Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 10.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SAMPO Ennuste
Osake (10.9.2018) 43,96 Osinko 12 kk 2,80
Markkina-arvo (Mrd) 24,4 Osinkotuotto 6,4%
Liikevaihto (M) 9 140 (+31,4%) Osinko/EPS 76% 4v ka
Nettotulos (M) 1 650 (-26,3%)
EPS 2,97 Omav.aste 26%
PE 14,8 Gearing 11%
EV/EBIT 12,33 ROE 12,3%
PB 1,84 ROI 12,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.sampo.com/fi/luvut/tulosraportit/

Yhteenveto

SAMPO10.9.2018 | 43,96 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat todella hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 6,4 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2019 osingolle (2,80 EUR). Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

Tilikausi 2018

Sammon Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 2 399 1 513 59% 4 911 3 667 34%
Nettotulos (omistajille) 586 375 56% 934 753 24%
EPS (EUR) 1,09 0,68 1,68 1,34

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Vakuutusmaksutulo nousi Q2:lla +624 miljoonaa euroa. Tätä nousua selittää Topdanmarkin tuoma +527 miljoonan euron lisä. Aiemmin Topdanmarkista kirjattiin vain erä ”osuus osakkuusyrityksen voitoista”. Alkuvuoden 2018 aikana vakuutusmaksutulo on kasvanut +1,45 miljardia euroa, josta Topdanmarkin osuus on ollut +1,36 miljardia euroa. Tästä syystä liikevaihtomuutosprosentitkin ovat isoja.

Jos sijoitustoiminnan nettotuotot olivat Q1:llä pakkasella (-95 M EUR), niin nyt Q2:lla ne olivat +331 miljoonaa euroa positiiviset. Nämä tuotot kuitenkin heilahtelevat kvartaalista toiseen, joten turhan nopeita johtopäätöksiä näiden tuottojen (tai tappioiden) suhteen ei pidä tehdä.

Nettotulos nousi 585 miljoonaan euroon (Q2/2017: 375 M EUR), mutta se sisälsi Mandatumin saaman +197 miljoonan euron korvauksen liittyen Danske Bankin kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. Tämä korvaus ylläpitää Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

If:n yhdistetty kulusuhde oli Q1-Q2/2018 aikana edelleen erinomaisella tasolla eli 85,8 prosentissa (86,5 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 84,1 prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Osinko

Sampo on vuoden 2018 aikana saanut tytäryhtiöiltään osinkoja seuraavasti

  • Mandatum: 150 M EUR
  • Nordea: 585 M EUR
  • Topdanmark: 107 M EUR
  • If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.

Yhteensä siis 842 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 If maksoi osinkoja 620 miljoonaa euroa, joten jos tämä taso pitää tai nousee hieman, niin Sammon saamat kokonaisosingot vuonna 2018 olisivat noin 1,5 miljardia euroa.

Keväällä 2018 Sampo maksoi osinkoja 1,4 miljardia euroa, joten se, mikä tuli osinkoina sisään, niin se maksettiin ulos.

Mitenkäs kevät 2019 ja sen osinko?

Nyt osinko oli 2,60 euroa ja oma arvioni on, että ensi keväänä osinko nousisi 2,80 euroon. Tämä tarkoittaisi 1,56 miljardin euron osinkoa eli noin 110 miljoonaa euroa enemmän kuin keväällä 2018.

Tämä voitaisiin kattaa esimerkiksi

  • Nordea: +10 – 15 M EUR (0,68 -> 0,69…0,70 EUR)
  • Mandatum: +50 M EUR
  • Topdanmark: +5 – 10 M EUR (19 -> 20 DKK)
  • If: +40 M EUR

Tuosta tulisi juurikin noin +100-115 miljoonaa euroa. Sammolla itsellään on noin 0,4 miljardia euroa käteistä, joten osingon voi odottaa nousevan lähivuosinakin. Lisäksi Mandatum sai 197 miljoonan euron korvauksen Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyen, joten tämä kohentaa Mandatumin osingonmaksukykyä.

Oheisessa kuvassa on tytäryhtiöiden tilittämät osingot viimeisen 10 vuoden ajalta.

Sampo-ja-saadut-osingot
Kuva: http://www.sampo.com/globalassets/arkisto/taloudelliset-raportit/2018/sampo_q1_2018_supplementary_info.pdf

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 9,0 – 9,2 Mrd EUR (2017: 6,96 Mrd EUR)
  • nettotulos: 1,5 – 1,7 Mrd EUR (2017: 2,24 Mrd EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Sampo: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2017 ROE oli 21,3 prosenttia (2016: 25,3 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 85,3 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2017 päästy, sillä ROE oli 13,3 prosenttia (2016: 15,9 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 11,7 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 89 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 5,0 miljardia ja tästä noin 58 prosenttia oli korkosijoituksissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi lupaavasti 6 955 miljoonaan euroon.

sampo-tuloslaskelma-q22018

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia. Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muuttaa marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Näin marginaali pienenee ja oli vuonna 2017 oikaistun tuloksen perusteella noin 22,0 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Sammon tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 9,0 – 9,2 miljardia ja nettotulos noin 1,5 – 1,7 miljardia euroa. Kuten todettua, niin ennusteissa on suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan tuottojen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten arvioinnin suhteen.

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 13,2 – 14,8 välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q2/2018 lopussa 146 prosenttia (2017: 154 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,3 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 2,2 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja.

Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 13,2 miljardia euroa (sisältäen 0,7 Mrd EUR vähemmistön osuutta).

sampo-velkaisuus-q22018

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 2,60 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 12,5 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q22018

Edellä ”Mitenkäs kevät 2019 ja sen osinko?” -kappaleessa pohdittiin Sammon osingonmaksukykyä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sampo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 2,80 4/2018 2,60 4/2017 2,30
YHTEENSÄ 2,80 2,60 2,30
+7,7% +13,0% +7,0%

Sammon osinko on noussut viimeiset kolme kertaa 0,20 / 0,15 / 0,30 eurolla. Arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi 0,20 eurolla 2,80 euroon. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (43,96 EUR) noin 6,4 prosentin osinkotuoton.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 555 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 42,95 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,55 kpl 9,00 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,55 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,68 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 1,05 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+668) ja osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +668 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (10.9.2018) 43,96 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17
Lkm (000) 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,41 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
If 4 640 4 600 4 491 4 710 4 844
Topdanmark 2 575 606
Mandatum 1 730 1 752 1 773 1 794 1 650
Omistusyhteisö 50 28 53 94 44
Muut 145 -30 -64 -31 -63
YHTEENSÄ 9 140 6 956 6 253 6 567 6 475
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
If 800 637 646 765 740
Topdanmark 150 836 59
Mandatum 310 185 168 144 133
Omistusyhteisö * 470 576 777 749 669
Muut 10 4 0 -1 -2
YHTEENSÄ 1 740 2 238 1 650 1 657 1 540
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 010 4 911 9 140 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342
Liikevoitto 325 1 164 2 100 2 534 1 889 1 956 1 788 1 726 1 697 1 310
Nettotulos 250 982 1 650 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039
Marginaali 12,4% 20,0% 18,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4%
EPS 0,45 1,77 2,97 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 838 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231
Liikearvo 1 476 1 476 679 700 688 720 738 717
Muut varat 46 122 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159
Tase yhteensä 50 436 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
Oma pääoma 12 648 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920
Vähemmistö 595 660 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 313 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768
Muut vastuut 32 880 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419
Tase yhteensä 50 436 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 1 254 195 323 1 660 230 1 092 106
Investoinnit: Capex -15 -12 -13 -8 -15 -11 -16 -17
Vapaa rahavirta (FCF) 985 1 242 182 315 1 645 219 1 076 89
Investoinnit: Muut 550 546 356 590 392 371 231 -119
Investointien jälkeen 1 535 1 788 538 905 2 037 590 1 307 -30
Rahoitus: Voitonjako -1 450 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747 -663 -661
Rahoitus: Muut 0 -353 1 270 80 188 -92 -182 736
Rahavarojen muutos 85 149 616 -94 1 312 -249 462 45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,800 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,80 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20
Osinkotuotto 6,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3%
Osinko/nettotulos 94,2% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7%
Osinko/FCF 157,9% 116,3% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3% 755,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,7 16,2 17,0 20,9 18,0 20,1
PE (3v) 13,2 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6
PE 14,8 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3
EV/EBIT 12,3 10,4 13,3 13,6 11,5 11,4 7,8 8,6
Oma pääoma/osake 23,85 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93
P/B 1,84 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20
ROE 12,3% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7%
ROI 12,1% 15,4% 12,8% 14,4% 13,7% 13,6% 14,0% 11,5%
Omavaraisuusaste 26,3% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6%
Gearing 11,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0%
Vakavaraisuussuhde 146,0% 154,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6%
Yhdistetty kulusuhde 85,8% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 41,80 45,26 45,80 44,72 44,87 44,46 42,59 39,60 36,53 41,74
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,800 2,800 2,600 2,600 2,600 2,600 2,300 2,300 2,300 2,300
Osinkotuotto (ennuste) 6,7% 6,2% 5,7% 5,8% 5,8% 5,8% 5,4% 5,8% 6,3% 5,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,44 4,03 4,03 4,22 2,92 3,00 2,95 2,76 2,76
PE 9,4 11,2 11,4 10,6 15,4 14,8 14,5 14,4 13,2
EV/EBIT 9,0 10,0 10,4 10,0 14,1 13,4 13,3 12,8 11,9
ROE 20,5% 17,1% 17,6% 18,9% 14,5% 13,8% 14,1% 13,8%
ROI 17,6% 15,2% 15,4% 16,7% 13,2% 12,8% 12,8% 13,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset