Orion: Ennusteet

Päivitetty 12.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdosta on oikaistu Diagnostican vaikutus.

orion-kvartaalituloslaskelma-q22019b

Näkymät 2019

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan:

 • liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018 (977 M EUR)
 • liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu. Orion tiedotti 7.8.2019, että tuotteen myynti on alkanut USA:ssa, joten yhtiö kirjaa +45 miljoonan euron tuoton Q3/2019 lukuihinsa.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Diagnostican myynnin jälkeen Orionilla on vain Lääkeliiketoiminta-segmentti. Orion kuitenkin julkaisee liikevaihtotietoja tämän segmentin sisältä, joiden pohjalta liikevaihtoennuste on tehty.

Lääkeliiketoiminta-segmentin sisäiset liikevaihdot on esitettynä vuodesta 2015 alkaen Orion: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Alkuperälääkkeet 340,0 89,1 72,5 89,0 89,4 356,8 96,0 72,4 95,6 92,8
Muutos (%) -4,7% -7,2% 0,1% -6,9% -3,7% 1,5% 6,3% -3,7% 9,3% -5,7%
Erityistuotteet 507,5 120,5 157,5 118,3 111,2 473,1 126,5 114,7 114,3 117,6
Muutos (%) 7,3% -4,7% 37,3% 3,5% -5,4% -8,8% -4,4% -13,2% -13,9% -3,4%
Eläinlääkkeet 82,5 19,3 17,5 25,0 20,7 80,5 22,6 19,2 18,7 20,0
Muutos (%) 2,5% -14,6% -8,9% 33,7% 3,5% 6,1% 11,9% 29,7% -14,2% 4,7%
Fermion 55,0 12,6 12,5 15,0 14,9 50,6 13,2 11,6 13,5 12,3
Muutos (%) 8,7% -4,5% 7,8% 11,1% 21,1% -0,8% 24,5% -6,5% 8,0% -20,6%
Sopimusvalmistus ja muut 18,0 4,2 4,5 4,5 4,8 16,2 4,1 3,8 3,9 4,4
Muutos (%) 11,1% 2,4% 18,4% 15,4% 9,1% -55,2% -67,2% -44,9% -36,1% -58,9%
YHTEENSÄ 1 003,0 245,7 264,5 251,8 241,0 977,2 262,4 221,7 246,0 247,1
Muutos (%) 2,6% -6,4% 19,3% 2,4% -2,5% -5,4% -1,3% -8,2% -5,6% -6,9%

Alkuperälääkkeiden myynti laski -5,3 prosenttia. Liikevaihdon kehitystä tuki Easyhalerin vahva myynti (+20 %). Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden patenttien päättyminen painoi lääkkeen liikevaihtoa (-27 %). Sen kvartaalimyynti on laskenut viimeisen 4 – 5 vuoden aikana noin 45 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 15 – 25 miljoonaan euroon.

Yleisesti ottaen patenttien päättyminen sekä geneerisen kilpailun lisääntyminen rasittaa alkuperälääkkeiden myynnin kehitystä.

Tein vuoden 2019 ennusteen laskevaan liikevaihtoon (-4,7 %) noin 340 miljoonaan euroon.

Erityistuotteiden pitkään jatkunut myynnin lasku (1,5 vuotta) päättyi Q2/2019, kun myynti kasvoi +3,5 prosenttia. Kireä hintakilpailu jatkuu edelleen Suomessa (ns. hintaputken kavennus). Orion arvioi, että vuonna 2018 tämän vaikutus myyntiin oli noin -15 miljoonaa euroa, mutta jää vuonna 2019 hieman tätä lievemmäksi.

Orion kertoi, että se saa 45 miljoonan euron etappimaksun darolutamidin kaupallistamiseen liittyen. Lisäsin tämän summan Q3/2019 lukuihin. Jos tämän oikaisee pois, niin tein vuoden 2019 ennusteet noin -2 prosentin laskulukuja käyttäen.

Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen alkuvuoden 2019 liikevaihdon kehitys on ollut positiivista, mikä osittain on johtunut tilausten ajoituksista. Tein näiden kohdalla vuoden 2019 ennusteen +2 – 5 miljoonaa euroa viime vuotta korkeammilla luvuilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 975 – 1 025 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin +2,6 prosentin myynnin kasvua. Mutta, jos tästä oikaisee pois 45 miljoonan euron etappimaksun, niin silloin liikevaihto laskisi -2,0 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen olen tehnyt konsernikohtaisista luvuista. Lisäksi vuoden 2017 liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön tulokset ja ne on siirretty seuraavan kappaleen taulukkoon kohtaan ”Muut kulut/tuotot”. Näin liiketuloksen kohdalla taulukko esittää nykyisen Orionin tilannetta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Koska liikevaihdosta ja liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön luvut pois, niin myös liiketulosmarginaali vastaa nykyisen Orionin tuloksentekokykyä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 250,0 49,9 93,0 52,1 55,0 252,7 68,6 44,6 69,7 69,8
Muutos (%) -1,1% -27,3% 108,5% -25,3% -21,2% -11,1% -2,6% -18,9% -1,1% -20,9%
Marginaali 24,9% 20,3% 35,2% 20,7% 22,8% 25,9% 26,1% 20,1% 28,3% 28,2%
Rahoituskulut (netto) -3,0 -0,7 -0,5 -0,8 -1,0 -4,5 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
Muut kulut/tuotot 0,0 133,1 -0,4 130,1 3,4
Tulos ennen veroja 247,0 49,2 92,5 51,3 54,0 381,3 67,1 43,5 198,7 72,0
Verot -52,0 -10,4 -20,0 -10,5 -11,1 -51,0 -13,7 -9,3 -13,1 -14,9
Nettotulos 195,0 38,8 72,5 40,8 42,9 330,3 53,4 34,2 185,6 57,1

Vuoden 2018 liiketulos laski peräti -11 prosenttia ja H1/2019 laskuvauhti kiihtyi ja oli -23 prosenttia. Tulos laski -32 miljoonaa euroa, josta suurimpia selittäviä eriä olivat

 • bruttokatteen lasku -10 miljoonalla eurolla
 • myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut nousivat -12 miljoonaa euroa. Tämä liittyi Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvistä poistoista sekä Eayshalerin myyntipanostuksiin.
 • tuotekehityskulujen nousu -6 miljoonalla eurolla
 • Etappi- yms. tuottojen lasku noin -6 miljoonalla eurolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liiketulos jäisi edellisvuoden tasolle. Arvio sisältää 45 miljoonan euron etappimaksun, joten ilman tätä liiketulos laskisi -15…-20 prosenttia. Lisäksi kasvuhankkeet toisivat -30 miljoonan euron kulut. Liikevoittoa rasittaa myös kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu.

Tein tilikauden 2019 ennusteet selviin laskulukemiin ja lisäsin Q3:n liiketulokseen +45 miljoonaa euroa etappimaksusta. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 250 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

Rahoituskulujen (netto) arvioin laskevan viime vuosien -4,0…-6,5 miljoonasta eurosta noin -3 miljoonaan euroon yhtiön velkamäärän selvän laskun myötä. Veroja laskiessa käytin noin 21 – 22 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) nettotulosennusteeksi 190 – 205 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Geneerinen kilpailu on laajentumassa ja kiristymässä useissa Orionin keskeisissä tuotteissa. Esimerkiksi Dexorin paras myynnin kehitys näyttäisi olevan taittumassa geneerisen kilpailun vuoksi. Miten tuotteen myynti kehittyy jatkossa?
 • Easyhaler-tuoteperhe on toisaalta korjannut muiden tuotteiden myynnin laskua. Mitä uusia tuotteita Orionilla on tulossa tähän tuoteperheeseen lähivuosien aikana?
 • Suomen ns. hintaputken kavennus muutamina viime vuosina on näkynyt Orionin kohdalla hintakilpailun lisääntymisenä. Miten hintaputki kehittyy jatkossa ja lisääntyykö hintakilpailu entisestään?
 • Monilla yhtiöillä kustannustaso on alkanut nousemaan. Millainen on Orionin hinnoitteluvoima eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihin ilman, että myynti taikka markkinaosuudet laskisivat merkittävästi?
 • Eturauhassyövän kehitys tuotti tuloksia ja myyntilupahakemuksien tekeminen on aloitettu. Yhtiö on saamassa Bayerilta etappimaksuja 45 (USA), 20 (EU) ja 5 (Japani) miljoonaa euroa kunkin alueen lääkemyynneistä. Millaisella aikataululla nämä etappimaksut realisoituisivat?
 • Millaisia muita tuotteita yhtiöllä on tuotekehitysputkessa, millaisella todennäköisyydellä nämä ovat kaupallisesti merkittäviä? Ja kuinka nopeasti näiden tuotteistus aikanaan tapahtuu?

Tein Orionin liikevaihtoennusteen vuodelle 2020 niin, että huomioin siinä EU/Japani-markkinoilta saatavat etappimaksut (noin 20 – 30 M EUR). Tämän lisäksi tein liikevaihtoennusteet noin 2,0 – 2,5 prosentin kasvuun suodattaen pois Q3/2019 kirjatun 45 miljoonan euron etappimaksun.

Geneerisen kilpailun lisääntyminen sekä kireä hintakilpailu pitää marginaalit paineessa vielä tulevina vuosina. Tästä syystä tein liiketulosennusteet noin 23 prosentin marginaaleilla, jotka jäävät vuosien 2016 – 2018 tasoista (26 – 30 %) vielä varsin kauas. Tulokset kuitenkin kasvaisivat varsin isoilla prosenteilla (jos etappimaksut jätetään huomioimatta).

Q4/2020 liiketuloksen tein niin, että lisäsin siihen 20 – 30 miljoonaa euroa EU/Japani-markkinoiden etappimaksua. Tästä syystä Q4/2020 liiketulos näyttää +30 prosentin nousua. Q3/2020 näyttää noin -45 prosentin laskua Q3/2019:lle tehdyn 45 miljoonan euron etappimaksun johdosta.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -4 miljoonaa euroa ja veroasteena käytin 21 – 22 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 000,0 1 010,0 280,0 240,0 245,0 245,0
Muutos (%) -1,0% 0,7% 14,0% -9,3% -2,7% 1,7%
Liiketulos 230,0 230,0 65,0 50,0 57,5 57,5
Muutos (%) 0,0% -8,0% 30,3% -46,2% 10,4% 4,5%
Marginaali 23,0% 22,8% 23,2% 20,8% 23,5% 23,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 230,0 230,0 65,0 50,0 57,5 57,5
Rahoituskulut (netto) -4,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 226,0 226,0 64,0 49,0 56,5 56,5
Verot -46,0 -46,0 -14,0 -9,0 -11,5 -11,5
Nettotulos 180,0 180,0 50,0 40,0 45,0 45,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset