Norsk Hydro: Ennusteet

Päivitetty 23.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

nhy-kvartaalituloslaskelma-q22019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä

  • Bauxite & Alumina: segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille
  • Primary Metal: segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.
  • Metal Markets: segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.
  • Rolled Products: segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.
  • Extruded Solutions: Sapan hankinnan jälkeen siitä muodostettiin oma segmentti.
  • Energy: segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Norsk Hydro: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä Hydroon vaikuttaa voimakkaasti Brasilian Alunorten tilanne.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 155 500 39 169 39 200 39 362 37 769 160 916 38 680 40 163 41 725 40 348
Muutos (%) -3,4% 1,3% -2,4% -5,7% -6,4% 2,2% -6,6% 7,4% 2,7% 6,4%
Liiketulos 3 300 1 424 1 200 656 20 8 681 337 2 057 2 986 3 301
Muutos (%) -62,0% 322,6% -41,7% -78,0% -99,4% -31,4% -92,5% -11,5% 1,4% 15,1%
Marginaali 2,1% 3,6% 3,1% 1,7% 0,1% 5,4% 0,9% 5,1% 7,2% 8,2%

Talvella 2018 Brasilian Alunorten alueella oli rankkasateita, joiden pelättiin aiheuttaneen saastevuotoja luontoon. Tästä asti Alunorten sekä sen tuotannosta riippuvaiset Paragominasin ja Albrasin tuotanto on ollut puoliteholla. Toukokuussa 2019 yhtiö sai vihdoin luvan palauttaa tuotannon normaalille tasolle. Heinäkuussa käyttöastetta oli saatu nostettua noin 85 prosentin tasolle, joten käyttöasteen nosto etenee hyvää vauhtia.

Koska Alunorten tehdas on yksi maailman suurimmista, niin sen tuotantohäiriöt on heijastunut koko alumiinimarkkinoihin yleisestikin. Samaan aikaan Trump on asettanut tulleja alumiinille.

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 liikevaihto laski -6,0 prosenttia, missä selvintä lasku oli alkutuotannon Bauxite & Alumina, Primary Metal sekä Energy -segmentteissä. Näissä liikevaihdot laskivat noin -25…-35 prosenttia.

Bauksiitin ja alumiinin hintataso on lähtenyt laskuun kasvaneen tuotannon sekä samaan aikaan laskeneen kysynnän johdosta.

Arvioin vaikean tilanteen jatkuvan myös Q3:lla ja tein sen liikevaihtoennusteen -2…-3 prosentin laskuun. Tein Q4:n ennusteen reilun prosentin kasvuun, sillä vertailukauden lukema oli heikko ja yhtiö saanee tehtaansa täyteen iskuun vuoden loppua kohden.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 150 – 160 miljardia kruunua. Iso ennustehaarukka kuvastaa yhtiön haastavaa tilannetta.

Liiketulosennuste

Q1/2019 liiketulos jäi vain 20 miljoonaa kruunua voitolliseksi. Brasilian tilanteen lisäksi Q1:n tulosta rasitti yhtiön maaliskuussa 2019 kohtaama kyberhyökkäys, josta tuli arviolta 300 – 350 miljoonan kruunun ylimääräiset kulut ja tuottojen menetykset. Raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti myös negatiivisesti tuottoihin.

Q2:lla tuloskunto elpyi 656 miljoonaan kruunun, mutta tämäkin on lähes -80 prosenttia viimevuotista heikompi tulos. Myös Q2:n puolelle tuli kyberiskun kuluja noin -200…-250 miljoonan kruunun edestä.

Q3:n ennusteisiin vaikuttaa yhtiön tuotannon kasvu sekä kyberiskun kulujen merkittävä alentuminen. Toisaalta yhtiö arvioi kysynnän pehmenevän Q3:lla. Tein Q3-ennusteen 1,2 miljardiin kruunuun, joka olisi edelleen noin -40 prosenttia alle viimevuotisen tason.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 2,5 – 6,0 miljardia kruunua, missä iso skaala kuvaa juuri tämänhetkistä ennustamisen vaikeutta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 300 1 424 1 200 656 20 8 681 337 2 057 2 986 3 301
Rahoituskulut (netto) -1 900 -617 -625 -664 6 -2 060 -721 -423 -441 -475
Muut kulut 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 400 807 575 -8 26 6 621 -384 1 634 2 545 2 826
Verot -650 -192 -125 -183 -150 -2 139 -207 -710 -473 -749
Vähemmistön osuus 100 -89 -50 105 134 -68 57 -174 35 14
Nettotulos 850 526 400 -86 10 4 414 -534 750 2 107 2 091

Yhtiön rahoituskulujen arviointi on myös haastavaa, sillä ne heilahtelevat paljon kvartaalista toiseen. Vuonna 2018 kulut olivat -2,1 miljardia kruunua negatiiviset, mutta vuonna 2016 ne olivat +2,1 miljardia kruunua positiiviset. Tein vuoden 2019 arvion noin -1 900 miljoonan kruunun kuluilla.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on -2,5…+2,5 miljardia kruunua. Tähän pitää kuitenkin suhtautua erittäin suurella varauksella, sillä lukuihin vaikuttaa monet isot ja epävarmat erät.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten USA:n ja Kiinan tullikiista kehittyy ja millainen vaikutus sillä on maailman alumiinin kysyntään. Millainen vaikutus alumiinitulleilla on Hydron tilanteeseen?
  • Milloin Alunorten tehtaan käyttöaste palautuu normaalille tasolleen? Millainen vaikutus tällä on alumiinin tuotantomääriin ja siten hintatasoon?
  • Mikä on Hydron hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?

HUOM! Koska Brasilian tuotanto on vasta palautumassa normaalille tasolleen, niin odottelen vielä ainakin Q3:n tuloksen ennen, kuin teen vuosien 2020 ja 2021 ennusteet.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset