Olvi: Ennusteet

Päivitetty 15.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Olvi arvioi, että vuoden 2019 liiketulos pysyy edellisvuoden tasolla.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 410,0 88,5 120,0 124,5 77,0 384,3 86,2 110,7 116,8 70,6
Muutos (%) 6,7% 2,6% 8,4% 6,6% 9,1% 10,9% 14,1% 21,2% 7,3% -0,1%
Liiketulos 52,5 6,2 20,5 19,8 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Muutos (%) 4,7% 8,7% 8,5% 3,3% -5,7% 12,1% 30,1% 24,5% 1,0% 2,8%
Marginaali 12,8% 7,0% 17,1% 15,9% 7,8% 13,0% 6,6% 17,1% 16,4% 9,1%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi +7,5 prosenttia. Hyvää kehitystä korostaa se, että vertailukauden luvut olivat erinomaisia lämpimän kesän johdosta. Myyntivolyymit kasvoivat +4,1 prosenttia alkuvuoden aikana.

Virossa alkuvuoden 2019 liikevaihto laski -1,7 prosenttia, missä on hyvä muistaa se, että vuosi sitten Viro nosti valmisteveroa, joka tuki Q2:n myyntiä yritysten tilatessa varastoja täyteen. Tänä vuonna valmisteveroa laskettiin heinäkuusta alkaen, joten yritykset siirsivät tilauksia Q2:lta heinäkuun puolelle. Liettuan +15,7 prosentin myynnin kasvua tukee viennin hyvä kehitys.

Tein loppuvuoden 2019 ennusteet varsin vahvoihin kasvulukuihin, missä heinä-elokuun hyvät kesäkelit sekä Viron valmisteveron laskun johdosta purkautuva myynti tukee lukuja.

Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 400 – 420 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi +6,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 liiketulos kasvoi +12,4 prosenttia liikevaihdon kasvun ja toiminnan tehostumisen myötä. Etenkin Suomen ja Valko-Venäjän tuloskehitys oli hyvää. Virossa tuloskehitys jakoi laskuaan, mihin vaikutti Viron valmisteveron muutos, mikä johti satama- ja laivakaupan vähentymiseen.

Q1:n tulos laski -5,7 prosenttia, mitä painoi em. pääsiäisen ajoittuminen sekä raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja muiden kustannusten nousut vuoden alussa. Q2:lla tuloskehitys kohentui +3,3 prosenttia mm. toiminnan tehostumisen tukemana. Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös tuloskehitykseen vaikutti Viron valmisteveron muutoksista aiheutuvat myyntien ajoittumiset.

Tilikauden 2019 liiketulosarvioni on noin 50 – 55 miljoonaa euroa. Liiketulosmarginaali olisi 12,8 prosentissa eli hieman alhaisempi kuin vuonna 2018 (13,0 %). Yhtiö arvioi, että liiketulos olisi vuoden 2018 tasolla, joten oma ennusteeni on hieman tätä positiivisempi.

Nettotulosennuste

Ohessa ennustelaskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 52,5 6,2 20,5 19,8 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Rahoituskulut (netto) -0,5 -0,3 -0,5 0,1 0,2 -1,0 -0,1 -0,9 0,3 -0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 52,1 5,9 20,0 19,9 6,2 49,2 5,6 18,0 19,4 6,1
Verot -13,1 -1,2 -4,0 -6,8 -1,1 -8,0 -0,6 -2,0 -5,0 -0,5
Nettotulos 39,0 4,7 16,0 13,2 5,1 41,1 5,1 16,0 14,4 5,6

Koko tilikauden 2019 rahoitus- ja muiden kulujen arvioin olevan noin -0,5 miljoonaa euroa eli vuoden toisella puoliskolla kulut olisivat noin -0,3 – 0,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

Veroja laskiessani käytin noin 20 prosentin veroastetta. Alkuvuoden 2019 veroaste on ollut noin 30 prosenttia, joten tästä syystä ennustamani verot olisivat +5 miljoonaa euroa vertailukautta korkeammat. Ennusteeni vuoden 2019 tulokseksi on 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa, missä korkeampi verotus pitää tulosta paineessa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kesä 2018 oli ennätyshelteinen, joten miten käy, jos vuosi 2020 tai 2021 ovatkin normaaleja taikka sateisia?
  • Alkoholilakeja on Olvin toiminta-alueilla uudistettu viime aikoina. Millaisia kehitysnäkymiä tämän suhteen on nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana?
  • Miten Valko-Venäjän valuutan mahdolliset heilahtelut näkyvät Olvin luvuissa?
  • Miten kasvava talouskehitys näkyy yhtiön kulutasossa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.
  • Mikä on Olvin kilpailutilanne yleisesti eli onko hinnankorotuksiin mahdollisuuksia ilman, että myyntimäärät taikka markkinaosuudet laskisivat oleellisesti?

Olvin liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut noin 10-25 miljoonalla eurolla per vuosi. Tein ennusteet niin, että liikevaihto kasvaisi +15 miljoonaa euroa vuodessa. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 12,9 – 13,3 prosenttiin, missä toimintojen tehostus ja liikevaihdon hyvä taso nostavat kannattavuutta.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -1 miljoonaa euroa ja veroasteen arvioin olevan noin 20 prosentin tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 435,0 425,0 93,0 122,5 127,5 82,0
Muutos (%) 2,4% 3,6% 5,1% 2,1% 2,4% 6,5%
Liiketulos 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Muutos (%) 5,5% 4,7% 4,8% 0,0% 6,1% 16,2%
Marginaali 13,3% 12,9% 7,0% 16,7% 16,5% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Rahoituskulut (netto) -1,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 57,0 54,0 6,3 20,3 20,7 6,7
Verot -12,0 -11,0 -1,3 -4,3 -4,2 -1,2
Nettotulos 45,0 43,0 5,0 16,0 16,5 5,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset