Raisio: Arvonmääritys

Päivitetty 6.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Raision viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Raision puuro- ja välipalamyynnin voi olettaa kehittyvän vahvasti ainakin vuoden 2020 alkupuoliskolla ihmisten hamstratessa hyvin säilyviä elintarvikkeita.

Arvioin Raision vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 0 – 5 prosenttia. Tulosmarginaali pysyisi noin 10 prosentin tuntumassa jonkin aikaa.

HUOM! Mallinnoksessa on hyvä huomata se, että yhtiön omavaraisuusaste pysyy korkealla tasolla sekä se, että euromääräinen velka ja gearing alhaisella tasolla. Tämä antaisi Raisiolle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyitä, joilla tulevien vuosien rahavirtoja voisi kohentaa. Tämä puolestaan nostaisi yhtiön sisäistä arvoa.

raisio-kaaviokokoelma-q12020

Raision osakkeen arvoksi sain 2,70 euroa (WACC: 7,25 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 7,25 prosenttia, mikä on johdettu 7,25 prosentin oman pääoman ja 1,18 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 16,1 15,3
2021e 1,75 20,6 18,2
2022e 2,75 20,4 16,8
2023e 3,75 22,9 17,6
2024e 4,75 24,3 17,4
2025e 5,75 25,8 17,2
2026e 6,75 27,3 17,0
2027e 7,75 29,9 17,4
Päätearvo (e) 8,75 32,1 331,5
YHTEENSÄ (EV) 468
– korolliset velat -1
+ käteinen 34
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -53
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 448
osakkeita (000) 157 354
irronnut osinko -0,13
OSAKKEEN ARVO 2,72

Saadusta noin 470 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-standardin mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita. Lisäksi on yritysarvosta on vähennetty turvamarginaali.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun Q1-raportin jälkeen irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 2,70 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.5.2020: 3,60 euroa

Laskennan parametrit

Raisio on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Raisio: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 18,8 2,1 16,7
EPS 0,120 0,013 0,106
Osinko 0,130 0,130 0,000
Oma pääoma 250
Oma pääoma/osake 1,589

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,55 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,70 prosenttia. Tuottovaatimusta on nostettu 1,00 prosenttyksiköllä yhtiön pienen koon vuoksi. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (6.5.2020) 3,60   EUR
Tuottovaatimus 7,25 %   0,55%+1,0*5,70%+1,00%
Osakkeita 157 354   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 8,07 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,40 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 109,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -1,27 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,25 %).

raisio-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 3,84 2,35 3,40 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Nettotulos 40,4 12,1 25,5 18,8 20,4 22,0 23,8 25,7
Muutos% 112,6% -70,0% 110,7% -26,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
EPS 0,26 0,08 0,16 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16
P/E 15,0 30,6 21,0 30,1 27,8 25,8 23,8 22,1
Osinko 0,17 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18
Osinkotuotto 4,4% 5,1% 3,8% 3,6% 3,9% 4,2% 4,6% 4,9%
Oma pääoma 1,67 1,68 1,72 1,59 1,70 1,69 1,69 1,69
P/B 2,30 1,40 1,98 2,27 2,12 2,13 2,13 2,13
ROE 14,0% 4,6% 9,5% 3,6% 3,9% 4,1% 4,5% 4,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (3,60 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 18,8 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 20,4 ja 22,0 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus