PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 21.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO15.2.2020 | 146,99 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Hyvää on kuitenkin se, että tilikausilla 2017 – 2019 liikevaihdot sekä vero-oikaistut tulokset kääntyivät hyvään nousuun.

USA:n verouudistus näkyi myös taseessa, sillä aiemmin varsin muhkea kassa (19,5 Mrd USD) on pienentynyt 5,7 miljardiin dollariin ja samalla korollisten velkojen määrä laski 32,1 miljardiin dollariin (2017: 39,3 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen yli 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustamani osinko on 3,91 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 104 USD) antaisi noin 3,8 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

PE-luvulla mitattuna yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla kalliiksi.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 20 640 19 524 5,7% 67 161 64 661 3,9%
Liiketulos (ebit) 2 699 2 431 11,0% 10 291 10 110 1,8%
Nettotulos 1 766 6 854 -74,2% 7 314 12 515 -41,6%
EPS (USD) 1,26 4,83 5,20 8,78

Q4:n liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja kasvu jakautui tasaisesti eri segmenttien välillä. Yhtiön hintojen korotukset sekä hankittu SodaStream näkyivät liikevaihdon kasvuna.

Q4:n liiketulos (ebit) nousi reilu 10 prosenttia, missä tuloskehitystä tukee tehdyt kustannussäästötoimenpiteet, hintojen korotukset ja myyntimäärien kasvu. Kustannustaso jatkoi nopeaa nousuaan, minkä lisäksi tehdyt panostukset markkinointiin pitivät etenkin koko vuoden tulosta paineessa.

Beverages-segmentti vastaa noin 20 – 25 prosenttia koko konsernin tuloksesta. Segmentin tulos on ollut pitkässä laskutrendissä, mutta Q4:lla segmentin tulos kääntyi 5 prosentin nousuun. Tulosta tuki kuitenkin vertailukaudella tehdyt isot kustannussäästöohjelman kirjaukset, joten nyt nähty tulosnousu voi osoittautua kertaluontoiseksi iloksi.

Q4/2018 nettotulokseen sisältyi 5,1 miljardin dollarin positiiviset veroerät. Vertailukelpoinen vuoden 2018 nettotulos olisi ollut 7,46 miljardia dollaria, eli vuoden 2019 tulos olisi laskenut noin 2,0 prosenttia. Tätä selittää yhtiön kirjaama noin 200 miljoonan dollarin eläkevastuiden kulu.

Näkymät 2020

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi 4 prosenttia ja että oikaistu EPS (”core EPS”) olisi 5,88 dollaria (2019: 5,53 USD).

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat PepsiCo: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 (2017) tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 (-2 451) miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 (4 857) miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 (7 308) miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on pysytellyt paikoillaan tai laskenut hieman. Vuonna 2013 liikevaihto oli noin 66,4 miljardia dollaria, kun tilikauden 2019 liikevaihto oli 67,2 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q42019b

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos pysytteli pitkään noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painoi Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen tulos on ollut hyvässä kasvussa osittain USA:n verouudistuksen ansiosta. Samalla marginaalit ovat nousseet 11,0 – 11,5 prosenttiin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin 4 prosenttia. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

PE-luvulla mitattuna yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Toisaalta tilikausien 2017 ja 2018 ennätystulokset lupaavat hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q42019b

PepsiCo:n pääomat tuottavat erinomaisesti, sillä ROE on noin 50 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä ja USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö pystyi kotiuttamaan valtavia käteispositioitaan.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon nähden on noin 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q42019b

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 32,1 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 – 20 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen jo noin 180 prosentissa.

pep-velkaisuus-q42019b

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 5,7 miljardia dollaria, joten nettovelkaa on noin 26,3 miljardia dollaria. Nettovelka oli vuonna 2013 noin 20 miljardissa dollarissa, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antoi mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla. Näin yhtiö tekikin, sillä kassa pieneni 19,5 miljardista dollarista 5,7 dollariin. Osa tästä kului myös SodaStream-yhtiön hankintaan.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 9,5 – 10,5 miljardin dollarin tasolla varsin pitkään. Tässä näkyy myös yhtiön kasvun vaikeus. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liiketoiminnan rahavirta olisi noin 11,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 capex-investoinnit olisivat noin -5 miljardia dollaria.

pep-rahavirta-q42019b

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 54 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q42019b

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin. Vapaiden rahavirtojen kohdalla huolta aiheuttaa rahavirtojen kääntyminen laskuun ja ehkä jopa alle maksettavien osinkojen tason.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä PepsiCo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,9550 3/2019 0,9275 2/2018 0,8050
5/2020 (e) 0,9850 5/2019 0,9550 5/2018 0,9275
8/2020 (e) 0,9850 8/2019 0,9550 8/2018 0,9275
12/2020 (e) 0,9850 12/2019 0,9550 11/2018 0,9275
YHTEENSÄ 3,9100 3,7925 3,5875
+3,1% +5,7% +13,3%

Yhtiö julkaisee Q2-osingon arviolta huhti-toukokuun taitteessa ja arvioin osingon nousevan 0,985 dollariin. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on 3,91 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (104 USD) noin 3,8 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,41 miljardia eli noin 9,5 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2020 aikana yhtiö aikoo käyttää yhteensä noin 7,5 miljardia dollaria osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin. Todennäköistä on kuitenkin se, että yhtiö keskeyttää omien osakkeiden oston koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.3.2020) 103,93 136,67 110,48 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94
Lkm (000) 1 401 000 1 407 000 1 425 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 145,61 192,29 157,43 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 67 161 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415
Liikevoitto 10 291 10 110 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705
Nettotulos 7 314 7 459 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740
Marginaali 10,9% 11,5% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1%
EPS 5,20 5,23 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 738 8 993 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678
Liikearvo 15 501 14 808 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613
Muut varat 57 308 53 847 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187
Tase yhteensä 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
Oma pääoma 14 786 14 518 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409
Vähemmistö 82 84 92 104 107 110 110
Korolliset velat 32 068 32 321 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639
Muut vastuut 31 611 30 725 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320
Tase yhteensä 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 9 649 9 415 10 030 10 663 10 864 10 506 9 688
Investoinnit: Capex -4 232 -3 282 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795
Vapaa rahavirta (FCF) 5 417 6 133 7 061 7 623 8 106 7 647 6 893
Investoinnit: Muut -2 205 7 846 -1 434 -4 110 -811 -2 078 170
Investointien jälkeen 3 212 13 979 5 627 3 513 7 295 5 569 7 063
Rahoitus: Voitonjako -7 975 -6 651 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202
Rahoitus: Muut -514 -7 118 1 829 3 551 4 429 -381 1 413
Rahavarojen muutos -5 277 210 1 441 302 3 183 -2 695 3 274
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,910 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,910 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinkotuotto 3,8% 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 73,0% 68,5% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8%
Osinko/FCF 98,5% 83,4% 64,5% 56,4% 50,6% 50,6% 50,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 28,6 24,0 26,8 24,2
PE (3v) 26,1 22,4 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0
PE 26,3 21,1 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2
EV/EBIT 21,2 17,9 18,3 17,7 20,3 17,2 15,4
Oma pääoma/osake 10,57 10,25 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72
P/B 12,93 10,78 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28
ROE 49,6% 58,0% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7%
ROI 21,9% 20,8% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5%
Omavaraisuusaste 18,9% 18,8% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6%
Gearing 177,1% 159,8% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan: tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tarkkaavainen lukija huomaa, että PepsiCo:n kolme ensimmäistä kvartaalia ovat kukin 12 viikon mittaisia, joten yhtiön kvartaali päättyisi eri aikaan kuin kalenterikvartaali. Olen kuitenkin poiminut tässä kurssitiedot kalenterikvartaalien mukaisesti.

Lisäksi taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 136,67 135,60 131,13 115,64 110,48 111,80 108,87 109,15 119,92 111,43
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,910 3,880 3,850 3,940 3,883 3,825 3,768 3,710 3,588 3,465
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 2,9% 2,9% 3,4% 3,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,22 5,23 5,50 5,33 5,23 5,20 4,94 5,13 5,08 4,85
PE 26,2 25,9 23,9 21,7 21,1 21,5 22,0 21,3 23,6 23,0
EV/EBIT 21,2 21,7 21,2 18,4 17,9 17,6 17,2 17,5 18,7 18,0
ROE 49,6% 59,7% 63,8% 59,6% 58,0% 61,8% 61,5% 64,3% 65,0% 52,7%
ROI 21,9% 21,7% 20,9% 20,5% 20,8% 20,9% 20,1% 19,5% 20,9% 19,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus