Orkla sijoituskohteena

Päivitetty 12.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orkla on yksi Norjan vanhimpia yrityksiä ja sen historia ulottuu yli 350 vuoden taakse. Yhtiö on johtava kuluttajatuotteiden valmistaja ja jakelija Pohjoismaiden ja Baltian alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ORKLA Ennuste
Osake (12.7.2019) 76,30 Osinko 12 kk 2,60
Markkina-arvo (Mrd) 76,3 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 42 850 (+4,9%) Osinko/EPS 111% 4v ka
Nettotulos (M) 3 750 (+14,6%) Osinko/FCF 125% 4v ka
EPS 3,75 Omav.aste 60%
PE 20,3 Gearing 22%
EV/EBIT 17,63 ROE 10,9%
PB 2,20 ROI 11,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

ORKLA12.7.2019 | 76,30 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, heikot pääoman tuottoluvut sekä korkea liikearvon määrä.

Orklan yritysjärjestelyt vaikeuttavat lukujen seurantaa ja toiminnan ymmärtämistä. Viimeisimmät hankinnat ovat Kotipizza, EasyFood (Tanska) sekä County Confectionery Ltd (UK), jotka alkavat vaikuttamaan vuoden 2019 lukuihin, kun kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät yms. on saatu. Yhtiö purki hieman rönsyjään myymällä alumiiniratkaisut (Sapa) Norsk Hydrolle vuonna 2017.

Osinkosijoittajaa Orklan osake ei kiinnosta, sillä osinko on kehittynyt nihkeästi (2,25 -> 2,60 NOK) viimeisten 10 vuoden aikana. Ja kevään 2019 osinko jäi 2,60 kruunuun eli edellisvuoden tasolle. Myös osingonmaksusuhde on varsin korkealla, mikä osaltaan jarruttaa osingon hyvää kehitystä.

Tilikausi 2019

Orklan Q1-Q2/2019

M NOK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 10 542 10 017 5,2% 20 718 19 728 5,0%
Liiketulos (ebit) 1 070 1 022 4,7% 1 971 1 892 4,2%
Nettotulos (omistajille) 899 828 8,6% 1 640 1 516 8,2%
EPS (NOK) 0,90 0,82 1,64 1,49

Q2:n liikevaihdon kasvua (+5,2 %) tukee hankittujen liiketoimintojen lisäksi Norjan sokeriveron peruutus ja palautus vuoden 2017 tasolle. Myynti kehittyi hyvin muualla paitsi Tanskassa, missä yhtiö luopuu heikosti kannattavista tuoteryhmistään. Norjan liiketoiminnot alkaisivat toipua heikosta viime vuodesta.

Raportoitu liiketulos kasvoi +4,7 prosenttia, mitä tuki liikevaihdon hyvä kehitys, marginaalien nousu sekä kustannussäästöohjelman tuomat kulusäästöt.

Care-segmentin haasteet jarruttivat sekä liikevaihtoa että tuloskehitystä. Haasteet liittyvät päivittäistavarakaupan jälleenmyynnin markkinamuutoksiin Norjassa sekä laihdutustuotteiden heikossa trendissä.

Hankittu Kotipizza lisäsi 5 kuukauden ajalta liikevaihtoa noin +418 miljoonaa ja tulosta +35 miljoonaa kruunua.

Nettotulos kasvoi liiketulosta nopeammin viime vuotta korkeampien yhteisyritysten (mm. Jotun) tuottojen johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 10 650 10 126 5,2% 42 850 40 837 4,9%
Liiketulos (ebit) 1 350 1 291 4,6% 4 750 4 294 10,6%
Nettotulos (omistajille) 1 100 1 012 8,7% 3 750 3 271 14,6%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (NOK) 2,60 2,60

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Orkla: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Orklan taloudelliset tavoitteet vuosille 2016 – 2018 olivat

  • Orgaaninen kasvu linjassa markkinan kanssa
  • Liikevoiton kasvu noin 6 – 9 prosenttia vuodessa
  • Osinko, jonka suuruus on vähintään 2,50 NOK

Tuloksen kehitys

Orkla on tehnyt viimeisten 10 – 15 vuoden aikana paljon yritysjärjestelyjä, jolloin tuloslaskelman luvuissa voi olla isoja eroja vuodesta toiseen riippuen siitä onko tehty isoja miljardiluokan hankintoja taikka myyntejä.

Vuosien 2015 – 2017 tuloslaskelman eriä on korjattu vastaamaan Orklan julkistamia lukuja. Näissä on huomioitu mm. Sapan myynti. Näitä aiemmat vuodet kuitenkin sisältävät Sapan vaikutuksen, joten ne eivät suoraan ole vertailukelpoisia nykyisten lukujen kanssa.

Sapaan liittyvät tuloslisät on oikaistu pois vuosien 2015 – 2017 nettotuloksista.

orkla-tuloslaskelma-q22019

Vuodesta 2011 lähtien, jolloin yritys aloitti strategiatyön ”johtavaksi kuluttajatuotteiden valmistajaksi”, Orklan liikevaihto on ollut kasvutrendissä. Samoin nettotulos on ollut kasvussa. Nettotuloksessa kertaluontoisia myyntivoittoja (tai -tappioita) näyttävä Financial Investments häiritsee ydinliiketoiminnan (4 kuluttajatuotesegmenttiä) kehityksen seuraamista nettotulostasolla.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 40,8 miljardia ja raportoitu nettotulos oli 3,3 miljardia kruunua. Tulos laski -6,6 prosenttia, jota rasitti mm. Norjan sokeriveron aiheuttamat muutokset kuluttajien käytöksessä sekä sokeriveron peruutus, joka siirsi kauppojen Q4:n tilaukset tammikuulle 2019. Lisäksi yhtiö teki joitain alaskirjauksia ja Puolan ja UK Care-liiketoiminnoissa oli haasteita.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 41 – 45 miljardia ja nettotulos noin 3,6 – 3,9 miljardia kruunua. Näillä ennusteluvuilla tulosmarginaali olisi 8,8 prosentissa eli se jäisi edelleen vuosien 2015 – 2017 noin 8,9 – 9,6 prosentin marginaaleista.

1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat 20,3x – 27,4x, joiden perusteella Orklan osake näyttää olevan varsin kalliisti hinnoiteltu. Markkinat uskovat yhtiön kasvunäkymiin ja strategiaan, joka selittäisi korkeampaa PE-lukua.

PE-lukuja laskettaessa on käytetty jatkuvien toimintojen nettotulosta, mistä on oikaistu pois mm. Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot vuosien 2015 – 2017 ajalta.

orkla-roe-roi-q22019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat nousseet yli 10 prosentin tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Hyvää on, että trendi kehittyy määrätietoisesti oikeaan suuntaan. Yhtiön yhtenä kasvun ajurina on tehokkuuden parantaminen, mikä osaltaan näkyy pääoman tuottojen käyrässäkin.

Tase

Taseessa huomio kannattaa pitää oman pääoman kehityksessä. Lisäksi, kun huomioidaan se, että yhtiö on maksanut viimeisen 5 vuoden aikana noin 19,5 miljardia kruunua osinkoa, niin oma pääoma on kehittynyt mallikkaasti. Tässä Sapan myynnistä saadut rahat (noin 13,4 miljardia kruunua) tuntuu.

orkla-liikearvo-q22019

Toinen huomionarvoinen erä on liikearvon kasvu – siinä näkyy tehdyt yrityskaupat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus pitäisi nykytasoisen tuloksen vielä voitollisena, mutta leikkaisi sitä yli 30 prosenttia.

orkla-velkaisuus-q22019

Orklan korollisten velkojen määrä laski 9,7 miljardista kruunusta nykyiseen 5,2 miljardiin kruunuun Sapan myynnin jälkeen. Vuonna 2019 käyttöön otetun IFRS 16-standardin myötä velkaisuus kuitenkin kasvoi 5,2 miljardista nykyiseen 10,5 miljardiin kruunuun.

Orklan velkaantumisen tunnusluvut ovat tästäkin huolimatta alhaisella tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 60 – 65 prosenttia (hyvä, jos yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 prosenttia (hyvä, jos alle 100 %).

Rahavirta

Orklan liiketoiminnan rahavirta on selvästi positiivista, mutta muutokset vuosien välillä ovat isoja. Kasvava trendi on löydettävissä vuodesta 2013 alkaen. Yhtiön yritysjärjestelyt muuttavat kuitenkin yhtiötä varsin paljon, joten voidaan kysyäkin, että kuinka vertailukelpoisia esimerkiksi 5 vuoden takaiset rahavirrat enää ovat?

Capex-rahavirroissa näkyy selkeä muutos vuonna 2012, josta rahavirrat ovat kasvaneet trendinomaisesti. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien – tai tässä myyntien – rahavirrat. Vuosien 2012 – 2018 välisenä aikana tämän rivin nettosumma on positiivinen +16,8 miljardia kruunua. Eli yritysjärjestelyjen puolella myynnit ovat olleet isompia kuin ostot.

orkla-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt odotuksiin nähden varsin suoraviivaisesti. Rahavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä tämä trendi näyttää hyvältä ja arvoa voisi tämän perusteella jopa arvioidakin. Jotenkin tuntuu, että kaikki muissa laskelmissa ja luvuissa on muutoksia ja turbulenssia, mutta tässä vapaa rahavirta osoittaa selkeää kasvavaa trendiä. Mikä parasta, tämä osoittaa yrityksen johdolla olevan langat hyvin käsissä.

Vaikka yritysmyynneistä on kertynyt rahaa kahmalokaupalla, niin osinko oli pitkään 2,50 kruunussa. Tämä selittyisi sillä, että osinko oli reippaasti yli 100 prosenttia suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tässäkin yrityksen johto on halunnut pitää osingon sellaisena, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tasoa.

Kun huomioidaan yhtiön käteisvarat (n. 0,95 Mrd NOK), niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 9,60 miljardia kruunua. Vapaa rahavirta on ollut karkeasti laskien noin 2 – 3 miljardia kruunua, joten tähän nähden velan määrä ei ole ongelma. Mutta, kuten edellä jo totesin, niin osingot ovat olleet suurempia kuin vapaa rahavirta, mikä tarkoittaa sitä, että velkojen lyhennyksiin ei ole jäänyt rahaa. Päin vastoin, osinkoihin on pitänyt ottaa lisää velkaa.

Osinko

Viimeiseltä 4 vuodelta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde (ilman 5 NOK:n lisäosinkoa) on noin 115 prosentissa. Vastaavasti osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut yli 100 prosenttia useana vuotena. Nämä tekijät selittävät osaltaan sen, miksi osinko on pysynyt 2,50 – 2,60 kruunussa vuodesta 2010 alkaen.

Orkla määrittelee osinkotavoitteekseen tasainen ja minimissään 2,50 kruunun osinko.

orkla-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiö maksoi Sapa:n myyntiin liittyen ylimääräisen 5,00 kruunun osingon syksyllä 2017. Tätä osinkoa ei ole huomioitu taulukon osingonmuutosprosentissa eikä sitä ole huomioitu yllä olevassa osinkokäyrässä. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Orkla: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 2,60 4/2019 2,60 4/2018 2,60
10/2017 (lisä) 5,00
YHTEENSÄ 2,60 2,60 7,60
+0,0% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin pysyvän edelleen 2,60 kruunussa. Tämä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osake 76,30 NOK).

Taulukot

HUOM! Orkla on viimeisten 10 – 15 vuoden aikana tehnyt paljon yritysjärjestelyjä, joten analyysissä esitetyt liikevaihdon ja tuloksen muutokset ovat suuria. Tuloslaskelman ja taseen erät on kerätty pääsääntöisesti joka toisen tilinpäätösvuoden tiedoista. Eli esimerkiksi tilinpäätöksestä vuodelta 2015 on poimittu sekä tilikauden 2015 että tilikauden 2014 luvut. Ja vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksestä tilikausien 2013 ja 2012 luvut. Näin luvuissa voi olla eroavaisuuksia välivuosina julkaistuihin tietoihin.

Vuosien 2015 – 2017 lukuja on oikaistu niin, että Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot on oikaistu pois.

Vuoden 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 110) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +2 110 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (12.7.2019) 76,30 68,04 87,05 78,70 70,10 51,15 47,32 48,50
Lkm (000) 999 521 999 521 1 018 931 1 018 394 1 018 394 1 017 795 1 013 312 1 011 770
Markkina-arvo (Mrd) 76,26 68,01 88,70 80,15 71,39 52,06 47,95 49,07
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Orkla Foods 16 500 16 000 16 126 15 476 13 250
Orkla Confectionery & Snacks 6 650 6 246 6 439 6 230 5 813
Orkla Care 8 000 8 075 7 479 6 740 5 534
Orkla Food Ingredients 9 950 9 562 8 703 8 161 7 598
Hydro Power 1 850 1 025 866 721 690
Financial Investments 200 200 161 581 476
Muut -300 -271 -213 -151 -163
YHTEENSÄ 42 850 40 837 39 561 37 758 33 198
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Orkla Foods 2 225 2 048 2 055 1 968 1 701
Orkla Confectionery & Snacks 1 100 1 006 1 045 937 843
Orkla Care 1 050 1 084 1 074 956 881
Orkla Food Ingredients 600 533 469 439 414
Hydro Power 275 390 316 192 154
Financial Investments 100 0 8 131 57
Muut -600 -766 -533 -707 -943
YHTEENSÄ 4 750 4 295 4 434 3 916 3 107
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 10 650 20 718 42 850 40 837 39 561 37 758 33 198 29 599 28 015 30 001
Liikevoitto 1 350 1 971 4 750 4 295 4 434 3 916 3 107 3 235 2 441 3 260
Nettotulos 1 100 1 640 3 750 3 272 3 516 3 403 3 189 1 659 690 1 583
Marginaali 10,3% 7,9% 8,8% 8,0% 8,9% 9,0% 9,6% 5,6% 2,5% 5,3%
EPS 1,10 1,64 3,75 3,27 3,45 3,34 3,13 1,63 0,68 1,56
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 3 060 1 978 4 834 1 204 721 2 615 1 805 7 201
Liikearvo 14 673 14 673 14 150 12 741 12 608 10 291 11 360 7 269
Muut varat 40 196 35 858 34 424 41 659 40 909 37 206 38 950 43 216
Tase yhteensä 57 929 52 509 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686
Oma pääoma 34 144 33 629 34 408 33 474 33 329 31 059 30 479 30 824
Vähemmistö 472 451 430 402 417 245 301 258
Korolliset velat 10 548 5 179 5 179 9 668 9 121 9 108 10 878 12 991
Muut vastuut 12 765 13 250 13 391 12 060 11 371 9 700 10 457 13 613
Tase yhteensä 57 929 52 509 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 000 4 388 6 067 4 118 3 844 3 022 2 954 3 996
Investoinnit: Capex -1 900 -2 294 -1 587 -1 367 -1 410 -1 010 -1 225 -1 292
Vapaa rahavirta (FCF) 3 100 2 094 4 480 2 751 2 434 2 012 1 729 2 704
Investoinnit: Muut -2 500 -967 11 656 -682 -140 2 921 -1 077 5 078
Investointien jälkeen 600 1 127 16 136 2 069 2 294 4 933 652 7 782
Rahoitus: Voitonjako -2 600 -4 063 -7 740 -2 676 -2 594 -2 460 -2 446 -3 194
Rahoitus: Muut 2 000 84 -4 783 1 100 -1 617 -1 696 -4 034 -2 666
Rahavarojen muutos 0 -2 852 3 613 493 -1 917 777 -5 828 1 922
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50
Osinko (lisä) 5,00
Osinko yhteensä 2,60 2,60 7,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50
Osinkotuotto 3,4% 3,8% 8,7% 3,3% 3,6% 4,9% 5,3% 5,2%
Osinko/nettotulos 69,3% 79,4% 220,2% 77,8% 79,8% 153,4% 367,1% 159,8%
Osinko/FCF 83,8% 124,1% 172,9% 96,2% 104,6% 126,5% 146,5% 93,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 27,4 27,5 46,8 63,5 62,3
PE (3v) 21,7 20,0 26,3 29,1 38,7 39,7 96,1
PE 20,3 20,8 25,2 23,6 22,4 31,4 69,5 31,0
EV/EBIT 17,6 16,6 20,1 22,6 25,7 18,1 23,4 16,8
Oma pääoma/osake 34,63 34,10 34,19 33,26 33,14 30,76 30,38 30,72
P/B 2,20 2,00 2,55 2,37 2,12 1,66 1,56 1,58
ROE 10,9% 9,5% 10,2% 10,1% 9,8% 5,3% 2,2% 4,8%
ROI 11,3% 10,8% 10,6% 9,1% 7,5% 7,9% 5,7% 6,8%
Omavaraisuusaste 59,8% 64,9% 65,2% 60,9% 62,2% 62,5% 59,1% 53,9%
Gearing 21,6% 9,4% 1,0% 25,0% 24,9% 20,7% 29,5% 18,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 75,68 66,20 68,04 68,76 71,40 84,14 87,05 81,70 84,85 76,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,9% 3,8% 3,8% 3,6% 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% 3,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,40 3,33 3,27 3,51 3,43 3,36 3,45 3,39 3,30 3,24
PE 22,3 19,9 20,8 19,6 20,8 25,1 25,2 24,1 25,7 23,7
EV/EBIT 19,5 16,6 16,6 15,8 16,7 19,3 20,1 21,9 24,4 22,0
ROE 10,5% 9,6% 9,5% 10,0% 10,6% 9,8% 10,2% 9,8% 10,1% 9,6%
ROI 10,9% 10,7% 10,8% 10,8% 11,3% 10,7% 10,6% 9,1% 8,9% 8,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset