Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 9.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.8.2017)45,85 EURMarkkina-arvo25,7 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk2,40 EUR Osinkotuotto5,2 %
Liikevaihto 2017e6 550 M EUR (+4,8 %)Nettotulos 2017e1 675 M EUR (+1,5 %)
PE15,3ROE13,8 %

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta sekä yli 45 prosentin omistusosuus tanskalaisesta Topdanmarkista… (lisää yritysesittelyssä).

SAMPO9.8.2017 | 45,85 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 5,2 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2018 osingolle. Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Alkuvuosi 2017

Sammon Q1-Q2/2017

  • Liikevaihto: 3 667 M EUR (3 200 M EUR / +14,6 %)
  • Nettotulos: 753 M EUR (783 M EUR / -3,8 %)
  • If:n yhdistetty kulusuhde: 86,5 % (83,7 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +467 miljoonaa euroa eli lähes +15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tämä kasvu syntyi kokonaisuudessaan sijoitustoiminnan nettotuottojen nousun (+485 M EUR) ansiosta.

Sen sijaan nettotulos jäi viime vuotisesta noin -30 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 500 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä oli vakuutus- ja sopimusvelkojen muutos noin 410 miljoonalla eurolla. Lisäksi korvauskulut nousivat noin 60 miljoonaa euroa Ruotsin ja Norjan yritysasiakkaiden kasvaneiden suurvahinkokorvausten seurauksena.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 86,5 prosentissa. Vertailukauden kulusuhteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä ja ilman niitä vertailuluku olisi ollut 87,1 prosenttia.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Sampo omistaa Topdanmarkista nyt noin 46,7 prosenttia ja 49,3 prosenttia äänivallasta.

Segmentit

Sammolla on kolme segmenttiä eli Vahinkovakuutus (If), Henkivakuutus (Mandatum Life) sekä Omistusyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden. Sammon 46,7 prosenttisesti omistama Topdanmark sisältyy vahinkovakuutus-segmenttiin.

Sammon tukijalat ovat If ja Nordea, joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Molemmissa yhtiöissä on menossa mittavat digitalisaatio-hankkeet, joiden hyödyistä päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden kuluttua – ellei IT-hankkeiden varsin yleiset viivästymiset sotke kuvioita.

Oheisessa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Vahinkovakuutus 4 700 4 491 4 710 4 844 4 956
Henkivakuutus 1 900 1 773 1 794 1 650 1 636
Omistusyhteisö 25 53 94 44 41
Muut -75 -64 -31 -63 -44
YHTEENSÄ 6 550 6 253 6 567 6 475 6 589
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Vahinkovakuutus 750 705 765 740 748
Henkivakuutus 175 168 144 133 119
Omistusyhteisö * 750 777 749 669 586
Muut 0 0 -1 -2 -1
YHTEENSÄ 1 675 1 650 1 657 1 540 1 452

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2013 alkaen. Tätä laskua selittää vakuutusmaksutulon sekä sijoitustoiminnan tulojen lasku korkojen alenemisen seurauksena.

If:llä on noin 12,3 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta noin 87 prosenttia on sijoitettuna korkosijoituksiin. Korkotason lähestyessä nollaa, myös näiden tuottojen euromäärät pienenevät vastaavasti.

If:n yhdistetty kulusuhde alkuvuoden 2017 aikana oli 86,5 prosenttia (2016: 83,7 %).

Segmentin alkuvuoden 2017 tulosta laski mm. korvauskulujen noussut määrä, mutta tästä huolimatta tulosodotus on 750 miljoonaa euroa eli hieman parempi kuin vuosi sitten (705 M EUR). Liikevaihdon odotetaan nousevan 4,7 miljardiin euroon.

Henkivakuutus

Henkivakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja tulosta heilauttelee sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut sekä nykyinen, varsin pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi.

Osa segmentin vakuutuskannasta (noin 375 M EUR) siirtyy sopimuksen mukaisesti Danske Bank:lle vuoden 2018 aikana. Tämän odotetaan laskevan segmentin tulosta noin 20 – 25 miljoonalla eurolla vuositasolla. Vertailun vuoksi, segmentin tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on 175 miljoonaa euroa, joten varsin iso siivu tuloksesta lähtee pois. Liikevaihdon odotetaan nousevan hieman viime vuodesta ollen noin 1 900 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2016 ROE oli 25,3 prosenttia (2015: 21,5 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 84,4 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä. Alkuvuonna 2017 kulusuhde oli 86,5 prosenttia.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2016 päästy, sillä ROE oli 15,9 prosenttia (2015: 12,7 %). Alkuvuonna 2017 ROE oli 15,6 prosenttia.

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Tilikauden 2016 liikevaihto putosi 6 252 miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskua selittää suurelta osin nollakorot, jonka johdosta sijoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2016 noin 170 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Myös vakuutusmaksutulo jäi viime vuodesta ollen noin 147 miljoonaa euroa vähemmän.

sampo-tuloslaskelma-q22017

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia.

Kuten edellä jo kerrottiin, niin alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto oli +14,6 prosentin kasvussa. Tätä kasvua selittää suurelta osin sijoitustoiminnan nettotuottojen nousu. Nettotulos jäi viime vuotisesta vakuutus- ja sopimusvelkojen kasvun (+410 M EUR) sekä korvauskulujen nousun seurauksena.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan paranevan hieman vuodesta 2016 ollen noin 6,5 ja 1,7 miljardia euroa vastaavasti.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 3,5 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 1,9 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja. Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 12,3 miljardia euroa.

sampo-velkaisuus-q22017

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Rahavirta

Rahoitusalan rahavirtalaskelma vaatii lisää opiskelua ja tutkintaa, ja siksi Sammon rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin.

Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Sammon rahavirtalaskelma.

Osinko

Sammon osinko on noussut 8 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun tilikauden 2016 osinko oli 2,30 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 14 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q22017

Tilikauden 2017 osingoksi ennustetaan 2,40 euroa. Tämä antaisi tämän päivän kurssilla (45,85 eur) osinkotuotoksi noin 5,2 prosenttia.

Kevään 2017 yhtiökokouksen päätöksen seurauksena myös Topdanmark alkaa maksamaan osinkoa keväästä 2018 alkaen, joten Sampo saa neljännen (If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi) osinkovirtaa turvaamaan.

Arvostus

Sammon osakkeen PE-luvut luvut ovat 15,3 – 17,3x välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q22017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q2/2017 lopussa 225 prosenttia (2016: 197 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 560 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 45,85 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,5 kpl 10,82 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,50 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,65 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 0,98 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+854) ja osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +854 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (9.8.2017) 45,85 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17 20,05
Lkm (000) 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 561 282
Markkina-arvo (Mrd) 25,68 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74 11,25
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 450 3 667 6 550 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342 6 305
Liikevoitto 250 518 1 100 1 052 1 163 1 053 1 040 992 769 929
Nettotulos 400 821 1 675 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039 1 104
Marginaali 27,6% 22,4% 25,6% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4% 17,5%
EPS 0,71 1,47 2,99 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86 1,97
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 783 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231 2 042
Liikearvo 679 679 700 688 720 738 717 717
Muut varat 35 199 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159 27 094
Tase yhteensä 38 661 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
Oma pääoma 12 354 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920 8 888
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 519 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768 2 187
Muut vastuut 22 788 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419 18 778
Tase yhteensä 38 661 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 600 195 323 1 660 230 1 092 106 147
Investoinnit: Capex -15 -13 -8 -15 -11 -16 -17 5
Vapaa rahavirta (FCF) 585 182 315 1 645 219 1 076 89 152
Investoinnit: Muut 515 356 590 392 371 231 -119 62
Investointien jälkeen 1 100 538 905 2 037 590 1 307 -30 214
Rahoitus: Voitonjako -1 285 -1 192 -1 079 -913 -747 -663 -661 -554
Rahoitus: Muut 200 1 270 80 188 -92 -182 736 106
Rahavarojen muutos 15 616 -94 1 312 -249 462 45 -234
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,400 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200 1,150
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,40 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20 1,15
Osinkotuotto 5,2% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3% 5,7%
Osinko/nettotulos 80,2% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7% 58,5%
Osinko/FCF 229,7% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3% 755,1% 424,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,3 17,0 20,9 18,0 22,2
PE (3v) 15,5 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6 14,0
PE 15,3 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3 10,2
Oma pääoma/osake 22,06 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93 15,84
P/B 2,08 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20 1,27
ROE 13,8% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7% 13,4%
ROI 7,0% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 6,8% 8,9%
Omavaraisuusaste 32,0% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6% 29,8%
Gearing 6,0% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0% 1,6%
Vakavaraisuussuhde 225,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6% 167,1%
Yhdistetty kulusuhde 86,5% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0% 92,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset