Sampo: Ennusteet

Päivitetty 6.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät

Sampo kertoo Q1-raportissa vuoden 2020 näkymistään seuraavasti:

  • vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020.
  • Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin  henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.
  • Ifin odotetaan saavuttavan 84–87 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta vajaan 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2016 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksutulo 8 725 2 024 1 850 2 000 2 851 8 749 2 326 1 845 1 898 2 680
Muutos (%) -0,3% -13,0% 0,3% 5,4% 6,4% 10,6% 23,0% 18,2% 2,2% 3,2%
Sijoitustoiminnan nettotuotto -425 494 500 625 -2 044 2 515 568 438 422 1 087
Muutos (%) -116,9% -13,0% 14,2% 48,1% -288,0% -0,2% 27,5%
Muut tuotot 100 20 25 25 30 60 19 15 18 8
YHTEENSÄ 8 400 2 538 2 375 2 650 837 11 324 2 913 2 298 2 338 3 775
Muutos (%) -25,8% -12,9% 3,4% 13,3% -77,8% 40,7% 159,2% 14,2% -2,6% 50,3%

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta.

Q1:llä vakuutusmaksutulot nousivat noin 6,4 prosenttia eli H2/2019 alkanut hyvä kehitys sai jatkoa. Kaikkien segmenttien kehitys oli positiivista.

Tein vuoden 2020 ennusteen siitä ajatuksesta, että Q2:lla tulot vielä nousisivat, mutta kääntyisivät laskuun vuoden toisella puoliskolla. Tähän vaikuttaisi vertailukauden vahvat lukemat sekä pandemian aiheuttama vakuutusmäärien lasku.

Vuoden 2020 vakuutusmaksutuloennusteeni on noin 8,6 – 8,8 miljardia euroa.

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja viime aikoina liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin. Kvartaalien välillä tuotot ovat vaihdelleet noin -800…+1 100 miljoonan euron välissä parina viime vuotena.

Ja Q1 selkään tuli peräti 2,0 miljardia euroa pandemian aiheuttaman pörssilaskun johdosta. Huhtikuussa pörssikurssit toipuivat, mutta näkyvyys on varsin heikkoa.

Tein vuoden 2020 tuottoennusteen siitä ajatuksesta, että pandemian vaikutukset pörssiin ovat Q2-Q4 aikana ”kohtuullisia” ja kokonaisuutena positiivisia. Mikäli pandemia jälleen kiihtyy taikka pörssit jatkavat hermoiluaan, niin silloin sijoitustoiminnan tuotot voivat olla tässä esitettyjä arvioita selvästi heikompia.

Vuoden 2020 sijoitustoiminnan tuottojen arvioin olevan noin -800…0 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain 8,0 – 8,8 miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 8 400 2 538 2 375 2 650 837 11 324 2 913 2 298 2 338 3 775
Korvauskulut -5 350 -1 309 -1 325 -1 300 -1 416 -5 466 -1 651 -1 256 -1 277 -1 282
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 0 -336 -350 -350 1 036 -2 919 -491 -336 -312 -1 780
Muut kulut -1 200 -305 -300 -300 -295 -1 398 -303 -614 -243 -238
Tulos ennen veroja 1 850 588 400 700 162 1 541 468 92 506 475
Verot -315 -97 -65 -130 -23 -304 -78 -70 -78 -78
Vähemmistön osuus -60 -23 -20 -20 3 -107 -27 -16 -24 -40
Nettotulos 1 475 468 315 550 142 1 130 363 6 404 357

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

Ifin ja Mandatumin korvauskulut nousivat Q1:llä noin 6,1 prosenttia, missä noususta vastaa Mandatumin kulujen nousu 268 miljoonasta eurosta 320 miljoonaan euroon. Ifin yhdistetty kulusuhde kohentui vertailukaudesta ja oli noin 83,7 prosenttia (Q1/2019: 86,5 %).

Topdanmarkin korvauskulut nousivat selvästi ja olivat 395 miljoonaa euroa (Q1/2019: 320 M EUR, +23,4 %). Kuluja nosti suurvahinkojen odotuksia suurempi nousu. Todanmarkin yhdistetty kulusuhde heikkenikin selvästi ja oli 88,7 prosenttia (Q1/2019: 78,2 %).

Kokonaisuutena Q1:n korvauskulut nousivat 10,5 prosenttia (1 416 vs 1 282 M EUR).

Tein vuoden 2020 ennusteen noin 1,3 miljardin euron kvartaalikohtaisilla ennusteilla. Näin tilikauden 2020 kuluennusteeksi sain 5,2 – 5,5 miljardia euroa.

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2019 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin -1 059 miljoonaa euroa negatiiviset, kun vuotta aikaisemmin ne olivat +392 miljoonaa euroa.

Mandatumin muutokset ovat merkittäviä ja ne seuraavat sijoitustoiminnan tuottojen muutoksia. Jos sijoitustoiminnan tuotot kasvavat, niin aika varmasti vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos kasvaa negatiiviseen suuntaan. Nettovaikutus näyttäisi olevan noin +300 miljoonaa euroa. Q1/2020 muutos oli +47 miljoonaa euroa.

Ifin kohdalla velkojen muutokset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana olleet noin 50 – 100 miljoonaa euroa punaisella. Q1:llä muutos oli hieman alle 500 miljoonaa euroa, mutta tällä samalla noin 450 – 500 miljoonan euron tasolla ne ovat olleet 3 edellistä Q1:stä, joten siinä mielessä Q1:n luvussa ei ollut suurta draamaa.

Topdanmarkin tilanne vastaa Mandatumin tilannetta eli kun toinen erä muuttuu, niin myös toinenkin muuttuu ja yleensä vastakkaiseen suuntaan. Topdanmarkilla näiden kahden erän erotus on kuitenkin ollut parina viime vuotena noin -800 miljoonaa euroa. Q1/2020 muutos oli -496 miljoonaa euroa.

Tein vuoden 2020 velkojen muutosennusteen 0…-500 miljoonaan euroon.

Kun huomioidaan sijoitustoiminnan nettomuutosten ennuste (0…-800 M EUR), niin näiden kahden erän yhteissumma liikkuisi 0…-1 300 miljoonan euron paikkeilla ja keskiarvo olisi -650 miljoonaa euroa. Edellisinä vuosina vastaavat luvut ovat olleet noin -200…-500 miljoonan euron luokkaa.

Muut kulut

Q1:n muut kulut nousivat 295 miljoonaan euroon (Q1/2019: 238 M EUR). Tein vuoden 2020 kuluennusteen noin 300 miljoonan euron kvartaalikohtaisilla ennusteilla.

Muut kulut ennusteeni vuodelle 2020 on 1,15 – 1,25 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin 5,35 miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta 8,4 Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2020 tulos ennen veroja ennusteeksi noin 1,85 miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on 1,5 – 1,9 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Veroja laskiessa käytin noin 16,5 prosentin veroastetta. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 60 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1,2 – 1,5 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 10 850 10 650 2 500 2 400 2 500 3 250
Muutos (%) 1,9% 26,8% -1,5% 1,1% -5,7% 288,3%
Korvauskulut -5 400 -5 350 -1 350 -1 345 -1 315 -1 340
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 950 -1 900 -400 -400 -550 -550
Muut kulut -1 125 -1 100 -275 -275 -275 -275
Tulos ennen veroja 2 375 2 300 475 380 360 1 085
Verot -400 -380 -75 -65 -60 -180
Vähemmistön osuus -100 -95 -25 -25 -25 -20
Nettotulos 1 875 1 825 375 290 275 885

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus