Sampo: Ennusteet

Päivitetty 7.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksutulo 8 150 1 947 1 625 1 898 2 680 7 908 1 891 1 561 1 858 2 598
Muutos (%) 3,1% 3,0% 4,1% 2,2% 3,2% 36,0% 9,8% 43,6% 50,6% 46,6%
Sijoitustoiminnan nettotuotto 2 250 366 375 422 1 087 -104 -779 439 331 -95
Muutos (%) -14,6% 27,5% 142,5% 22,6%
Muut tuotot 50 14 10 18 8 244 12 13 211 8
YHTEENSÄ 10 450 2 327 2 010 2 338 3 775 8 048 1 124 2 013 2 400 2 511
Muutos (%) 29,8% 107,0% -0,1% -2,6% 50,3% 15,7% -44,1% 57,5% 58,6% 16,6%

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta.

Topdanmarkin alkuvuoden 2019 vakuutusmaksutulot nousivat noin +5 prosenttia eli noin +68 miljoonaa euroa. Koska käytössäni ei ole vuoden 2017 lukuja, niin en ole voinut laskea vuoden 2018 muutosprosentteja. Tästä johtuen en osaa arvioida sitä, miten em. +5 prosentin kasvu sijoittuu yhtiön vakuutusmaksutulojen kehityksessä. Verrattuna Ifiin, jonka tulot ovat kehittyneet noin +/- 2 prosentin haarukassa, niin Topdanmarkin kehitys on hyvää. Tein ennusteen vuodelle 2019 siitä ajatuksesta, että tulot nousisivat 2,6 miljardiin euroon (+3,6 %).

Vuonna 2018 Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot olivat 5,4 miljardia euroa (2017: 5,3 Mrd EUR), joten kasvua tuli hieman vuoteen 2017 nähden. Mandatumin kohdalla vuotuiset muutokset ylös/alas ovat varsin suuria. Alkuvuoden 2019 aikana tulot nousivat +1,7 prosenttia (+54 M EUR). Tein vuoden 2019 ennusteen näiden osalta 5,55 miljardiin euroon eli tulot nousisivat noin +2,8 prosenttia. Vertailukauden Q3:n tuotot olivat varsin alhaiset, joten jos nyt päästään normaalitasolle, niin iso osa tuottojen kasvusta tulisi tämän kautta.

Tästä saadaan tilikauden 2019 vakuutusmaksutulojen ennuste, joka on noin 8,15 miljardia euroa (2018: 7,91 Mrd EUR).

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja viime aikoina liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin.

Vuoden 2018 kokonaistuotot olivat -104 miljoonaa euroa, missä kvartaalien välillä tuotot vaihtelivat -779…+439 miljoonan euron välissä. H1/2019 hyvä pörssi-ilmasto näkyikin tuottojen nousuna 1 509 miljoonaan euroon (H1/2018: 236 M EUR). Tein loppuvuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että tuottoja tulisi noin 350 – 400 miljoonaa euroa per kvartaali.

Koko konsernin sijoitustoiminnan tuotoiksi tulisi 2,25 miljardia euroa (2018: -0,1 Mrd EUR).

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain 9,75 – 10,75 miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta. Se, kun voi heilahdella +/- 1,0 miljardin euron haarukassa, joten tästä syystä vaihteluväli on iso.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 10 450 2 327 2 010 2 338 3 775 8 048 1 124 2 013 2 400 2 511
Korvauskulut -5 075 -1 286 -1 230 -1 277 -1 282 -5 016 -1 223 -1 213 -1 264 -1 316
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -2 300 -8 -200 -312 -1 780 -85 808 -62 -271 -560
Muut kulut -1 000 -269 -250 -243 -238 -857 -259 -249 -158 -191
Tulos ennen veroja 2 075 764 330 506 475 2 090 450 489 707 444
Verot -335 -124 -55 -78 -78 -317 -70 -76 -101 -70
Vähemmistön osuus -125 -36 -25 -24 -40 -90 -14 -28 -21 -27
Nettotulos 1 615 604 250 404 357 1 683 366 385 585 347

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

If:n ja Mandatumin korvauskulut nousivat vuonna 2018 noin +2,5 prosenttia ja vuonna 2017 noin +2,8 prosenttia. Eli parin vuoden trendi on nouseva, mihin vaikuttaa inflaation lisäksi vahinkojen sattumistiheys sekä se, paljonko yhtiöllä on vakuutuksia vakuutuskannassa.

Ifin korvauskulut nousivat hieman (+0,5 % ja +7 M EUR) alkuvuoden 2019 aikana. Ifin yhdistetty kulusuhde kohentui myöskin vertailukaudesta ja oli noin 84,7 prosenttia (H1/2018: 85,8 %). Tein Ifin kohdalla vuoden 2019 ennusteen noin +44 miljoonaa euroa viime vuotta korkeammaksi noin 2,76 miljardiin euroon.

Mandatumin alkuvuoden 2019 korvauskulut olivat vertailukauden tasolla (624 vs 620 M EUR). Tein tässä vuoden 2019 kuluennusteen noin 1,14 miljardiin euroon, missä loppuvuoden kulutaso nousisi hieman.

Topdanmarkin korvauskulut olivat vuonna 2018 noin 1,20 miljardia euroa. Koska käytössäni ei ole vertailukauden lukuja, niin korvauskulujen kehitys jää avoimeksi. Tein ennusteen 1,18 miljardin euron lukemaan, missä vuoden toisen puoliskon kulut nousisivat hienoisesti.

Näin koko Sammon korvauskulut nousisivat 5,0 miljardista noin 5,0 – 5,1 miljardiin euroon vuonna 2019.

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2018 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin +392 miljoonaa euroa positiiviset, kun vuotta aikaisemmin ne olivat -440 miljoonaa euroa negatiiviset.

Mandatumin muutokset ovat merkittäviä. Q1:llä Ifin ja Mandatumin velkojen muutos oli -885 miljoonaa euroa (Q1/2018: -243 M EUR) eli selvästi vertailukauden lukemaa suurempi. Sen sijaan Q2:lla yhtiöiden velkojen muutokset olivat pieniä ja ne oikeastaan kumosivat toisensa.

Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että Ifin velkojen muutos olisi +/- 0:n tasolla ja Mahdatumin noin -700 miljoonaa euroa (2018: +427 M EUR).

Myös Topdanmarkin kohdalla kvartaalivaihtelu on ollut suurta (-300…+300 M EUR) ja Q1:llä tämä skaala ylittyi kirkkaasti velkojen muutoksen ollessa -896 miljoonaa euroa. Q2:lla muutokset asettuivat lähelle skaalaa ja olivat -312 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2019 ennusteen -1 600 miljoonaan euroon (2018: -458 M EUR).

Näillä luvuilla tilikauden 2019 Sammon vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutokseksi tulisi noin -2,3 miljardia euroa.

Muut kulut

If:n ja Mandatumin muut kulut olivat vuonna 2018 noin -1,11 miljardia euroa ja olivat käytännössä vuoden 2017 tasolla. Tein ennusteen pienellä inflaatiolla korjattuna noin 1,15 miljardiin euroon.

Topdanmarkin viimeisen 12 kk:n kulut ovat olleet noin -378 miljoonaa euroa. Kvartaalikohtaiset luvut ovat olleet varsin tasaisesti noin 85 – 100 miljoonan euron tuntumassa, joten tein ennusteen kiinteillä 105 miljoonan euron kvartaaliluvuilla. Eli vuonna Topdanmarkin muut kulut olisivat noin -400 miljoonaa euroa.

Lisäksi, muut kulut -erään on sisältynyt Nordean ja muiden omistusyhteisöjen tuottoja, joten arvioin näiden olevan noin +0,55 miljardia euroa (2018: +0,63 Mrd EUR).

Muiden kulujen arvioin olevan vuonna 2019 noin -1,0 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin -8,38 miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta (10,45 Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2019 tulos ennen veroja ennusteeksi noin 2,075 miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on 1,6 – 2,4 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa on esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Verojen arvioin olevan noin -335 miljoonaa, kun ne vuonna 2018 olivat -317 miljoonaa euroa. Vähemmistön osuus huomioiden (-125 M EUR) sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 1,2 – 1,9 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • If:n ja Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde on ollut erinomaisella tasolla jo useamman vuoden ajan. Miten tämä kulusuhde kehittyy lähivuosien aikana?

Kuten edellä jo todettiin, niin liikevaihdon tasoon vaikuttaa sijoitustoiminnan nettotuottojen heilahtelut tilikausien välillä. Lähestyin liikevaihtoa siitä ajatuksesta, että sijoitustoiminnan tuotot olisivat noin 1,0 – 1,1 miljardia euroa ja vakuutusmaksutulo nousisi noin 8,1 – 8,3 miljardiin euroon.

Korvauskulujen arvioin nousevan noin +2…+2,5 prosenttia per vuosi. Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksien arviointi on myös haastavaa, joten arvioin näiden nousevan maltillisesti ja seuraavan liikevaihtoon sisältyvän sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä. Muiden kulujen arvioin olevan noin 900 – 950 miljoonaa euroa.

Veroasteena käytin 16,5 prosentin veroa.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 575 9 350 2 275 2 000 2 125 2 950
Muutos (%) 2,4% -10,5% -2,2% -0,5% -9,1% -21,9%
Korvauskulut -5 300 -5 200 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 200 -1 150 -200 -175 -175 -600
Muut kulut -920 -900 -250 -215 -215 -220
Tulos ennen veroja 2 155 2 100 525 310 435 830
Verot -355 -350 -90 -55 -70 -135
Vähemmistön osuus -100 -100 -25 -25 -25 -25
Nettotulos 1 700 1 650 410 230 340 670

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset