Sampo: Ennusteet

Päivitetty 17.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät

Sammon näkymät vuodelle 2020 ovat aikaisempien vuosien tapaan:

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2020. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta vajaan 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2016 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta.

Vuonna 2019 vakuutusmaksutulot nousivat noin 10,6 prosenttia, missä kaikkien segmenttien kehitys oli hyvää.

Topdanmarkin vuoden 2019 vakuutusmaksutulot nousivat noin 6,7 prosenttia eli noin 169 miljoonaa euroa. Q4:lla kasvu jäi reiluun prosenttiin ja yhtiöllä oli haasteita sairaus- ja tapaturmavakuutuksissa.

Vuonna 2019 Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot olivat yhteensä 6,0 miljardia euroa (2018: 5,4 Mrd EUR), joten kasvua tuli reippaasti vuoteen 2018 nähden. Mandatumin H2/2019 kehitys oli vahvaa, missä tuotot melkein tuplaantuivat vertailukauteen nähden. Mandatumin luvut heilahtelevat suuresti kvartaalista toiseen, mikä tekee tulevien tuottojen arvioinnista haastavaa.

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja viime aikoina liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin. Kvartaalien välillä tuotot ovat vaihdelleet noin -800…+1 100 miljoonan euron välissä parina viime vuotena.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 2,5 miljardia euroa, kun sitä ennen tuotot jäivät hieman pakkaselle (2018: -0,1 Mrd EUR).

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain xx – xx miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

TAULUKKO POISTETTU

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

Ifin ja Mandatumin korvauskulut nousivat vuonna 2019 noin 10,7 prosenttia, missä isoa kululoikkaa selittää Mandatumin kuluihin sisältyvä noin 400 miljoonan euron henkivakuutustuotteiden verokohtelun muutoksen kertaerä. Jos tämän oikaisee pois, niin Ifin ja Mandatumin korvauskulut olisivat kasvaneet niukat +0,3 prosenttia vertailukaudesta. Ifin yhdistetty kulusuhde kohentui vertailukaudesta ja oli noin 84,5 prosenttia (2018: 85,2 %).

Topdanmarkin korvauskulut olivat vuonna 2019 noin 1,22 miljardia euroa (+2,0 %). Arvioin myös Topdanmarkin kohdalla korvauskulujen nousevan aiempaa nopeampaa tahtia (+6,3 %).

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2019 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin -1 059 miljoonaa euroa negatiiviset, kun vuotta aikaisemmin ne olivat +392 miljoonaa euroa.

Mandatumin muutokset ovat merkittäviä ja ne seuraavat sijoitustoiminnan tuottojen muutoksia. Jos sijoitustoiminnan tuotot kasvavat, niin aika varmasti vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos kasvaa negatiiviseen suuntaan. Nettovaikutus näyttäisi olevan noin +300 miljoonaa euroa.

Ifin kohdalla velkojen muutokset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana olleet noin 50 – 100 miljoonaa euroa punaisella.

Topdanmarkin tilanne vastaa Mandatumin tilannetta eli kun toinen erä muuttuu, niin myös toinenkin muuttuu ja yleensä vastakkaiseen suuntaan. Topdanmarkilla näiden kahden erän erotus on kuitenkin ollut parina viime vuotena noin -800 miljoonaa euroa.

Muut kulut

If:n ja Mandatumin muut kulut olivat vuonna 2019 noin -1,16 miljardia euroa ja nousivat hieman vuoden -1,11 miljardista eurosta. Topdanmarkin vuoden 2019 kulut olivat 392 miljoonaa euroa (2018: 377 M EUR).

Lisäksi, muut kulut -erään on sisältynyt Nordean ja muiden omistusyhteisöjen tuottoja, joiden arvioin olevan noin xxx miljoonaa euroa vuonna 2020.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin x,xx miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta (xx,xx Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2020 tulos ennen veroja ennusteeksi noin x,xx miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on x,x miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus