Orion: Ennusteet

Päivitetty 25.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdosta on oikaistu Diagnostican vaikutus.

orion-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan:

 • liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018 (977 M EUR)
 • liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy mahdollinen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu. Mikäli etappimaksu viivästyy seuraavalle vuodelle, niin silloin liikevaihdon arvioiden lähtötaso vuodelle 2019 olisi noin 932 miljoonassa ja liikevoiton noin 208 miljoonassa eurossa.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Diagnostican myynnin jälkeen Orionilla on vain Lääkeliiketoiminta-segmentti. Orion kuitenkin julkaisee liikevaihtotietoja tämän segmentin sisältä, joiden pohjalta liikevaihtoennuste on tehty.

Lääkeliiketoiminta-segmentin sisäiset liikevaihdot on esitettynä vuodesta 2015 alkaen Orion: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Alkuperälääkkeet 342,5 90,6 70,0 92,5 89,4 356,8 96,0 72,4 95,6 92,8
Muutos (%) -4,0% -5,6% -3,3% -3,2% -3,7% 1,5% 6,3% -3,7% 9,3% -5,7%
Erityistuotteet 500,0 168,8 110,0 110,0 111,2 473,1 126,5 114,7 114,3 117,6
Muutos (%) 5,7% 33,4% -4,1% -3,8% -5,4% -8,8% -4,4% -13,2% -13,9% -3,4%
Eläinlääkkeet 83,0 23,3 19,5 19,5 20,7 80,5 22,6 19,2 18,7 20,0
Muutos (%) 3,1% 3,1% 1,6% 4,3% 3,5% 6,1% 11,9% 29,7% -14,2% 4,7%
Fermion 55,0 13,1 13,5 13,5 14,9 50,6 13,2 11,6 13,5 12,3
Muutos (%) 8,7% -0,8% 16,4% 0,0% 21,1% -0,8% 24,5% -6,5% 8,0% -20,6%
Sopimusvalmistus ja muut 19,5 5,7 4,5 4,5 4,8 16,2 4,1 3,8 3,9 4,4
Muutos (%) 20,4% 39,0% 18,4% 15,4% 9,1% -55,2% -67,2% -44,9% -36,1% -58,9%
YHTEENSÄ 1 000,0 301,5 217,5 240,0 241,0 977,2 262,4 221,7 246,0 247,1
Muutos (%) 2,3% 14,9% -1,9% -2,4% -2,5% -5,4% -1,3% -8,2% -5,6% -6,9%

Alkuperälääkkeiden myynti laski -3,7 prosenttia. Liikevaihdon kehitystä tuki Easyhalerin vahva myynti (+21 %). Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden patenttien päättyminen painoi lääkkeen liikevaihtoa (-25 %). Sen kvartaalimyynti on laskenut viimeisen 4 – 5 vuoden aikana noin 45 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 15 – 25 miljoonaan euroon.

Yleisesti ottaen patenttien päättyminen sekä geneerisen kilpailun lisääntyminen rasittaa alkuperälääkkeiden myynnin kehitystä.

Tein vuoden 2019 ennusteen laskevaan liikevaihtoon (-4,0 %) noin 340 – 345 miljoonaan euroon.

Erityistuotteiden myynti laski vuonna 2018 noin -8,8 prosenttia ja lasku jatkui Q1:llä (-5,4 %). Tähän vaikutti mm. kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus). Orion arvioi, että vuonna 2018 tämän vaikutus myyntiin oli noin -15 miljoonaa euroa.

Orion arvioi, että se voisi saada 45 miljoonan euron etappimaksun darolutamidin kaupallistamiseen liittyen vuoden 2019 loppupuoliskolla. Lisäsin tämän summan Q4/2019 lukuihin. Yhtiö arvioi myös, että hintaputken kavennuksen negatiivinen vaikutus olisi hieman lievempi (-8 M EUR) vuonna 2019.

Tein vuoden 2019 ennusteet noin -4 prosentin laskulukuja käyttäen sekä lisäsin 45 miljoonan erän Q4:lle.

Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen kohdalla tein loppuvuoden ennusteet suurin piirtein vuoden 2018 lukuja käyttäen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 950 – 1 050 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin +2,3 prosentin myynnin kasvua. Mutta, jos tästä oikaisee pois 45 miljoonan euron etappimaksun, niin silloin liikevaihto laskisi -2,3 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen olen tehnyt konsernikohtaisista luvuista. Lisäksi vuoden 2017 liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön tulokset ja ne on siirretty seuraavan kappaleen taulukkoon kohtaan ”Muut kulut/tuotot”. Näin liiketuloksen kohdalla taulukko esittää nykyisen Orionin tilannetta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Koska liikevaihdosta ja liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön luvut pois, niin myös liiketulosmarginaali vastaa nykyisen Orionin tuloksentekokykyä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 250,0 95,0 45,0 55,0 55,0 252,7 68,6 44,6 69,7 69,8
Muutos (%) -1,1% 38,5% 0,9% -21,1% -21,2% -11,1% -2,6% -18,9% -1,1% -20,9%
Marginaali 25,0% 31,5% 20,7% 22,9% 22,8% 25,9% 26,1% 20,1% 28,3% 28,2%
Rahoituskulut (netto) -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -4,5 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
Muut kulut/tuotot 0,0 133,1 -0,4 130,1 3,4
Tulos ennen veroja 246,0 94,0 44,0 54,0 54,0 381,3 67,1 43,5 198,7 72,0
Verot -51,0 -18,9 -9,5 -11,5 -11,1 -51,0 -13,7 -9,3 -13,1 -14,9
Nettotulos 195,0 75,1 34,5 42,5 42,9 330,3 53,4 34,2 185,6 57,1

Vuoden 2018 liiketulos laski peräti -11 prosenttia ja Q1/2019 laskuvauhti kiihtyi ja oli -21 prosenttia. Tulos laski -15 miljoonaa euroa, josta suurimpia selittäviä eriä olivat

 • myynnin ja markkinoinnin kulut nousivat -6 miljoonaa euroa. Tämä liittyi Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvistä poistoista sekä Eayshalerin myyntipanostuksiin.
 • Etappi- yms. tuottojen lasku noin -3 miljoonalla eurolla.
 • Muiden tuottojen lasku noin -3 miljoonalla eurolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liiketulos jäisi edellisvuoden tasolle. Arvio sisältää 45 miljoonan euron etappimaksun, joten ilman tätä liiketulos laskisi -15…-20 prosenttia. Lisäksi kasvuhankkeet toisivat -30 miljoonan euron kulut. Liikevoittoa rasittaa myös kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu.

Tein tilikauden 2019 ennusteet selviin laskulukemiin ja lisäsin Q4:n liiketulokseen +45 miljoonaa euroa etappimaksusta. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 250 miljoonaa euroa. Mikäli etappimaksu siirtyy seuraavalle vuodelle, niin silloin tulosennuste olisi noin 205 miljoonaa euroa (2018: 252,7 M EUR).

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

Rahoituskulut (netto) ovat olleet -4,0…-6,5 miljoonaa euroa parina viime vuotena, joten tein tilikauden 2019 ennusteen noin -4 miljoonan euron lukemaan. Veroja laskiessa käytin noin 21 – 22 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) nettotulosennusteeksi 185 – 210 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Geneerinen kilpailu on laajentumassa ja kiristymässä useissa Orionin keskeisissä tuotteissa. Esimerkiksi Dexorin paras myynnin kehitys näyttäisi olevan taittumassa geneerisen kilpailun vuoksi. Miten tuotteen myynti kehittyy jatkossa?
 • Easyhaler-tuoteperhe on toisaalta korjannut muiden tuotteiden myynnin laskua. Mitä uusia tuotteita Orionilla on tulossa tähän tuoteperheeseen lähivuosien aikana?
 • Suomen ns. hintaputken kavennus muutamina viime vuosina on näkynyt Orionin kohdalla hintakilpailun lisääntymisenä. Miten hintaputki kehittyy jatkossa ja lisääntyykö hintakilpailu entisestään?
 • Monilla yhtiöillä kustannustaso on alkanut nousemaan. Millainen on Orionin hinnoitteluvoima eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihin ilman, että myynti taikka markkinaosuudet laskisivat merkittävästi?
 • Eturauhassyövän kehitys tuotti tuloksia ja myyntilupahakemuksien tekeminen on aloitettu. Yhtiö on saamassa Bayerilta etappimaksuja 45 (USA), 20 (EU) ja 5 (Japani) miljoonaa euroa kunkin alueen lääkemyynneistä. Millaisella aikataululla nämä etappimaksut realisoituisivat?
 • Millaisia muita tuotteita yhtiöllä on tuotekehitysputkessa, millaisella todennäköisyydellä nämä ovat kaupallisesti merkittäviä? Ja kuinka nopeasti näiden tuotteistus aikanaan tapahtuu?

Tein Orionin liikevaihtoennusteen vuodelle 2020 niin, että huomioin siinä EU/Japani-markkinoilta saatavat etappimaksut (noin 20 – 30 M EUR). Tämän lisäksi tein liikevaihtoennusteet noin 2,0 – 2,5 prosentin kasvuun suodattaen pois Q4/2019 mahdollisen 45 miljoonan euron etappimaksun.

Geneerisen kilpailun lisääntyminen sekä kireä hintakilpailu pitää marginaalit paineessa vielä tulevina vuosina. Tästä syystä tein liiketulosennusteet noin 24 – 25,5 prosentin marginaaleilla, jotka jäävät vuosien 2016 – 2018 tasoista (26 – 30 %) vielä varsin kauas. Tulokset kuitenkin kasvaisivat varsin isoilla prosenteilla.

Q4/2020 liiketuloksen tein niin, että vähensin vuoden Q4/2019 ennusteesta -45 miljoonan euron etappimaksun ja lisäsin siihen 20 – 30 miljoonaa euroa EU/Japani-markkinoiden etappimaksua. Tästä syystä Q4/2020 liiketulos näyttää -30 prosentin laskua.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -5 – 6 miljoonaa euroa ja veroasteena käytin 21 – 22 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 000,0 1 010,0 280,0 240,0 245,0 245,0
Muutos (%) -1,0% 1,0% -7,1% 10,3% 2,1% 1,7%
Liiketulos 230,0 230,0 65,0 45,0 60,0 60,0
Muutos (%) 0,0% -8,0% -31,6% 0,0% 9,1% 9,1%
Marginaali 23,0% 22,8% 23,2% 18,8% 24,5% 24,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 230,0 230,0 65,0 45,0 60,0 60,0
Rahoituskulut (netto) -5,5 -5,0 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 224,5 225,0 63,7 43,7 58,8 58,8
Verot -49,5 -48,0 -13,2 -9,2 -12,8 -12,8
Nettotulos 175,0 177,0 50,5 34,5 46,0 46,0

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset