Oriola sijoituskohteena

Päivitetty 31.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. 

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Oriola Oyj toimii lääketukkukaupan alalla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yhtiöllä on noin 40 – 45 prosentin markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa. Lisäksi Oriolalla on Ruotsissa yli 300 apteekkia… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e ORIOLA Ennuste
Osake (31.3.2020) 1,71 Osinko 12 kk 0,10
Markkina-arvo (Mrd) 0,31 Osinkotuotto 5,8%
Liikevaihto (M) 1 780 +3,4% Osinko/EPS 109% 4v ka
Nettotulos (M) 16,5 +106,7% Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 0,09 Omav.aste 15%
P/E 18,8 Gearing 81%
EV/EBIT 17,0 ROE 10,5%
P/B 1,97 ROI 7,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

ORIOLA31.3.2020 | 1,71 EUR
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Oriolan Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti muutaman vuoden takaiset nollaosingot, taseen heikko kunto sekä tuloskehityksen takkuaminen. Lisäksi osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna näkyy pisteissä.

Oriolan liikevaihto on pysynyt noin 1,5 – 1,7 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Mistä siis yhtiölle kasvua? Samalla yhtiön tuloskunto on kärsinyt erilaisista IT-järjestelmäuudistusten tuomista lisäkuluista sekä vakavista jakeluhäiriöistä, jollainen nähtiin Suomessa vuonna 2017. Ruotsin jakelukeskuksen laajennus ja automatisointi piti ottaa käyttöön Q1/2019, mutta tämä on viivästynyt tuoden lisäkuluja vuodelle 2019.

Yhtiön velkaisuus on omavaraisuusasteen (15 %) perusteella heikko, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on vielä hyvällä tasolla noin 80 prosentissa. Gearingin kehityssuunta on menossa kohti heikkoa tasoa, joten sijoittajan tulee pitää silmällä Oriolan velkaantumisen tilannetta.

Heikko tuloskunto on pitänyt pääomien tuottoastetta myöskin alhaisena. ROE ja ROI ovat laskeneet noin 5 – 10 prosenttiin muutaman vuoden takaisista 10 – 20 prosentin tasoiltaan.

Kasvavaa osinkovirtaa etsivä osinkosijoittaja ei pidä Oriolan heikosta ja poukkoilevasta osinkokehityksestä. Vuosina 2014 ja 2015 yhtiö ei jakanut osinkoa lainkaan ja kun osinkoa alettiin taas maksamaan, niin vuonna 2018 maksettava osinko laski edellisvuodesta. Kevään 2020 osinko jäi odotetusti 0,09 euroon (2019: 0,09 EUR).

Kokonaisuutena sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että onko heikko tuloskunto kulminoitunut epäonnisiin IT-järjestelmäuudistuksiin, jotka saadaan aikanaan ratkaistua. Tämä voisi tällöin palauttaa yhtiön tuloksentekokyvyn takaisin 50 miljoonan euron hujakoilla ja tämän ylikin.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen kesäkuussa ja joulukuussa 2019. Pahimmassa tapauksessa tämä ei riitä, vaan tuloskehitys voi lähitulevaisuudessa olla nihkeää. Tämä tietenkin näkyisi osakkeen hinnassa, joten tämä on hyvä pitää mielessä Oriolaan sijoittaessa.

Tilikausi 2019

Oriolan vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 446,7 394,7 13,2% 1 721,3 1 552,2 10,9%
Liiketulos (ebit) 0,8 -8,2 15,3 19,5 -21,5%
Nettotulos (omistajille) -0,2 -8,6 8,0 10,8 -25,9%
EPS (EUR) 0,00 -0,05 0,04 0,06

Oriolan vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mitä tuki lääkkeiden myynnin kasvu, annosjakeluliiketoiminnan kasvava asiakasmäärä sekä muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa. Yhtiö on tehnyt jatkosopimuksen Suomessa Orionin sekä tehnyt uuden jakelusopimuksen Ruotsissa MSD:n kanssa.

Lääkemarkkinat kasvoivat Ruotsissa ja Suomessa, minkä lisäksi Oriola pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan molemmissa toimintamaissa.

Raportoitu liiketulos laski sen sijaan reippaasti (-22 %). Tähän vaikutti kaksi merkittävää erää:

  • -4,1 M EUR:n uudelleenjärjestelykulut yt-neuvottelujen päätyttyä
  • +9,0 M EUR:n IT-toimittajan maksama kulukorvaus vuonna 2018

Näiden lisäksi yhtiö teki aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksia ja oikaisi samalla vertailukauden lukemia.

Yhtiön julkaisema oikaistu liiketulos laski myöskin reippaasti eli 20,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 34,4 miljoonasta eurosta.

Reseptilääkkeiden myynnin kasvu tuki liikevaihtoa, mutta sen vaikutus kannattavuuteen on laskeva alhaisempien katteiden johdosta. Tulosta painoi erityisesti kiristyvä kilpailu sekä verkkokaupan kehityskulut. Ruotsin uuden jakelukeskuksen hitaampi käyttöönotto on pitänyt Ruotsin kustannustasoa korkealla.

Oriolalla on käynnissä tehokkuusohjelma (20by20 Excellence) ja sen tavoitteena on 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Näkymät 2020

Oriola arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvaa vuoden 2019 tasosta (2019: 20,5 M EUR). Arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Yhtiön pääpaino vuonna 2020 on toimintojen tehostamisessa ja tuloksen parantamisessa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 450,0 397,2 13,3% 1 780 1 721 3,4%
Liiketulos (ebit) 5,5 3,7 48,6% 25,7 15,3 68,0%
Nettotulos (omistajille) 3,5 1,7 105,9% 16,5 8,0 106,7%
EPS (EUR) 0,02 0,01 0,09 0,04
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,10 0,09

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Oriola: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Oriolan liikevaihto on pysytellyt 1,5 – 1,7 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös tuloskehitys on ollut nihkeää ja tulosmarginaali on pysytellyt noin 0 – 2 prosentissa pitkään. Vuoden 2014 iso tulostappio liittyy Venäjän liiketoimintojen myyntiin ja siitä kirjattuihin kertaluontoisiin alaskirjauksiin yms.

Mistä siis yhtiölle kasvua?

oriola-tuloslaskelma-q42019c

Viime vuosien IT-järjestelmien ja jakelun takkuaminen näkyy heikkoina vuosien 2017 – 2019 tuloslukuina.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 1 750 – 1 800 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 13 – 19 miljoonan euron nettotulokseen. Arvioin yhtiön saavan IT-toimintojen ja jakelun haasteet korjattua ja pääsevän keskittymään paremmin itse liiketoiminnan kehittämiseen.

oriola-roeroi-q42019c

Heikko tuloskunto on pitänyt pääomien tuottoastetta myöskin alhaisena. ROE ja ROI ovat laskeneet noin 7 prosenttiin muutaman vuoden takaisista 10 – 20 prosentin tasoiltaan.

Tase

Vuoden 2014 Venäjän liiketoimintojen myynnin yhteydessä liikearvo putosi selvästi ja on nyt noin 271 miljoonaa euroa. Tämä on kuitenkin edelleen varsin korkea tasoa, sillä liikearvoa on noin 25 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi nykytason tuloksen selvästi tappiolliseksi.

oriola-liikearvo-q42019c

IFRS 16-standardi nosti velan määrää noin 130 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 190 miljoonan euron tasolle. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikentymisenä niin, että omavaraisuusaste on nyt noin 15 – 20 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 75 prosentissa.

oriola-velkaisuus-q42019c

Yhtiön velkaisuus on näillä mittareilla vielä kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta sijoittajan on hyvä seurata sitä, miten velkaisuus kehittyy jatkossa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on varsin poukkoilevaa, missä vuoden 2017 rahavirtoja painoi yhtiön Suomen jakeluliiketoiminnan häiriöt. Varastoon kertynyttä ruuhkaa päästiin purkamaan vasta vuoden 2018 puolella, mikä nosti vastaavasti sen vuoden rahavirtoja.

oriola-rahavirta-q42019c

Ylläpito- eli capex-investoinneissa IT-järjestelmän haasteet näkyivät kulutason nousuna noin 40 miljoonaan euroon vuosina 2016 ja 2017. Yhtiö on uudistamassa ja laajentamassa Ruotsin jakelujärjestelmiään, jonka valmistumisajankohta on ylittynyt aiemmin kerrotusta Q1/2019. Tämä voi pahimmillaan nostaa jälleen capex-kuluja lähivuosina.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 investoinnit olisivat noin 35 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirran poukkoilun sekä nousseiden capex-kulujen johdosta vapaa rahavirta on myöskin kehittynyt heikosti. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Vuonna 2020 maksettava osinko tarkoittaa noin 16 miljoonan euron kassasta maksua. Jos yhtiö pystyy kääntämään vapaan rahavirran noin 35 miljoonan euron tuntumaan, niin silloin osinkojen jälkeen vuotuisiin lainalyhennyksiin jäisi noin 20 miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on noin 120 miljoonaa euroa, joten siinä mielessä yhtiön velkojenhoitokyky on hyvällä tasolla. Se voisi tarkoittaa myös sitä, että osinko voisi lähteä taas nousuun, jos ja kun IT-järjestelmien haasteet on saatu taklattua.

Vaarana on, että sijoittajan ”paremman tulevaisuuden” odotusaika voi muodostua pitkäksikin.

Osinko

Rahavirtojen tavoin Oriolan osinkokehitys on ollut poukkoilevaa. Yhtiö maksoi nollaosingon keväällä 2014 ja 2015, minkä lisäksi osinko laski 0,09 euroon keväällä 2018 edellisvuoden 0,14 eurosta.

oriola-osinko-q42019c

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Oriola: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2021 0,10 3/2020 0,09 3/2019 0,09
YHTEENSÄ 0,10 0,09 0,09
+11,1% +0,0% +0,0%

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon nousevan 0,10 euroon. Tämä olisi yli 100 prosenttia tuloksesta, joten selvästi yli yhtiön osinkopolitiikan (osinko on noin 50 % tuloksesta). Toisaalta rahavirtoihin sekä käteistilanteeseen suhteutettuna yhtiöllä olisi mahdollisuus pitää yllä hyvää osinkoa. Mikäli koronaviruspandemiasta tulee pitkäaikaisempi riesa, niin silloin osinkoa todennäköisesti leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Oriola: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (31.3.2020) 1,71 2,03 1,98 2,80 4,31 4,32 3,27 2,55
Lkm (000) 181 486 181 486 181 464 181 412 181 389 177 502 151 130 151 157
Markkina-arvo (Mrd) 0,31 0,37 0,36 0,51 0,78 0,77 0,49 0,39
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 762,5 750,1 751,9 762,0
Pharma 975,0 918,1 750,0 713,2
Retail 465,0 455,5 429,8 402,3
Muut -422,5 -402,4 -379,4 -349,7
YHTEENSÄ 1 780,0 1 721,3 1 552,3 1 527,8
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 12,0 5,3 15,2 25,2
Pharma 18,5 17,1 21,1 14,0
Retail 2,0 -1,4 1,3 5,7
Muut -6,5 -5,7 -18,1 -7,0
YHTEENSÄ 26,0 15,3 19,5 37,9
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 1,6% 0,7% 2,0% 3,3%
Pharma 1,9% 1,9% 2,8% 2,0%
Retail 0,4% -0,3% 0,3% 1,4%
YHTEENSÄ 1,5% 0,9% 1,3% 2,5%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 450,0 0,0 1 780 1 721 1 552 1 528 1 642 1 626 1 612 1 620
Liiketulos 5,5 0,0 25,7 15,3 19,5 37,8 58,8 62,6 65,0 29,3
Nettotulos 3,5 0,0 16,5 8,0 10,7 26,3 42,8 44,6 -212,3 5,8
Marginaali 0,8% #DIV/0! 0,9% 0,5% 0,7% 1,7% 2,6% 2,7% -13,2% 0,4%
EPS 0,02 0,00 0,09 0,04 0,06 0,14 0,24 0,25 -1,40 0,04
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 52 71 66 17 61 122 92 137
Liikearvo 271 271 274 283 287 257 251 379
Muut varat 719 689 584 623 578 569 532 984
Varat yhteensä 1 042 1 031 924 922 925 947 874 1 500
Oma pääoma 157 157 178 198 205 195 74 278
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 180 190 129 127 133 129 234 319
Muut vastuut 705 683 617 597 587 624 567 903
Pääomat yhteensä 1 042 1 031 924 922 925 947 874 1 500
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 62 84 103 24 40 86 -11 30
Investoinnit: Capex -34 -22 -21 -40 -36 -11 -29 -27
Vapaa rahavirta (FCF) 28 63 82 -17 4 74 -40 2
Investoinnit: Muut 1 0 -21 3 -45 -9 69 -70
Investointien jälkeen 29 63 61 -14 -41 66 30 -68
Rahoitus: Voitonjako -16 -16 -16 -26 -24 74 0 -14
Rahoitus: Muut -31 -41 4 -4 3 -109 -80 133
Rahavarojen muutos -18 5 49 -44 -61 30 -51 50
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00
Osinkotuotto 5,8% 4,4% 4,5% 3,2% 3,2% 3,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 109,8% 204,2% 152,6% 62,1% 59,3% 51,7% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 64,2% 26,1% 19,9% -99,0% 590,6% 31,1% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v)
PE (3v) 26,4 24,6 13,5 13,4
PE 18,8 46,1 33,6 19,3 18,3 17,2 66,5
EV (mEUR) 438 488 423 618 854 774 636 567
EV/EBIT 17,0 31,9 21,7 16,4 14,5 12,4 9,8 19,3
Oma pääoma/osake 0,87 0,87 0,98 1,09 1,13 1,10 0,49 1,84
P/B 1,97 2,34 2,02 2,57 3,81 3,94 6,68 1,39
ROE 10,5% 4,8% 5,7% 13,1% 21,4% 33,2% -120,6% 2,0%
ROI 7,5% 4,7% 6,2% 11,4% 17,8% 19,9% 14,4% 5,8%
Omavaraisuusaste 15,1% 15,3% 19,2% 21,4% 22,2% 20,6% 8,5% 18,5%
Gearing 81,0% 76,1% 35,8% 55,8% 35,2% 3,4% 191,9% 65,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 2,35 2,09 2,01 2,35 1,98 2,83 3,06 2,46 2,80 3,40
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Osinkotuotto 3,8% 4,3% 4,5% 3,8% 4,5% 3,2% 2,9% 3,7% 3,2% 2,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,05 0,01 0,06 0,06 0,07 0,13 0,10 0,12 0,14 0,19
PE 44,9 344,8 34,1 39,1 28,7 22,3 29,5 20,5 19,3 17,5
EV (mEUR) 546 513 515 626 423 619 655 531 618 737
EV/EBIT 31,9 63,3 25,6 31,1 19,4 18,2 23,3 16,1 16,1 15,2
Oma pääoma/osake 0,87 0,87 0,88 0,87 1,00 1,05 0,96 0,95 1,09 1,11
P/B 2,71 2,39 2,30 2,71 1,98 2,70 3,19 2,59 2,57 3,06
ROE 5,6% 0,6% 6,4% 6,6% 6,6% 11,8% 10,2% 12,1% 13,1% 17,9%
ROI 5,2% 2,4% 6,1% 5,9% 6,9% 10,2% 9,4% 10,8% 11,6% 14,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus