Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e RAISIO Ennuste
Osake (6.11.2019) 3,33 Osinko 12 kk 0,12
Markkina-arvo (Mrd) 0,5 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 242 (+6,1%) Osinko/EPS 110% 4v ka
Nettotulos (M) 27 (+125,0%) Osinko/FCF 134% 4v ka
EPS 0,17 Omav.aste 84%
PE 19,4 Gearing -7%
EV/EBIT 16,3 ROE 10,1%
PB 1,95 ROI 10,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.raisio.com/fi_FI/julkaisut

Yhteenveto

RAISIO6.11.2019 | 3,33 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen muutosprosessi, missä mm. makeis- ja rehuliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kääntyminen laskuun keväällä 2019 sekä pääomien heikot tuottoluvut laskevat myös pisteitä.

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi makeis- ja naudanrehuliiketoimintansa. Näin Raisiosta on muuntautunut ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 325 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Osinkosijoittajaa edellä mainittu muutos mietityttää. Kevään 2019 perusosinko laski 0,12 euroon (2018: 0,17 EUR). Tämän lisäksi yhtiö maksoi ylimääräistä 0,04 osinkoa. Mutta, onko tämä 0,12 uusi osingon lähtötaso tuleville vuosille? Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi tällä 0,12 euron tasolla, mikä antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osake 3,33 EUR).

Myös tuloksentekokyvyn arviointi on haastavaa, sillä Raision tilikausien 2017 ja 2018 tuloslaskelmat sisältävät monia kertaluontoisia eriä.

Tilikausi 2019

Raision Q1-Q3/2019 – jatkuvat toiminnot:

M EUR, jatkuvat Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 69,2 63,1 9,7% 182 173 5,3%
Liiketulos (ebit) 10,7 7,8 37,2% 23,0 18,6 23,7%
Nettotulos (omistajille) 9,0 5,9 52,5% 21,6 14,4 50,0%
EPS (EUR) 0,06 0,04 0,14 0,09

Raision tilikauden 2019 liikevaihdon kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden edetessä. Jos Q1:llä kasvua tuli vain 0,4 prosenttia, niin Q3:lla liikevaihto kasvoi jo 9,7 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki tehdyt hintojen korotukset, joiden vaikutus on vuoden edetessä alkanut puremaan. Lisäksi Q3:n isompaa prosenttilukua selittää vertailukauden kalarehujen viennin keskeytys Venäjälle.

Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Sen sijaan segmentin liiketulos kasvoi selvästi (44 %, 1,7 M EUR). Tuloskehitystä tuki marginaalien parantuminen sekä markkinointikulujen lasku mm. Britanniassa.

Terveelliset aineosat -segmentin liikevaihto kasvoi vahvasti (+18 %). Kehitystä tuki em. viime vuoden kalarehujen tilanne sekä leipomojen ja teollisuusasiakkaiden kasvanut kauran kysyntä. Segmentin liiketulos kasvoi 23 prosenttia eli noin 1,0 miljoonaa euroa. Tulosta tuki liikevaihdon hyvä kehitys.

Kun huomioidaan muut kulut ja tuotot, niin koko konsernin Q3:n liiketulos kasvoi 37 prosenttia (+2,9 M EUR). Nettotulos parani euromääräisesti samaa tahtia liiketuloksen kanssa.

Näkymät 2019

Raision näkymät vuodelle 2019 ovat:

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (228,2 M EUR)
  • vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 % liikevaihdosta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 60 56 8,3% 242 228 6,1%
Liiketulos (ebit) 7,5 -2,1 30,5 16,6 83,7%
Nettotulos (omistajille) 5,4 -2,3 27,0 12,1 123,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,12 0,12+0,04

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Raisio: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Näin ennen vuotta 2017 raportoitujen lukujen vertailu nykyiseen Raisioon ei anna oikeaa kuvaa yhtiön kehityksestä.

raisio-tuloslaskelma-q32019

Vuoden 2018 liikevaihtoa laski mm. kalarehujen noin 4 kuukautta kestänyt vientikielto Venäjälle sekä myyntivolyymien lasku useilla Euroopan markkinoilla. Näiden lisäksi tulosta rasitti markkinointikustannusten nousu ja Venäjän ja Puolan haasteet.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2019 liikevaihdon olevan 235 – 245 miljoonaa ja nettotuloksen noin 24 – 28 miljoonaa euroa.

Koska nykyinen Raision ihan erilainen yhtiö kuin vielä muutama vuosi sitten, niin kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla ei tee mitään. Ennustetulla tuloksella PE-luku on 19,4x eli osake on koholleen hinnoiteltu.

raisio-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Tase

Liikearvon määrä laski makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena 47 miljoonaan euroon. Tämä on nyt hieman alle 15 prosenttia koko taseen loppusummasta, joten liikearvoriski on alentunut merkittävästi.

raisio-liikearvo-q32019

Oma pääoma on laskenut 269 miljoonaan euroon aiempien vuosien noin 330 miljoonasta eurosta. Tässä myytyjen liiketoimintojen liikearvon alaskirjaukset näkyvät.

Raision velkaantuminen on laskenut alhaiselle tasolle ja yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä kassasuorituksella. Omavaraisuusaste on noussut yli 80 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi).

raisio-velkaisuus-q32019

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Raision tase on vahvassa kunnossa.

Rahavirta

Liiketoimintojen myynnit vaikuttavat rahavirtojen tasoon vuodesta 2017 alkaen. Näin edellisvuoden lukujen vertailukelpoisuus laskee tästä eteenpäin.

Raision liiketoiminnan rahavirta heilahtelee tuloksen kanssa samaa tahtia – joka toinen vuosi rahavirta on noin 65 miljoonan ja joka toinen vuosi noin 25 miljoonan euron tuntumassa.

raisio-rahavirta-q32019

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa, mistä johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat heilahdelleet liiketoiminnan rahavirran mukaisesti. Mistään trendistä ei voi tässä puhua, ja yhtiön muutosprosessin seurauksena onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi rahavirrat muuttuvat.

Osinko

Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Osinko kasvoi vuodesta 2006 alkaen aina vuoteen 2017 asti. Hyvä nousuputki katkesi kuitenkin keväällä 2018, kun osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,17 euroon. Lisäksi osinko kääntyi laskuun keväällä 2019, kun perusosinko jäi 0,12 euroon. Tämän lisäksi yhtiö maksoi 0,04 euron ylimääräisen osingon.

raisio-osinko-q32019

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on ollut varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna osingonmaksusuhde oli 120 prosenttia. Tämä asetti paineita tulevaisuuden osingon kasvulle, minkä johdosta osingon kasvu nyt katkesi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentit on laskettu perusosinkoa käyttäen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Raisio: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,12 4/2019 0,12 4/2018 0,17
lisäosinko 0,04
YHTEENSÄ 0,12 0,16 0,17
+0,0% -29,4% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin  pysyvän 0,12 eurossa. Tämä antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osake 3,33 EUR).

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Varsinkin, kun yhtiössä on nykyisin noin 325 – 350 työntekijää.

Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 40 000 – 45 000 euroa per vuosi (2016 ja 2017), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 miljoonaa euroa ja se on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

HUOM! Kuten tekstissä jo todettiin, niin Raisiosta on muotoutumassa makeisliiketoiminnan myynnin myötä täysin uudenlainen yritys. Tästä syystä vuosien 2011-2016 lukujen vertaaminen nykyisiin lukuihin ei ole mielekästä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.11.2019) 3,33 2,35 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08
Lkm (000) 157 344 157 329 157 319 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394
Markkina-arvo (Mrd) 0,52 0,37 0,60 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Terveelliset elintarvikkeet 138,0 137,7
Terveelliset aineosat 130,0 116,6
Muut -26,0 -26,0
YHTEENSÄ 242,0 228,3 0,0 0,0 0,0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Terveelliset elintarvikkeet 20,0 17,2
Terveelliset aineosat 14,0 12,9
Muut -3,5 -13,5
YHTEENSÄ 30,5 16,6 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 60 182 242 228 235 337 521 494 558 584
Liiketulos 7,5 23,0 31 17 54 17 42 7 34 32
Nettotulos 5,4 21,6 27 12 40 10 35 6 26 12
Marginaali 9,0% 11,9% 11,2% 5,3% 17,0% 3,0% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1%
EPS 0,03 0,14 0,17 0,08 0,25 0,06 0,22 0,04 0,17 0,08
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 31 53 149 26 11 26 10 7
Liikearvo 47 46 47 154 179 169 109 111
Muut varat 243 225 165 290 374 349 372 400
Tase yhteensä 321 324 361 470 564 544 491 518
Oma pääoma 269 265 264 313 350 325 331 326
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 1 1
Korolliset velat 13 23 46 90 111 128 56 81
Muut vastuut 39 36 51 67 103 91 103 110
Tase yhteensä 321 324 361 470 564 544 491 518
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 22 11 45 48 65 26 72 21
Investoinnit: Capex -12 -7 -17 -17 -11 -17 -15 -10
Vapaa rahavirta (FCF) 10 4 28 31 54 9 57 11
Investoinnit: Muut 0 36 129 3 6 -90 5 -47
Investointien jälkeen 10 40 157 34 60 -81 62 -36
Rahoitus: Voitonjako -25 -27 -27 -25 -22 -20 -19 -18
Rahoitus: Muut -10 -22 -41 -12 -24 69 -21 -25
Rahavarojen muutos -25 -9 89 -3 14 -32 22 -79
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,12 0,12 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12
Osinko (lisä) 0,04
Osinko yhteensä 0,12 0,16 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12
Osinkotuotto 3,6% 6,8% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9%
Osinko/nettotulos 69,9% 209,8% 66,9% 267,6% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4%
Osinko/FCF 188,8% 629,3% 95,5% 86,3% 46,6% 244,0% 35,4% 169,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,5 18,4 27,3 31,0 27,4 32,9
PE (3v) 19,9 17,9 21,3 33,1 29,8 44,9 31,8 28,7
PE 19,4 30,8 15,1 56,2 19,0 109,8 26,1 39,9
EV/EBIT 16,3 20,0 9,3 36,8 18,2 108,7 21,3 17,3
Oma pääoma/osake 1,71 1,68 1,68 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10
P/B 1,95 1,40 2,29 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46
ROE 10,1% 4,5% 13,9% 3,0% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6%
ROI 10,9% 5,7% 15,1% 3,9% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5%
Omavaraisuusaste 83,8% 81,8% 73,1% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1%
Gearing -6,7% -11,3% -39,0% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Lisäksi kvartaalien tunnuslukujen pohjalla on käytetty aikanaan raportoituja lukuja, joihin ei ole tehty oikaisuja. Nämä luvut eroavat tämän sivun taulukoista, joissa on käytetty (enemmän tai vähemmän)  oikaistuja lukuja. Tästä syystä tunnusluvut voivat erota paljonkin ylemmästä ”vuosikohtaisista” tunnusvuista.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 3,26 2,91 2,50 2,35 2,82 3,64 3,62 3,84 3,67 3,64
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 5,5% 6,4% 6,8% 6,0% 4,7% 4,7% 4,4% 4,6% 4,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,16 0,18
PE 26,7 28,3 30,7 30,6 42,7 47,7 54,2 48,7 22,8 19,9
EV/EBIT 23,6 24,9 21,0 20,5 23,8 27,6 19,9 19,3 14,2 13,4
ROE 7,4% 6,5% 5,2% 4,6% 3,7% 4,4% 3,9% 4,3% 8,3% 9,6%
ROI 7,4% 6,6% 6,1% 5,6% 5,0% 5,9% 7,3% 7,3% 10,3% 11,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus