Oriola: Ennusteet

Päivitetty 22.12.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

oriola-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Oriola arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto laskee vuoden 2018 tasosta (2018: 39,1 M EUR).

Oriola antoi 19.12.2019 tulosvaroituksen ja yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton heikkenevän merkittävästi. Yhtiö kertoo, että Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja yhtiö tekee varastoon ja käyttöomaisuuteen liittyvän arvonalentumisen.

Oriola kertoo, että arvonalentumisien arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on 5 miljoonaa euroa, josta oikaisueriin kirjataan 3 miljoonaa euroa. Olen päivittänyt tämän sivun ennusteet vastaamaan uutta ohjeistusta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Oriola uudisti segmenttijaotteluaan keväällä 2019 ja julkisti vertailutietoa vuosilta 2017 ja 2018. Oriolan segmentit ovat

  • Consumer: tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluita Ruotsissa Kronans Apotekin kautta.
  • Pharma: tarjoaa logistiikka, asiantuntija ja konsultointipalveluja lääkeyrityksille sekä laajan valikoiman lääkevalmisteita apteekeille.
  • Retail: tarjoaa laajan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille ja kaupoille. Lisäksi segmentti tarjoaa henkilöstövuokrausta ja annosjakelupalveluita terveydenhuollon toimijoille.

Oriola: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2017 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer 745,0 185,7 182,6 188,8 187,9 751,9 190,8 178,8 192,8 189,5
Muutos (%) -0,9% -2,7% 2,1% -2,1% -0,8% -1,3% 1,1% -4,5% -0,7% -1,3%
Pharma 915,0 239,1 231,4 244,9 199,6 750,0 195,4 180,4 190,7 183,5
Muutos (%) 22,0% 22,4% 28,3% 28,4% 8,8% 5,2% 2,8% 0,4% 6,1% 12,0%
Retail 460,0 118,5 113,6 116,3 111,6 429,8 107,1 99,2 110,3 113,2
Muutos (%) 7,0% 10,6% 14,5% 5,4% -1,4% 6,8% -1,5% 3,7% 8,5% 17,7%
Muut -410,0 -108,0 -98,6 -101,5 -101,9 -379,4 -98,5 -88,5 -94,4 -98,0
YHTEENSÄ 1 710,0 435,3 429,0 448,5 397,2 1 552,3 394,8 369,9 399,4 388,2
Muutos (%) 10,2% 10,3% 16,0% 12,3% 2,3% 1,6% -0,1% -2,0% 3,1% 5,7%

Consumer-segmentin H1:n liikevaihto laski 1,5 prosenttia, mitä painoi valuuttakurssien vastatuuli. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi noussut 2,1 prosenttia. Q3:lla liikevaihto kääntyi parin prosentin nousuun (valuuttakurssioikaistuna +4,6 %).

Liikevaihtoa tuki korkeahintaisten reseptilääkkeiden sekä verkkokaupan myynnin kasvu. Oriolan markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinasta laski hieman 16,9 prosenttiin aiemmasta 17,0 prosentista.

Tein vuoden 2019 ennusteen alkuvuoden kvartaalilukemia noudattaen (ehkä hieman varovaisesti) noin 185 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaisi sitä, että segmentin koko vuoden 2019 liikevaihto laskisi hieman vuodesta 2018 (-0,9 %).

Pharma-segmentin alkuvuoden liikevaihto on kasvanut vauhdilla (+21,9 %). Kasvua on tukenut Ruotsin lääkemarkkinan hyvä kasvu sekä Oriolan markkinaosuuden kasvu. Myös Suomessa lääkemarkkina (+5 %) ja Oriolan markkinaosuus (46 vs 43 %) oli kasvussa. Lisäksi liikevaihdon kehitystä on tukenut muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa.

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että vahva kehitys jatkuu myös Q4:lla. Se tarkoittaisi noin 22 prosentin myynnin kasvua verrattuna vuoteen 2018.

Retail-segmentin liikevaihdon kehitystä (Q1-Q3/2019: +5,8 %) tuki Ruotsin annosjakelupotilainen määrän kasvu. Arvioin tämän tukevan myös Q4:n kehitystä niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 460 miljoonaa euroa.

Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 1 675 – 1 725 miljoonaa euroa. Kasvua tulisi noin 10 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liikevaihdon kehitystä on alkuvuoden aikana jarruttanut valuuttakurssien vastatuuli, jonka voi odottaa korjaantuvan lähitulevaisuudessa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer 9,5 1,2 1,6 3,7 3,0 17,7 3,0 4,9 6,0 3,8
Muutos (%) -46,3% -60,0% -67,3% -38,3% -21,1% -29,8% -28,6% -43,0% -17,8% -25,5%
Pharma 17,5 4,5 4,8 4,7 3,5 21,2 4,1 10,5 3,5 3,1
Muutos (%) -17,5% 9,8% -54,3% 34,3% 12,9% 51,4% 1266,7% 483,3% -41,7% -47,5%
Retail -1,5 -0,7 -0,4 0,2 -0,6 1,3 -4,6 3,2 0,8 1,9
Muutos (%) -75,0% -77,2% 113,3% -33,3% 35,7%
Muut -7,5 -3,3 -1,5 -0,7 -2,0 -18,1 -10,5 -2,1 -2,3 -3,2
YHTEENSÄ 18,0 1,7 4,5 7,9 3,9 22,1 -8,0 16,5 8,0 5,6
Muutos (%) -18,6% -72,7% -1,2% -30,4% -41,7% 54,2% -37,0% -47,2%
MARGINAALI 1,1% 0,4% 1,0% 1,8% 1,0% 1,4% -2,0% 4,5% 2,0% 1,4%

Consumer-segmentin alkuvuoden 2019 liiketulos on laskenut voimakkaasti (-44 %). Tulosta rasitti käydyt yt-neuvottelut, joista yhtiö kirjasi -4,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut Q3:n tulokseen. Tämä huomioiden Q1-Q3/2019 tulos olisi laskenut 2,3 miljoonaa euroa (-15,6 %).

Reseptilääkkeiden myynnin kasvu tuki liikevaihtoa, mutta sen vaikutus kannattavuuteen on laskeva alhaisempien katteiden johdosta. Tulosta painaa kuitenkin erityisesti kiristyvä kilpailu, nousseet toiminnan kulut sekä verkkokaupan kehityskulut.

Arvioin heikon tuloskehityksen jatkuvan myös Q4:lla niin, että tulos jäisi noin 12,5 miljoonaan euroon (-29 %). Joulukuussa annetun tulosvaroituksen yhtenä elementtinä oli tämän segmentin tulokseen tehtävä noin 3 miljoonan euron alaskirjaus. Tämän johdosta uusi tilikauden 2019 ennuste on 9,5 miljoonaa euroa.

Pharma-segmentin H1/2019 tulos puolestaan kehittyi vahvasti (+24 %), mutta kääntyi Q3:lla selvään laskuun (-54 %). Tätä selittää vertailukauden 9 miljoonan euron kertaluontoinen erä liittyen IT-toimittajan maksamaan korvausmaksuun. Tämä oikaisten segmentin Q3:n tulos olisi kasvanut viime vuodesta (4,8 vs 1,5 M EUR).

Tuloskehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun lisäksi Suomen toimintojen parantunut tehokkuus. Sen sijaan Ruotsin uuden jakelukeskuksen hitaampi käyttöönotto on pitänyt Ruotsin kustannustasoa korkealla.

Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 17,5 miljoonaan euroon, mikä jäisi vertailukaudesta 18 prosenttia. Tätä selittää em. kertaerä. Tämä oikaisten segmentin tulos kasvaisi selvästi viime vuodesta.

Retail-segmentin alkuvuoden 2019 tulos on hienoisesti tappiollinen (-0,8 M EUR). Tulosta painaa Ruotsin jakelutoiminnan korkeat kulut sekä kiristynyt hintakilpailu Suomen annosjakelumarkkinoilla. Tein tilikauden 2019 tulosennusteen noin -1,5 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Joulukuun tulosvaroituksen kokonaisvaikutus on noin -5 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa kirjattiin Consumer-segmenttiin ja loput 2 miljoonaa euroa kirjasin Muut-erään.

