Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 6.2.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on vajaan 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SAMPO Ennuste
Osake (6.2.2020) 41,70 Osinko 12 kk 2,20
Markkina-arvo (Mrd) 23,2 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 10 500 (-7,3%) Osinko/EPS 79% 4v ka
Nettotulos (M) 1 775 (+43,5%)
EPS 3,20 Omav.aste 25%
PE 13,0 Gearing 12%
EV/EBIT 11,0 ROE 13,8%
PB 1,77 ROI 12,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/tulosraportit/

Yhteenveto

SAMPO6.2.2020 | 41,70 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee osingon lasku keväällä 2020, heikko tuloskehitys sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittaja on pettynyt Sammon ilmoitukseen laskea vuonna 2020 maksettavaa osinkoa 2,20 euroon edellisvuoden 2,85 euron tasolta. Osingon lasku liittyy Nordean ilmoitukseen laskea omaan osinkoaan 0,69 eurosta 0,40 euroon. Kevään 2020 osingolla osinkotuotoksi tulee noin 5,3 prosenttia (osake 41,70 EUR).

Tilikausi 2019

Sammon vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 941 1 124 161,7% 11 324 8 047 40,7%
Nettotulos (omistajille) 363 367 -1,1% 1 130 1 687 -33,0%
EPS (EUR) 0,65 0,66 2,04 3,04

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Vuoden 2019 vakuutusmaksutulo nousi noin 11 prosenttia, missä kaikkien Sammon vakuutusyhtiöiden kehitys oli hyvää. Mandatumin lukuja tuki 400 miljoonan euron henkivakuutustuotteiden verokohteluun liittyvä kertaerä, jonka johdosta Mandatumin maksutulo nousi reippaasti (Q4: +96 % ja 2019: 49 %). Jos tämän erän oikaisee konserniluvuista, niin vakuutusmaksutulo olisi kasvanut silti hyvät +5,6 prosenttia. Tässäkin Mandatumin vuoden 2018 kertaerät vaikuttavat suuresti hyvää kehitykseen.

Joka tapauksessa Ifin ja Topdanmarkin maksutulot nousivat hyvin noin 3,4 ja 6,7 prosenttia vastaavasti vuonna 2019.

Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat merkittävästi vuodesta 2018, joka oli varsin haastava pörssivuosi. Vuoden 2019 tuotot olivat 2,5 miljardia euroa, kun vuosi sitten tuotot jäivät punaiselle noin 0,1 miljardin euron verran. Tämän johdosta oheisen taulukon liikevaihtolukemat näyttävät isoja prosenttimuutoksia.

Vuoden 2019 tulos jäi selvästi vertailukaudesta, missä mm. Nordean heikko tuloskunto painoi Sammon tulokseen kirjattavia tuottoja. Lisäksi Mandatum kirjasi noin +197 miljoonan euron kertaerän (Dansken yhteistyösopimusjärjestely) vertailuvuoden 2018 tulokseen.

If:n yhdistetty kulusuhde oli vuoden aikana edelleen erinomaisella tasolla 84,5 prosentissa (85,2 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 82,1 (82,3 %) prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Kevään osinko on 2,20 euroa, joka irtoaa 24.4.2020. Yhtiö päivitti myös osinkopolitiikkaansa ja sen mukaan yhtiö maksaa osinkona noin 70 prosenttia tuloksesta (aiemmin 50 %).

Näkymät

Sammon näkymät vuodelle 2020 ovat aikaisempien vuosien tapaan:

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2020. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 3 215 3 775 -14,8% 10 500 11 324 -7,3%
Nettotulos (omistajille) 590 357 65,3% 1 775 1 130 57,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 2,20 2,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Sampo: Ennusteet -sivulla. Sammon ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty taulukkoon.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2019 ROE oli 34,5 prosenttia (2018: 11,2 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 84,5 prosenttia (2018: 85,2 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän päästiin vuonna 2019, kun tuotot kohosivat 23,5 prosenttiin (2018: 8,7 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 70 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Oheisessa kaaviossa esitetty liikevaihto nousi siitä syystä, että Topdanmark siirtyi kirjanpidossa tytäryhtiöksi vuoden 2017 lopulla. Täysimääräisesti se vaikutti vuonna 2018.

Vuonna 2019 liikevaihto hyppäsi 11,3 miljardiin euroon, missä sitä tuki hyvä pörssivuosi ja siitä syntyneet noin 2,5 miljardin euron sijoitustoiminnan tuotot. Edellisenä vuotena tämä sama erä oli -0,1 miljardia euroa.

Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 10,8 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 86 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 5,7 miljardia ja tästä yli puolet oli korkosijoituksissa.

sampo-tuloslaskelma-q42019

Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muutti marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Aiemmin yhtiöltä kirjattiin vain tulos. Näin marginaali pieneni aiemmasta ja oli vuonna 2019 noin 11 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Sammon tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 10 – 12 miljardia ja nettotulos noin 1,6 – 1,9 miljardia euroa. Kuten todettua, niin ennusteissa on suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan tuottojen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten arvioinnin suhteen.

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 13,0 – 14,5 välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q42019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2019 lopussa 167 prosenttia (2018: 147 %). Vakavaraisuussuhde nousi Q3/2019 aikana Sammon jakamien Nordea-osakkeiden johdosta. Se laski Nordean osuuden alle 20 prosentin, mikä muutti vakavaraisuussuhteen laskentaa.

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,8 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,7 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja.

sampo-velkaisuus-q42019

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko nousi 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 2,85 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 13,5 prosenttia vuodessa.

Tämä hieno putki katkesi kuitenkin keväällä 2020 osingon jäädessä 2,20 euroon. Osingon laskun taustalla oli Nordean osingon selvä lasku sekä pitkään jatkunut ja oletettavasti jatkuva alhainen korkotaso, joka vaimentaa Sammon tuloksentekokykyä.

sampo-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sampo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 2,20 4/2019 2,85 4/2018 2,60
YHTEENSÄ 2,20 2,85 2,60
-22,8% +9,6% +13,0%

Kevään osinko on 2,20 euroa, joka irtoaa 24.4.2020. Yhtiö päivitti myös osinkopolitiikkaansa ja sen mukaan yhtiö maksaa osinkona noin 70 prosenttia tuloksesta (aiemmin 50 %).

Yhtiö maksoi myös ylimääräisen osingon vuonna 2019 niin, että 10 Sammon osakkeella sai 1 Nordean osakkeen. Tätä ylimääräistä osinkoa ei ole merkitty yo. taulukkoon.

Arvioin edellä että EPS-tulos olisi noin 3,20 euroa vuonna 2020. Yhtiön osinkopolitiikan mukaisesti arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon olevan 2,30 euron tasolla.

Taulukot

Taseen 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 775) ja osingon maksuilla (-1 222). Oikaisu on yhteensä +553 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (6.2.2020) 41,70 38,91 38,41 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72
Lkm (000) 555 352 555 352 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 23,16 21,61 21,33 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
If 4 780 4 737 4 584 4 600 4 491
Topdanmark 3 500 3 717 2 232 606
Mandatum 2 200 2 886 1 260 1 752 1 773
Omistusyhteisö -60 14 19 28 53
Muut 80 -30 -47 -30 -64
YHTEENSÄ 10 500 11 324 8 048 6 956 6 253
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016
If 880 692 661 637 646
Topdanmark 590 185 156 836 59
Mandatum 240 222 360 185 168
Omistusyhteisö 520 138 618 576 777
Muut -355 0 -16 4 0
YHTEENSÄ 1 875 1 237 1 779 2 238 1 650
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 215 10 500 11 324 8 047 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591
Liikevoitto 740 2 250 1 528 2 112 2 534 1 889 1 956 1 788 1 726
Nettotulos 590 1 775 1 237 1 778 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452
Marginaali 18,4% 16,9% 10,9% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0%
EPS 1,06 0,00 3,20 2,23 3,20 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 3 230 2 677 2 361 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461
Liikearvo 1 471 1 471 1 454 1 476 679 700 688 720
Muut varat 47 791 47 791 45 525 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396
Tase yhteensä 52 492 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577
Oma pääoma 12 461 11 908 12 386 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644
Vähemmistö 635 635 628 660 0 0 0 0
Korolliset velat 4 794 4 794 4 711 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193
Muut vastuut 34 602 34 602 31 615 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740
Tase yhteensä 52 492 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 525 -208 1 254 195 323 1 660 230
Investoinnit: Capex -15 -12 -13 -8 -15 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 0 1 525 -223 1 242 182 315 1 645 219
Investoinnit: Muut -530 421 546 356 590 392 371
Investointien jälkeen 0 995 198 1 788 538 905 2 037 590
Rahoitus: Voitonjako -1 588 -1 444 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747
Rahoitus: Muut -151 873 -353 1 270 80 188 -92
Rahavarojen muutos 0 -744 -373 149 616 -94 1 312 -249
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,300 2,200 2,850 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,30 2,20 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65
Osinkotuotto 5,5% 5,7% 7,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6%
Osinko/nettotulos 72,0% 98,8% 89,0% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6%
Osinko/FCF #DIV/0! 80,1% -709,8% 116,3% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,7 13,1 12,7 16,2 17,0 18,5
PE (3v) 14,5 12,3 11,3 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4
PE 13,0 17,5 12,0 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8
EV/EBIT 11,0 15,5 11,2 10,4 13,3 13,6 11,5 11,4
Oma pääoma/osake 23,58 22,59 23,43 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01
P/B 1,77 1,72 1,64 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88
ROE 13,8% 9,7% 13,4% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0%
ROI 12,8% 8,7% 12,1% 15,4% 12,8% 14,4% 13,7% 13,6%
Omavaraisuusaste 24,9% 24,1% 26,4% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7%
Gearing 11,9% 16,9% 18,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5%
Vakavaraisuussuhde 167,0% 147,0% 148,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4%
If Yhdistetty kulusuhde 84,5% 85,2% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1%
Topdanmarkin kulusuhde 82,1% 82,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 38,91 36,48 41,50 40,41 38,41 44,60 41,80 45,26 45,80 44,72
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,200 2,100 2,950 2,850 2,800 2,800 2,800 2,800 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 5,7% 5,8% 7,1% 7,1% 7,3% 6,3% 6,7% 6,2% 5,7% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,04 2,04 2,73 3,06 3,04 2,99 2,91 2,53 2,58 2,82
PE 19,1 17,8 15,2 13,2 12,6 14,9 14,4 17,9 17,7 15,9
EV/EBIT 15,5 14,9 12,9 11,1 11,2 12,8 9,0 10,0 10,4 10,0
ROE 8,9% 9,1% 12,2% 12,5% 12,7% 12,6% 13,4% 10,8% 11,3% 12,6%
ROI 8,7% 8,9% 11,6% 12,0% 12,1% 12,2% 17,6% 15,2% 15,4% 16,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus