Sanoma sijoituskohteena

Päivitetty 29.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Sanoma raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 6.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Sanoma Oyj on suomalainen mediakonserni, jolla on toimintaa Suomessa ja Hollannissa sekä oppimisratkaisuihin liittyviä yhtiöitä viidessä Euroopan maassa. Yhtiön markkina-arvo on noin 1,4 miljardia euroa ja sillä on noin 4 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SANOMA Ennuste
Osake (29.12.2018) 8,49 Osinko 12 kk 0,40
Markkina-arvo (Mrd) 1,4 Osinkotuotto 4,7%
Liikevaihto (M) 1 320 (-8,0%) Osinko/EPS -263% 4v ka
Nettotulos (M) 130 (-179,8%) Osinko/FCF 55% 4v ka
EPS 0,80 Omav.aste 36%
PE 10,6 Gearing 69%
EV/EBIT 10,3 ROE 22,5%
PB 2,29 ROI 17,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

SANOMA29.12.2018 | 8,49 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Sanoman Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä taseen heikko kunto. Pisteitä lähti myös osingon laskusta vuonna 2016 sekä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketuista PE-luvuista.

Sanoma on vuosien varrella tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Vuonna 2017 yhtiö myi SBS-televisioliiketoiminnot ja kirjasi yhteensä -308 miljoonan euron tappion.

Vuoden 2018 aikana Sanoma on tiedottanut 4 yrityshankinnasta (liikevaihto yhteensä 170 M EUR) sekä 2 yritysmyynnistä (liikevaihto yhteensä 94 M EUR). Tarkempaa tietoa yritysjärjestelyistä löytyy Sanoman sivustolta: https://sanoma.com/fi/sijoittajat/taloustieto/yritysostot-ja-myynnit/

Sanoma totesi vuodesta 2017 seuraavaa:

SBS:n myymisellä oikaistu liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1,33 miljardia euroa (2016: 1 32 Mrd EUR).

Haimme edelleen jatkuvasti kustannusinnovaatioita ja paransimme prosessejamme sekä lopetimme heikommin kannattavia liiketoimintoja. Operatiivisen liikevoiton kasvua vauhdittivat Media Finlandin kannattavuuden vahva paraneminen sekä konsernikulujen merkittävä lasku.

Liikevoitto sisälsi -417,2 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: 42,0 M EUR), jotka liittyivät pääasiassa SBS:n myyntitappioon sekä kiinteistöjen myyntivoittoihin Suomessa.

Taloudelliset tavoitteet

Sanoman taloudellisina tavoitteina on:

  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: < 2,5x
  • Omavaraisuusaste: 35 – 45 %
  • Osinko: 40 – 60 % liiketoiminnan rahavirrasta, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit (= vapaa rahavirta (FCF))

Tilikausi 2018

Sanoman Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 393 381 3,2% 1 017 1 129 -9,9%
Liiketulos (ebit) 88,9 78,7 13,0% 167,9 -261,7
Nettotulos (omistajille) 67,1 56,2 19,4% 128,9 -177,7
EPS (EUR) 0,41 0,34 0,79 -1,09

Kuten edellä jo todettiin, niin Sanoman lukuisat yritysjärjestelyt tekevät lukujen vertailusta haastavaa.

Sanoman Q3:n liikevaihto kasvoi +3,2 prosenttia. Kasvua vauhditti Suomesta aiemmin vuoden aikana ostettu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta. Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto sen sijaan laski -3 prosenttia.

Operatiivinen liiketulos (mikä hieman eroaa raportoidusta liiketuloksesta) kasvoi +12 prosenttia ja oli 91 miljoonaa euroa (Q3/2017: 81 M EUR). Kasvuun vaikutti jääkiekon SM-liigan televisiointioikeuksista luopuminen sekä Media Netherlandsin kannattavuuden hyvä kehitys. Operatiivinen liiketulosmarginaali oli 23,2 prosenttia (2017: 21,4 %).

Sanoma totesi Q3-raportissa myöskin, että:

Ruudun ja Helsingin Sanomien digitaalisten tilausten määrä kasvoi, kun taas aikakauslehtitilausten määrä laski. Painetun mainonnan markkinoihin kohdistui edelleen paineita.

Mediatoimialan muutos jatkuu. Kasvavia alueita on useita, kun taas perinteisen median tuotot ovat laskussa. Niin Hollannin kuin Suomenkin medialiiketoiminnoissa sopeutamme organisaatiotamme jatkuvasti markkinoiden muutoksiin.

Näkymät tilikaudelle 2018

Sanoma arvioi, että

  • rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto on pienempi kuin vuonna 2017
  • operatiivinen liikevoittoprosentti on yli 14 prosenttia

Yhtiö kertoo, että

Pääasiallinen syy parempiin vuoden 2018 näkymiin on Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Learningin liiketoiminnan ja kannattavuuden hyvä kehitys Sanoma Media Finlandin kehityksen ollessa vakaata.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

  • liikevaihto: 1,30 – 1,35 Mrd EUR (2017: 1,44 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 160 – 180 M EUR (2017: -241 M EUR)
  • nettotulos: 125 – 135 M EUR (2017: -163 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Sanoma: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Sanoman vaikea tilanne näkyy oheisissa kaavioissa. Liikevaihto on laskenut koko vuosikymmenen, johon myydyt liiketoiminnot ovat osaltaan vaikuttaneet. Mutta liikevaihto on laskenut myös medialiiketoimintojen muutoksen (lehtilevikkien lasku yms.) sekä perinteisen television katselumuutoksen seurauksena.

Tuloskehitys on ollut negatiivista, mihin liikevaihdon lasku on vaikuttanut. Lisäksi erinäiset yritysjärjestelyt ovat tuoneet kertaluonteisia alaskirjauksia ja myyntitappioita tulokseen. Toisaalta, kun kuviota katselee, niin voi aiheellisesti kysyä, että kuinka kertaluontoisia kertaluontoiset kirjaukset ovat oikeastaan olleet?

sanoma-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (125 – 135 M EUR eli EPS 0,80 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (8,49 EUR) PE-luku asettuu 10,6x. Osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu. Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Sanoman todellinen tuloksentekokyky, kun huomioidaan median murros? Sanoman tappiollisten vuosien seurauksena 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apua pidempiaikaisen tuloksentekokyvyn arvioinnissa.

sanoma-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) seuraavat tuloskehityksen siksakkia, joten tämäkään tunnusluku ei anna apuja yhtiön tuloksentekokyvyn arviointiin.

Tase

Sanomalla on liikearvoa noin 941 miljoonaa euroa, joka on laskenut vuosikymmenen alun 2,3 miljardista eurosta. Liikearvoa on laskenut liiketoimintojen myynnit, mutta myös liikearvoon tehdyt alaskirjaukset. Nämä alaskirjaukset ovat sitten heilauttaneet tulostakin.

Merkillepantavaa on se, että liikearvoa on edelleen noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta. Eli vaikka Sanoman liikearvo on laskenut reippaasti, niin silti alaskirjausriskiä on olemassa. 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin 90 – 100 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka vetäisi nykyisen noin… niin mikä onkaan Sanoman normaali tuloskunto… 130 miljoonan euron tuloksen (tilikauden 2018 ennuste) lähes nollille.

sanoma-liikearvo-q32018

Yritysjärjestelyt ovat näkyneet myös oman pääoman laskuna sekä myöskin korollisen velan vähenemisenä.

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on ollut noin 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso olisi yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on kehittynyt positiivisemmin velkaisuuden laskun myötä. Gearing on viime vuosien aikana ollut 70 – 95 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Yhtiön tekemät järjestelyt näkyvät taseen kunnon paranemisena ja etenkin velkataakassa. Myöskin liikearvon euromääräinen määrä on laskussa, vaikka sitä suhteellisesti ottaen on vielä runsaasti.

sanoma-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

sanoma-rahavirta-q32018

Vuonna 2015 aloittaman uuden toimitusjohtajan aloittamia yhtiön tervehdyttämistoimia on kehuttu ja parhaiten se näkyy näissä kaavioissa. Liiketoiminnan rahavirrat on saatu nostettua paremmalle tasolla, mikä on nostanut vapaan rahavirran (FCF) määrä.

Yhtiön osinkopolitiikka nojautuu juurikin liiketoiminnan rahavirtaan, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit eli capex-investoinnit. Nykyinen osinkotaso tarkoittaisi noin 50 – 70 miljoonan euron kassasta maksua, joten vapaa rahavirta riittää kattamaan tämän. Ja olisi osinkopolitiikan mukaisesti vieläpä 40 – 60 prosentin tasolla vapaasta rahavirrasta.

Osinko

Kun vertaa vuosikymmenen alkupuoliskon osinkokehitystä vapaaseen rahavirtaan (FCF), niin on helppo nähdä, miksi osinkoa jouduttiin laskemaan isolla kädellä.

sanoma-osinko-q32018

Sanoma kertoo osinkopolitiikakseen:

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Sanoma: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,20 3/2018 0,20 3/2017 0,20
10/2019 (e) 0,20 10/2018 0,15
YHTEENSÄ 0,40 0,35 0,20
+14,3% +75,0% +100,0%

Arvioin, että vuoden 2019 osinko olisi yhteensä 0,40 euroa (0,20 + 0,20 EUR). Ennustettuun vapaaseen rahavirtaan (FCF) tämä olisi noin 70 prosenttia, mutta rahavirtaennuste on varsin väljä. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto asettuisi noin 4,7 prosenttiin (osake 8,49 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1) sekä osingonmaksulla (-24). Oikaisu on yhteensä -23 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.12.2018) 8,49 10,87 8,25 3,91 4,60 6,39 7,44 8,87
Lkm (000) 162 766 162 545 162 292 162 722 162 812 162 812 162 812 162 811
Markkina-arvo (Mrd) 1,38 1,77 1,34 0,64 0,75 1,04 1,21 1,44
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Media Finland 585 570 581
Media Netherlands 430 546 691
Learning 505 318 283
Muut 0 -1
YHTEENSÄ 1 520 1 434 1 554 0 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Media Finland 65,0 71,8 41,3
Media Netherlands 65,0 -366,0 110,9
Learning 55,0 43,8 67,4
Muut -10,0 10,1 -12,6
YHTEENSÄ 175,0 -240,3 207,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 303 1 017 1 320 1 435 1 554 1 717 1 902 2 084 2 376 2 378
Liikevoitto 7 168 175 -241 207 -123 134 -258 182 173
Nettotulos 1 129 130 -163 111 -143 58 -308 144 85
Marginaali 0,3% 12,7% 9,8% -11,4% 7,1% -8,3% 3,0% -14,8% 6,1% 3,6%
EPS 0,01 0,79 0,80 -1,00 0,68 -0,88 0,36 -1,89 0,88 0,52
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 10 21 43 99 116 151 148 116
Liikearvo 941 935 1 663 1 665 1 749 1 808 2 127 2 316
Muut varat 711 633 900 1 001 1 152 1 390 1 547 1 896
Tase yhteensä 1 662 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822 4 328
Oma pääoma 597 553 713 644 803 783 1 201 1 254
Vähemmistö 6 2 290 286 299 297 303 270
Korolliset velat 425 412 830 999 1 017 1 379 1 378 1 727
Muut vastuut 634 622 773 836 898 890 940 1 077
Tase yhteensä 1 662 1 589 2 606 2 765 3 017 3 349 3 822 4 328
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 150 141 158 26 74 119 192 274
Investoinnit: Capex -35 -37 -35 -55 -51 -66 -64 -71
Vapaa rahavirta (FCF) 115 104 123 -29 23 53 128 203
Investoinnit: Muut 0 282 26 68 334 39 316 -1 007
Investointien jälkeen 115 386 149 39 357 92 444 -804
Rahoitus: Voitonjako -70 -39 -18 -33 -17 -92 -72 84
Rahoitus: Muut -45 -371 -171 24 -351 13 -395 773
Rahavarojen muutos 0 -24 -40 30 -11 13 -23 53
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,40 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,35 0,20 0,10 0,20 0,10 0,60 0,60
Osinkotuotto 4,7% 3,2% 2,4% 2,6% 4,3% 1,6% 8,1% 6,8%
Osinko/nettotulos 50,1% -34,9% 29,2% -11,4% 56,1% -5,3% 67,8% 114,9%
Osinko/FCF 56,6% 54,7% 26,4% -56,1% 141,6% 30,7% 76,3% 48,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 37,9 18,4 10,5
PE (3v) 53,1 154,5 6,9 8,8
PE 10,6 12,1 12,9 8,4 17,0
EV/EBIT 10,3 10,3 12,3 13,4 17,7
Oma pääoma/osake 3,70 3,41 6,18 5,72 6,77 6,63 9,24 9,36
P/B 2,29 3,18 1,33 0,68 0,68 0,96 0,81 0,95
ROE 22,5% -20,9% 11,5% -14,1% 5,3% -23,8% 9,5% 5,9%
ROI 17,5% -17,2% 11,0% -6,1% 5,9% -9,7% 5,9% 6,2%
Omavaraisuusaste 36,3% 34,9% 38,5% 33,6% 36,5% 32,2% 39,4% 35,2%
Gearing 68,8% 70,5% 78,5% 96,8% 81,8% 113,7% 81,8% 105,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 8,48 8,69 9,53 10,87 9,23 8,18 7,85 8,25 8,48 5,26
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,400 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,200 0,200 0,200 0,200
Osinkotuotto (ennuste) 4,7% 4,0% 3,7% 3,2% 3,8% 4,3% 2,5% 2,4% 2,4% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,88 0,81 0,70 -1,00 -1,29 -1,33 -1,05 0,68 0,19 -0,14
PE 9,6 10,7 13,7 12,1 44,1
EV 1 772 1 893 1 996 2 159 2 019 2 156 2 120 2 125 2 242 1 808
EV/EBIT 9,4 10,6 11,1 10,3 22,9 57,9
Oma pääoma/osake 3,84 3,42 2,98 3,37 3,29 3,65 3,39 6,18 6,34 6,03
P/B 2,21 2,54 3,20 3,23 2,80 2,24 2,32 1,34 1,34 0,87
ROE 24,8% 23,1% 22,0% -21,0% -26,8% -27,6% -23,5% 11,5% 3,0%
ROI 17,7% 14,3% 15,2% -17,2% -18,8% -16,7% -13,1% 11,0% 4,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset