Orion: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdosta on oikaistu Diagnostican vaikutus.

orion-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan eli, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR ilman Diagnosticaa). Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa).

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Diagnostican myynnin jälkeen Orionilla on vain Lääkeliiketoiminta-segmentti. Orion kuitenkin julkaisee liikevaihtotietoja tämän segmentin sisältä, joiden pohjalta liikevaihtoennuste on tehty.

Lääkeliiketoiminta-segmentin sisäiset liikevaihdot on esitettynä vuodesta 2014 alkaen Orion: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Alkuperälääkkeet 347,5 86,7 72,4 95,6 92,8 351,4 90,3 75,2 87,5 98,4
Muutos (%) -1,1% -4,0% -3,7% 9,3% -5,7% 0,3% 10,5% -9,8% -10,1% 11,8%
Erityistuotteet 465,0 118,4 114,7 114,3 117,6 519,0 132,3 132,2 132,7 121,8
Muutos (%) -10,4% -10,5% -13,2% -13,9% -3,4% 2,2% -2,6% 5,0% 7,7% -0,8%
Eläinlääkkeet 80,0 22,1 19,2 18,7 20,0 75,9 20,2 14,8 21,8 19,1
Muutos (%) 5,4% 9,4% 29,7% -14,2% 4,7% -1,8% -14,8% -3,9% 9,0% 4,9%
Fermion 50,0 12,6 11,6 13,5 12,3 51,0 10,6 12,4 12,5 15,5
Muutos (%) -2,0% 18,9% -6,5% 8,0% -20,6% 7,1% -27,4% -2,4% 28,9% 46,2%
Sopimusvalmistus ja muut 22,5 10,4 3,8 3,9 4,4 36,2 12,5 6,9 6,1 10,7
Muutos (%) -37,8% -16,8% -44,9% -36,1% -58,9% -6,0% 11,6% -16,9% -34,4% 10,3%
YHTEENSÄ 965,0 250,2 221,7 246,0 247,1 1 033,5 265,9 241,5 260,6 265,5
Muutos (%) -6,6% -5,9% -8,2% -5,6% -6,9% 1,2% -0,4% -1,7% 0,4% 6,5%

Taulukko ei sisällä Diagnostica-liiketoiminnan liikevaihtoa, sillä ajatus on katsoa sitä, miten nykyinen liiketoiminta kehittyy.

Alkuperälääkkeiden Q1Q3/2018 myynti pysyi edellisvuoden tasolla, missä kvartaalien väliset erot olivat isoja (Q1: -5,7 %, Q2: +9,3 % ja Q3: -3,7 %).

Myyntiin vaikuttaa negatiivisesti Parkinson-lääkkeiden patenttien päättyminen. Sen kvartaalimyynti on laskenut viimeisen 4 vuoden aikana Q2/2013 noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 25 miljoonaan euroon.

Vastaavasti Easyhaler-tuoteperheen sekä Dexdorin myyntien kehitys on ollut hyvää ja siten kompensoineet Parkinson-lääkkeiden myynnin laskua. Easyhalerin myynti on noussut noin 7,5 miljoonasta nykyiseen noin 20 – 22 miljoonaan euroon. Vastaavasti Dexdorin myynti on noussut noin 6 miljoonasta nykyiseen noin 17 miljoonaan euroon. Tämän kehitys on kuitenkin ollut hieman hidastumaan päin kasvaneen geneerisen kilpailun vuoksi.

Tein Q4-ennusteen 85 – 87 miljoonan euron luvulla, mikä on selvästi alhaisemmalla tasolla kuin alkuvuoden 93 – 96 miljoonan euron kvartaalimyynti. Ennusteen haasteena on se, että kvartaalikohtaisissa luvuissa voi olla isoja (n. 15 – 20 %) eroja. Näillä luvuilla alkuperälääkkeiden myynti olisi noin 345 – 350 miljoonaa euroa eli noin -1 prosenttia viimevuotista heikompi.

Erityistuotteiden myynti laski Q1-Q3/2018 noin -10,4 prosenttia. Tähän vaikutti mm. kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus). Orion arvioi, että vuonna 2018 tämän vaikutus myyntiin olisi noin -15 miljoonaa euroa. Arvioin Q4:n jatkavan noin 10 prosentin myynnin laskua, joten koko vuoden ennusteeksi tuli 465 miljoonaa euroa. Tämä olisi -55 miljoonaa euroa vuoden 2017 liikevaihtoa alhaisempi, joten se vastaisi hyvin yhtiön arvioimaa kilpailutilanteen kiristymistä.

Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen kohdalla tein ennusteet suurin piirtein Q1-Q3:n lukemien perusteella.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 950 – 1 000 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin -6,6 prosentin myynnin laskua. Tämä on varsin paljon alle yhtiön oman ennusteen ”liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR)”.  Eroa voi selittää mm. yhtiön mahdollisesti tilitettävät etappimaksut, joita ennusteissani ei ole huomioitu.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen olen tehnyt konsernikohtaisista luvuista. Lisäksi vuosien 2017 ja 2016 liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön tulokset ja ne on siirretty seuraavan kappaleen taulukkoon kohtaan ”Muut kulut/tuotot”. Näin liiketuloksen kohdalla taulukko esittää nykyisen Orionin tilannetta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Koska liikevaihdosta ja liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön luvut pois, niin myös liiketulosmarginaali vastaa nykyisen Orionin tuloksentekokykyä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 250,0 65,9 44,6 69,7 69,8 284,1 70,4 55,0 70,5 88,2
Muutos (%) -12,0% -6,4% -18,9% -1,1% -20,9% -7,2% 23,5% -38,8% -13,7% 13,5%
Marginaali 25,9% 26,3% 20,1% 28,3% 28,2% 27,5% 26,5% 22,8% 27,1% 33,2%
Rahoituskulut (netto) -5,0 -1,6 -1,1 -1,1 -1,2 -6,5 -1,5 -1,0 -1,1 -2,9
Muut kulut/tuotot 135,0 1,5 130,1 3,4 8,9 2,7 1,4 1,3 3,5
Tulos ennen veroja 380,0 65,8 43,5 198,7 72,0 286,5 71,6 55,4 70,7 88,8
Verot -50,0 -12,7 -9,3 -13,1 -14,9 -60,6 -16,5 -11,3 -14,2 -18,6
Nettotulos 330,0 53,1 34,2 185,6 57,1 225,9 55,1 44,1 56,5 70,2

Q1:n ja Q3:n liiketulokset laskivat peräti -21 prosenttia. Sen sijaan Q2:n liiketulos oli vain -1 prosenttia vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Tein liiketulosarvion ajatuksesta, että Q4:n tuloskunto olisi noin 65 miljoonaa euroa.

Tulosta on laskenut valuuttakurssien vastatuuli sekä alhaisemmat etappimaksut ja rojaltit. Lisäksi Suomen ns. hintaputken kapeneminen pitää hintakilpailua kireänä, mikä on painanut kannattavuutta.

Sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 250 miljoonaa euroa eli laskua tulisi noin -12 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali laskisi 25,9 prosenttiin (2017: 27,5 %).

Orionin oma ennuste oli, että ”liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa)” eli ennusteeni on linjassa tämän kanssa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

Kuten edellisessä kappaleessa totesin, niin Diagnostica-yksikön liiketulokset on siirretty ”Muut kulut/tuotot” -erään. Yksikön myynnistä saadut +128 miljoonan euron myyntivoitot kirjattiin tähän erään Q2/2018 kohdalle.

Rahoituskulut (netto) ovat olleet -4 …-6,5 miljoonaa euroa parina viime vuotena, joten tein tilikauden 2018 ennusteen -5 miljoonan euron lukemaan.

Veroja laskiessa olen käyttänyt noin 20 – 22 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2018 (jatkuvien toimintojen) nettotulosennusteeksi 195 – 205 miljoonaa euroa. Laskua siis noin -15 miljoonaa euroa.

Diagnostica-yksikön myyntivoitto oli 128 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden nettotulosennuste olisi noin 325 – 335 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • Geneerinen kilpailu on laajentumassa ja kiristymässä useissa Orionin keskeisissä tuotteissa. Esimerkiksi Dexorin paras myynnin kehitys näyttäisi olevan taittumassa geneerisen kilpailun vuoksi. Miten tuotteen myynti kehittyy jatkossa?
  • Easyhaler-tuoteperhe on toisaalta korjannut muiden tuotteiden myynnin laskua. Mitä uusia tuotteita Orionilla on tulossa tähän tuoteperheeseen lähivuosien aikana?
  • Suomen ns. hintaputken kavennus muutamina viime vuosina on näkynyt Orionin kohdalla hintakilpailun lisääntymisenä. Miten hintaputki kehittyy jatkossa ja lisääntyykö hintakilpailu entisestään?
  • Monilla yhtiöillä kustannustaso on alkanut nousemaan. Millainen on Orionin hinnoitteluvoima eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihin ilman, että myynti taikka markkinaosuudet laskisivat merkittävästi?
  • Eturauhassyövän kehitys tuotti tuloksia ja myyntilupahakemuksien tekeminen on aloitettu. Yhtiö on saamassa Bayerilta etappimaksuja 45 (USA), 20 (EU) ja 5 (Japani) miljoonaa euroa kunkin alueen lääkemyynneistä. Millaisella aikataululla nämä etappimaksut realisoituisivat?
  • Millaisia muita tuotteita yhtiöllä on tuotekehitysputkessa, millaisella todennäköisyydellä nämä ovat kaupallisesti merkittäviä? Ja kuinka nopeasti näiden tuotteistus aikanaan tapahtuu?

Tein Orionin liikevaihtoennusteet hienoiseen noin parin prosentin nousevaan kehitykseen, missä hintakilpailu sekä geneeristen tuotteiden paine pitänee liikevaihdon kehitystä paikoillaan. Toisaalta valuuttakurssien vastatuuli kääntynee jossain vaiheessa toiseen suuntaan.

Orionin liiketulosmarginaali (Diagnostica oikaistuna) on ollut noin 27,5 – 30,0 prosentissa viime vuosien aikana. Tein vuoden 2019 ennusteen 28,2 prosentin marginaalilla, mikä olisi hieman vuoden 2018 ennustettua tasoa parempi. Vuodelle 2020 arvioin marginaalin laskevan hieman, minkä johdosta euromääräinen liiketulos nousisi vain hieman. Mahdolliset tilitettävät etappimaksut muuttavat lukuja, mutta niiden ajankohdan arviointi on haastavaa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -5 miljoonaa euroa ja veroasteena käytin 20 – 21 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 1 000,0 980,0 245,0 245,0 245,0 245,0
Muutos (%) 2,0% 1,6% -2,1% 10,5% -0,4% -0,8%
Liiketulos 280,0 276,0 69,0 69,0 69,0 69,0
Muutos (%) 1,4% 10,4% 4,7% 54,7% -1,0% -1,1%
Marginaali 28,0% 28,2% 28,2% 28,2% 28,2% 28,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 280,0 276,0 69,0 69,0 69,0 69,0
Rahoituskulut (netto) -5,0 -4,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 275,0 271,2 67,8 67,8 67,8 67,8
Verot -55,0 -55,2 -13,8 -13,8 -13,8 -13,8
Nettotulos 220,0 216,0 54,0 54,0 54,0 54,0

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset