SEB: Ennusteet

Päivitetty 2.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

seb-kvartaalituloslaskelma-q42018

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

SEB:llä on 4 segmenttiä:

  • Large Corporates & Financial Institutions (LCFI): Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.
  • Corporate & Private Customers: Laaja kirjo erilaisia pankkipalveluita pienemmille yrityksille sekä henkilöasiakkaille.
  • Baltic: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sek yrityksille Baltian alueella. Baltiassa yhtiöllä on 1,8 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 130 000 yritysasiakasta.
  • Life & Investment Management: Suuri valikoima (ryhmä-) vakuutustuotteita sekä omaisuudenhoitopalveluita.

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

seb-liikevaihdon-jakauma-2018

SEB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen. Segmenttihistoria on lyhyt, sillä yhtiö uudisti segmenttirakenteensa vuonna 2017 ja julkisti vertailutietoa vain vuodelta 2016.

Mainokset

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
LCFI 8 350 2 250 2 150 2 050 1 900 8 212 2 010 2 181 2 283 1 738
Corporate & Private Customers 9 600 2 400 2 500 2 400 2 300 9 473 2 371 2 453 2 363 2 286
Baltic 3 100 800 800 775 725 2 836 749 735 706 646
Life & Investment Management -60 -15 -15 -15 -15 -54 -15 -14 -13 -12
Muut 160 15 15 40 90 555 100 -36 161 330
YHTEENSÄ 21 150 5 450 5 450 5 250 5 000 21 022 5 215 5 319 5 500 4 988
Muutos (%) 0,6% 4,5% 2,5% -4,5% 0,2% 5,7% 0,6% 4,7% 11,9% 5,8%

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa noin 40 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat mm. yrityslainojen sekä muiden yritysten rahoitusratkaisujen koroista.

Heikomman Q1:n jälkeen tuotot kääntyivät nousuun, kun lainamäärät sekä -marginaalit olivat nousseet. Lisäksi Q4:lla lyhyen aikavälin rahoituspalvelut kehittyivät hyvin yritys- ja instituutioasiakassegmenteissä.

Arvioin tasaisen kehityksen jatkuvan vuonna 2019 niin, että tuotot kasvaisivat noin 8,35 miljardiin kruunuun (+1,7 %). Tähän päästään jo oikeastaan sillä, että Q1/2019 olisi normaalilla tasolla.

Corporate & Private Customers -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat asunto- ja yrityslainoista.

Vuoden 2018 tuotot kasvoivat hieman (+0,3 %). Lainojen määrät kehittyivät positiivisesti, mutta lainamarginaalit ovat hienoisessa paineessa. Tämä johtuu osaltaan kiristyneestä lainakilpailulla mutta myöskin siitä, että Ruotsin korkotaso on lähellä nollaa. Tästä syystä otto- ja antolainauksen korkoerot ovat kaventuneet. Tuottoihin vaikutti negatiivisesti myös Ruotsin väliaikaisesti korotetut viranomaismaksut.

Ruotsin keskuspankki nosti repo-korkoaan vuoden 2019 alussa, joten arvioin tämän vaikuttavan positiivisesti segmentin tuottoihin. Lisäksi viranomaismaksut ovat tälle vuodelle edellisvuotta pienempiä. Näin segmentin ennusteeni on noin 9,6 miljardia kruunua.

Baltian osuus korkotuotoista on varsin alhaisella tasolla, mutta ne ovat siitä huolimatta kehittyneet varsin positiivisesti. Vuoden 2018 aikana tuotot olivat noin +463 miljoonaa kruunua vertailukautta paremmat. Baltian taloudet ovat kehittyneet hyvin vuoden 2018 aikana, mikä näkyy yrityslainojen nousuna ja siten hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Tein vuoden 2019 siitä lähtökohdasta, että talouksien vahva veto jatkuisi tulevana vuotena.

Kokonaisuutena arvioin, että korkotuotot olisivat noin 21,0 – 21,2 miljardia kruunua eli noin +0,6 prosenttia vertailukautta enemmän. Alhaiseen muutosprosenttiin vaikuttaa muut-erä, johon tein vain 160 miljoonan kruunun ennusteen. Vuosi sitten tämä erä oli 555 miljoonassa kruunussa.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
LCFI 6 675 1 875 1 500 1 875 1 425 6 434 1 802 1 445 1 814 1 373
Corporate & Private Customers 5 700 1 400 1 400 1 500 1 400 5 470 1 312 1 387 1 445 1 326
Baltic 1 600 425 425 400 350 1 448 377 375 369 327
Life & Investment Management 5 000 1 325 1 275 1 225 1 175 4 918 1 292 1 250 1 215 1 161
Muut 25 25 0 0 0 94 65 55 -29 3
YHTEENSÄ 19 000 5 050 4 600 5 000 4 350 18 364 4 848 4 512 4 814 4 190
Muutos (%) 3,5% 4,2% 2,0% 3,9% 3,8% 3,9% 2,5% 12,0% 3,1% -1,4%

Palkkiotuotot jakautuvat tasaisemmin eri segmenttien kesken kuin korkotuotot.

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentin palkkiotuotot kääntyivät Q1:n laskun jälkeen selvään nousuun. Segmentin asiakkaiden aktiivisuus on kasvussa, mikä näkyi sitten myös tuotoissakin. Yritysjärjestelyitä oli aiempaa enemmän, toisaalta velkakirjamarkkinoilla oli hiljaisempaa.

Arvioin vuodelle 2019, että tuotot kasvaisivat vuoden 2018 tapaan noin +3…+4 prosenttia. Kasvua tukisi pitkälti sekin, että Q1:n olisi normaalilla tasollaan.

Corporate & Private Customers -segmentin vuoden 2018 tuotot jäivät selvästi vuodesta 2017 (-3,7 %). Palkkiotuottojen laskua selittää vertailukauden korkeat volyymit, jotka ovat palautuneet nyt normaalimmalle tasolleen. Lisäksi regulaatioon liittyvät (MiFID II) rahastotuotot olivat aiempaa alhaisemmalla tasolla.

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että palkkiotuotot kääntyisivät nyt nousuun ja olisivat noin 5,6 – 5,7 miljardia kruunua.

Life & Investment Management -segmentin tuotot ovat olleet hyvässä nousussa. Taloussuhdanteen paraneminen näkyy hallinnoitavien varojen kasvuna. Tässä segmentissä taasen MiFID:n vaikutus näkyy positiivisena. Aiemmin palkkioita oli tilitetty toisaalle, mutta nyt ne on kirjattu segmentin tuottoihin.

Tein tässä segmentissä vuoden 2019 ennusteen hieman maltillisemmalla kasvulla noin 5,0 miljardiin kruunuun.

Baltian palkkiotuottoennusteen tein kiinteällä 400 miljoonan kruunun kvartaalierillä.

Tilikauden 2019 palkkiotuotot olisivat noin 19,0 miljardia kruunua (+3,5 %).

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Rahoitustuotot netto + muut
LCFI 4 000 1 200 900 900 1 000 3 694 1 102 802 800 990
Corporate & Private Customers 525 125 125 150 125 475 124 106 140 105
Baltic 260 60 75 75 50 256 54 75 74 53
Life & Investment Management 575 125 200 150 100 950 120 183 331 316
Muut 990 240 240 240 270 1 107 281 437 244 145
YHTEENSÄ 6 350 1 750 1 540 1 515 1 545 6 482 1 681 1 603 1 589 1 609
Muutos (%) -2,0% 4,1% -3,9% -4,7% -4,0% -18,9% -13,1% -21,2% -11,8% -27,5%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 – 20 prosenttia. Tästä Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa yli puolta.

Vuoden 2018 rahoitustuotot laskivat selvästi (-19 %). Osaa laskusta selittää käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset. Vuoden 2017 alkupuoliskolla oli useita rahoitustapahtumia (pörssilistauksia yms), joita taasen vuoden 2018 aikana oli tähän nähden vähemmän. Näin näistä saadut palkkiot ovat jääneet viimevuotisesta.

Lisäksi SEB Pension myynti näkyi Life & Investment Management -segmentin Q3-tuottojen selvänä laskuna. Tästä syystä tämän segmentin tilikauden 2019 ennuste on selvästi vertailukautta alhaisempi (575 vs 950 M SEK).

Arvioin tilikauden 2019 rahoitustuottojen jäävän hieman vertailukaudesta ja olevan noin 6,35 miljardia kruunua (-2,0 %).

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme SEB:n tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 46 500 miljoonaa kruunua. Tämän voinee laventaa 45 – 47 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 45 868 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi näillä arvioilla noin +1,4 prosenttia.

Nettotulosennuste

SEB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 46 500 12 250 11 590 11 765 10 895 45 868 11 744 11 434 11 903 10 787
Toiminnan kulut -22 000 -5 640 -5 490 -5 430 -5 440 -21 939 -5 561 -5 421 -5 527 -5 430
Luottotappiot -1 300 -400 -300 -300 -300 -1 167 -413 -424 -221 -109
Muut kulut -160 -40 -40 -40 -40 18 -2 -1 13 8
Kertaluontoiset erät 0 4 506 0 0 4 506 0
Tulos ennen veroja 23 040 6 170 5 760 5 995 5 115 27 286 5 768 5 588 10 674 5 256
Verot -5 190 -1 420 -1 260 -1 345 -1 165 -4 150 -1 192 -1 048 -649 -1 261
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 17 850 4 750 4 500 4 650 3 950 23 136 4 576 4 540 10 025 3 995
Marginaali 38,4% 38,8% 38,8% 39,5% 36,3% 50,4% 39,0% 39,7% 84,2% 37,0%

Vuoden 2018 toiminnan kulut olivat aika tarkkaan vuoden 2017 tasolla. Yhtiö arvioi kulujen olevan noin 22 miljardia kruunua vuonna 2019, joten tein ennusteen tähän lukemaan tähdäten. SEB:n kulutaso pysyisi hyvin hallinnassa.

Talouden hyvä suhdanne näkyy myös luottotappioiden pienuutena. Viimeisen kolmen vuoden aikana luottotappiot ovat olleet 0,8 – 1,2 miljardia kruunua per vuosi. Tein vuoden 2019 luottotappioennusteen -1,3 miljardin kruunun lukemaan eli hienoista nousua vuoteen 2018 nähden.

Yhtiö kirjasi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä (”kertaluontoiset erät”) +4,5 miljardin kruunun tuotot Q2/2018:lle. Tämä koostui SEB Pension Tanskan toimintojen myynnistä (+3,6 Mrd SEK) sekä saaduista tuotoista ruotsalaisen UC:n fuusiosta Asiakastiedon kanssa (+0,9 Mrd SEK).

Tulos ennen veroja ennusteeni on noin 23,0 miljardia kruunua, kun se viime vuonna em. erät oikaistuna olisi ollut 22,8 miljardia kruunua. Hienoista kasvua, jota hiukan kaventaa ennustamani korkeammat luottotappiot sekä muut kulut.

Verojen (22 – 23 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 17 – 18 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa SEB:n korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa SEB? Onko SEB:llä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat SEB:n toimintaan?
  • SEB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein SEB:n liikevaihtoennusteet noin +2,2 prosentin kasvuluvuilla. Toiminnan kulujen odotan jatkavan hienoista nousuaan. Luottotappioiden arvioin nousevan noin 1,4 – 1,5 miljardiin kruunuun tulevien vuosien aikana. Veroprosenttina käytin noin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 48 500 47 500 12 500 11 850 12 000 11 150
Muutos (%) 2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,0% 2,3%
Toiminnan kulut -22 500 -22 250 -5 750 -5 500 -5 500 -5 500
Luottotappiot -1 500 -1 400 -350 -350 -350 -350
Tulos ennen veroja 24 500 23 850 6 400 6 000 6 150 5 300
Verot -5 450 -5 325 -1 425 -1 350 -1 375 -1 175
Nettotulos 19 050 18 525 4 975 4 650 4 775 4 125
Marginaali 39,3% 39,0% 39,8% 39,2% 39,8% 37,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset