Sanoma sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Sanoma Oyj on suomalainen mediakonserni, jolla on toimintaa Suomessa ja Hollannissa sekä oppimisratkaisuihin liittyviä yhtiöitä viidessä Euroopan maassa. Yhtiön markkina-arvo on noin 1,4 miljardia euroa ja sillä on noin 4 370 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SANOMA Ennuste
Osake (25.7.2019) 8,86 Osinko 12 kk 0,48
Markkina-arvo (Mrd) 1,4 Osinkotuotto 5,4%
Liikevaihto (M) 1 310 (-0,4%) Osinko/EPS 125% 4v ka
Nettotulos (M) 125 (+0,8%) Osinko/FCF 55% 4v ka
EPS 0,77 Omav.aste 36%
PE 11,5 Gearing 104%
EV/EBIT 11,3 ROE 20,2%
PB 2,31 ROI 16,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

SANOMA25.7.2019 | 8,86 EUR
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Sanoman Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti laskeva liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä taseen heikko kunto. Pisteitä lähti myös osingon laskusta vuonna 2016 sekä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketuista PE-luvuista.

Vuoden 2018 aikana Sanoma tiedotti 4 yrityshankinnasta (liikevaihto yhteensä 170 M EUR) sekä 2 yritysmyynnistä (liikevaihto yhteensä 94 M EUR). Tarkempaa tietoa yritysjärjestelyistä löytyy Sanoman sivustolta: https://sanoma.com/fi/sijoittajat/taloustieto/yritysostot-ja-myynnit/

Sanoma totesi vuodesta 2018 seuraavaa:

Vuosi 2018 oli jälleen hyvä vuosi Sanomalle. Kannattavuutemme parani kaikissa kolmessa segmentissä medialiiketoiminnan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1 315 miljoonaa euroa (2017: 1 435 M EUR ja oikaistu 1 328 M EUR)

Vuonna 2018 aloitimme myös liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa toimintoja ja prosesseja viidessä toimintamaassamme.

Media Finlandissa menestyksemme toimialan transformaatiossa näkyi Helsingin Sanomien ja Ruudun digitaalisten tilausten määrän kasvuna. Helsingin Sanomien kokonaistilausmäärä kasvoi jo toisena peräkkäisenä vuotena. Digitaalisen mainonnan kasvu ei valitettavasti täysin pystynyt kompensoimaan painetun mainonnan volyymien laskua.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 prosenttia ja oli 197 miljoonaa euroa (2017: 177 M EUR ja oikaistu 179 M EUR). Liikevoitto kasvoi kaikkien segmenttien hyvän kannattavuuskehityksen ansiosta.

Taloudelliset tavoitteet

Sanoman taloudellisina tavoitteina on:

  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: < 2,5x
  • Omavaraisuusaste: 35 – 45 %
  • Osinko: 40 – 60 % liiketoiminnan rahavirrasta, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit (= vapaa rahavirta (FCF))

Tilikausi 2019

Sanoman Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 353 363 -2,6% 602 625 -3,7%
Liiketulos (ebit) 72,7 70,6 3,0% 84,6 79,0 7,1%
Nettotulos (jatkuvat, omistajille) 50,0 45,7 9,4% 57,3 50,0 14,6%
EPS (EUR) 0,31 0,28 0,35 0,30

Q2:n liikevaihto laski -2,6 prosenttia, jossa näkyi myytyjen liiketoimintojen vaikutus. Mainosmyynti kehittyi hyvin kevään vaalien ansiosta.

Media Netherlands -segmentin liikevaihto laski -14 prosenttia. Laskua selittää yritysmyynnit. Lisäksi Hollannin lehtien ALV nousi, mikä vaikutti negatiivisesti tilausmyyntiin.

Vaalimainonnan tuomasta piristyksestä huolimatta mainosmyynti on paineessa sekä Suomessa että Hollannissa. Digitaalisen tilausmyynnin kasvu jatkui Ruudun ja Helsingin Sanomien vauhdittamana.

Q2:n liiketulos kasvoi +2,8 prosenttia, jota tuki vertailukauden kertaluontoiset kulut, mutta toisaalta painoi kasvaneet IT- ja palveluiden kehittämisen kulut.

Jatkuvien toimintojen euromääräinen nettotulos kasvoi liiketuloksen perässä.

Vuonna 2019 maksettavat osingot ovat yhteensä 0,45 euroa:

  • 0,25 euron osinko irtosi 28.3.2019 ja se maksettiin 5.4.2019
  • 0,20 euron osingosta päättää irtoamispäivän lokakuussa ja osinko maksetaan yhtiön arvion mukaan marraskuussa.

Näkymät tilikaudelle 2018

Sanoma arvioi vuodelle 2019, että

  • vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2018 tasolla
  • operatiivinen liikevoittoprosentti on noin 15 prosenttia (2018: 15,7 %)

Yhtiö kertoo, että

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon, joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä.

Iddinkin vuoden 2017 liikevaihto oli 141 miljoonaa ja käyttökate 27 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 400 393 1,8% 1 310 1 315 -0,4%
Liiketulos (ebit) 92,0 70,7 30,1% 185 169 9,7%
Nettotulos (omistajille) 65,0 67,3 -3,4% 125 124 0,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,48 0,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Sanoma: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Sanoman vaikea tilanne näkyy oheisissa kaavioissa. Liikevaihto on laskenut koko vuosikymmenen, johon myydyt liiketoiminnot ovat osaltaan vaikuttaneet. Mutta liikevaihto on laskenut myös medialiiketoimintojen muutoksen (lehtilevikkien lasku yms.) sekä perinteisen television katselumuutoksen seurauksena.

Tuloskehitys on ollut negatiivista, mihin liikevaihdon lasku on vaikuttanut. Lisäksi erinäiset yritysjärjestelyt ovat tuoneet kertaluonteisia alaskirjauksia ja myyntitappioita tulokseen. Toisaalta, kun kuviota katselee, niin voi aiheellisesti kysyä, että kuinka kertaluontoisia kertaluontoiset kirjaukset ovat oikeastaan olleet?

sanoma-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,3 – 1,4 miljardia ja nettotulos noin 115 – 135 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (8,86 EUR) PE-luku asettuu 11,5x. Osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu.

Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Sanoman todellinen tuloksentekokyky, kun huomioidaan median murros? Sanoman tappiollisten vuosien seurauksena 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apua pidempiaikaisen tuloksentekokyvyn arvioinnissa.

sanoma-roe-roi-q22019

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) seuraavat tuloskehityksen siksakkia, joten tämäkään tunnusluku ei anna apuja yhtiön tuloksentekokyvyn arviointiin.

Tase

Sanomalla on liikearvoa noin 901 miljoonaa euroa, joka on laskenut vuosikymmenen alun 2,3 miljardista eurosta. Liikearvoa on laskenut liiketoimintojen myynnit, mutta myös liikearvoon tehdyt alaskirjaukset. Nämä alaskirjaukset ovat sitten heilauttaneet tulostakin.

Merkillepantavaa on se, että liikearvoa on edelleen noin 50 prosenttia koko taseen loppusummasta. Eli vaikka Sanoman liikearvo on laskenut reippaasti, niin silti alaskirjausriskiä on olemassa. 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin 90 – 100 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka vetäisi nykyisen noin… niin mikä onkaan Sanoman normaali tuloskunto… 125 miljoonan euron tuloksen (tilikauden 2019 ennuste) lähes nollille.

sanoma-liikearvo-q22019

Yritysjärjestelyt ovat näkyneet myös oman pääoman laskuna sekä myöskin korollisen velan vähenemisenä. Vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16-standardi nosti velan määrää selvästi.

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on ollut noin 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso olisi yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on kehittynyt positiivisemmin velkaisuuden laskun myötä. Gearing on viime vuosien aikana ollut 55 – 80 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Tosin IFRS 16:n johdosta gearing nousi yli 100 prosentin rajan Q2/2019:lla.

sanoma-velkaisuus-q22019

Yhtiön tekemät järjestelyt näkyvät taseen kunnon paranemisena ja etenkin velkataakassa. Myöskin liikearvon euromääräinen määrä on laskussa, vaikka sitä suhteellisesti ottaen on vielä runsaasti.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

sanoma-rahavirta-q22019

Vuonna 2015 aloittaman uuden toimitusjohtajan aloittamia yhtiön tervehdyttämistoimia on kehuttu ja parhaiten se näkyy näissä kaavioissa. Liiketoiminnan rahavirrat on saatu nostettua paremmalle tasolla, mikä on nostanut vapaan rahavirran (FCF) määrä.

Yhtiön osinkopolitiikka nojautuu juurikin liiketoiminnan rahavirtaan, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit eli capex-investoinnit. Nykyinen osinkotaso tarkoittaisi noin 75 miljoonan euron kassasta maksua, joten vapaa rahavirta riittää kattamaan tämän. Ja olisi osinkopolitiikan mukaisesti vieläpä 40 – 60 prosentin tasolla vapaasta rahavirrasta (4v keskiarvo).

Osinko

Kun vertaa vuosikymmenen alkupuoliskon osinkokehitystä vapaaseen rahavirtaan (FCF), niin on helppo nähdä, miksi osinkoa jouduttiin laskemaan isolla kädellä.

sanoma-osinko-q22019

Sanoma kertoo osinkopolitiikakseen:

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2017 Sanoma maksoi osingon yhdessä erässä. Olen kuitenkin oheiseen taulukkoon jakanut tämän kahteen yhtä suureen osaan, jotta vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sanoma: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 0,20 10/2018 0,15 3/2017 0,10
3/2020 (e) 0,28 3/2019 0,25 3/2018 0,20
YHTEENSÄ 0,48 0,40 0,30
+20,0% +33,3% +100,0%

Vuonna 2019 maksettavat osingot ovat yhteensä 0,45 euroa:

  • 0,25 euron osinko irtosi 28.3.2019 ja se maksettiin 5.4.2019
  • 0,20 euron osingosta päättää irtoamispäivän lokakuussa ja osinko maksetaan yhtiön arvion mukaan marraskuussa.

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan yhteensä 0,51 euroa (0,28 + 0,23 EUR). Tämä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton (osake 8,86 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+68) sekä osingon maksulla (-33). Oikaisu on yhteensä +35 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.7.2019) 8,86 8,49 10,87 8,25 3,91 4,60 6,39 7,44
Lkm (000) 162 850 163 085 162 545 162 292 162 722 162 812 162 812 162 812
Markkina-arvo (Mrd) 1,44 1,38 1,77 1,34 0,64 0,75 1,04 1,21
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Media Finland 580 578 570 581
Media Netherlands 380 424 546 691
Learning 350 313 318 283
Muut -1 0 -1
YHTEENSÄ 1 310 1 315 1 434 1 554 0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Media Finland 51,0 61,8 71,8 41,3
Media Netherlands 72,5 58,1 -366,0 110,9
Learning 67,5 56,1 43,8 67,4
Muut -6,0 -7,4 10,1 -12,6
YHTEENSÄ 185,0 168,6 -240,3 207,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 400 602 1 310 1 315 1 435 1 554 1 717 1 902 2 084 2 376
Liikevoitto 92 85 185 169 -241 207 -123 134 -258 182
Nettotulos 65 57 125 124 -163 111 -143 58 -308 144
Marginaali 16,3% 9,5% 9,5% 9,4% -11,4% 7,1% -8,3% 3,0% -14,8% 6,1%
EPS 0,40 0,35 0,77 0,76 -1,00 0,68 -0,88 0,36 -1,89 0,88
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 64 19 21 43 99 116 151 148
Liikearvo 901 936 935 1 663 1 665 1 749 1 808 2 127
Muut varat 791 564 633 900 1 001 1 152 1 390 1 547
Tase yhteensä 1 756 1 519 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822
Oma pääoma 614 606 553 713 644 803 783 1 201
Vähemmistö 10 5 2 290 286 299 297 303
Korolliset velat 716 357 412 830 999 1 017 1 379 1 378
Muut vastuut 416 551 622 773 836 898 890 940
Tase yhteensä 1 756 1 519 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 145 141 141 158 26 74 119 192
Investoinnit: Capex -35 -32 -37 -35 -55 -51 -66 -64
Vapaa rahavirta (FCF) 110 109 104 123 -29 23 53 128
Investoinnit: Muut 40 18 282 26 68 334 39 316
Investointien jälkeen 150 127 386 149 39 357 92 444
Rahoitus: Voitonjako -75 -63 -39 -18 -33 -17 -92 -72
Rahoitus: Muut -75 -64 -371 -171 24 -351 13 -395
Rahavarojen muutos 0 0 -24 -40 30 -11 13 -23
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,51 0,45 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,51 0,45 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60
Osinkotuotto 5,8% 5,3% 3,2% 2,4% 2,6% 4,3% 1,6% 8,1%
Osinko/nettotulos 66,4% 59,2% -34,9% 29,2% -11,4% 56,1% -5,3% 67,8%
Osinko/FCF 75,5% 67,3% 54,7% 26,4% -56,1% 141,6% 30,7% 76,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 37,9 18,4
PE (3v) 50,3 57,7 154,5 6,9
PE 11,5 11,2 12,1 12,9 8,4
EV/EBIT 11,3 10,2 10,3 12,3 13,4
Oma pääoma/osake 3,83 3,75 3,41 6,18 5,72 6,77 6,63 9,24
P/B 2,31 2,27 3,18 1,33 0,68 0,68 0,96 0,81
ROE 20,2% 21,3% -20,9% 11,5% -14,1% 5,3% -23,8% 9,5%
ROI 16,0% 17,5% -17,2% 11,0% -6,1% 5,9% -9,7% 5,9%
Omavaraisuusaste 35,5% 40,2% 34,9% 38,5% 33,6% 36,5% 32,2% 39,4%
Gearing 104,5% 55,3% 70,5% 78,5% 96,8% 81,8% 113,7% 81,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 8,49 8,74 8,49 8,48 8,69 9,53 10,87 9,23 8,18 7,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,480 0,480 0,450 0,400 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,200
Osinkotuotto (ennuste) 5,7% 5,5% 5,3% 4,7% 4,0% 3,7% 3,2% 3,8% 4,3% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,73 0,71 0,68 0,81 0,74 0,74 -1,01 -1,31 -1,35 -1,06
PE 11,6 12,3 12,4 10,4 11,8 12,9
EV 2 071 1 953 1 722 1 772 1 893 1 996 2 159 2 019 2 156 2 120
EV/EBIT 11,9 11,4 10,2 9,4 10,6 11,1
Oma pääoma/osake 3,61 3,36 3,75 3,84 3,42 2,98 3,37 3,29 3,65 3,39
P/B 2,35 2,60 2,26 2,21 2,54 3,20 3,23 2,80 2,24 2,32
ROE 20,9% 22,3% 19,2% 22,8% 20,9% 23,3% -21,3% -27,2% -27,9% -23,5%
ROI 14,7% 16,6% 17,5% 17,7% 14,3% 15,2% -17,2% -18,8% -16,7% -13,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset