon kvartaalista toiseen. Vuonna 2018 kulut olivat -2,1 miljardia kruunua negatiiviset, mutta vuonna 2016 ne olivat +2,1 miljardia kruunua positiiviset. Tein vuoden 2019 arvion noin -1 800 miljoonan kruunun kululla.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on -2,5…+2,5 miljardia kruunua. Tähän pitää kuitenkin suhtautua erittäin suurella varauksella, sillä lukuihin vaikuttaa monet isot ja epävarmat erät.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten USA:n ja Kiinan tullikiista kehittyy ja millainen vaikutus sillä on maailman alumiinin kysyntään. Millainen vaikutus alumiinitulleilla on Hydron tilanteeseen?
  • Milloin Alunorten tehtaan käyttöaste palautuu normaalille tasolleen? Millainen vaikutus tällä on alumiinin tuotantomääriin ja siten hintatasoon?
  • Mikä on Hydron hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?

Alunorten sekavan tilanteen johdosta en tehnyt vuoden 2020 – 2021 ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

nhy-kvartaalituloslaskelma-q42018