Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 7.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SAMPO Ennuste
Osake (7.2.2019) 42,56 Osinko 12 kk 2,85
Markkina-arvo (Mrd) 23,6 Osinkotuotto 6,7%
Liikevaihto (M) 9 000 (+11,8%) Osinko/EPS 83% 4v ka
Nettotulos (M) 1 600 (-10,0%)
EPS 2,88 Omav.aste 26%
PE 14,8 Gearing 18%
EV/EBIT 12,7 ROE 12,3%
PB 1,81 ROI 11,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/tulosraportit/

Yhteenveto

SAMPO7.2.2019 | 42,57 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat todella hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 6,7 prosentin osinkotuotto kevään 2019 osingolle (2,85 EUR). Osinko on nyt noussut 10 vuotta peräjälkeen.

Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

Tilikausi 2018

Sammon Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 1 124 2 011 -44% 8 047 6 955 16%
Nettotulos (omistajille) 367 341 8% 1 687 2 216 -24%
EPS (EUR) 3,04 3,96

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Vakuutusmaksutulo nousi vuonna 2018 noin 7,9 miljardiin euroon (2017: 5,8 Mrd EUR). Tätä selittää Topdanmarkin tuoma noin +2,0 miljardin euron lisä. Aiemmin Topdanmarkista kirjattiin vain erä ”osuus osakkuusyrityksen voitoista”. Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot kasvoivat siten noin 0,1 miljardilla eurolla.

Vuoden 2018 sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät -0,1 miljardia euroa pakkaselle ja kvartaalien väliset erot olivat isoja vaihdellen -780…+440 miljoonan euron haarukassa. Vuonna 2017 tuotot olivat +1,1 miljardia euroa, mikä kuvastaa pörssivuosien eroja.

Liikevaihdon muutosprosentteihin ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, sillä Q4:n laskua selittää sijoitustuottojen -780 miljoonan euron tappiot ja koko vuoden +16 prosentin kasvua taasen se, että Topdanmarkista kirjattiin vain yksi kvartaali vuoden 2017 liikevaihtoon.

Tytäryhtiöiden nettotulokset vuoden 2018 luvut ja vertailu vuodelta 2017.

  • If: 661 M EUR (637)
  • Mandatum: 360 M EUR (185)
  • Topdanmark: 156 M EUR (142, josta oikaistu pois 706 M EUR erä)
  • Omistusyhteisö: 618 M EUR (576)

Raportoitu nettotulos oli 1 778 miljoonaa euroa, josta osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 1 687 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 raportoitu tulos oli 2 239 miljoonaa euroa, joka sisälsi +706 miljoonaa euroa Topdanmarkin siirtymisestä tytäryhtiöksi.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla 85,2 prosentissa (85,3 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 82,3 prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Osinko

Kevään 2019 osinko on 2,85 euroa, joka irtoaa 10.4.2019 ja se maksetaan 18.4.2019.

Sammon itsensä saamat osingot tytäryhtiöltään vuonna 2019 ovat todennäköisesti seuraavanlaiset:

  • Mandatum Life: 150 M EUR (150+150 M EUR)
  • Topdanmark: 84 M EUR (107 M EUR)
  • Nordea: 594 M EUR (585 M EUR)

Vuoden 2019 osingot vaativat vielä yhtiökokousten hyväksynnät.

Lisäksi, If maksaa osingon vuoden loppupuolella (2018: 675 M EUR). Jos If:n osinko pysyy ennallaan, niin silloin Sammon saamat osingot vuonna 2019 olisivat yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Sammon ulosmaksama kevään 2019 osinko on yhteensä noin 1,58 miljardia euroa, joten hieman enemmän. Toisaalta Sammolla itsellään on käteisiä varoja 1,45 miljardia euroa. Eli vaikka sisääntuleva osinkovirta ei ihan katakaan kaikkea ulosmaksettavaa osinkoa, niin kovin isoa lovea tuo ero ei tee.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 885 2 511 14,9% 9 000 8 048 11,8%
Nettotulos (omistajille) 475 347 36,9% 1 600 1 683 -4,9%
Osinko (12 kk, EUR) 2,85 2,60

*) Taulukon 2,85 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 3,05 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Sampo: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2018 ROE oli 11,2 prosenttia (2017: 21,3 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (2017: 85,3 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2018 päästy, sillä ROE oli 8,7 prosenttia (2017: 13,3 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 11,7 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 89 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 5,0 miljardia ja tästä noin 58 prosenttia oli korkosijoituksissa.

Tilikauden 2017 jälkeen liikevaihto nousi siitäkin syystä, että Topdanmark siirtyi kirjanpidossa tytäryhtiöksi Q4/2017, jonka jälkeen yhtiöstä on kirjattu liikevaihtoa Sammon tulokseen.

sampo-tuloslaskelma-q42018

Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muuttaa marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Aiemmin yhtiöltä kirjattiin vain tulos. Näin marginaali pienenee ja se oli vuonna 2018 noin 22 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Sammon tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 8,9 – 9,1 miljardia ja nettotulos noin 1,35 – 1,85 miljardia euroa. Kuten todettua, niin ennusteissa on suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan tuottojen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten arvioinnin suhteen.

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 12,6 – 14,8 välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2018 lopussa 147 prosenttia (2017: 148 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,7 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,4 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja.

Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 13,0 miljardia euroa (sisältäen 0,6 Mrd EUR vähemmistön osuutta).

sampo-velkaisuus-q42018

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 2,85 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 13,5 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sampo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 2,85 4/2018 2,60 4/2017 2,30
YHTEENSÄ 2,85 2,60 2,30
+9,6% +13,0% +7,0%

Kevään 2019 osinko on 2,85 euroa, joka irtoaa 10.4.2019 ja se maksetaan 18.4.2019. Tämä antaisi noin 6,7 prosentin osinkotuoton (osake 42,56 eur).

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 555 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 42,56 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,55 kpl 8,15 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,55 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,69 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 1,07 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 600) ja osingon maksuilla (-1 583). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (7.2.2019) 42,56 38,41 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34
Lkm (000) 555 352 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 23,64 21,33 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
If 4 590 4 584 4 600 4 491 4 710
Topdanmark 2 710 2 232 606
Mandatum 1 650 1 260 1 752 1 773 1 794
Omistusyhteisö 0 19 28 53 94
Muut 50 -47 -30 -64 -31
YHTEENSÄ 9 000 8 048 6 956 6 253 6 567
NETTOTULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
If 690 661 637 646 765
Topdanmark 350 156 836 59
Mandatum 0 360 185 168 144
Omistusyhteisö * 610 618 576 777 749
Muut -50 -16 4 0 -1
YHTEENSÄ 1 600 1 779 2 238 1 650 1 657
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 885 9 000 8 047 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415
Liikevoitto 620 2 045 2 112 2 534 1 889 1 956 1 788 1 726 1 697
Nettotulos 475 1 600 1 778 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404
Marginaali 16,5% 17,8% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9%
EPS 0,86 0,00 2,88 3,20 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 378 2 361 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763
Liikearvo 1 454 1 454 1 476 679 700 688 720 738
Muut varat 45 525 45 525 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543
Tase yhteensä 49 357 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044
Oma pääoma 12 403 12 386 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112
Vähemmistö 628 628 660 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 711 4 711 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378
Muut vastuut 31 615 31 615 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554
Tase yhteensä 49 357 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 750 -208 1 254 195 323 1 660 230 1 092
Investoinnit: Capex -15 -15 -12 -13 -8 -15 -11 -16
Vapaa rahavirta (FCF) 735 -223 1 242 182 315 1 645 219 1 076
Investoinnit: Muut 315 421 546 356 590 392 371 231
Investointien jälkeen 1 050 198 1 788 538 905 2 037 590 1 307
Rahoitus: Voitonjako -1 583 -1 444 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747 -663
Rahoitus: Muut 533 873 -353 1 270 80 188 -92 -182
Rahavarojen muutos 0 -373 149 616 -94 1 312 -249 462
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,050 2,850 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,05 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35
Osinkotuotto 7,2% 7,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5%
Osinko/nettotulos 105,9% 89,0% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8%
Osinko/FCF 230,5% -709,8% 116,3% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,9 12,7 16,2 17,0 20,9 16,1
PE (3v) 12,6 11,3 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5
PE 14,8 12,0 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7
EV/EBIT 12,7 11,2 10,4 13,3 13,6 11,5 11,4 7,8
Oma pääoma/osake 23,46 23,43 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06
P/B 1,81 1,64 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35
ROE 12,3% 13,4% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8%
ROI 11,5% 12,1% 15,4% 12,8% 14,4% 13,7% 13,6% 14,0%
Omavaraisuusaste 26,4% 26,4% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6%
Gearing 17,9% 18,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8%
Vakavaraisuussuhde 147,0% 148,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9%
If Yhdistetty kulusuhde 85,2% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9%
Topdanmarkin kulusuhde 82,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 38,41 44,60 41,80 45,26 45,80 44,72 44,87 44,46 42,59 39,60
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,800 2,800 2,800 2,800 2,600 2,600 2,600 2,600 2,300 2,300
Osinkotuotto (ennuste) 7,3% 6,3% 6,7% 6,2% 5,7% 5,8% 5,8% 5,8% 5,4% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,04 2,99 2,91 2,53 2,58 2,82 2,92 3,00 2,95 2,76
PE 12,6 14,9 14,4 17,9 17,7 15,9 15,4 14,8 14,5 14,4
EV/EBIT 11,2 12,8 9,0 10,0 10,4 10,0 14,1 13,4 13,3 12,8
ROE 12,7% 12,6% 13,4% 10,8% 11,3% 12,6% 14,5% 13,8% 14,1% 13,8%
ROI 12,1% 12,2% 17,6% 15,2% 15,4% 16,7% 13,2% 12,8% 12,8% 13,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

sampo-osinko-q42018