Oriola sijoituskohteena

Päivitetty 20.9.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Oriola Oyj toimii lääketukkukaupan alalla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yhtiöllä on noin 40 – 45 prosentin markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa. Lisäksi Oriolalla on Ruotsissa yli 300 apteekkia… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e ORIOLA Ennuste
Osake (20.9.2019) 2,13 Osinko 12 kk 0,09
Markkina-arvo (Mrd) 0,39 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 1 670 +7,6% Osinko/EPS 79% 4v ka
Nettotulos (M) 12,7 -0,2% Osinko/FCF 69% 4v ka
EPS 0,07 Omav.aste 16%
P/E 30,5 Gearing 90%
EV/EBIT 25,3 ROE 7,3%
P/B 2,35 ROI 6,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

ORIOLA20.9.2019 | 2,13 EUR
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Oriolan Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti muutaman vuoden takaiset nollaosingot, taseen heikko kunto sekä tuloskehityksen takkuaminen. Lisäksi osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna näkyy pisteissä.

Oriolan liikevaihto on pysynyt noin 1,55 – 1,65 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Mistä siis yhtiölle kasvua? Samalla yhtiön tuloskunto on kärsinyt erilaisista IT-järjestelmäuudistusten tuomista lisäkuluista sekä vakavista jakeluhäiriöistä, jollainen nähtiin Suomessa vuonna 2017. Ruotsin jakelukeskuksen laajennus ja automatisointi piti ottaa käyttöön Q1/2019, mutta tämä on viivästynyt tuoden lisäkuluja vuodelle 2019.

Yhtiön velkaisuus on omavaraisuusasteen (16 %) perusteella heikko, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on vielä hyvällä tasolla noin 90 prosentissa. Gearingin kehityssuunta on menossa kohti heikkoa tasoa, joten sijoittajan tulee pitää silmällä Oriolan velkaantumisen tilannetta.

Heikko tuloskunto on pitänyt pääomien tuottoastetta myöskin alhaisena. ROE ja ROI ovat laskeneet noin 7 prosenttiin muutaman vuoden takaisista 10 – 20 prosentin tasoiltaan.

Kokonaisuutena sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että onko heikko tuloskunto kulminoitunut epäonnisiin IT-järjestelmäuudistuksiin, jotka saadaan aikanaan ratkaistua. Tämä voisi tällöin palauttaa yhtiön tuloksentekokyvyn takaisin 50 miljoonan euron hujakoilla ja tämän ylikin.

Kasvavaa osinkovirtaa etsivä osinkosijoittaja ei pidä Oriolan heikosta ja poukkoilevasta osinkokehityksestä. Vuosina 2014 ja 2015 yhtiö ei jakanut osinkoa lainkaan ja kun osinkoa alettiin taas maksamaan, niin vuonna 2018 maksettava osinko laski edellisvuodesta. Kevään 2020 osingon arvioin jäävän 0,09 euroon (2019: 0,09 EUR). Tämä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osake 2,13 EUR).

Osakkeen arvoksi sain 2,60 euroa eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin +20 prosenttia nykyiseen osakkeen hintaan nähden (2,13 EUR). Tarkemmin arvonmäärityksestä Oriola: Arvonmääritys -sivulla. Yhtiö antoi tulosvaroituksen kesäkuussa 2019 ja aloitti YT-neuvottelut, joka voi johtaa 90 henkilön irtisanomiseen. Pahimmassa tapauksessa tämä ei riitä, vaan tuloskehitys voi lähitulevaisuudessa olla nihkeää. Tämä tietenkin näkyisi osakkeen hinnassa, joten tämä on hyvä pitää mielessä Oriolaan sijoittaessa.

Tilikausi 2019

Oriolan Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 448,5 399,4 12,3% 845,6 788 7,4%
Liiketulos (ebit) 7,9 8,0 -1,3% 11,8 13,5 -12,6%
Nettotulos (omistajille) 5,2 5,4 -3,7% 7,1 9,0 -21,1%
EPS (EUR) 0,03 0,03 0,04 0,05

Q2:n liikevaihto kehittyi vahvasti (+12,3 %), mitä jarrutti vielä valuuttojen vastatuuli. Vertailukelpoisin valuutoin laskettuna liikevaihto olisi kasvanut +14,8 prosenttia. Liikevaihtoa tuki lääkkeiden myynnin kasvu sekä muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa.

Lääkemarkkinat kasvoivat Ruotsissa (+10,6 %) ja Suomessa (+4,6 %), minkä lisäksi Oriola pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan molemmissa toimintamaissa.

Vahva liikevaihdon kehitys ei kuitenkaan näkynyt liiketuloksessa, vaan se laski -1,3 prosenttia Q2:lla. Reseptilääkkeiden myynnin kasvu tuki liikevaihtoa, mutta sen vaikutus kannattavuuteen on laskeva alhaisempien katteiden johdosta. Tulosta painaa erityisesti kiristyvä kilpailu sekä verkkokaupan kehityskulut. Ruotsin uuden jakelukeskuksen hitaampi käyttöönotto on pitänyt Ruotsin kustannustasoa korkealla.

Oriolalla on käynnissä tehokkuusohjelma (20by20 Excellence) ja sen tavoitteena on 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kesäkuussa Oriola antoi tulosvaroituksen ja käynnisti YT-neuvottelut, joiden johdosta arviolta 90 työtehtävää päättyy.

Näkymät 2019

Oriola päivitti näkymiään vuodelle 2019 ja nyt yhtiö arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto laskee vuoden 2018 tasosta (2018: 39,1 M EUR).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 400,0 369,9 8,1% 1 670 1 552 7,6%
Liiketulos (ebit) 5,5 16,5 -66,7% 21,1 22,0 -4,0%
Nettotulos (omistajille) 3,5 12,2 -71,3% 12,7 12,7 -0,2%
EPS (EUR) 0,02 0,07 0,07 0,07
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,09 0,09

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Oriola: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Oriolan liikevaihto on pysytellyt 1,55 – 1,65 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös tuloskehitys on ollut nihkeää ja tulosmarginaali on pysytellyt noin 0 – 2 prosentissa pitkään. Vuoden 2014 iso tulostappio liittyy Venäjän liiketoimintojen myyntiin ja siitä kirjattuihin kertaluontoisiin alaskirjauksiin yms.

Mistä siis yhtiölle kasvua?

oriola-tuloslaskelma-q22019

Viime vuosien IT-järjestelmien ja jakelun takkuaminen näkyy heikkoina vuosien 2017 ja 2018 tuloslukuina. Eikä yhtiön kesän 2019 tulosvaroitus lupaa hyvää vuoden 2019 tuloksellekaan.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 1,65 – 1,70 miljardin euron liikevaihtoon ja noin 10 – 13 miljoonan euron nettotulokseen. Tulos näyttäisi siis jäävän vuoden 2018 noin 12,7 miljoonasta eurosta.

Tällä osakkeen hinnalla (2,13 EUR) PE-luvuksi tulee 30,5x. Lisäksi 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t kärsivät erilaisista kertaluontoisista eristä, joita on kieltämättä tullut lähes vuosittain.

oriola-roeroi-q22019

Heikko tuloskunto on pitänyt pääomien tuottoastetta myöskin alhaisena. ROE ja ROI ovat laskeneet noin 7 prosenttiin muutaman vuoden takaisista 10 – 20 prosentin tasoiltaan.

Tase

Vuoden 2014 Venäjän liiketoimintojen myynnin yhteydessä liikearvo putosi selvästi ja on nyt noin 270 miljoonaa euroa. Tämä on kuitenkin edelleen varsin korkea tasoa, sillä liikearvoa on noin 25 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi nykytason tuloksen selvästi tappiolliseksi.

oriola-liikearvo-q22019

IFRS 16-standardi nosti velan määrää noin 130 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 200 miljoonan euron tasolle. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikentymisenä niin, että omavaraisuusaste on nyt noin 15 – 20 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 90 prosentissa.

oriola-velkaisuus-q22019

Yhtiön velkaisuus on näillä mittareilla vielä kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta sijoittajan on hyvä seurata sitä, miten velkaisuus kehittyy jatkossa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on varsin poukkoilevaa, missä vuoden 2017 rahavirtoja painoi yhtiön Suomen jakeluliiketoiminnan häiriöt. Varastoon kertynyttä ruuhkaa päästiin purkamaan vasta vuoden 2018 puolella, mikä nosti vastaavasti sen vuoden rahavirtoja.

oriola-rahavirta-q22019

Ylläpito- eli capex-investoinneissa IT-järjestelmän haasteet näkyivät kulutason nousuna noin 40 miljoonaan euroon vuosina 2016 ja 2017. Yhtiö on uudistamassa ja laajentamassa Ruotsin jakelujärjestelmiään, jonka valmistumisajankohta on ylittynyt aiemmin kerrotusta Q1/2019. Tämä voi pahimmillaan nostaa jälleen capex-kuluja lähivuosina.

Liiketoiminnan rahavirran poukkoilun sekä nousseiden capex-kulujen johdosta vapaa rahavirta on myöskin kehittynyt heikosti. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Jos osinko pysyy viime kevään tasolla (0,09 EUR), niin se tarkoittaa noin -16 miljoonan euron kassasta maksua. Jos yhtiö pystyy kääntämään vapaan rahavirran noin 45 – 55 miljoonan euron tuntumaan, niin silloin osinkojen jälkeen vuotuisiin lainalyhennyksiin jäisi noin 30 – 40 miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on noin 150 miljoonaa euroa, joten siinä mielessä yhtiön velkojenhoitokyky on hyvällä tasolla. Se voisi tarkoittaa myös sitä, että osinko voisi lähteä taas nousuun, jos ja kun IT-järjestelmien haasteet on saatu taklattua.

Kuten todettua, niin kesän 2019 tulosvaroitus ja YT-kierros ei kuitenkaan tuo välitöntä helpotusta rahavirtoihin, joten sijoittajan ”paremman tulevaisuuden” odotusaika voi muodostua pitkäksikin.

Osinko

Rahavirtojen tavoin Oriolan osinkokehitys on ollut poukkoilevaa. Yhtiö maksoi nollaosingon keväällä 2014 ja 2015, minkä lisäksi osinko laski 0,09 euroon keväällä 2018 edellisvuoden 0,14 eurosta.

oriola-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Oriola: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 (e) 0,09 3/2019 0,09 3/2018 0,09
YHTEENSÄ 0,09 0,09 0,09
+0,0% +0,0% -35,7%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon pysyvän 0,09 eurossa. Tämä olisi yli 100 prosenttia tuloksesta, joten selvästi yli yhtiön osinkopolitiikan (osinko on noin 50 % tuloksesta). Toisaalta rahavirtoihin sekä käteistilanteeseen suhteutettuna yhtiöllä olisi mahdollisuus pitää nykyistä edellisvuosien tasolla.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Oriola: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.9.2019) 2,13 1,98 2,80 4,31 4,32 3,27 2,55 2,23
Lkm (000) 181 486 181 464 181 412 181 389 177 502 151 130 151 157 151 248
Markkina-arvo (Mrd) 0,39 0,36 0,51 0,78 0,77 0,49 0,39 0,34
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Consumer 740,0 751,9 762,0
Pharma 900,0 750,0 713,2
Retail 445,0 429,8 402,3
Muut -415,0 -379,4 -349,7
YHTEENSÄ 1 670,0 1 552,3 1 527,8
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Consumer 12,0 17,7 25,2
Pharma 14,0 21,2 14,0
Retail -1,0 1,3 5,7
Muut -4,0 -18,1 -7,0
YHTEENSÄ 21,0 22,1 37,9
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Consumer 1,6% 2,4% 3,3%
Pharma 1,6% 2,8% 2,0%
Retail -0,2% 0,3% 1,4%
YHTEENSÄ 1,3% 1,4% 2,5%
TULOSLASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 400,0 845,6 1 670,0 1 552 1 528 1 642 1 626 1 612 1 620 2 474
Liiketulos 5,5 11,8 21,1 22,0 37,8 58,8 62,6 65,0 29,3 26,8
Nettotulos 3,5 7,1 12,7 12,7 26,3 42,8 44,6 -212,3 5,8 17,2
Marginaali 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 1,7% 2,6% 2,7% -13,2% 0,4% 0,7%
EPS 0,02 0,04 0,07 0,07 0,14 0,24 0,25 -1,40 0,04 0,11
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 48 66 17 61 122 92 137 88
Liikearvo 268 274 283 287 257 251 379 277
Muut varat 718 588 623 578 569 532 984 954
Varat yhteensä 1 034 928 922 925 947 874 1 500 1 319
Oma pääoma 164 182 198 205 195 74 278 315
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 196 129 127 133 129 234 319 95
Muut vastuut 674 617 597 587 624 567 903 909
Pääomat yhteensä 1 034 928 922 925 947 874 1 500 1 319
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 56 103 24 40 86 -11 30 46
Investoinnit: Capex -17 -21 -40 -36 -11 -29 -27 -23
Vapaa rahavirta (FCF) 39 82 -17 4 74 -40 2 23
Investoinnit: Muut 0 -21 3 -45 -9 69 -70 -12
Investointien jälkeen 39 61 -14 -41 66 30 -68 11
Rahoitus: Voitonjako -16 -16 -26 -24 74 0 -14 -12
Rahoitus: Muut -40 4 -4 3 -109 -80 133 -65
Rahavarojen muutos -18 49 -44 -61 30 -51 50 -66
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00 0,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00 0,05
Osinkotuotto 4,2% 4,5% 3,2% 3,2% 3,0% 0,0% 0,0% 2,2%
Osinko/nettotulos 128,8% 128,6% 62,1% 59,3% 51,7% 0,0% 0,0% 44,0%
Osinko/FCF 42,4% 19,9% -99,0% 590,6% 31,1% 0,0% 0,0% 32,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v)
PE (3v) 22,4 13,2 13,4 10,6
PE 30,5 28,3 19,3 18,3 17,2 66,5 19,6
EV (mEUR) 535 423 618 854 774 636 567 344
EV/EBIT 25,3 19,2 16,4 14,5 12,4 9,8 19,3 12,8
Oma pääoma/osake 0,91 1,00 1,09 1,13 1,10 0,49 1,84 2,08
P/B 2,35 1,98 2,57 3,81 3,94 6,68 1,39 1,07
ROE 7,3% 6,7% 13,1% 21,4% 33,2% -120,6% 2,0% 5,6%
ROI 6,3% 6,9% 11,4% 17,8% 19,9% 14,4% 5,8% 6,1%
Omavaraisuusaste 15,9% 19,6% 21,4% 22,2% 20,6% 8,5% 18,5% 23,9%
Gearing 90,1% 35,0% 55,8% 35,2% 3,4% 191,9% 65,3% 2,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 2,01 2,35 1,98 2,83 3,06 2,46 2,80 3,40 3,66 3,97
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,14
Osinkotuotto 5,0% 3,8% 4,5% 3,2% 2,9% 3,7% 3,2% 2,6% 2,5% 3,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,06 0,06 0,07 0,13 0,10 0,12 0,14 0,19 0,22 0,22
PE 33,8 38,8 28,5 22,3 29,5 20,5 19,3 17,5 16,8 17,6
EV (mEUR) 515 626 423 619 655 531 618 737 748 821
EV/EBIT 25,4 30,8 19,2 18,2 23,3 16,1 16,1 15,2 13,7 14,7
Oma pääoma/osake 0,88 0,87 1,00 1,05 0,96 0,95 1,09 1,11 1,07 1,04
P/B 2,30 2,71 1,98 2,70 3,19 2,59 2,57 3,06 3,42 3,82
ROE 6,5% 6,7% 6,6% 11,8% 10,2% 12,1% 13,1% 17,9% 20,8% 22,1%
ROI 6,1% 6,0% 6,9% 10,2% 9,4% 10,8% 11,6% 14,3% 17,0% 17,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset