Ponsse: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Arvonmääritys on tehty siitä ajatuksesta, että Ponssen vuoden 2020 liikevaihto laskee 10 – 15 prosenttia, jonka jälkeen liikevaihdon kehitys toipuu noin 4 – 8 prosentin vuosivauhdilla. Tuloskehitystä olen mallintanut niin, että marginaalit palautuisivat muutaman vuoden kuluessa noin 6 – 8 prosentin tasolle.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Ponssen viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

ponsse-kaaviokokoelma-q12020b

Ponssen osakkeen arvoksi sain 24,45 euroa (WACC: 6,8 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,78 prosenttia, mikä on johdettu 7,95 prosentin oma pääoman sekä 1,98 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 21,3 20,3
2021e 1,75 28,3 25,2
2022e 2,75 27,7 23,1
2023e 3,75 33,2 26,0
2024e 4,75 38,0 27,8
2025e 5,75 44,1 30,3
2026e 6,75 48,4 31,1
2027e 7,75 53,2 32,0
Päätearvo (e) 8,75 54,7 644,7
YHTEENSÄ (EV) 861
– korolliset velat -163
+ käteinen 114
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -120
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 692
osakkeita (000) 27 970
irronnut osinko -0,30
OSAKKEEN ARVO 24,44

Saadusta noin 861 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun toukokuussa irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 24,45 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2020: 25,05 euroa

Laskennan parametrit

Ponsse on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Ponsse: Ennusteet).

Omaa pääomaa on oikaistu Q1-raportin jälkeen irronneella osingolla.

EPS:iä on oikaistu noin 10 miljoonalla eurolla, joka luo pohjaa vuoden 2021 tulostasolle.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 9,8 -3,2 13,0
EPS 0,352 -0,114 0,466
Oikaistu EPS 0,709
Osinko 0,300 0,300 0,000
Oma pääoma 222,5
Oma pääoma/osake 7,955

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (keskimäärin EU, USA ja Venäjä), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,70 prosenttia. Lisäksi olen lisännyt tuottovaatimukseen 1,25 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon vuoksi. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (30.5.2020) 25,05   EUR
Tuottovaatimus 7,95 %   1,00%+1,00*5,70%+1,25%
Osakkeita 27 970   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 15,00 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,87 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 42,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,17 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

ponsse-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 26,38 24,75 31,00 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05
Nettotulos 44,8 43,7 52 9,8 22,8 26,2 30,2 34,7
Muutos% -2,0% -2,5% 19,0% -81,1% 131,8% 15,0% 15,0% 15,0%
EPS 1,60 1,56 1,86 0,35 0,82 0,94 1,08 1,24
P/E 16,5 15,8 16,7 71,2 30,7 26,7 23,2 20,2
Osinko 0,75 0,80 0,30 0,30 0,35 0,40 0,46 0,57
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,3%
Oma pääoma 6,33 7,16 8,30 7,95 8,42 8,94 9,53 10,21
P/B 4,17 3,46 3,74 3,15 2,97 2,80 2,63 2,45
ROE 27,4% 23,2% 24,1% 2,2% 5,0% 5,4% 5,8% 6,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (25,05 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 9,8 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 22,8 ja 26,2 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus