Sampo: Ennusteet

Päivitetty 7.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksutulo 7 950 1 915 1 595 1 815 2 625 7 908 1 891 1 561 1 858 2 598
Muutos (%) 0,5% 1,3% 2,2% -2,3% 1,0% 36,0% 9,8% 43,6% 50,6% 46,6%
Sijoitustoiminnan nettotuotto 1 000 250 250 250 250 -104 -779 439 331 -95
Muutos (%) -1061,5% -132,1% -43,1% -24,5% -109,4% -377,2% 142,5% 22,6% -125,5%
Muut tuotot 50 10 15 15 10 244 12 13 211 8
YHTEENSÄ 9 000 2 175 1 860 2 080 2 885 8 048 1 124 2 013 2 400 2 511
Muutos (%) 11,8% 93,5% -7,6% -13,3% 14,9% 15,7% -44,1% 57,5% 58,6% 16,6%

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta.

Topdanmarkin vuoden 2018 vakuutusmaksutulot olivat 2,5 miljardia euroa. Koska käytössäni ei ole vuoden 2017 lukuja, niin varsinaista muutosta ei voi arvioida. Tein ennusteen vuodelle 2019 siitä ajatuksesta, että tulot nousisivat hieman 2,55 miljardiin euroon.

Vuonna 2018 Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot olivat 5,4 miljardia euroa (2017: 5,3 Mrd EUR), joten kasvua tuli hieman vuoteen 2017 nähden. Ifn tuotot laskivat -0,7 prosenttia, kun taas Mandatumin nousivat +12 prosenttia. Mandatumin kohdalla vuotuiset muutokset ylös/alas ovat varsin suuria, joten tästä hyvästä kasvusta ei voi vielä vetää sen kummempia johtopäätöksiä. Tein vuoden 2019 ennusteen näiden osalta 5,4 miljardiin euroon eli tulot polkisivat paikallaan tämän vuoden.

Tästä saadaan tilikauden 2019 vakuutusmaksutulojen ennuste, joka on noin 7,95 miljardia euroa.

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja viime aikoina liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin.

Vuoden 2018 kokonaistuotot olivat -104 miljoonaa euroa, missä kvartaalien välillä tuotot vaihtelivat -779…+439 miljoonan euron välissä. Vuosina 2016 ja 2017 tuotot (ilman Topdanmarkia) olivat noin 800 – 1 100 miljoonaa euroa, joten tein vuoden 2019 ennusteen näiden lukujen pohjalta.

Koko konsernin sijoitustoiminnan tuotoiksi tulisi 1,0 miljardia euroa (2018: -0,1 Mrd EUR).

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain 8,9 – 9,1 miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta. Se, kun voi heilahdella +/- 1,0 miljardin euron haarukassa, joten Sammon liikevaihtoennusteena voisi siten olla myös 8 – 10 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 9 000 2 175 1 860 2 080 2 885 8 048 1 124 2 013 2 400 2 511
Korvauskulut -5 120 -1 265 -1 215 -1 290 -1 350 -5 016 -1 223 -1 213 -1 264 -1 316
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -935 -30 5 -195 -715 -85 808 -62 -271 -560
Muut kulut -900 -260 -210 -215 -215 -857 -259 -249 -158 -191
Tulos ennen veroja 2 045 620 440 380 605 2 090 450 489 707 444
Verot -345 -100 -75 -65 -105 -317 -70 -76 -101 -70
Vähemmistön osuus -100 -25 -25 -25 -25 -90 -14 -28 -21 -27
Nettotulos 1 600 495 340 290 475 1 683 366 385 585 347

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

If:n ja Mandatumin korvauskulut nousivat vuonna 2018 noin +2,5 prosenttia ja vuonna 2017 noin +2,8 prosenttia. Eli parin vuoden trendi on nouseva, mihin vaikuttaa inflaation lisäksi vahinkojen sattumistiheys sekä se, paljonko yhtiöllä on vakuutuksia vakuutuskannassa.

Ifin korvauskulut pysyivät vuonna 2018 ennallaan 2,7 miljardissa eurossa, joten tein Ifin osalta ennusteen samaan noin 2,7 miljardiin euroon. Mandatumin korvauskulut ovat nousseet reippaammin (1,12 vs 1,02 Mrd EUR), joten tein tässä ennusteen noin 1,16 miljardiin euroon.

Topdanmarkin korvauskulut olivat vuonna 2018 noin 1,20 miljardia euroa. Koska käytössäni ei ole vertailukauden lukuja, niin korvauskulujen kehitys jää avoimeksi. Tein ennusteen 1,24 miljardin euron lukemaan, joka vastaisi vajaan parin prosentin korvausten kasvua.

Näin koko Sammon korvauskulut nousisivat 5,0 miljardista noin 5,0 – 5,2 miljardiin euroon vuonna 2019.

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2018 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin +392 miljoonaa euroa positiiviset, kun vuotta aikaisemmin ne olivat -440 miljoonaa euroa negatiiviset. Mandatumin muutokset ovat merkittäviä. Tein vuoden 2019 ennusteen -485 miljoonaan euroon, missä Mandatumin muutos olisi nyt -450 miljoonaa euroa negatiivinen (2018: +427 M EUR).

Topdanmarkin kohdalla velkojen muutokset ovat olleet 12 viime kuukauden aikana +458 miljoonaa euroa. Ja myös Topdanmarkin kodalla kvartaalivaihtelu on suurta (-300…+300 M EUR). Tein vuoden 2019 ennusteen -450 miljoonan euron negatiiviseen muutokseen.

Näillä luvuilla tilikauden 2019 Sammon vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutokseksi tulisi noin -0,9 miljardia euroa.

Muut kulut

If:n ja Mandatumin muut kulut olivat vuonna 2018 noin -1,11 miljardia euroa ja olivat käytännössä vuoden 2017 tasolla. Tein ennusteen pienellä inflaatiolla korjattuna noin 1,13 miljardiin euroon.

Topdanmarkin viimeisen 12 kk:n kulut ovat olleet noin -377 miljoonaa euroa. Kvartaalikohtaiset luvut ovat olleet varsin tasaisesti noin 85 – 100 miljoonan euron tuntumassa, joten tein ennusteen kiinteillä 100 miljoonan euron kvartaaliluvuilla. Eli vuonna Topdanmarkin muut kulut olisivat noin -400 miljoonaa euroa.

Lisäksi, muut kulut -erään on sisältynyt Nordean ja muiden omistusyhteisöjen tuottoja, joten arvioin näiden olevan noin +0,63 miljardia euroa (2018: +0,63 Mrd EUR).

Muiden kulujen arvioin olevan vuonna 2019 noin -0,90 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin -6,96 miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta (9,0 Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2019 tulos ennen veroja ennusteeksi noin 2,05 miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on 1,75 – 2,25 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa on esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Verojen arvioin olevan noin -345 miljoonaa, kun ne vuonna 2018 olivat -317 miljoonaa euroa. Vähemmistön osuus huomioiden (-100 M EUR) sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 1,35 – 1,85 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • If:n ja Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde on ollut erinomaisella tasolla jo useamman vuoden ajan. Miten tämä kulusuhde kehittyy lähivuosien aikana?

Kuten edellä jo todettiin, niin liikevaihdon tasoon vaikuttaa sijoitustoiminnan nettotuottojen heilahtelut tilikausien välillä. Lähestyin liikevaihtoa siitä ajatuksesta, että sijoitustoiminnan tuotot olisivat noin 1,0 – 1,1 miljardia euroa ja vakuutusmaksutulo nousisi noin 8,1 – 8,3 miljardiin euroon.

Korvauskulujen arvioin nousevan noin +2…+2,5 prosenttia per vuosi. Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksien arviointi on myös haastavaa, joten arvioin näiden nousevan maltillisesti ja seuraavan liikevaihtoon sisältyvän sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä. Muiden kulujen arvioin olevan noin 850 – 900 miljoonaa euroa.

Veroasteena käytin 16,5 prosentin veroa.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 400 9 200 2 225 1 900 2 125 2 950
Muutos (%) 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3%
Korvauskulut -5 350 -5 250 -1 300 -1 300 -1 300 -1 350
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 125 -1 050 -150 -150 -150 -600
Muut kulut -875 -900 -250 -215 -215 -220
Tulos ennen veroja 2 050 2 000 525 235 460 780
Verot -340 -330 -90 -40 -75 -125
Vähemmistön osuus -100 -100 -25 -25 -25 -25
Nettotulos 1 610 1 570 410 170 360 630

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset