Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.10.2017)63,35 NOKMarkkina-arvo129,5 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk1,25 NOK Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2017e106 500 M NOK (N/A %)Nettotulos 2017e7 250 M NOK (N/A %)
PE17,9ROE8,2 %

HUOM! Liikevaihto- ja nettotulosennusteet sisältävät Sapan lukuja Q4/2017 alkaen. Näin muutosprosentteja edelliseen vuoteen ei ole laskettu.

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

NORSK HYDRO29.10.2017 | 63,35 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 19/30. Tyydyttäviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkeahko hinta sekä osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 on lähtenyt vahvasti liikkeelle, mikä näkyy mm. liikevaihto- ja tulosennusteiden roimana nousuna verrattuna viime vuoteen. Tästä syystä myös osake on noussut myös yli +50 prosenttia vuoden 2016 lopusta. PE-luku on 17,9x, mutta se sisältää Sapa:sta vain yhden kvartaalin verran ennustettua (ja 100 prosenttista osuutta) nettotulosta.

Suhdanneherkkänä yhtiönä yhden vuoden PE-luvun käyttö ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa osakkeen hintatasosta. Siksi sijoittajan on hyvä käyttää kolmen tai seitsemän vuoden keskiarvoilla laskettua PE3 tai PE7 lukua. Näillä mittareilla (25x ja 43x) Norsk Hydron osakkeen hinta on korkealla tasolla. Mutta näissäkin luvuissa on hyvä muistaa se, ettei ne sisällä täyttä osuutta Sapan tuloksesta.

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Voisi sanoa, että liiankin vahvassa, sillä se painaa yhtiön tunnuslukuja epäedulliseen suuntaan. Varsinkin pääoman tuottoluvut ovat olleet alle 10 prosentin tasolla jo pitkään. Vahva tase antaisi mahdollisuuden hyvään osinkokehitykseen, mutta sitä Norsk Hydro ei ole toteuttanut. Osin siitä syystä, että yhtiön tuloskunto on ollut varsin ohutta.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon. Ei vaikka osinko tilikaudelta 2016 nousikin 1,25 kruunuun.

Alkuvuosi 2017

Norsk Hydron Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 72 276 M NOK (62 140 M NOK / +16,3 %)
  • liiketulos (ebit): 7 678 M NOK (5 047 M NOK / +52,1 %)
  • nettotulos: 5 284 M NOK (5 328 M NOK / -0,8 %)

Norsk Hydron alkuvuosi on sujunut todella vahvassa kasvussa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+25 – 35 %) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Tuotanto ei H1/2017 aikana pysynyt kysynnän perässä, mikä nosti hintoja. Nyt Q3:lla tilanne tasapainottui, mutta piti hintoja vielä koholla.

Liiketulos kasvoi hurjasti verrattuna viime vuoteen oikeastaan samoista syistä, jotka vaikuttivat liikevaihdon nousuun.

Nettotulos sen sijaan laski noin prosentin verran. Tähän vaikutti valuuttakurssien epäedullinen kehitys verrattuna viime vuoteen.

  • Brasiliassa realin heikentyminen dollariin nähden vaikutti dollarimääräisiin velkoihin
  • Euron vahvistuminen suhteessa NOK vaikutti negatiivisesti eräiden johdannaisten laskennallisiin arvoihin

Laskennallisia valuuttakurssitappioita kertyi alkuvuodelle 2017 noin 677 miljoonaan NOK, kun vuosi sitten tuottoja oli 1 829 NOK. Eli eroa on noin 2,5 miljardia NOK tämän vuoden tappioksi. Tämän kun huomioi nettotuloksessa, niin myös nettotulos kasvoi selvästi.

Rolled Products -segmentin liikevaihtoa kasvatti mm. auto- ja juomateollisuuden lisääntynyt kysyntä. Toisaalta yhtiöllä oli tuotanto-ongelmia Hampurissa ja Alunorf:ssa, jotka saataneen korjattua vielä Q4/2017 aikana.

Sapan hankinta sai tarvittavat viranomaishyväksynnät ja Sapa liittyy kokonaisuudessaan Hyrdon lukuihin Q4:sta alkaen.

Segmentit

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä ja oheisessa taulukoissa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Bauxite & Alumina 15 000 12 059 13 534 9 568 8 124
Primary Metal 7 250 5 529 5 373 6 397 3 866
Metal Markets 44 250 39 420 42 795 37 981 29 646
Rolled Products 25 000 22 469 24 293 21 345 20 290
Energy 2 500 2 426 1 623 2 492 2 830
Muut 12 500 50 77 124 124
YHTEENSÄ 106 500 81 953 87 695 77 907 64 880
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Bauxite & Alumina 2 500 1 196 2 411 -39 -1 178
Primary Metal 4 400 2 285 4 459 3 928 855
Metal Markets 400 629 180 717 666
Rolled Products 600 953 154 1 121 95
Energy 1 500 1 343 1 103 1 193 1 657
Muut 850 605 -48 -1 245 -420
YHTEENSÄ 10 250 7 011 8 259 5 675 1 675

Bauxite & Alumina

Bauxite & Alumina-segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille.

Tilikausi 2017 on sujunut hyvin, sillä liikevaihto on noussut +25 prosenttia ja liiketulos on moninkertaistunut. Hyvään kehitykseen on vaikuttanut alumiinioksidin voimakas hinnannousu verrattuna viime vuoteen.

Odotuksena on, että segmentti tekee uudet lähivuosien ennätykset niin liikevaihdon kuin liiketuloksen osalta eli noin 15,0 ja 2,5 miljardia NOK vastaavasti.

Primary Metal

Primary Metal -segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.

Myös tämän segmentin tilikausi 2017 on sujunut vahvasti. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat +15 ja +200 prosenttia vastaavasti. Q3:lla hyvä kehitys jatkui, mutta hieman vaimeampana kuin Q2:lla.

Lukuja on vetänyt ylöspäin etenkin Kiinan alumiinin kysyntä, johon tuotanto ei ole pystynyt täysimääräisesti vastaamaan. Näin alumiinin hinnat ovat myös nousseet. Alumiinin kysynnän ja tarjonnan odotetaan kuitenkin tasaantuvan vuoden 2017 edetessä.

Odotuksena kuitenkin on, että segmentin liikevaihto ja liiketulos kasvaisivat selvästi viime vuodesta (+30 % ja +90 %).

Metal Markets

Metal Markets -segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.

Alkuvuoden 2017 lukuja kasvatti mm. varastoarvojen kehitys, valuuttakurssien vaikutus sekä hyvin sujunut johdannaiskauppa. Tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan kuitenkin jäävän viime vuoden tasosta.

Rolled Products

Rolled Products -segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.

Segmentin liikevaihdon odotetaan nousevan tilikaudella 2017 noin 25,0 miljardiin NOK, mikä olisi paras saavutus viimeiseen 4 vuoteen verrattuna. Sen sijaan liikevoiton odotetaan jäävän selvästi viime vuodesta noin 600 miljoonaan NOK (2016: 953 M NOK).

Segmentillä on ollut eräitä tuotanto-ongelmia, joka on haitannut alkuvuoden 2017 tulosta, mutta tilanteen odotetaan paranevan loppuvuoden 2017 aikana. Joka tapauksessa kysyntä on ollut kasvussa etenkin auto- ja juomateollisuuden puolella.

Energy

Energy -segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan hieman parempia kuin vuosi sitten eli noin 2,5 ja 1,5 miljardia kruunua vastaavasti.

Muut

Muut-segmentti sisältää vielä hetken aikaa Sapan luvut. Tilikauden 2017 liikevaihtoennusteena on käytetty 1/4 osaa Sapan vuosittaisesta liikevaihdosta eli noin 10 – 12 miljardia NOK. Vastaavasti liikevoiton odotetaan olevan noin 850 miljoonaa NOK.

Tuloksen kehitys

Muutaman viime vuoden liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa, mutta nyt vuodelle 2017 odotetaan liikevaihdon selvää parantumista noin 95 miljardiin NOK ennen Sapa:n lukuja. Sapa tuonee noin 10 – 12 miljardin lisän liikevaihtoon Q4:lla, jolloin kokonaisliikevaihto lähenee noin 106 miljardia NOK. Tässä pitää kuitenkin odottaa Hydron ”pro-forma” tai ”ei-ifrs” vertailukuja, jotta luvut saadaan vertailukelpoisiksi.

Alumiinien hinnat ja kysyntä ovat nousseet, mikä on näkynyt varsinkin alkuvuoden hyvissä kasvuluvuissa. Tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana, mutta tästä huolimatta liikevaihdon odotetaan nousevan selvästi.

Nettotuloksen odotetaan olevan myös vahva, vaikka sitä rasittaa valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat laskennalliset tappiot. Tästä huolimatta vuoden 2017 nettotuloksen odotetaan olevan noin 7,0 – 7,5 miljardia NOK.

nhy-tuloslaskelma-q32017

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 2,9 miljardin NOK:n vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2016 tämä ohjelma tuotti jo 1,4 miljardin NOK:n hyödyt. Alkuvuoden 2017 aikana ohjelman toteutus on jäänyt hieman jälkeen asetetusta aikataulusta, mutta yhtiön mukaan tämä ei kuitenkaan uhkaa tavoitevuotta 2019.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q32017

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi 12,1 miljardiin NOK. Tässäkin pitää odotella yhdistymisen jälkeisiä raportoituja lukuja, jotta kokonaiskuva hahmottuu. Sapa:lla itsellä oli tilikauden 2016 lopussa vähän korollisia velkoja (725 M NOK).

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa NOK:ssa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin NOK. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Sapan sisältyminen Hydroon muuttaa tätä asetelmaa entisestään, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia rahavirtavaikutuksia kaupalla on.

nhy-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin NOK.

nhy-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Joka tapauksessa toteutuva Sapa-kauppa muuttaa taas tilanteen täysin, joten tässä pitää odotella Sapan sisältämiä vertailulaskelmia (”pro-forma”), kun Norsk Hydro ne aikanaan julkistaa.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 60 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q32017

Vaikka vuosi 2017 on lähtenyt vahvasti liikkeelle, niin kevään 2018 osinkoennusteena on edelleen 1,25 NOK. Tämä olisi noin 35 prosenttia ennustetusta nettotuloksesta.

Arvostus

Syklisenä yhtiönä yhden vuoden PE-luku heilahtelee paljon. Ennustettuun tulokseen nähden tämän hetkinen PE on 17,9x, mikä indikoisi kohdalleen hinnoiteltua osaketta. PE7, jossa huomioidaan pidempi suhdannekierto, saa yli 43x arvon, mikä indikoisi varsin kalliisti hinnoiteltua osaketta.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, mutta nyt se on noussut 1,44x tasolle taseen oikaisun seurauksena. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Vahvaan taseeseen nähden (alhainen velkaisuus) alle 1,0 oleva P/B-luku indikoi sitä, että markkinat epäilevät hyvän tuloskunnon pysyvyyttä taikka taseeseen merkityn omaisuuden arvoa.

nhy-roe-roi-q32017

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Sapan kaupan seurauksena velkaisuus todennäköisesti nousee, joten tunnusluvut asettuvat uusiin asemiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 966) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +1 966 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (29.10.2017) 63,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88 27,74 42,61
Lkm (000) 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568 2 036 459 1 587 777
Markkina-arvo (Mrd) 129,49 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81 56,49 67,66
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 36 000 70 416 106 500 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583 97 406 75 717
Liikevoitto 2 600 7 678 10 250 7 011 8 258 5 674 1 674 571 9 827 3 184
Nettotulos 1 965 5 284 7 250 6 388 2 020 797 -920 -1 318 6 705 1 888
Marginaali 5,5% 7,5% 6,8% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0% 6,9% 2,5%
EPS 0,96 2,59 3,55 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65 3,29 1,19
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 21 804 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377 10 145 12 250
Liikearvo 3 154 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040 4 301 985
Muut varat 114 565 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940 118 108 75 553
Tase yhteensä 139 523 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554 88 788
Oma pääoma 84 651 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663 78 180 56 418
Vähemmistö 5 216 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835 6 988 1 025
Korolliset velat 12 142 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630 8 438 1 268
Muut vastuut 37 514 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229 38 948 30 077
Tase yhteensä 139 523 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554 88 788
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 12 250 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434 7 277 6 363
Investoinnit: Capex -7 000 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256 -3 841 -2 138
Vapaa rahavirta (FCF) 5 250 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178 3 436 4 225
Investoinnit: Muut 2 500 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036 -4 923 -3 913
Investointien jälkeen 7 750 5 237 4 982 3 690 4 342 -858 -1 487 312
Rahoitus: Voitonjako -2 965 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669 -1 693 9 044
Rahoitus: Muut -6 000 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245 934 -1 069
Rahavarojen muutos -1 215 851 -2 399 592 1 623 -282 -2 246 8 287
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
Osinkotuotto 2,0% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7% 1,8%
Osinko/nettotulos 35,2% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9% 22,8% 63,1%
Osinko/FCF 48,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2% 44,5% 28,2%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 43,3 38,0 50,0 171,9
PE (3v) 24,8 27,6 107,0 37,1 23,4 19,1
PE 17,9 13,2 33,5 108,6 8,4 35,8
Oma pääoma/osake 43,97 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05 41,82 36,18
P/B 1,44 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75 0,66 1,18
ROE 8,2% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6% 9,4% 3,6%
ROI 10,4% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6% 12,9% 5,9%
Omavaraisuusaste 64,4% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3% 64,3% 64,7%
Gearing -10,8% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3% -2,0% -19,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset