Sampo: Ennusteet

Päivitetty 6.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät

Sammon näkymät vuodelle 2020 ovat aikaisempien vuosien tapaan:

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2020. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta vajaan 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2016 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksutulo 8 550 2 000 1 875 1 950 2 725 8 749 2 326 1 845 1 898 2 680
Muutos (%) -2,3% -14,0% 1,6% 2,7% 1,7% 10,6% 23,0% 18,2% 2,2% 3,2%
Sijoitustoiminnan nettotuotto 1 870 445 475 475 475 2 515 568 438 422 1 087
Muutos (%) -25,6% -21,7% 8,4% 12,6% -56,3% -0,2% 27,5%
Muut tuotot 80 20 20 25 15 60 19 15 18 8
YHTEENSÄ 10 500 2 465 2 370 2 450 3 215 11 324 2 913 2 298 2 338 3 775
Muutos (%) -7,3% -15,4% 3,1% 4,8% -14,8% 40,7% 159,2% 14,2% -2,6% 50,3%

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta.

Vuonna 2019 vakuutusmaksutulot nousivat noin 10,6 prosenttia, missä kaikkien segmenttien kehitys oli hyvää.

Topdanmarkin vuoden 2019 vakuutusmaksutulot nousivat noin 6,7 prosenttia eli noin 169 miljoonaa euroa. Q4:lla kasvu jäi reiluun prosenttiin ja yhtiöllä oli haasteita sairaus- ja tapaturmavakuutuksissa. Tein vuoden 2020 ennusteen noin 2,7 prosentin nousuun noin 2,75 miljardiin euroon (2019: 2,68 Mrd EUR).

Vuonna 2019 Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot olivat yhteensä 6,0 miljardia euroa (2018: 5,4 Mrd EUR), joten kasvua tuli reippaasti vuoteen 2018 nähden. Mandatumin H2/2019 kehitys oli vahvaa, missä tuotot melkein tuplaantuivat vertailukauteen nähden.

Mandatumin luvut heilahtelevat suuresti kvartaalista toiseen, mikä tekee tulevien tuottojen arvioinnista haastavaa. Tein vuoden 2020 ennusteet niin, että Ifin tuotot kasvaisivat noin 1,7 prosenttia ja Mandatumin tuotot jäisivät 1,25 miljardiin euroon (2019: 1,60 Mrd EUR). Arvioin, että Mandatumin tuotot palautuvat vuosien 2017 ja 2018 kehityskaaren mukaiselle tasolle. Tuolloin vuosien 2017 ja 2018 tuotot olivat 960 ja 1 075 miljoonaa euroa, joten 1,25 miljardin euron ennuste olisi näihin nähden hyvä jatkumo.

Tästä saadaan tilikauden 2020 vakuutusmaksutulojen ennuste, joka on noin 8,55 miljardia euroa (2019: 8,75 Mrd EUR).

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja viime aikoina liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin. Kvartaalien välillä tuotot ovat vaihdelleet noin -800…+1 100 miljoonan euron välissä parina viime vuotena.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 2,5 miljardia euroa, kun sitä ennen tuotot jäivät hieman pakkaselle (2018: -0,1 Mrd EUR).

Tein ennusteen tasaisilla 450 – 475 miljoonan euron kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että koko vuoden 2020 tuotoiksi tulisi noin 1,6 – 2,0 miljardia euroa.

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain 10 – 12 miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta. Se, kun voi heilahdella +/- 1,0 miljardin euron haarukassa, joten tästä syystä vaihteluväli on iso.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 10 500 2 465 2 370 2 450 3 215 11 324 2 913 2 298 2 338 3 775
Korvauskulut -5 275 -1 325 -1 325 -1 300 -1 325 -5 466 -1 651 -1 256 -1 277 -1 282
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 875 -300 -275 -400 -900 -2 919 -491 -336 -312 -1 780
Muut kulut -1 100 -250 -300 -300 -250 -1 398 -303 -614 -243 -238
Tulos ennen veroja 2 250 590 470 450 740 1 541 468 92 506 475
Verot -380 -100 -80 -75 -125 -304 -78 -70 -78 -78
Vähemmistön osuus -95 -20 -25 -25 -25 -107 -27 -16 -24 -40
Nettotulos 1 775 470 365 350 590 1 130 363 6 404 357

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

Ifin ja Mandatumin korvauskulut nousivat vuonna 2019 noin 10,7 prosenttia, missä isoa kululoikkaa selittää Mandatumin kuluihin sisältyvä noin 400 miljoonan euron henkivakuutustuotteiden verokohtelun muutoksen kertaerä. Jos tämän oikaisee pois, niin Ifin ja Mandatumin korvauskulut olisivat kasvaneet niukat +0,3 prosenttia vertailukaudesta.

Ifin yhdistetty kulusuhde kohentui vertailukaudesta ja oli noin 84,5 prosenttia (2018: 85,2 %). Tein Ifin kohdalla vuoden 2020 ennusteen noin 2,78 miljardiin euroon ja Mandatumin noin 1,2 miljardiin euroon. Molempien yritysten korvauskulut nousisivat vertailukaudesta nyt aiempia vuosia enemmän.

Topdanmarkin korvauskulut olivat vuonna 2019 noin 1,22 miljardia euroa (+2,0 %). Arvioin myös Topdanmarkin kohdalla korvauskulujen nousevan aiempaa nopeampaa tahtia (+6,3 %). Korvauskulujen nousu vastaisi vuoden 2019 liikevaihdon nousuvauhtia eli korvauskulut seuraisivat hienoisella viiveellä liikevaihdon kehitystä.

Näin koko Sammon korvauskulut nousisivat 5,47 miljardista (tai oikaistuna 5,07 Mrd EUR) noin 5,2 – 5,4 miljardiin euroon vuonna 2020.

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2019 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin -1 059 miljoonaa euroa negatiiviset, kun vuotta aikaisemmin ne olivat +392 miljoonaa euroa.

Mandatumin muutokset ovat merkittäviä ja ne seuraavat sijoitustoiminnan tuottojen muutoksia. Jos sijoitustoiminnan tuotot kasvavat, niin aika varmasti vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos kasvaa negatiiviseen suuntaan. Nettovaikutus näyttäisi olevan noin +300 miljoonaa euroa. Tein edellä Mandatumin sijoitustoiminnan nettotuotot noin 950 miljoonaan euroon, joten se tarkoittaisi sitä, että Mandatumin velkojen muutokset olisivat noin -600…-700 miljoonaa euroa, jotta tähän samaan noin +300 miljoonan nettovaikutukseen päästäisiin.

Ifin kohdalla velkojen muutokset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana olleet noin 50 – 100 miljoonaa euroa punaisella. Tein Ifin kohdalla ennusteen tämän arvoalueen väliin noin -75 miljoonaan euroon.

Topdanmarkin tilanne vastaa Mandatumin tilannetta eli kun toinen erä muuttuu, niin myös toinenkin muuttuu ja yleensä vastakkaiseen suuntaan. Topdanmarkilla näiden kahden erän erotus on kuitenkin ollut parina viime vuotena noin -800 miljoonaa euroa. Tein Todanmarkin ennusteen niin, että erotus olisi pienempi (noin -450 M EUR), mikä tarkoittaisi velkojen muutoksissa noin -1,2 miljardia euroa.

Näillä luvuilla tilikauden 2020 Sammon vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutokseksi tulisi noin -1,88 miljardia euroa.

Edellä sain tilikauden 2020 sijoitustoiminnan nettotuotoiksi noin 1,87 miljardia euroa, joten nämä erät kumoaisivat toisensa. Parina edellisenä vuotena näiden kahden erän ero on ollut noin -200…-400 miljoonaa euroa eli ennusteeni olisi näihin lukuihin nähden hienoisesti toiveikas.

Muut kulut

If:n ja Mandatumin muut kulut olivat vuonna 2019 noin -1,16 miljardia euroa ja nousivat hieman vuoden -1,11 miljardista eurosta. Tein ennusteen pienellä inflaatiolla korjattuna noin 1,21 miljardiin euroon.

Topdanmarkin vuoden 2019 kulut olivat 392 miljoonaa euroa (2018: 377 M EUR). Tein vuoden 2020 ennusteen -410 miljoonaan euroon eli kulut nousisivat hieman vertailukaudesta.

Lisäksi, muut kulut -erään on sisältynyt Nordean ja muiden omistusyhteisöjen tuottoja, joiden arvioin olevan noin 520 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Muiden kulujen arvioin olevan vuonna 2020 noin -1,1 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin 8,25 miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta (10,50 Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2020 tulos ennen veroja ennusteeksi noin 2,25 miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on 2,1 – 2,4 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa on esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Verojen arvioin olevan noin -380 miljoonaa, kun ne vuonna 2019 olivat -304 miljoonaa euroa. Vähemmistön osuus huomioiden (-95 M EUR) sain tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi noin 1,6 – 1,9 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • If:n ja Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde on ollut erinomaisella tasolla jo useamman vuoden ajan. Miten tämä kulusuhde kehittyy lähivuosien aikana?

Kuten edellä jo todettiin, niin liikevaihdon tasoon vaikuttaa sijoitustoiminnan nettotuottojen heilahtelut tilikausien välillä. Arvioin, että liikevaihto nousisi noin 1,5 … 2,0 prosentin tahdilla tulevina vuosina.

Korvauskulujen arvioin nousevan hieman liikevaihdon kehitystä hitaammin. Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksien arviointi on myös haastavaa, joten arvioin näiden nousevan maltillisesti ja seuraavan liikevaihtoon sisältyvän sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä. Muiden kulujen arvioin olevan noin 1 100 miljoonaa euroa.

Veroasteena käytin 16,5 prosentin veroa.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 10 850 10 650 2 500 2 400 2 500 3 250
Muutos (%) 1,9% 1,4% 1,4% 1,3% 2,0% 1,1%
Korvauskulut -5 400 -5 350 -1 350 -1 345 -1 315 -1 340
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 950 -1 900 -400 -400 -550 -550
Muut kulut -1 125 -1 100 -275 -275 -275 -275
Tulos ennen veroja 2 375 2 300 475 380 360 1 085
Verot -400 -380 -75 -65 -60 -180
Vähemmistön osuus -100 -95 -25 -25 -25 -20
Nettotulos 1 875 1 825 375 290 275 885

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus