Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on vajaan 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SAMPO Ennuste
Osake (6.11.2019) 36,75 Osinko 12 kk 2,10
Markkina-arvo (Mrd) 20,4 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 10 725 (+33,3%) Osinko/EPS 80% 4v ka
Nettotulos (M) 1 175 (-33,9%)
EPS 2,12 Omav.aste 24%
PE 17,4 Gearing 18%
EV/EBIT 13,2 ROE 9,3%
PB 1,66 ROI 9,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/tulosraportit/

Yhteenveto

SAMPO6.11.2019 | 36,75 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee osingon lasku keväällä 2020, heikko tuloskehitys sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittaja on pettynyt Sammon ilmoitukseen laskea osinkoa keväällä 2020 (2,10 – 2,30 EUR) viime kertaiselta 2,85 euron tasolta. Osingon lasku liittyy Nordean ilmoitukseen laskea omaan osinkoaan 0,69 eurosta 0,40 euroon. Ja vaikka huomioisi sen, että yhteen Sammon osakkeeseen sisältyy laskennallisesti noin 1,5 Nordean osaketta, niin silti Sammon 0,55-0,75 euron osingon lasku olisi enemmän kuin tämä laskennallinen noin 0,45 euroa (= (0,69 – 0,40) * 1,5). Lisäksi Sampo tarkastelee omaa osinkopolitiikkaansa Q1/2020 aikoihin, joten se voi muuttaa yhtiön osingon tasoa vuodesta 2021 alkaen.

Sammon esittämällä osingolla (2,10 – 2,30 EUR) osinkotuotto olisi noin 5,7 – 6,3 prosenttia (osake 36,75 EUR).

HUOM! Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

Tilikausi 2019

Sammon Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 298 1 613 42,5% 8 413 6 923 21,5%
Nettotulos (omistajille) 6 386 -98,4% 767 1 320 -41,9%
EPS (EUR) 1,38 2,38

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Q3:n vakuutusmaksutulo nousi 18 prosenttia, missä kaikkien Sammon vakuutusyhtiöiden kehitys oli hyvää. Isoa prosenttia tuki myös se, että vertailukaudella Mandatumin vakuutusmaksutulot olivat vain 153 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat normaalit 295 miljoonaa euroa. Myös Topdanmarkin kehitys oli vahvaa (638 vs 544 M EUR). Vakuutusten korvauskulut nousivat hieman (+3,5 % ja +43 M EUR) eli näiden lukujen perusteella varsinainen vakuutustoiminta paransi tulostaan Q3:lla selvästi.

Q3:n sijoitustoiminnan tuotot jäivät vertailukauden tasolle (438 vs 439 M EUR). Muut kulut kasvoivat (-614 vs -249 M EUR) Nordean heikon tuloksen sekä Sammon ylimääräisen osingonmaksun johdosta kirjaaman -155 miljoonan euron erän johdosta.

Kun em. lasketaan yhteen, niin tulos ennen veroja oli 92 miljoonaa euroa eli tulos jäi selvästi vertailukaudesta (490 M EUR).

If:n yhdistetty kulusuhde oli Q1-Q3 aikana edelleen erinomaisella tasolla 84,3 prosentissa (85,8 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 80,5 (82,7 %) prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 314 1 124 105,9% 10 725 8 048 33,3%
Nettotulos (omistajille) 408 366 11,5% 1 175 1 683 -30,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 2,10 2,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Sampo: Ennusteet -sivulla. Sammon ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty taulukkoon.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2018 ROE oli 11,2 prosenttia (2017: 21,3 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (2017: 85,3 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2018 päästy, sillä ROE oli 8,7 prosenttia (2017: 13,3 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 11,7 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 90 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 5,7 miljardia ja tästä noin 57 prosenttia oli korkosijoituksissa.

Tilikauden 2017 jälkeen liikevaihto nousi siitäkin syystä, että Topdanmark siirtyi kirjanpidossa tytäryhtiöksi Q4/2017, jonka jälkeen yhtiöstä on kirjattu liikevaihtoa Sammon tulokseen.

sampo-tuloslaskelma-q32019

Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muutti marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Aiemmin yhtiöltä kirjattiin vain tulos. Näin marginaali pienenee ja se oli vuonna 2018 noin 22 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Sammon tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10 – 12 miljardia ja nettotulos noin 1,0 – 1,3 miljardia euroa. Kuten todettua, niin ennusteissa on suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan tuottojen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten arvioinnin suhteen.

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 11,8 – 17,4 välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta. Vuoden 2019 ennustettuun tulokseen perustuva PE-luku nousi 17,4x pitkälti siitä syystä, että vuoden 2019 tulos sisältää erilaisia negatiivisia kertaeriä.

sampo-roe-roi-q32019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2018 lopussa 147 prosenttia (2017: 148 %). Vakavaraisuussuhde nousi Q3/2019 aikana 178 prosenttiin Sammon jakamien Nordea-osakkeiden johdosta. Se laski Nordean osuuden alle 20 prosentin, mikä muutti vakavaraisuussuhteen laskentaa.

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,8 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,25 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja.

Myös oma pääoma on ollut vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 12,3 miljardia euroa (sisältäen 0,6 Mrd EUR vähemmistön osuutta).

sampo-velkaisuus-q32019

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko nousi 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 2,85 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 13,5 prosenttia vuodessa.

Yhtiö kuitenkin tiedotti, että osinko laskee keväällä 2020 noin 2,10 – 2,30 euron tuntumaan eli 10 vuotta jatkunut osingon nousuputki katkesi karusti. Osingon laskun taustalla oli Nordean osingon selvä lasku sekä pitkään jatkunut ja oletettavasti jatkuva alhainen korkotaso, joka vaimentaa Sammon tuloksentekokykyä.

sampo-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sampo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 2,10 4/2019 2,85 4/2018 2,60
YHTEENSÄ 2,10 2,85 2,60
-26,3% +9,6% +13,0%

Yhtiön kevään osinkoarvio oli siis 2,10 – 2,30 euroa, mikä tarkoittaisi 5,7 – 6,3 prosentin osinkotuotto (osake 36,75 EUR).

Yhtiö maksoi myös ylimääräisen osingon vuonna 2019 niin, että 10 Sammon osakkeella sai 1 Nordean osakkeen. Tätä ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty yo. taulukkoon.

Nordea

Sampo omistaa 805 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 555 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 36,75 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,45 kpl 6,80 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,45 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,40 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 0,58 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+408) ja osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +408 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.11.2019) 36,75 38,41 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34
Lkm (000) 555 352 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 20,41 21,33 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
If 4 675 4 584 4 600 4 491 4 710
Topdanmark 3 675 2 232 606
Mandatum 2 325 1 260 1 752 1 773 1 794
Omistusyhteisö 19 28 53 94
Muut 50 -47 -30 -64 -31
YHTEENSÄ 10 725 8 048 6 956 6 253 6 567
NETTOTULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
If 875 661 637 646 765
Topdanmark 260 156 836 59
Mandatum 260 360 185 168 144
Omistusyhteisö * 618 576 777 749
Muut -220 -16 4 0 -1
YHTEENSÄ 1 175 1 779 2 238 1 650 1 657
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 315 8 413 10 725 8 047 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415
Liikevoitto 615 1 095 1 710 2 112 2 534 1 889 1 956 1 788 1 726 1 697
Nettotulos 408 767 1 175 1 778 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404
Marginaali 17,6% 9,1% 11,0% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9%
EPS 0,73 1,38 2,12 3,20 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 656 2 361 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763
Liikearvo 1 440 1 454 1 476 679 700 688 720 738
Muut varat 47 358 45 525 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543
Tase yhteensä 51 454 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044
Oma pääoma 11 679 12 386 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112
Vähemmistö 612 628 660 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 821 4 711 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378
Muut vastuut 34 342 31 615 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554
Tase yhteensä 51 454 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 750 -208 1 254 195 323 1 660 230 1 092
Investoinnit: Capex -15 -15 -12 -13 -8 -15 -11 -16
Vapaa rahavirta (FCF) 735 -223 1 242 182 315 1 645 219 1 076
Investoinnit: Muut 400 421 546 356 590 392 371 231
Investointien jälkeen 1 135 198 1 788 538 905 2 037 590 1 307
Rahoitus: Voitonjako -1 588 -1 444 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747 -663
Rahoitus: Muut 533 873 -353 1 270 80 188 -92 -182
Rahavarojen muutos 80 -373 149 616 -94 1 312 -249 462
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,100 2,850 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,10 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35
Osinkotuotto 5,7% 7,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5%
Osinko/nettotulos 99,3% 89,0% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8%
Osinko/FCF 158,7% -709,8% 116,3% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,4 12,7 16,2 17,0 20,9 18,6
PE (3v) 11,8 11,3 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5
PE 17,4 12,0 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7
EV/EBIT 13,2 11,2 10,4 13,3 13,6 11,5 11,4 7,8
Oma pääoma/osake 22,13 23,43 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06
P/B 1,66 1,64 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35
ROE 9,3% 13,4% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8%
ROI 9,8% 12,1% 15,4% 12,8% 14,4% 13,7% 13,6% 14,0%
Omavaraisuusaste 23,9% 26,4% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6%
Gearing 17,6% 18,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8%
Vakavaraisuussuhde 178,0% 147,0% 148,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9%
If Yhdistetty kulusuhde 84,3% 85,2% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9%
Topdanmarkin kulusuhde 80,5% 82,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 36,48 41,50 40,41 38,41 44,60 41,80 45,26 45,80 44,72 44,87
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,100 2,950 2,850 2,800 2,800 2,800 2,800 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 5,8% 7,1% 7,1% 7,3% 6,3% 6,7% 6,2% 5,7% 5,8% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,04 2,73 3,06 3,04 2,99 2,91 2,53 2,58 2,82 2,92
PE 17,8 15,2 13,2 12,6 14,9 14,4 17,9 17,7 15,9 15,4
EV/EBIT 14,9 12,9 11,1 11,2 12,8 9,0 10,0 10,4 10,0 14,1
ROE 9,1% 12,2% 12,5% 12,7% 12,6% 13,4% 10,8% 11,3% 12,6% 14,5%
ROI 8,9% 11,6% 12,0% 12,1% 12,2% 17,6% 15,2% 15,4% 16,7% 13,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus