Ponsse: Ennusteet

Päivitetty 13.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ponsse-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Ponssen näkymäarvio vuodelle 2019 on: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR).”

”Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Ponsse: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 685,0 206,7 162,5 172,7 143,1 612,5 196,6 124,8 149,0 142,1
Muutos (%) 11,8% 5,1% 30,2% 15,9% 0,7% 6,2% 10,3% -10,6% 15,7% 9,4%
Liiketulos 71,0 23,6 17,0 17,5 12,9 61,8 22,4 9,9 12,4 17,1
Muutos (%) 14,9% 5,4% 71,7% 41,1% -24,6% -8,3% 8,7% -46,8% -10,8% 19,6%
Marginaali 10,4% 11,4% 10,5% 10,1% 9,0% 10,1% 11,4% 7,9% 8,3% 12,0%

Liikevaihtoennuste

Q1:n liikevaihto oli vain hieman viimevuotista parempi, mutta Q2:lla tilanne koheni selvästi (+16 %). Aiemmin vaivannut komponenttien saatavuusongelma on saatu suurelta osin ratkaistua, mikä helpottaa tuotannon pullonkauloja. Alkuvuoden luvuissa on hyvä huomata, että osa Q1:n laskutuksesta siirtyi Q2:n puolelle, joten hyvä Q2:n kehitys selittyy myös osittain tästä.

Tilauskanta on nyt Q2:n lopussa 361 miljoonaa euroa, mikä laski hieman Q1:n ennätyslukemista (367,9 M EUR). Joka tapauksessa tilauskanta on lähes 2-kertainen viime vuoteen nähden.

Alkuvuoden 2019 aikana huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi ja vaihtokoneiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla.

Yhtiö kertoi myös, että vaikka komponenttien saatavuustilanne on kohentunut, niin saatavuuteen sisältyy edelleen riskejä.

Hyvästä tilauskannasta sekä sisääntulevien tilausten määrästä, johtuen arvioin liikevaihdon kasvavan noin +11,8 prosenttia. Merkittävä osa kasvusta tulisi vertailukauden Q3:n notkahduksen tasaantumisesta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 660 – 690 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2019 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR)”.

Alkuvuoden liiketulos kasvoi +3,1 prosenttia eli noin +0,9 miljoonaa euroa. Komponenttipula ja sen helpottuminen näkyy Q1 ja Q2 kannattavuuden kehityksessä. Myös tähän vaikuttaa se, että osa Q1:n laskutuksesta tapahtui Q2:n puolella.

Yhtiön arvio liiketuloksesta vuodelle 2019 oli ”hieman suurempi kuin 2018”, missä pohdittavaksi jääkin Q3/2018 tuloslasku. Jos kaikki muu pysyisi ennallaan, mutta Q3:n tulos palautuisi normaalille tasolle, niin silloin tulos paranisi noin +8 – 10 miljoonaa euroa noin 70 miljoonaan euroon. Ja tämä olisi mielestäni enemmän kuin yhtiön käyttämä ”hieman suurempi”.

Tein vuoden 2019 tulosennusteen em. lähtökohdista niin, Q3:n tulos on hyvällä tasolla, mitä tukee mm. edellä liikevaihtoon vaikuttavat tekijät. Näin sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 67 – 72 miljoonaa euroa, mikä on selvästi parempi, kuin yhtiön antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 71,0 23,6 17,0 17,5 12,9 61,8 22,4 9,9 12,4 17,1
Rahoituskulut (netto) -3,5 -1,7 -1,5 -0,7 0,4 -5,4 -0,3 -1,1 -2,3 -1,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 67,5 21,9 15,5 16,8 13,3 56,3 22,1 8,7 10,1 15,4
Verot -15,5 -5,1 -3,5 -3,8 -3,1 -12,6 -3,5 -2,7 -2,7 -3,7
Nettotulos 52,0 16,8 12,0 13,0 10,2 43,7 18,6 6,0 7,4 11,7

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -3 – 4 miljoonaa euroa vuonna 2019, kun se parina viime vuotena on ollut noin -5,5…-9,6 miljoonassa eurossa. Erä sisältää myös valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusta, joten lopulliset kulut voivat juurikin asettua tälle -5…-10 miljoonan euron haarukkaan.

Veroasteena käytin 22,5 prosentin veroa, jolla tasolla verot ovat olleet viime vuosina. Tilikauden 2019 nettotulosennusteenani on 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa. Eli kasvua tulisi selvästi vuoteen 2018 nähden. Tässäkin on hyvä muistaa, että Q2/2018 ja Q3/2018 tulokset olivat heikkoja, joten jos näiden kausien tulokset palautuvat normaalille tasolle, niin silloin tulosparannus tulisi oikeastaan tämän vaikutuksesta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Ponssen hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • millaista liikevaihto- ja tuloslisää Vieremän tehdas tuon Ponssen lukuihin?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Ponssen tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?

Ponssen liikevaihto on kasvanut muutaman viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin vauhdilla. Liikevaihdon kehitystä tukee korkealla tasolla oleva tilauskanta, mutta toisaalta kauppasodan aiheuttama maailmantalouden hidastuminen pitää kysyntätilannetta paineessa. Tästä syystä tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet vain parin prosentin kasvuun.

Liiketulosmarginaali on liikkunut viime vuosien aikana noin 10,5 – 12,0 prosentin tietämissä. Edellä arvioin, että vuoden 2019 marginaali olisi noin 10,4 prosentissa ja arvioin marginaalin kasvavan tulevina vuosina komponenttipulan hellittäessä ja uuden tehtaan toiminnan hioutumisen johdosta. Marginaalit nousisivat noin 11,0 – 11,5 prosentin tasolle.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -8…-10 miljoonassa eurossa ja veroasteena käytin noin 22 – 23 prosentin veroa. Näin nettotulos olisi noin 55 – 60 miljoonassa eurossa vuosina 2020 ja 2021.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 715,0 700,0 210,0 165,0 165,0 160,0
Muutos (%) 2,1% 2,2% 1,6% 1,5% -4,5% 11,8%
Liiketulos 81,0 78,0 24,0 18,0 18,0 18,0
Muutos (%) 3,8% 9,9% 1,7% 5,9% 2,9% 39,5%
Marginaali 11,3% 11,1% 11,4% 10,9% 10,9% 11,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 81,0 78,0 24,0 18,0 18,0 18,0
Rahoituskulut (netto) -10,0 -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Tulos ennen veroja 71,0 70,0 22,0 16,0 16,0 16,0
Verot -16,0 -15,0 -4,5 -3,5 -3,5 -3,5
Nettotulos 55,0 55,0 17,5 12,5 12,5 12,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset