Orion: Ennusteet

Päivitetty 17.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdosta on oikaistu pois Diagnostican vaikutus.

orion-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Orionin näkymäarviot vuodelle 2020:

  • liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (1 051 M EUR)
  • liikevoitto laskee vuodesta 2019 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 35 miljoonan euron etappimaksu, jonka yhtiö saa Japanin ja EU:n myynnin alkamisesta.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Diagnostican myynnin jälkeen Orionilla on vain Lääkeliiketoiminta-segmentti. Orion kuitenkin julkaisee liikevaihtotietoja tämän segmentin sisältä, joiden pohjalta liikevaihtoennuste on tehty.

Lääkeliiketoiminta-segmentin sisäiset liikevaihdot on esitettynä vuodesta 2014 alkaen Orion: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Alkuperälääkkeiden vuoden 2019 myyntiä kohentaa saatu 45 miljoonan euron etappimaksu darolutamidin kaupallistamiseen liittyen. Jos tämän oikaisee pois, niin vuoden 2019 liikevaihto olisi ollut noin 361 miljoonaa euroa eli noin 1,2 prosenttia vuotta 2018 parempi.

Liikevaihdon kehitystä tuki Easyhalerin vahva myynti (+16 %). Patenttien päättyminen ja geneerisen kilpailun lisääntyminen on painanut Parkison-lääkkeiden sekä Dexdorin myyntiä.

Yhtiö arvioi saavansa 35 miljoonan euron etappimaksun vuonna 2020 darolumatidin myynnin alkamisesta niin Japanissa kuin myös EU:n alueella. Tämä etappimaksu olisi siis noin 10 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019.

Erityistuotteiden liikevaihdon kehitys kääntyi vuoden 2019 aikana hyvään nousuun niin, että koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Sitä ennen segmentin liikevaihto oli ollut noin 1,5 vuoden laskussa.

Orion kertoi Q4-raportissa, että ”kasvu tuli erityisesti biosimilaareista, reseptilääkkeistä Skandinaviassa sekä itsehoitotuotteista Suomessa. Tuotteiden saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden kiristynyt hintakilpailu vaikuttivat negatiivisesti tulosyksikön liikevaihtoon kaikilla markkinoilla”.

Biosimilaarien kohdalla yhtiö kertoi viimeaikaisten tarjouskierrosten olleen vaikeita, joten näiden liikevaihdon odotetaan laskevan selvästi vuonna 2020. Biosimilaarien liikevaihto on parina viime vuotena ollut noin 25 – 40 miljoonan euron tasolla, joten isokin myynnin laskun vaikutus segmentin noin 485 miljoonan euron liikevaihdossa jää pieneksi.

Suomen apteekkien viitehintajärjestelmässä olevien lääkkeiden hintojen lasku jatkui vuonna 2019 ja hinnat laskivat keskimäärin 8 prosenttia. Tällä on ollut Orionin mukaan huomattava vaikutus segmentin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen, sillä Orionilla on varsin laaja tuotevalikoima ja markkinaosuus Suomessa.

Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen vuoden 2019 liikevaihdon kehitys oli positiivista.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen olen tehnyt konsernikohtaisista luvuista. Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 liiketulos jäi vertailukauden tasolle noin 253 miljoonaan euroon. Kvartaalikohtaisesti laskua tuli noin 20 – 25 prosentin luvuilla – paitsi Q3:lla, jolloin raportoitu tulos parani 100 prosenttia. Tässä selittävänä tekijänä on saatu 45 miljoonan euron etappimaksu, sillä tämä oikaisten tulos olisi ollut vain hieman viimevuotista parempi (45,7 vs 44,6 M EUR).

Jos saadun etappimaksun oikaisee pois koko vuoden tuloksesta, niin se olisi jäänyt 208 miljoonaan euroon ja laskua olisi tullut peräti 17,7 prosenttia.

Vuoden 2020 tulosta tukee 35 miljoonan euron etappimaksut, mutta mikä on tilanne tämän jälkeen?

Yhtiön tuloskuntoa vuonna 2019 on rasittanut mm. Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvät poistot sekä Easyhalerin myyntipanostukset. Lisäksi tuotekehityskulut olivat edellisvuotta korkeammat.

Yhtiö arvioisi, että tilikauden 2020 liiketulos laskisi vuodesta 2019. Koska etappimaksut ovat noin 10 miljoonaa euroa viimevuotista pienemmät, niin jo pelkästään tämä painaa tuloskuntoa selvästi.

Nettotulosennuste

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus