Sanoma sijoituskohteena

Päivitetty 20.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Sanoma Oyj on suomalainen mediakonserni, jolla on toimintaa Suomessa ja Hollannissa sekä oppimisratkaisuihin liittyviä yhtiöitä viidessä Euroopan maassa. Yhtiön markkina-arvo on noin 1,4 miljardia euroa ja sillä on noin 4 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SANOMA Ennuste
Osake (20.2.2019) 8,67 Osinko 12 kk 0,45
Markkina-arvo (Mrd) 1,4 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (M) 1 355 (+3,0%) Osinko/EPS 125% 4v ka
Nettotulos (M) 125 (+0,8%) Osinko/FCF 54% 4v ka
EPS 0,77 Omav.aste 42%
PE 11,3 Gearing 43%
EV/EBIT 9,1 ROE 19,6%
PB 2,13 ROI 18,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

SANOMA20.2.2019 | 8,67 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Sanoman Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä taseen heikko kunto. Pisteitä lähti myös osingon laskusta vuonna 2016 sekä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketuista PE-luvuista.

Vuoden 2018 aikana Sanoma on tiedotti 4 yrityshankinnasta (liikevaihto yhteensä 170 M EUR) sekä 2 yritysmyynnistä (liikevaihto yhteensä 94 M EUR). Tarkempaa tietoa yritysjärjestelyistä löytyy Sanoman sivustolta: https://sanoma.com/fi/sijoittajat/taloustieto/yritysostot-ja-myynnit/

Sanoma totesi vuodesta 2018 seuraavaa:

Vuosi 2018 oli jälleen hyvä vuosi Sanomalle. Kannattavuutemme parani kaikissa kolmessa segmentissä medialiiketoiminnan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1 315 miljoonaa euroa (2017: 1 435 M EUR ja oikaistu 1 328 M EUR)

Vuonna 2018 aloitimme myös liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa toimintoja ja prosesseja viidessä toimintamaassamme.

Media Finlandissa menestyksemme toimialan transformaatiossa näkyi Helsingin Sanomien ja Ruudun digitaalisten tilausten määrän kasvuna. Helsingin Sanomien kokonaistilausmäärä kasvoi jo toisena peräkkäisenä vuotena. Digitaalisen mainonnan kasvu ei valitettavasti täysin pystynyt kompensoimaan painetun mainonnan volyymien laskua.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 prosenttia ja oli 197 miljoonaa euroa (2017: 177 M EUR ja oikaistu 179 M EUR). Liikevoitto kasvoi kaikkien segmenttien hyvän kannattavuuskehityksen ansiosta.

Taloudelliset tavoitteet

Sanoman taloudellisina tavoitteina on:

  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: < 2,5x
  • Omavaraisuusaste: 35 – 45 %
  • Osinko: 40 – 60 % liiketoiminnan rahavirrasta, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit (= vapaa rahavirta (FCF))

Tilikausi 2018

Sanoman Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 298 306 -2,5% 1 315 1 435 -8,3%
Liiketulos (ebit) 0,6 21,2 -97,2% 168,5 -240,5
Nettotulos (jatkuvat, omistajille) -4,7 16,2 112,7 -301,6
EPS (EUR) -0,03 0,10 0,68 -1,02

Liikevaihto laski -2,5 prosenttia Q4:lla. Tähän vaikutti mm. Media Finlandin liikevaihdon lasku 145 miljoonaan euroon (2017: 150 M EUR). Digitaalisen mainonnan myynti kasvoi, mutta kasvu ei riittänyt kompensoimaan muiden mainostuotteiden myynnin laskua.

Q4:n liiketuloksen (ebit) selvää laskua selittää -17 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyivät pääosin rakennejärjestelyihin.

Operatiivinen liiketulos (mikä hieman eroaa raportoidusta liiketuloksesta) kasvoi selvästi ja oli 18 milj. euroa (2017: 4). Tulos parani kaikissa segmenteissä.

Vuonna 2019 maksettavat osingot ovat yhteensä 0,45 euroa:

  • 0,25 euron osinko irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 5.4.2019
  • 0,20 euron osingosta päättää irtoamispäivän lokakuussa ja osinko maksetaan yhtiön arvion mukaan marraskuussa.

Näkymät tilikaudelle 2018

Sanoma arvioi vuodelle 2019, että

  • vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2018 tasolla
  • operatiivinen liikevoittoprosentti on noin 15 prosenttia (2018: 15,7 %)

Yhtiö kertoo, että

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon, joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Iddinkin vuoden 2017 liikevaihto oli 141 miljoonaa ja käyttökate 27 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 257 262 -1,8% 1 355 1 315 3,0%
Liiketulos (ebit) 10,0 8,4 19,0% 186 169 10,3%
Nettotulos (omistajille) 4,0 5,4 -25,9% 125 124 0,6%
Osinko (12 kk, EUR) 0,45 0,35

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Sanoma: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Sanoman vaikea tilanne näkyy oheisissa kaavioissa. Liikevaihto on laskenut koko vuosikymmenen, johon myydyt liiketoiminnot ovat osaltaan vaikuttaneet. Mutta liikevaihto on laskenut myös medialiiketoimintojen muutoksen (lehtilevikkien lasku yms.) sekä perinteisen television katselumuutoksen seurauksena.

Tuloskehitys on ollut negatiivista, mihin liikevaihdon lasku on vaikuttanut. Lisäksi erinäiset yritysjärjestelyt ovat tuoneet kertaluonteisia alaskirjauksia ja myyntitappioita tulokseen. Toisaalta, kun kuviota katselee, niin voi aiheellisesti kysyä, että kuinka kertaluontoisia kertaluontoiset kirjaukset ovat oikeastaan olleet?

sanoma-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,3 – 1,4 miljardia ja nettotulos noin 110 – 135 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (8,67 EUR) PE-luku asettuu 11,3x. Osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu.

Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Sanoman todellinen tuloksentekokyky, kun huomioidaan median murros? Sanoman tappiollisten vuosien seurauksena 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apua pidempiaikaisen tuloksentekokyvyn arvioinnissa.

sanoma-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) seuraavat tuloskehityksen siksakkia, joten tämäkään tunnusluku ei anna apuja yhtiön tuloksentekokyvyn arviointiin.

Tase

Sanomalla on liikearvoa noin 936 miljoonaa euroa, joka on laskenut vuosikymmenen alun 2,3 miljardista eurosta. Liikearvoa on laskenut liiketoimintojen myynnit, mutta myös liikearvoon tehdyt alaskirjaukset. Nämä alaskirjaukset ovat sitten heilauttaneet tulostakin.

Merkillepantavaa on se, että liikearvoa on edelleen noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta. Eli vaikka Sanoman liikearvo on laskenut reippaasti, niin silti alaskirjausriskiä on olemassa. 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin 90 – 100 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka vetäisi nykyisen noin… niin mikä onkaan Sanoman normaali tuloskunto… 130 miljoonan euron tuloksen (tilikauden 2018 ennuste) lähes nollille.

sanoma-liikearvo-q42018

Yritysjärjestelyt ovat näkyneet myös oman pääoman laskuna sekä myöskin korollisen velan vähenemisenä.

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on ollut noin 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso olisi yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on kehittynyt positiivisemmin velkaisuuden laskun myötä. Gearing on viime vuosien aikana ollut 55 – 80 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Yhtiön tekemät järjestelyt näkyvät taseen kunnon paranemisena ja etenkin velkataakassa. Myöskin liikearvon euromääräinen määrä on laskussa, vaikka sitä suhteellisesti ottaen on vielä runsaasti.

sanoma-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

sanoma-rahavirta-q42018

Vuonna 2015 aloittaman uuden toimitusjohtajan aloittamia yhtiön tervehdyttämistoimia on kehuttu ja parhaiten se näkyy näissä kaavioissa. Liiketoiminnan rahavirrat on saatu nostettua paremmalle tasolla, mikä on nostanut vapaan rahavirran (FCF) määrä.

Yhtiön osinkopolitiikka nojautuu juurikin liiketoiminnan rahavirtaan, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit eli capex-investoinnit. Nykyinen osinkotaso tarkoittaisi noin 75 miljoonan euron kassasta maksua, joten vapaa rahavirta riittää kattamaan tämän. Ja olisi osinkopolitiikan mukaisesti vieläpä 40 – 60 prosentin tasolla vapaasta rahavirrasta (4v keskiarvo).

Osinko

Kun vertaa vuosikymmenen alkupuoliskon osinkokehitystä vapaaseen rahavirtaan (FCF), niin on helppo nähdä, miksi osinkoa jouduttiin laskemaan isolla kädellä.

sanoma-osinko-q42018

Sanoma kertoo osinkopolitiikakseen:

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sanoma: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,25 3/2018 0,20 3/2017 0,20
10/2019 0,20 10/2018 0,15
YHTEENSÄ 0,45 0,35 0,20
+28,6% +75,0% +100,0%

Vuonna 2019 maksettavat osingot ovat yhteensä 0,45 euroa:

  • 0,25 euron osinko irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 5.4.2019
  • 0,20 euron osingosta päättää irtoamispäivän lokakuussa ja osinko maksetaan yhtiön arvion mukaan marraskuussa.

0,45 euron osinko antaisi noin 5,2 prosentin osinkotuoton (osake 8,67 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+125) sekä osingonmaksulla (-73). Oikaisu on yhteensä +52 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.2.2019) 8,67 8,49 10,87 8,25 3,91 4,60 6,39 7,44
Lkm (000) 162 504 163 085 162 545 162 292 162 722 162 812 162 812 162 812
Markkina-arvo (Mrd) 1,41 1,38 1,77 1,34 0,64 0,75 1,04 1,21
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Media Finland 568 578 570 581
Media Netherlands 430 424 546 691
Learning 357 313 318 283
Muut -1 0 -1
YHTEENSÄ 1 355 1 315 1 434 1 554 0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Media Finland 62,5 61,8 71,8 41,3
Media Netherlands 65,0 58,1 -366,0 110,9
Learning 65,0 56,1 43,8 67,4
Muut -6,5 -7,4 10,1 -12,6
YHTEENSÄ 186,0 168,6 -240,3 207,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 257 1 355 1 315 1 435 1 554 1 717 1 902 2 084 2 376
Liikevoitto 10 186 169 -241 207 -123 134 -258 182
Nettotulos 4 125 124 -163 111 -143 58 -308 144
Marginaali 1,6% 9,2% 9,4% -11,4% 7,1% -8,3% 3,0% -14,8% 6,1%
EPS 0,02 0,00 0,77 0,76 -1,00 0,68 -0,88 0,36 -1,89 0,88
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 71 19 21 43 99 116 151 148
Liikearvo 936 936 935 1 663 1 665 1 749 1 808 2 127
Muut varat 564 564 633 900 1 001 1 152 1 390 1 547
Tase yhteensä 1 571 1 519 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822
Oma pääoma 658 606 553 713 644 803 783 1 201
Vähemmistö 5 5 2 290 286 299 297 303
Korolliset velat 357 357 412 830 999 1 017 1 379 1 378
Muut vastuut 551 551 622 773 836 898 890 940
Tase yhteensä 1 571 1 519 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 155 141 141 158 26 74 119 192
Investoinnit: Capex -35 -32 -37 -35 -55 -51 -66 -64
Vapaa rahavirta (FCF) 120 109 104 123 -29 23 53 128
Investoinnit: Muut 0 18 282 26 68 334 39 316
Investointien jälkeen 120 127 386 149 39 357 92 444
Rahoitus: Voitonjako -75 -63 -39 -18 -33 -17 -92 -72
Rahoitus: Muut -45 -64 -371 -171 24 -351 13 -395
Rahavarojen muutos 0 0 -24 -40 30 -11 13 -23
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,51 0,45 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,51 0,45 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60
Osinkotuotto 5,9% 5,3% 3,2% 2,4% 2,6% 4,3% 1,6% 8,1%
Osinko/nettotulos 66,3% 59,2% -34,9% 29,2% -11,4% 56,1% -5,3% 67,8%
Osinko/FCF 69,1% 67,3% 54,7% 26,4% -56,1% 141,6% 30,7% 76,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 37,9 18,4
PE (3v) 49,1 57,7 154,5 6,9
PE 11,3 11,2 12,1 12,9 8,4
EV/EBIT 9,1 10,2 10,3 12,3 13,4
Oma pääoma/osake 4,08 3,75 3,41 6,18 5,72 6,77 6,63 9,24
P/B 2,13 2,27 3,18 1,33 0,68 0,68 0,96 0,81
ROE 19,6% 21,3% -20,9% 11,5% -14,1% 5,3% -23,8% 9,5%
ROI 18,7% 17,5% -17,2% 11,0% -6,1% 5,9% -9,7% 5,9%
Omavaraisuusaste 42,2% 40,2% 34,9% 38,5% 33,6% 36,5% 32,2% 39,4%
Gearing 43,1% 55,3% 70,5% 78,5% 96,8% 81,8% 113,7% 81,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 8,49 8,48 8,69 9,53 10,87 9,23 8,18 7,85 8,25 8,48
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,450 0,400 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,200 0,200 0,200
Osinkotuotto (ennuste) 5,3% 4,7% 4,0% 3,7% 3,2% 3,8% 4,3% 2,5% 2,4% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,68 0,81 0,74 0,74 -1,01 -1,31 -1,35 -1,06 0,68 0,19
PE 12,4 10,4 11,8 12,9 12,1 44,1
EV 1 722 1 772 1 893 1 996 2 159 2 019 2 156 2 120 2 125 2 242
EV/EBIT 10,2 9,4 10,6 11,1 10,3 22,9
Oma pääoma/osake 3,75 3,84 3,42 2,98 3,37 3,29 3,65 3,39 6,18 6,34
P/B 2,26 2,21 2,54 3,20 3,23 2,80 2,24 2,32 1,34 1,34
ROE 19,2% 22,8% 20,9% 23,3% -21,3% -27,2% -27,9% -23,5% 11,5% 3,0%
ROI 17,5% 17,7% 14,3% 15,2% -17,2% -18,8% -16,7% -13,1% 11,0% 4,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

sanoma-osinko-q42018