Muiden kulujen jälkeen arvioin tilikauden 2019 liiketuloksen olevan noin 15 – 20 miljoonaa euroa. Aiempi tulosennusteeni oli 20 – 25 mljoonaa euroa.

Yhtiöllä on käynnissä tehostusohjelmia, joiden positiivisen vaikutuksen (+20 M EUR) yhtiö arvioi realisoituvan H2/2019 aikana ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä ohjelmasta voi syntyä vielä kertaluontoisia kuluja lähitulevaisuudessa.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 18,0 1,7 4,5 7,9 3,9 22,1 -8,0 16,5 8,0 5,6
Rahoituskulut (netto) -5,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -3,1 -0,6 -0,7 -1,1 -0,7
Tulos ennen veroja 13,0 0,6 3,3 6,6 2,5 19,0 -8,6 15,8 6,9 4,9
Verot -3,8 -1,1 -0,7 -1,4 -0,6 -6,4 0,1 -3,6 -1,5 -1,4
Nettotulos 9,2 -0,5 2,6 5,2 1,9 12,6 -8,5 12,2 5,4 3,5
EPS 0,05 -0,00 0,01 0,03 0,01 0,07 -0,05 0,07 0,03 0,02

Arvioin rahoituskulujen olevan noin -5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 7,5 – 10,0 miljoonaa euroa. Tulosta rasittaa Ruotsin jakelukeskuksen pitkittyneeseen käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kulut sekä joulukuussa ilmoitettu 5 miljoonan euron alaskirjaus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisella aikataululla Ruotsin jakelukeskuksen käyttöönotto toteutuu ja tuleeko siellä samankaltainen kaaos, kuin Suomessa vuonna 2017? Mikäli käyttöönotto viivästyy, niin millaisia lisäkuluja tästä syntyy?
  • Kilpailu Ruotsin apteekkimarkkinalla on kireää, minkä lisäksi verkkokaupan laajentuminen painaa osaltaan katteita, kun hintavertailu käy käden käänteessä. Kuinka hyvin Oriola pärjää tässä kilpailussa ja kuinka hyvin se pystyy pitämään kannattavuuttaan hyvänä?
  • Onko Suomen mahdollisella Sote-uudistuksella vaikutusta Oriolan toimintaympäristöön Suomessa?

Tein liikevaihtoennusteet noin 1,5…2,0 prosentin kasvuun. Markkina on kovasti kilpailtu, joten se pitänee kasvuvauhtia alhaisena tulevina vuosina.

Arvioin yhtiön kustannussäästöohjelman parantavan kannattavuutta niin, että tulostaso nousisi selvästi vuosien 2020 – 2021 aikana. Toisaalta yhtiön Ruotsin IT-järjestelmän haasteet tuntuvat jatkuvan odotettua pidempään. Tämän johdosta tein tilikauden 2020 ebit-ennusteen 1,7 prosentin marginaaliin. Sen sijaan arvioin yhtiön suurimpien haasteiden olevan ratkaistu vuoteen 2021 mennessä, jolloin marginaali nousisi 2,7 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 3 – 5 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 775 1 745 440 435 455 415
Muutos (%) 1,7% 2,0% 1,1% 1,4% 1,4% 4,5%
Liiketulos (ebit) 47,5 30,0 6,0 9,5 7,5 7,0
Muutos (%) 58,3% 66,7% 252,9% 111,1% -5,1% 79,5%
MARGINAALI 2,7% 1,7% 1,4% 2,2% 1,6% 1,7%

ja liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 47,5 30,0 6,0 9,5 7,5 7,0
Rahoituskulut (netto) -4,5 -5,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,0
Tulos ennen veroja 43,0 25,0 5,0 8,0 6,0 6,0
Verot -9,0 -5,5 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5
Nettotulos 34,0 19,5 4,0 6,5 4,5 4,5
EPS 0,19 0,11 0,02 0,04 0,02 0,02

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus