Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 11.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (11.5.2017)45,49 EURMarkkina-arvo25,5 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk2,40 EUR Osinkotuotto5,3 %
Liikevaihto 2017e6 500 M EUR (+4,0 %)Nettotulos 2017e1 725 M EUR (+4,5 %)
PE14,8ROE14,1 %

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta sekä yli 45 prosentin omistusosuus tanskalaisesta Topdanmarkista… (lisää yritysesittelyssä).

SAMPO11.5.2017 | 45,49 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 5,3 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2018 osingolle. Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Segmentit

Sammolla on kolme segmenttiä eli Vahinkovakuutus (If), Henkivakuutus (Mandatum Life) sekä Omistusyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden. Sammon 46,7 prosenttisesti omistama Topdanmark sisältyy vahinkovakuutus-segmenttiin.

Sammon tukijalat ovat If ja Nordea, joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Molemmissa yhtiöissä on menossa mittavat digitalisaatio-hankkeet, joiden hyödyistä päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden kuluttua – ellei IT-hankkeiden varsin yleiset viivästymiset sotke kuvioita.

Oheisessa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Vahinkovakuutus 4 600 4 491 4 710 4 844 4 956
Henkivakuutus 1 900 1 773 1 794 1 650 1 636
Omistusyhteisö 75 53 94 44 41
Muut -75 -64 -31 -63 -44
YHTEENSÄ 6 500 6 253 6 567 6 475 6 589
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Vahinkovakuutus 725 705 765 740 748
Henkivakuutus 175 168 144 133 119
Omistusyhteisö * 825 777 749 669 586
Muut 0 0 -1 -2 -1
YHTEENSÄ 1 725 1 650 1 657 1 540 1 452

Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2013 alkaen. Tätä laskua selittää vakuutusmaksutulon sekä sijoitustoiminnan tulojen lasku korkojen alenemisen seurauksena.

If:llä on noin 12,3 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta noin 87 prosenttia on sijoitettuna korkosijoituksiin. Korkotason lähestyessä nollaa, myös näiden tuottojen euromäärät pienenevät vastaavasti.

If:n yhdistetty kulusuhde alkuvuoden 2017 aikana oli 87,4 prosenttia (2016: 84,4 %).

Q1/2017 liikevaihto oli 1 601 miljoonaa euroa eli noin +2,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Nettotulos oli 160 miljoonaa euroa eli 10 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten. Tulosta laski mm. korvauskulujen noussut määrä

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan nousevan hieman viime vuodesta ollen noin 4 600 miljoonaa ja 725 miljoonaa euroa vastaavasti.

Henkivakuutus
Henkivakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Tilikauden 2016 liikevaihto jäi kuitenkin hieman vuodesta 2015 ollen 1 773 miljoonaa euroa (2015: 1 794). Sen sijaan nettotulos nousi hieman 168 miljoonaan euroon (144). Korvauskulujen määrän pienentyminen 56 miljoonalla eurolla selittää suurelta osin nettotuloksen kasvun.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan nousevan hieman viime vuodesta ollen noin 1 900 miljoonaa ja 175 miljoonaa euroa vastaavasti.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2016 ROE oli 25,3 prosenttia (2015: 21,5 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 84,4 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä. Alkuvuonna 2017 kulusuhde oli 87,4 prosenttia.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2016 päästy, sillä ROE oli 15,9 prosenttia (2015: 12,7 %). Alkuvuonna 2017 ROE oli 24,3 prosenttia.

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Tilikauden 2016 osingon (2,30 euroa) ja osakekohtaisen tuloksen (2,95 euroa) perusteella osingonmaksusuhde oli 78,1 prosenttia .

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Tilikauden 2016 liikevaihto putosi 6 252 miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskua selittää suurelta osin nollakorot, jonka johdosta sijoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2016 noin 170 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Myös vakuutusmaksutulo jäi viime vuodesta ollen noin 147 miljoonaa euroa vähemmän.

sampo-tuloslaskelma-q12017

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi yli +25 prosenttia 2 154 miljoonaan euroon. Liikevaihdon nousua selittää suurelta osin sijoitustoiminnan nettotuottojen noin +200 miljoonan euron parannus verrattuna Q1/2016:n.

Alkuvuoden 2017 aikana nettotulos nousi +4,4 prosenttia 378 miljoonaan euroon. Tulokseen vaikutti edellä mainitun liikevaihdon kasvun lisäksi mm. Nordean ja Topdanmarkin tuoma 28 miljoonan euron lisäys. Näiden lisäksi korvauskulujen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen nousut vaikuttivat negatiivisesti tulokseen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan paranevan hieman vuodesta 2016 ollen noin 6,5 ja 1,7 miljardia euroa vastaavasti.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 3,2 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,4 miljardia euroa. Oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 12,6 miljardia euroa.

sampo-velkaisuus-q12017

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko on noussut 8 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun tilikauden 2016 osinko oli 2,30 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 14 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q12017

Tilikauden 2017 osingoksi ennustetaan 2,40 euroa. Tämä antaisi tämän päivän kurssilla (45,49 eur) osinkotuotoksi noin 5,3 prosenttia.

Kuten edellä jo todettiin, niin Sammon omistusosuus tanskalaisesta Topdanmarkista nousi Q1/2017 aikana 46,7 prosenttiin (äänistä 49,3 %). Topdanmark ei ole tähän mennessä maksanut osinkoa lainkaan, vaan se on ostanut kertyneillä voittovaroilla omia osakkeitaan, jotka se on mitätöinyt. Topdanmark:n yhtiökokouksen päätöksen seurauksena yhtiö alkaa maksamaan osinkoa keväästä 2018 alkaen, joten Sampo saa neljännen (If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi) osinkovirtaa turvaamaan.

Arvostus

Sammon osakkeen PE-luvut luvut ovat 14,8 – 17,0 välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuussuhde oli Q1/2017 lopussa 159 prosenttia (2016: 154 %)

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosentin taso. Parin viime aikana se on ollut 85 prosenttissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 560 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 45,49 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,5 kpl 11,63 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,50 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,65 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 0,98 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 347) ja osingon maksuilla (-1 288). Oikaisu on yhteensä +59 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (11.5.2017) 45,49 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17 20,05
Lkm (000) 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 561 282
Markkina-arvo (Mrd) 25,47 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74 11,25
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 700 2 154 6 500 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342 6 305
Liikevoitto 250 253 1 100 1 052 1 163 1 053 1 040 992 769 929
Nettotulos 400 378 1 725 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039 1 104
Marginaali 23,5% 17,5% 26,5% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4% 17,5%
EPS 0,71 0,68 3,08 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86 1,97
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 382 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231 2 042
Liikearvo 679 679 700 688 720 738 717 717
Muut varat 35 881 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159 27 094
Tase yhteensä 38 942 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
Oma pääoma 12 581 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920 8 888
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 183 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768 2 187
Muut vastuut 23 178 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419 18 778
Tase yhteensä 38 942 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107 29 853
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,400 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200 1,150
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,40 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20 1,15
Osinkotuotto 5,3% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3% 5,7%
Osingonmaksusuhde 77,9% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7% 58,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,0 17,0 20,9 18,0
PE (3v) 15,2 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6 14,0
PE 14,8 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3 10,2
Oma pääoma/osake 22,47 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93 15,84
P/B 2,02 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20 1,27
ROE 14,1% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7% 13,4%
ROI 7,0% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 6,8% 8,9%
Omavaraisuusaste 32,3% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6% 29,8%
Gearing 6,4% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0% 1,6%
Vakavaraisuussuhde 159,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6% 167,1%
Yhdistetty kulusuhde 87,4% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0% 92,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements