Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 2.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.11.2017)45,30 EURMarkkina-arvo25,4 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk2,40 EUR Osinkotuotto5,3 %
Liikevaihto 2017e6 600 M EUR (+5,6 %)Nettotulos 2017e1 650 M EUR (+0,0 %)
PE15,4ROE12,8 %

HUOM! Yllä olevassa tunnuslukuyhteenvedossa on käytetty oikaistua tulosennustetta, mikä vaikuttaa myös PE- ja ROE- lukuihin.

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

SAMPO2.11.2017 | 45,30 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 5,3 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2018 osingolle. Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Alkuvuosi 2017

Sammon Q1-Q3/2017

  • Liikevaihto: 4 945 M EUR (4 548 M EUR / +8,7 %)
  • Nettotulos: 1 875 M EUR (1 179 M EUR / +59 %)
  • Nettotulos (oikaistu): 1 169 M EUR (1 179 M EUR / -0,8 %)
  • If:n yhdistetty kulusuhde: 85,9 % (84,0 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo ilmoitti Q3/2017-tulosraportissa, että se muuttaa Topdanmark:n kirjanpidossaan osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi. Tämä muutos aiheutti noin +706 miljoonan euron kertaluontoisen erän tulokseen.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +397 miljoonaa euroa eli lähes +9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vakuutusmaksutulojen kasvu vastasivat tästä noin +43 miljoonalla ja sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu noin +357 miljoonalla eurolla. Vakuutusmaksut kehittyivätkin hyvin kaikilla yhtiön markkinoilla – paitsi Suomessa.

Sen sijaan oikaistu nettotulos jäi viimevuotisesta noin -10 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 410 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä oli vakuutus- ja sopimusvelkojen muutos noin 330 miljoonalla eurolla. Lisäksi korvauskulut nousivat noin 45 miljoonaa euroa Ruotsin ja Norjan yritysasiakkaiden kasvaneiden suurvahinkokorvausten seurauksena.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 85,9 prosentissa.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Sampo teki Q3:lla noin 265 miljoonan euron sijoituksen tanskalaiseen Saxo Bank Group:iin sekä 230 miljoonan euron sijoituksen myöskin tanskalaiseen Nets:iin.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2017. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Koska Topdanmarkin kirjanpidon kirjausmuutos tuo pienen epäjatkuvuuskohdan, niin tässä vain kevään 2018 osinkoennuste, joka on 2,40 euroa. Osinkotuotto olisi 5,3 prosenttia (osakkeen hinta 45,30 eur).

Segmentit

Sampo uudisti segmenttirakenteensa Q3/2017 raportissaan. Nyt segmenttejä on neljä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea).

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Sammon tukijalat ovat If ja Nordea, joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Molemmissa yhtiöissä on menossa mittavat digitalisaatio-hankkeet, joiden hyödyistä päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden kuluttua – ellei IT-hankkeiden varsin yleiset viivästymiset sotke kuvioita.

Oheisessa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset. HUOM! Topdanmarkin lukujen kohdalla joudutaan odottamaan Sammon julkaisemaa vertailutietoa taikka tilikauden 2017 tilinpäätöstä.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
If 4 650 4 491 4 710 4 844 4 956
Topdanmark
Mandatum 1 950 1 773 1 794 1 650 1 636
Omistusyhteisö 50 53 94 44 41
Muut -50 -64 -31 -63 -44
YHTEENSÄ 6 600 6 253 6 567 6 475 6 589
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
If 650 705 765 740 748
Topdanmark 825
Mandatum 175 168 144 133 119
Omistusyhteisö * 650 777 749 669 586
Muut 0 0 -1 -2 -1
YHTEENSÄ 2 300 1 650 1 657 1 540 1 452

If

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2013 alkaen. Tätä laskua selittää vakuutusmaksutulon sekä sijoitustoiminnan tulojen lasku korkojen alenemisen seurauksena.

If:llä on noin 12,4 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta noin 87 prosenttia on sijoitettuna korkosijoituksiin. Korkotason lähestyessä nollaa, myös näiden tuottojen euromäärät pienenevät vastaavasti.

If:n yhdistetty kulusuhde alkuvuoden 2017 aikana oli 85,9 prosenttia (2016: 84,0 %).

Segmentin alkuvuoden 2017 tulosta laski mm. korvauskulujen noussut määrä. Tilikauden 2017 tulosodotuksesta on vähennetty Topdanmarkin osuus noin 100 – 120 miljoonaa euroa, jolloin ennustettu nettotulos on noin 650 miljoonaa euroa. Vertailutiedoissa ei ole tehty vielä korjausta.

Liikevaihdon odotetaan nousevan 4,6 – 4,7 miljardiin euroon.

Topdanmark

Topdanmark:sta luotiin oma segmentti Q3/2017 raportin yhteydessä, ja tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa tarkempia vertailutietoja.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan 825 miljoonaa euroa, mikä sisältää kertaluontoisen kirjanpidollisen 706 miljoonan euron erän. Ilman tätä tulos olisi noin 120 miljoonaa euroa.

Mandatum Life

Henkivakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja tulosta heilauttelee sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut sekä nykyinen, varsin pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi.

Osa segmentin vakuutuskannasta (noin 375 M EUR) siirtyy sopimuksen mukaisesti Danske Bank:lle vuoden 2018 aikana. Tämän odotetaan laskevan segmentin tulosta noin 20 – 25 miljoonalla eurolla vuositasolla. Vertailun vuoksi, segmentin tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on 175 miljoonaa euroa, joten varsin iso siivu tuloksesta lähtee pois. Liikevaihdon odotetaan nousevan hieman viime vuodesta ollen noin 1 900 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2016 ROE oli 25,3 prosenttia (2015: 21,5 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 84,4 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä. Alkuvuonna 2017 kulusuhde oli 86,5 prosenttia.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2016 päästy, sillä ROE oli 15,9 prosenttia (2015: 12,7 %). Alkuvuonna 2017 ROE oli 15,6 prosenttia.

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Tilikauden 2016 liikevaihto putosi 6 252 miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskua selittää suurelta osin nollakorot, jonka johdosta sijoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2016 noin 170 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Myös vakuutusmaksutulo jäi viime vuodesta ollen noin 147 miljoonaa euroa vähemmän.

sampo-tuloslaskelma-q32017

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia.

Kuten edellä jo kerrottiin, niin alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto oli +8,7 prosentin kasvussa. Tätä kasvua selittää suurelta osin sijoitustoiminnan nettotuottojen nousu. Oikaistu nettotulos jäi hieman viimevuotisesta vakuutus- ja sopimusvelkojen kasvun sekä korvauskulujen nousun seurauksena.

Topdanmarkin kirjanpidollinen muutos tytäryhtiöksi tuo noin 706 miljoonan euron kertaluontoisen lisän tilikauden 2017 tulokseen. Ilman tätä muutosta tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan paranevan hieman vuodesta 2016 ollen noin 6,6 ja 1,6 – 1,7 miljardia euroa vastaavasti.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 3,7 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,4 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja. Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 13,0 miljardia euroa.

sampo-velkaisuus-q32017

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Rahavirta

Rahoitusalan rahavirtalaskelma vaatii lisää opiskelua ja tutkintaa, ja siksi Sammon rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin.

Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Sammon rahavirtalaskelma.

Osinko

Sammon osinko on noussut 8 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun tilikauden 2016 osinko oli 2,30 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 14 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q32017

Kevään 2018 osingoksi ennustetaan 2,40 euroa. Tämä antaisi tämän päivän kurssilla (45,30 eur) osinkotuotoksi noin 5,3 prosenttia.

Kevään 2017 yhtiökokouksen päätöksen seurauksena myös Topdanmark alkaa maksamaan osinkoa keväästä 2018 alkaen, joten Sampo saa neljännen (If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi) osinkovirtaa turvaamaan.

Arvostus

Sammon osakkeen PE-luvut luvut ovat 15,4 – 17,1x välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta. PE-lukujen laskennassa ei ole huomioitu tilikauden 2017 kertaluontoista 706 miljoonan euron erää (Topdanmarkista Sammon tytäryhtiö).

sampo-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q3/2017 lopussa 193 prosenttia (2016: 197 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 560 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 45,30 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,5 kpl 10,36 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,50 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,65 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 0,98 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+425) ja osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +425 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (2.11.2017) 45,30 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17 20,05
Lkm (000) 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 561 282
Markkina-arvo (Mrd) 25,37 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74 11,25
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 650 4 945 6 600 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342 6 305
Liikevoitto 475 2 087 2 550 1 052 1 163 1 053 1 040 992 769 929
Nettotulos 425 1 875 2 300 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039 1 104
Marginaali 25,8% 37,9% 34,8% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4% 17,5%
EPS 0,76 3,35 4,11 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86 1,97
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 827 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231 2 042
Liikearvo 679 679 700 688 720 738 717 717
Muut varat 46 596 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159 27 094
Tase yhteensä 50 102 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
Oma pääoma 13 080 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920 8 888
Vähemmistö 668 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 676 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768 2 187
Muut vastuut 32 678 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419 18 778
Tase yhteensä 50 102 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 900 195 323 1 660 230 1 092 106 147
Investoinnit: Capex -15 -13 -8 -15 -11 -16 -17 5
Vapaa rahavirta (FCF) 885 182 315 1 645 219 1 076 89 152
Investoinnit: Muut 550 356 590 392 371 231 -119 62
Investointien jälkeen 1 435 538 905 2 037 590 1 307 -30 214
Rahoitus: Voitonjako -1 285 -1 192 -1 079 -913 -747 -663 -661 -554
Rahoitus: Muut -300 1 270 80 188 -92 -182 736 106
Rahavarojen muutos -150 616 -94 1 312 -249 462 45 -234
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,400 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200 1,150
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,40 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20 1,15
Osinkotuotto 5,3% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3% 5,7%
Osinko/nettotulos 58,4% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7% 58,5%
Osinko/FCF 151,9% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3% 755,1% 424,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 16,1 17,0 20,9 18,0 22,2
PE (3v) 13,6 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6 14,0
PE 11,0 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3 10,2
Oma pääoma/osake 24,55 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93 15,84
P/B 1,85 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20 1,27
ROE 17,9% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7% 13,4%
ROI 15,4% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 6,8% 8,9%
Omavaraisuusaste 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6% 29,8%
Gearing 6,2% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0% 1,6%
Vakavaraisuussuhde 193,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6% 167,1%
Yhdistetty kulusuhde 85,9% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0% 92,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset