Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 10.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (10.5.2017)3,61 EURMarkkina-arvo0,57 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,18 EUR Osinkotuotto5,0 %
Liikevaihto 2017e400 M EUR (-8,3 %)Nettotulos 2017e23 M EUR (+21,1 %)
PE24,7ROE7,4 %

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

RAISIO10.5.2017 | 3,61 EUR
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 14/30. Välttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision liikevaihdon ja tuloksen kehitys on polkenut paikallaan useamman vuoden ajan. Mistä siis kasvua?

Brexitin aiheuttama vaikutus näkyy oikeastaan siinä, että punnan kurssi on laskenut euroon nähden, joten se painoi tilikauden 2016 raportoituja lukuja.

Osinkosijoittajaa yhtiön kasvava osinko kiinnostaa, mutta kasvua yhtiön tulisi saada aikaiseksi, jotta kasvavaa osinkovirtaa voidaan pitää yllä. Viimeisen 4 vuoden keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut 125 prosenttia, joten tuloksen tulisi kasvaa reilusti lähivuosien aikana.

Yhtiön pääoman tuotto ei ole optimaalisella tasolla, sillä ROE ja ROI ovat alle 10 prosentissa. Yhtiön voisi velkaa lisäämällä nostaa pääoman tuottolukua, mikä osaltaan antaisi mahdollisuuden osingon kasvattamiselle.

Segmentit

Raisiolla on kaksi segmenttiä, jotka ovat

  • Brändit, johon kuuluvat Benecol, makeiset, välipalat ja Benemilk Oy
  • Raisioagro, johon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja tuotantopanokset.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Brändit 295,0 320,1 385,0 304,3 302,1
Raisioagro 115,0 126,6 146,0 188,4 254,2
Muut -10,0 -10,4 -10,0 1,2 1,3
YHTEENSÄ 400,0 436,3 521,0 493,9 557,6
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Brändit 35,0 30,2 45,4 20,6 35,7
Raisioagro 2,0 3,7 2,4 -8,9 3,1
Muut -5,0 -4,9 -5,3 -4,7 -5,1
YHTEENSÄ 32,0 29,0 42,5 7,0 33,7

Brändit
Tilikauden 2016 liikevaihtoa ja liikevoittoa vetivät alaspäin kaikki liiketoiminta-alueet. Segmentin liikevaihto laskikin -17 prosenttia jääden 320 miljoonaan euroon (2015: 385) ja nettotulos laski sekin huimat -33 prosenttia jääden 30 miljoonaan euroon (2015: 45,4).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto laski -20 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (Q1/2016: 90,2 M EUR). Liikevaihdon laskua selittää myyty välipalapatukkaliiketoiminta (-13,5 M EUR) sekä punnan heikkeneminen (-4 M EUR). Liiketulos kasvoi hieman 12,0 miljoonaan euroon (11,4 M EUR).

Brändit-segmentin toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Alkuvuoden 2017 aikana kehitys ilman väliplapatukkaliiketoimintaa oli seuraavaa:

Benecol-liiketoiminnan liikevaihto laski -11,3 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (34,4 M EUR). Liikevaihdon laskua selittää mm. Benecolin raaka-aineen (puusteroli) sekä levitteiden myyntimäärien laskut. Myös punnan heikkeneminen vaikutti raportoituihin lukuihin.

Välipalat-liiketoiminnan liikevaihto nousi 18,4 miljoonaan euroon (17,0 M EUR). Liikevoiton muutosta selittää mm. Elovena-tuotteiden hyvä kehitys (+15 %) Euroopassa sekä jauhotoimitusten alkaminen leipomoteollisuudelle.

Makeiset-liiketoiminnan liikevaihto laski 23,4 miljoonaan euroon (25,8 M EUR). Liikevaihtoa laski etenkin UK:n toiminnot, joita olivat mm. makeisliiketoiminnan haasteet, punnan heikkeneminen sekä myymälöiden valikoimien supistamiset. Liikevoittoa laski em. syiden lisäksi Leicesterin tehtaan tuotanto-ongelmien jatkuminen.

Raisioagro
Tilikauden 2016 liikevaihto laski 127 miljoonaan euroon (2015: 146). Liikevaihtoa laski mm. lannoitemyynnin lasku, maitotilojen siirtyminen halvempiin rehuihin sekä viljan viennin pienentyminen. Liikevoitto oli sen sijaan hieman parempi ollen 3,7 miljoonaa euroa (2015: 2,4). Liikevoittoa kasvatti uusien tuotteiden hyvä menekki sekä tehokkuuden paraneminen.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto ja nettotulos pienenivät hieman edellisvuodesta ollen 24,3 ja -0,3 miljoonaa euroa vastaavasti. Maitotilojen tilanne jatkuu edelleen vaikeana, mikä näkyy vuoden 2016 tavoin mm. lannoitemyynnin laskuna sekä siirtymisenä halvempiin rehuihin.

Tuloksen kehitys

Viimeisten vuosien aikana Raision liikevaihto on ollut laskusuunnassa. Tilikauden 2012 584 miljoonan euron liikevaihto laski 436 miljoonaan euroon tilikaudella 2016. Tätä laskua selittää mm. vuonna 2014 lopetettujen sian- ja siipikarjarehujen sekä kasviöljyjen noin 60 miljoonan euron vaikutus. Lisäksi vuoden 2016 aikana myytyjen liiketoimintojen (Honey Monster -muromyynti sekä Ison-Britannian välipalapatukkaliiketoiminta) vaikutus näkyy pienentyneenä liikevaihtona.

raisio-tuloslaskelma-q12017

Nettotulos näyttää heilahtelevan vuosittain noin 10 ja 25 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2016 nettotulos jäi 19 miljoonaan euroon (2015: 35).

Tilikausi 2017

Alkuvuoden 2017 luvuissa näkyy edelleen välipalapatukkaliiketoiminnan myynnin aiheuttama pudotus. Liikevaihto pieneni noin -18,9 prosenttia 92,5 miljoonaan euroon (114 M EUR). Liikevaihdon laskua selittää noin 17,5 miljoonan euron edestä myyty välipalapatukkaliiketoiminta sekä punnan heikkeneminen. Nettotulos oli 7,8 miljoonaa euroa (Q1/2016: 7,4 M EUR).

Koko vuoden 2017 liikevaihtoennuste on noin 400 – 410 miljoonaa euroa ja nettotulos noin 20 – 25 miljoonaa euroa.

Raisio on aloittanut strategiatyön Brändit-segmentin liikevaihdon kasvattamiseksi. Lisäksi yhtiö pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa.

Raisio odottaa ”vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa jäävän hieman vuoden 2016 vertailukelpoista liiketulosta matalammaksi.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Vuoden 2016 aikana liikearvosta tehtiin noin 20 miljoonan euron alaskirjaus, mutta tästä alaskirjauksesta huolimatta liikearvoa on vielä varsin paljon jäljellä.

raisio-liikearvo-q12017

Oma pääoma on pysynyt noin 300 – 350 miljoonan euron haarukassa jo useamman vuoden ajan. Raision velkaantuminen on sopivalla tasolla ja velan määrä on pienoisessa laskutrendissä. Omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 60 prosentin tasolla. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 30 prosentissa tai sen alle (alle 100 % on hyvä taso).

raisio-velkaisuus-q12017

Osinko

Raision osinko on kasvanut vuodesta 2006 alkaen, mikä on tällä hetkellä Helsingin pörssin pisin nousuputki. Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin.

raisio-osinko-q12017

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvoilla laskettuna osingonmaksusuhde on 125 prosenttia. Tämä asettaa paineita tulevaisuuden osingon kasvulle – nettotuloksen tulee parantua roimasti, jotta osingon nousua voidaan pitää yllä.

Tilikauden 2017 osinkoennuste on 0,18 euroa, mikä sekin ylittää ennustetun EPS:n. Osinkotuotoksi muodostuu 5,0 prosenttia (osakkeen hinta 3,61 EUR).

Arvostus

Kaikilla PE-luvuilla mitattuna Raision osake on kallis, ja jopa pitkän aikavälin PE7 saa sekin arvon 26,9. PE7-luku yleensä tasaa tuloksien heilahteluja, mutta Raision kohdalla tämä ei näytä pitävän paikkaansa.

raisio-roe-roi-q12017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Yhtiön korkeaan liikearvoon liittyvät alaskirjaukset voivat aiheuttaa saman muutoksen, mutta siinä sijoittajat eivät saisi lisäosinkojaan.

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 30 000 – 40 000 euroa per vuosi (2015 ja 2014), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+15) ja osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +15 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (10.5.2017) 3,61 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08 2,39 2,81
Lkm (000) 157 474 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394 155 793 156 515
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48 0,37 0,44
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 97 93 400 436 521 494 558 584 553 424
Liikevoitto 11 10 32 29 42 7 34 32 31 19
Nettotulos 8 8 23 19 35 6 26 12 26 12
Marginaali 8,2% 8,6% 5,8% 4,4% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1% 4,7% 2,8%
EPS 0,05 0,05 0,15 0,12 0,22 0,04 0,17 0,08 0,17 0,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 26 26 11 26 10 7 19 19
Liikearvo 154 154 179 169 109 111 103 52
Muut varat 277 290 374 349 372 400 440 416
Tase yhteensä 457 470 564 544 491 518 562 487
Oma pääoma 309 313 350 325 331 326 332 323
Vähemmistö 0 0 0 0 1 1 1 1
Korolliset velat 71 90 111 128 56 81 118 67
Muut vastuut 77 67 103 91 103 110 111 96
Tase yhteensä 457 470 564 544 491 518 562 487
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Osinkotuotto 5,0% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 4,6% 3,6%
Osingonmaksusuhde 123,2% 140,8% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4% 65,9% 130,4%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,9 28,7 27,3 29,2
PE (3v) 22,1 28,1 29,7 44,6 31,9 28,8 12,3 15,1
PE 24,7 29,6 19,0 109,8 26,1 39,9 14,3 36,7
Oma pääoma/osake 1,96 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10 2,14 2,07
P/B 1,84 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46 1,12 1,36
ROE 7,4% 5,7% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6% 7,9% 3,7%
ROI 8,2% 6,7% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5% 7,4% 4,9%
Omavaraisuusaste 67,6% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1% 59,3% 66,5%
Gearing 14,6% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6% 29,7% 14,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements