Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 7.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (7.2.2018)46,40 EURMarkkina-arvo25,8 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk2,60 EUR Osinkotuotto5,6 %
Liikevaihto 2018e7 200 M EUR (+3,5 %)Nettotulos 2018e1 640 M EUR (-26,8 %)
PE15,7ROE12,1 %

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

SAMPO7.2.2018 | 46,40 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat erinomaisella tasolla.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 5,6 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2018 osingolle. Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Tilikausi 2017

Sammon vuosi 2017

  • Liikevaihto: 6 995 M EUR (6 252 M EUR / +11,9 %)
  • Nettotulos: 2 239 M EUR (1 650 M EUR / +36 %)
  • Nettotulos (oikaistu): 1 533 M EUR (1 650 M EUR / -7,1 %)
  • EPS raportoitu/oikaistu: 4,03/2,76 EUR (2,95 EUR)
  • If:n yhdistetty kulusuhde: 85,3 % (84,4 %)
  • Osinkoehdotus: 2,60 EUR (2,30 EUR)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo totesi Q4/2017-tulosraportissa, että ”Sampo-konsernin vuosi 2017 oli vahva. Erityisesti vakuutustoiminnot menestyivät hyvin ja yhtiöt raportoivat ennätystuloksia.

Sampo ilmoitti aiemmin syksyllä, että se muutti Topdanmark:n kirjanpidossaan osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi. Tämä muutos aiheutti noin +706 miljoonan euron kertaluontoisen erän tulokseen.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +743 miljoonaa euroa eli lähes +12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vakuutusmaksutulojen kasvu vastasivat tästä noin +440 miljoonalla ja sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu noin +263 miljoonalla eurolla. Vakuutusmaksut kehittyivätkin hyvin kaikilla yhtiön markkinoilla – paitsi Suomessa.

Sen sijaan oikaistu nettotulos jäi edellisvuodesta noin -117 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 860 miljoonaa euroa enemmän. Tätä kulujen suurta nousua selittää Topdanmarkin muutos tytäryhtiöksi, joten nyt Sampon tuloslaskelma sisältää myös Topdanmarkin lukuja. Aiemmin niistä oli kirjattu vain ”osuus osakkuusyritysten voitoista” oleva luku. Topdanmarkin vaikutus näihin kulujen kasvuun oli noin 525 miljoonaa euroa. Loppuosa jakautuu karkeasti arvioituna If:n ja Mandatum Life:n vakuutuskorvausten nousun kesken.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 85,3 prosentissa (84,4). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 82,0 prosentissa (85,1 %). Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,3 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Osinko

Sampo ehdottaa osingoksi 2,60 euroa (2,30 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (19.4.2018) jälkeisenä päivänä.

Sampo omistaa Nordeasta noin 21,2 prosenttia ja jos Nordea maksaa 0,68 euron osingon keväällä 2018, niin Sammon osuus on 585 miljoonaa euroa (559 M EUR). Vastaavasti Sampo omistaa Topdanmarkista noin 46,7 prosenttia ja jos Topdanmark maksaa keväällä 19 Tanskan kruunun osingon, niin Sammon osuus tästä on noin 107 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Mandatum Life maksoi yhteensä 275 miljoonaa euroa ja If noin 620 miljoonaa euroa osinkoja Sampolle.

Näin voidaan arvioida, että Sampo-emoyhtiön tilikaudella 2018 kassaan tulevat osingot ovat noin 1,6 miljardia euroa. Ehdotettu 2,60 euron osinko tarkoittaa noin 1,4 miljardia euroa, joten noin 200 miljoonaa euroa tuossa on ”ilmaa”. Eikä arvioissa ole huomioitu mahdollisia If:n tai Mandatum:n osinkojen nostoja vuonna 2018.

Eli Sammosta saatavien osinkojen voi odottaa kehittyvän positiivisesti jatkossakin.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Segmentit

Sampo uudisti segmenttirakenteensa Q3/2017 raportissaan. Nyt segmenttejä on neljä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea).

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Sammon tukijalat ovat If ja Nordea, joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Molemmissa yhtiöissä on menossa mittavat digitalisaatio-hankkeet, joiden hyödyistä päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden kuluttua – ellei IT-hankkeiden varsin yleiset viivästymiset sotke kuvioita.

Oheisessa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset. HUOM! Topdanmarkin lukujen kohdalla joudutaan odottamaan Sammon julkaisemaa vertailutietoa taikka tilikauden 2017 tilinpäätöstä.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
If 4 750 4 600 4 491 4 710 4 844
Topdanmark 650 606
Mandatum 1 800 1 752 1 773 1 794 1 650
Omistusyhteisö 50 28 53 94 44
Muut -50 -30 -64 -31 -63
YHTEENSÄ 7 200 6 956 6 253 6 567 6 475
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
If 675 637 646 765 740
Topdanmark 160 836 59
Mandatum 195 185 168 144 133
Omistusyhteisö * 600 576 777 749 669
Muut 10 4 0 -1 -2
YHTEENSÄ 1 640 2 238 1 650 1 657 1 540

If

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2013 alkaen. Tätä laskua selittää vakuutusmaksutulon sekä sijoitustoiminnan tulojen lasku korkojen alenemisen seurauksena.

If:llä on noin 11,5 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta noin 87 prosenttia on sijoitettuna korkosijoituksiin. Korkotason lähestyessä nollaa, myös näiden tuottojen euromäärät pienenevät vastaavasti.

If:n yhdistetty kulusuhde vuonna 2017 oli 85,3 prosenttia (2016: 84,4 %).

Segmentin vuoden 2017 tulosta laski 637 miljoonaan euroon (646 M EUR) ja tähän vaikutti mm. korvauskulujen nousu.

Topdanmark

Topdanmark:sta luotiin oma segmentti Q3/2017 raportin yhteydessä, ja tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa tarkempia vertailutietoja.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 606 miljoonaa euroa ja tulos 836 miljoonaa euroa. Tämä sisältää kertaluontoisen kirjanpidollisen 706 miljoonan euron erän. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 130 miljoonaa euroa.

Mandatum Life

Henkivakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja tulosta heilauttelee sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut sekä nykyinen, varsin pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 1,8 miljardissa eurossa ja nettotulos nousi hieman 185 miljoonaan euroon (168 M EU).

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2017 ROE oli 21,3 prosenttia (2016: 25,3 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 85,3 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2017 päästy, sillä ROE oli 13,3 prosenttia (2016: 15,9 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 11,5 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 87 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 6,3 miljardia ja tästä noin 58 prosenttia oli korkosijoituksissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi lupaavasti 6 955 miljoonaan euroon.

sampo-tuloslaskelma-q42017

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia. Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muuttaa marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Näin marginaali pienenee ja oli vuonna 2017 oikaistun tuloksen perusteella noin 22,0 prosenttia.

Topdanmarkin kirjanpidollinen muutos tytäryhtiöksi toi noin 706 miljoonan euron kertaluontoisen lisän tilikauden 2017 tulokseen. Ilman tätä muutosta tilikauden 2017 tulos olisi ollut 1,5 miljardia euroa.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 3,6 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,7 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja. Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 13,5 miljardia euroa (sisältäen 0,7 Mrd EUR vähemmistön osuutta).

sampo-velkaisuus-q42017

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Rahavirta

Rahoitusalan yhtiönä rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin. Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Sammon rahavirtalaskelma.

Osinko

Sammon osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2018 osinkoehdotus on 2,60 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 12,5 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q42017

Kevään osinko irtoaa yhtiökokouksen (19.4.2018) jälkeisenä päivänä. Tällä osakkeen hinnalla (46,40 EUR) osinkotuotto on noin 5,6 prosenttia.

Nyt myös Topdanmark alkaa maksamaan osinkoa keväästä 2018 alkaen, joten Sampo saa neljännen (If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi) osinkovirtaa turvaamaan.

Arvostus

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 15,7 – 16,6x välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta. PE-lukujen laskennassa ei ole huomioitu tilikauden 2017 kertaluontoista 706 miljoonan euron erää (Topdanmarkista Sammon tytäryhtiö).

sampo-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q4/2017 lopussa 154 prosenttia (2016: 154 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 555 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 46,40 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,55 kpl 9,50 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,55 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,68 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 1,05 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 640) ja osingon maksuilla (-1 444). Oikaisu on yhteensä +196 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (7.2.2018) 46,40 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17
Lkm (000) 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 25,77 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 150 7 200 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342
Liikevoitto 600 2 550 1 653 1 052 1 163 1 053 1 040 992 769
Nettotulos 400 1 640 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039
Marginaali 18,6% 22,8% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4%
EPS 0,72 0,00 2,95 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 930 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231
Liikearvo 1 476 1 476 679 700 688 720 738 717
Muut varat 45 090 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159
Tase yhteensä 49 496 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
Oma pääoma 13 044 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920
Vähemmistö 660 660 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 649 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768
Muut vastuut 32 143 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419
Tase yhteensä 49 496 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 900 1 254 195 323 1 660 230 1 092 106
Investoinnit: Capex -15 -13 -8 -15 -11 -16 -17
Vapaa rahavirta (FCF) 885 1 254 182 315 1 645 219 1 076 89
Investoinnit: Muut 550 534 356 590 392 371 231 -119
Investointien jälkeen 1 435 1 788 538 905 2 037 590 1 307 -30
Rahoitus: Voitonjako -1 285 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747 -663 -661
Rahoitus: Muut -300 -353 1 270 80 188 -92 -182 736
Rahavarojen muutos -150 149 616 -94 1 312 -249 462 45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,800 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,80 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20
Osinkotuotto 6,0% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3%
Osinko/nettotulos 94,8% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7%
Osinko/FCF 175,7% 115,1% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3% 755,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,6 16,2 17,0 20,9 18,0 17,6
PE (3v) 14,0 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6
PE 15,7 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3
Oma pääoma/osake 24,68 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93
P/B 1,88 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20
ROE 12,1% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7%
ROI 14,8% 10,0% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 6,8%
Omavaraisuusaste 27,7% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6%
Gearing 5,2% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0%
Vakavaraisuussuhde 154,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6%
Yhdistetty kulusuhde 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset