Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 6.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on vajaan 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SAMPO Ennuste
Osake (6.5.2020) 30,00 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 16,7 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 8 400 (-25,8%) Osinko/EPS 72% 4v ka
Nettotulos (M) 1 475 (+19,2%)
EPS 2,66 Omav.aste 24%
PE 11,3 Gearing 13%
EV/EBIT 9,9 ROE 12,0%
PB 1,38 ROI 10,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/tulosraportit/

Yhteenveto

SAMPO6.5.2020 | 30,00 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee osingon lasku keväällä 2020, heikko tuloskehitys sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Osakemarkkinat laskivat reippaasti Q1:n aikana, mistä Sampo kärsi oman osansa. Sampo kertoo, että sijoitusomaisuuden markkina-arvo laski yli miljardi euroa ja tulokseen sisältyy sijoitusomaisuuden arvonalennuksen seurauksena tehtyjä alaskirjauksia lähes 200 miljoonalla eurolla.

Vakuutuskorvausten (etenkin matkakorvausten) määrä on kasvanut. Sampo kertoo, että pelkästään If on maksanut noin 26 000 vahinkotapahtumasta.

Pandemia on vaikuttamassa Sammon omaan osinkovirtaan:

  • Nordea ilmoitti maksavansa enintään 0,40 euron osingon aikaisintaan lokakuussa.
  • Topdanmark maksoi vain puolet aikaisemmin esitetystä 17 Tanskan kruunun osingosta. Osingon toisen puoliskon maksamisesta tehdään päätös syksyllä.
  • Mandatum Life päätti olla maksamatta maaliskuulle suunniteltua osinkoa
  • If maksaa osingon yleensä syksyllä, joten Ifin osinkopäätös tehdään myöhemmin

Näistä johtuen myös Sampo laski aiemmin ilmoittamaansa 2,20 euron osinkoa 1,50 euroon. Tämä osinkomuutos helpottaa Sammon kassatilannetta noin 390 miljoonalla eurolla.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiön työntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Sampo kertoo Q1-raportissa vuoden 2020 näkymistään seuraavasti:

  • vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020.
  • Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.
  • Ifin odotetaan saavuttavan 84–87 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Sampo kertoo, että koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä Pohjoismaiden talouskehitykseen merkittävässä määrin negatiivisesti. Viruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimien kesto ja näiden toimien vaikutukset talouteen ja pääomamarkkinoihin ovat epävarmoja.

If odottaa koronaviruspandemialla olevan negatiivinen vaikutus maksutulon kehitykseen vuonna 2020, koska taloudellinen aktiviteetti vähenee, uusien autojen kauppa hiljenee ja ajoneuvoja poistetaan liikenteestä tilapäisesti. Lisäksi vakuutusmäärät pienenevät.

Tilikausi 2020

Sammon Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 837 3 775 -77,8%
Nettotulos (omistajille) 142 357 -60,2%
EPS (EUR) 0,26 0,64

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Q1:llä vakuutusmaksutulot nousivat noin 6,4 prosenttia eli H2/2019 alkanut hyvä kehitys sai jatkoa. Kaikkien segmenttien kehitys oli positiivista. Vastaavasti Q1:n korvauskulut nousivat 10,5 prosenttia (1 416 vs 1 282 M EUR).

Topdanmarkin korvauskulut nousivat selvästi ja olivat 395 miljoonaa euroa (Q1/2019: 320 M EUR, +23,4 %). Kuluja nosti suurvahinkojen odotuksia suurempi nousu. Todanmarkin yhdistetty kulusuhde heikkenikin selvästi ja oli 88,7 prosenttia (Q1/2019: 78,2 %).

Ifin yhdistetty kulusuhde koheni ja oli 83,7 prosenttia (Q1/2019: 86,5 %) eli If teki jälleen vakuuttavaa jälkeä.

Vakuutustekninen tulos oli siis hyvä, mutta pandemian aiheuttama sijoitusomaisuuden markkina-arvojen jyrkkä lasku painoi lukuja. Tulokseen sisältyy sijoitusomaisuuden arvonalennuksen seurauksena tehtyjä alaskirjauksia lähes 200 miljoonalla eurolla.

Sampo laski osinkoehdotustaan 2,20 eurosta 1,50 euroon. Yhtiö kertoo osinkoehdotuksen muutoksen perusteluna: ”finanssimarkkinoilla vallitseva suuri epävarmuus ja Sammon sisäisten osinkojen muutokset”. Osinko irtoaa 3.6.2020 ja se maksetaan 11.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 650 2 338 13,3% 8 400 11 324 -25,8%
Nettotulos (omistajille) 550 404 36,1% 1 475 1 130 30,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,50 2,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Sampo: Ennusteet -sivulla. Sammon ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty taulukkoon.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2019 ROE oli 34,5 prosenttia (2018: 11,2 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 84,5 prosenttia (2018: 85,2 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän päästiin vuonna 2019, kun tuotot kohosivat 23,5 prosenttiin (2018: 8,7 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 70 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Oheisessa kaaviossa esitetty liikevaihto nousi siitä syystä, että Topdanmark siirtyi kirjanpidossa tytäryhtiöksi vuoden 2017 lopulla. Täysimääräisesti se vaikutti vuonna 2018.

Vuonna 2019 liikevaihto hyppäsi 11,3 miljardiin euroon, missä sitä tuki hyvä pörssivuosi ja siitä syntyneet noin 2,5 miljardin euron sijoitustoiminnan tuotot. Edellisenä vuotena tämä sama erä oli -0,1 miljardia euroa.

Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 10,8 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 86 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 5,7 miljardia ja tästä yli puolet oli korkosijoituksissa.

sampo-tuloslaskelma-q12020

Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muutti marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Aiemmin yhtiöltä kirjattiin vain tulos. Näin marginaali pieneni aiemmasta ja oli vuonna 2019 noin 11 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Sammon tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 8,0 – 8,8 miljardia ja nettotulos noin 1,2 – 1,5 miljardia euroa. Kuten todettua, niin ennusteissa on suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan tuottojen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten arvioinnin suhteen.

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q12020

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q1/2020 lopussa 179 prosenttia (2019: 167 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,8 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,7 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja.

sampo-velkaisuus-q12020

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko nousi 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 2,85 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 13,5 prosenttia vuodessa.

Tämä hieno putki katkesi kuitenkin keväällä 2020 osingon jäädessä ensin 2,20 euroon, jota yhtiö laski pandemian johdosta 1,50 euroon. Osingon laskun taustalla oli Nordean osingon selvä lasku sekä pitkään jatkunut ja oletettavasti jatkuva alhainen korkotaso, joka vaimentaa Sammon tuloksentekokykyä.

sampo-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sampo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
6/2020 1,50 4/2019 2,85 4/2018 2,60
YHTEENSÄ 1,50 2,85 2,60
-47,4% +9,6% +13,0%

Sampo leikkasi aiempaa 2,20 euron osinkoa ja ehdottaa nyt 1,50 euron osinkoa. Jos ja kun yhtiökokous hyväksyy tämän ehdotuksen, niin osinko irtoaa 3.6.2020 ja se maksetaan 11.6.2020.

Yhtiö maksoi myös ylimääräisen osingon vuonna 2019 niin, että 10 Sammon osakkeella sai 1 Nordean osakkeen. Tätä ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty yo. taulukkoon.

Taulukot

Vuoden 2020e tasetta on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (1 336) ja osingoilla (-833). Oikaisu on yhteensä +503 miljoonaa euroa ja se on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (6.5.2020) 30,00 38,91 38,41 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72
Lkm (000) 555 352 555 352 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 16,66 21,61 21,33 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
If 4 750 4 737 4 584 4 600 4 491
Topdanmark 2 475 3 717 2 232 606
Mandatum 1 150 2 886 1 260 1 752 1 773
Omistusyhteisö -75 14 19 28 53
Muut 100 -30 -47 -30 -64
YHTEENSÄ 8 400 11 324 8 048 6 956 6 253
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016
If 790 692 661 637 646
Topdanmark 425 185 156 836 59
Mandatum 200 222 360 185 168
Omistusyhteisö * 410 138 618 576 777
Muut -350 0 -16 4 0
YHTEENSÄ 1 475 1 237 1 779 2 238 1 650
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 650 837 8 400 11 324 8 047 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591
Liikevoitto 725 176 1 850 1 528 2 112 2 534 1 889 1 956 1 788 1 726
Nettotulos 550 139 1 475 1 237 1 778 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452
Marginaali 20,8% 16,6% 17,6% 10,9% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0%
EPS 0,99 0,25 2,66 2,23 3,20 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 3 225 2 677 2 361 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461
Liikearvo 1 471 1 471 1 454 1 476 679 700 688 720
Muut varat 45 275 47 791 45 525 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396
Tase yhteensä 49 971 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577
Oma pääoma 11 459 11 908 12 386 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644
Vähemmistö 630 635 628 660 0 0 0 0
Korolliset velat 4 798 4 794 4 711 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193
Muut vastuut 33 084 34 602 31 615 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740
Tase yhteensä 49 971 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 000 1 525 -208 1 254 195 323 1 660 230
Investoinnit: Capex -15 -15 -12 -13 -8 -15 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 985 1 525 -223 1 242 182 315 1 645 219
Investoinnit: Muut -100 -530 421 546 356 590 392 371
Investointien jälkeen 885 995 198 1 788 538 905 2 037 590
Rahoitus: Voitonjako -835 -1 588 -1 444 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747
Rahoitus: Muut 50 -151 873 -353 1 270 80 188 -92
Rahavarojen muutos 100 -744 -373 149 616 -94 1 312 -249
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,800 1,500 2,850 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,80 1,50 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65
Osinkotuotto 6,0% 3,9% 7,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6%
Osinko/nettotulos 67,8% 67,3% 89,0% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6%
Osinko/FCF 101,5% 54,6% -709,8% 116,3% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,1 13,1 12,7 16,2 17,0 19,3
PE (3v) 11,1 12,3 11,3 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4
PE 11,3 17,5 12,0 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8
EV/EBIT 9,9 15,5 11,2 10,4 13,3 13,6 11,5 11,4
Oma pääoma/osake 21,77 22,59 23,43 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01
P/B 1,38 1,72 1,64 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88
ROE 12,0% 9,7% 13,4% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0%
ROI 10,8% 8,7% 12,1% 15,4% 12,8% 14,4% 13,7% 13,6%
Omavaraisuusaste 24,2% 24,1% 26,4% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7%
Gearing 13,0% 16,9% 18,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5%
Vakavaraisuussuhde 167,0% 167,0% 147,0% 148,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4%
If Yhdistetty kulusuhde 83,7% 84,5% 85,2% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1%
Topdanmarkin kulusuhde 88,7% 82,1% 82,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 26,62 38,91 36,48 41,50 40,41 38,41 44,60 41,80 45,26 45,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,500 2,200 2,100 2,950 2,850 2,800 2,800 2,800 2,800 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 5,6% 5,7% 5,8% 7,1% 7,1% 7,3% 6,3% 6,7% 6,2% 5,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,64 2,04 2,04 2,73 3,06 3,04 2,99 2,91 2,53 2,58
PE 16,2 19,1 17,8 15,2 13,2 12,6 14,9 14,4 17,9 17,7
EV/EBIT 14,1 15,5 14,9 12,9 11,1 11,2 12,8 9,0 10,0 10,4
ROE 7,3% 8,9% 9,1% 12,2% 12,5% 12,7% 12,6% 13,4% 10,8% 11,3%
ROI 6,9% 8,7% 8,9% 11,6% 12,0% 12,1% 12,2% 17,6% 15,2% 15,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus