SEB sijoituskohteena

Päivitetty 18.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 14 900… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/financial-reports

Yhteenveto

SEB2.2.2020 | 95,24 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä SEB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi SEB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2019 tuotot nousivat 50 miljardiin kruunuun, mitä tuki mm. Ruotsin korkotason ja luottomäärien nousu sekä viranomaismaksujen lasku.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2019

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi rahanpesun estoon liittyvät investoinnit sekä kasvaneet digitalisaatiokustannukset. Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE-  ja PB-lukujen perusteella.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin SEB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2020 osinko nousi 6,25 kruunuun (kevät 2019: 6,00 SEK:n perusosinko ja 0,50 SEK:n lisäosinko). Perusosinko on nyt noussut 11 vuotta peräjälkeen. Sijoittajan tulee varautua kuitenkin siihen, että osinko perutaan.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

SEB:n vuosi 2019:

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 14 089 11 942 18,0% 50 134 45 868 9,3%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 7 063 5 864 20,4% 24 894 22 779 9,3%
Nettotulos 5 831 4 772 22,2% 20 177 23 134 -12,8%
EPS (SEK) 2,68 2,20 9,28 10,63

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi kokonaisuutena varsin vahvat 9,3 prosenttia:

  • Korkotuotot : +9,2 %
  • Palkkiotuotot: +1,9 %
  • Rahoitustuotot: +31 %

Korkotuottojen hyvää kehitystä tuki Ruotsin korkotason nousu, lainamäärien kääntyminen kasvuun sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Viranomaismaksut laskevat myös vuonna 2020, joten se tuo lisätukea korkotuottojen kehitykseen jatkossakin.

Palkkiotuottojen kehitys kääntyi vuoden 2019 edetessä positiivisemmaksi. Yritysasiakkaiden aktiivisuus koheni ja myös institutionaaliset asiakkaat aktivoituivat Q4:lla. Palkkiotuottoja nostaa myös hallinnoitavien varojen kasvu sekä kasvaneet tili- ja korttimaksamisen palkkiot.

Rahoitustuotot kasvoivat selvästi vuodesta 2018 (+31 %). Hyvää kasvuprosenttia selittää vertailuvuoden käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset, jotka sitten palautuivat enemmän tai vähemmän ennalleen vuoden 2019 kuluessa.

Vuoden 2019 toiminnan kulut nousivat +4,6 prosenttia noin 22,9 miljardiin kruunuun. Kuluja nosti yhtiön IT-hankkeet sekä rahanpesunestoon liittyvät toimenpiteet. Yhtiö kertoo, että kulutaso pysyy korkealla myös vuosina 2020 ja 2021.

Luottotappiot kasvoivat Q4/2019 selvästi, minkä johdosta koko vuoden 2019 luottotappiot nousivat noin 2,3 miljardiin kruunuun. Euroopan talouksien heikentyminen näkyy luottotappioiden nousuna. Edellisinä vuosina luottotappiot liikkuivat noin 0,8 – 1,2 miljardissa kruunussa.

Vuoden 2019 nettotulos oli 20,2 miljardia kruunua, joka laski edellisvuodesta. Tuolloin nettotulosta kaunisti SEB Pension -yksikön myynti sekä UC:n fuusio Asiakastiedon kanssa, joista tuli +4,5 miljardin kruunun tuotot. Tämä oikaisten vuoden 2018 tulos olisi jäänyt noin 18,6 miljardiin kruunuun. Tähän nähden vuoden 2019 tulos kasvoi selvästi.

Yhtiö on Ruotsin viranomaisten tutkinnassa rahanpesuun liittyen. Yhtiö arvioi, että tutkinnasta saadaan tuloksia huhtikuussa ja tuloksena olisi taloudellisia sanktioita. Näiden suuruutta yhtiö ei lähtenyt arvioimaan.

Kevään 2020 osinko on 6,25 kruunua, joka irtoaa 24.3.2020 ja se maksetaan 30.3.2020. Viime keväänä osinko oli 6,00 kruunua, jonka lisäksi yhtiö maksoi 0,50 kruunua ylimääräistä osinkoa. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat SEB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

SEB:n taloudellisina tavoitteina ovat

  • CET1: +1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin minimivaatimus
  • ROE: yli 15 prosenttia
  • Osinko: tavoittelee pitkän aikavälin osingon kasvua, joka on vähintään 40 prosenttia tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Vuonna 2019 CET1 oli 17,6 prosenttia, mikä on +2,5 prosenttia korkeampi kuin tämän hetken minimivaatimus 15,1 prosenttia. Vuoden 2019 ROE oli yhtiön itsensä laskemana 13,8 prosenttia eli tämä jäi vielä tavoitetasosta. Kevään 2020 osinko oli 67 prosenttia tilikauden 2019 tuloksesta eli selvästi yli tavoitetason ”vähintään 40 %”.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana.

Vuoden 2019 liikevaihto nousi 50 miljardiin kruunuun, mitä tuki mm. Ruotsin korkotason ja luottomäärien nousu sekä viranomaismaksujen lasku.

seb-liikevaihto-q42019b

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Vuoden 2018 tulokseen sisältyi +4,5 miljardin kruunun kertaluontoiset erät, joten tästä syystä sekä tulos että tulosmarginaali olivat selvästi muita vuosia korkeammalla.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että SEB:n tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx,x miljardia ja nettotulos xx miljardia kruunua.

SEB:n PB-luku on 0,89x (ennen taseen oikaisuja), mikä on yhtiön historiaan nähden keskimääräistä alhaisempi. Viimeisen 7 vuoden aikana PB-luku on ollut 1,35 – 1,60x tasolla.

Osinko

SEB:n osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on yli 40 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet.

seb-osinko-q42019b

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 69 prosenttia tuloksesta. Yhtiön osinko on noussut nyt 11 vuotta peräjälkeen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä SEB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 6,25 4/2019 6,00 4/2018 5,75
4/2019 0,50
(ylim. osinko)
YHTEENSÄ 6,25 6,50 5,75
+4,2% +4,3% +4,5%

HUOM! Oheisen taulukon muutosprosentti on laskettu perusosingolle.

Kevään 2020 osinko on 6,25 kruunua, joka irtoaa 24.3.2020 ja se maksetaan 30.3.2020. Tämä antaisi noin 9,8 prosentin osinkotuoton (osake 63,80 SEK). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

Yhtiö erotti Life:n omaksi segmentikseen vuoden 2019 alusta. Tästä syystä segmenttitiedoissa Life:n lukuja on vain vuodesta 2018 alkaen. Tätä aikaisemmat luvut sisältyvät Investment Management + muut -riville.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 63,80 88,08 86,10 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80
Lkm (000) 2 177 000 2 175 000 2 177 000 2 167 000 2 169 000 2 193 300 2 188 700 2 179 800
Markkina-arvo (Mrd) 138,89 191,57 187,44 208,68 207,25 196,08 217,89 184,85
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 50 134 45 868 45 561 43 251 44 665 43 512 41 083
Liikevoitto 24 894 27 285 20 759 14 867 20 865 23 348 18 127
Nettotulos 20 177 23 134 16 197 10 618 16 581 19 219 14 778
Marginaali 40,2% 50,4% 35,6% 24,5% 37,1% 44,2% 36,0%
EPS 9,28 10,63 7,47 4,90 7,56 8,78 6,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 146,7 209,1 177,2 151,1 101,4 103,1 174,0
Liikearvo 4,7 4,7 4,7 4,8 10,0 10,3 10,4
Muut varat 2 705,2 2 353,7 2 373,7 2 464,7 2 384,6 2 578,8 2 300,4
Tase yhteensä 2 856,6 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8
Oma pääoma 155,7 148,8 138,0 141,0 142,8 134,6 122,8
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 498,0 2 340,2 2 151,5 2 143,0 2 065,0 2 094,0 1 862,0
Muut vastuut 202,9 78,5 266,1 336,6 288,2 463,6 500,0
Tase yhteensä 2 856,6 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 6,25 6,50 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinkotuotto 7,1% 7,5% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7%
Osinko/nettotulos 67,4% 61,2% 76,9% 112,4% 69,4% 54,1% 59,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,1 11,7 14,6 16,0
PE (3v) 9,7 11,3 14,4 13,4 11,6 14,3 14,8
PE 9,5 8,1 12,9 19,5 11,8 11,3 12,5
EV/EBIT 7,8 6,9 10,1 14,1 9,5 9,4 10,3
Oma pääoma/osake 71,59 68,35 63,68 65,01 65,11 61,50 56,34
P/B 1,23 1,26 1,51 1,47 1,37 1,62 1,51
ROE 13,3% 16,1% 11,6% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7%
ROI 1,0% 1,1% 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 5,5% 5,8% 5,4% 5,4% 5,7% 5,0% 4,9%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 88,08 90,48 85,92 80,48 86,10 99,24 85,16 87,44 96,30 107,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,250 6,000 6,000 6,000 6,000 5,750 5,750
Osinkotuotto (ennuste) 7,1% 6,9% 7,3% 7,8% 7,0% 6,0% 7,0% 6,9% 6,0% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,28 8,71 8,60 10,95 10,63 9,98 9,85 7,31 7,43 7,93
PE 9,5 10,4 10,0 7,3 8,1 9,9 8,6 12,0 13,0 13,5
EV/EBIT 7,8 8,4 8,1 6,4 6,9 8,5 7,2 9,2 10,0 10,4
ROE 13,3% 13,0% 13,2% 17,7% 16,0% 15,2% 15,6% 12,1% 11,5% 12,5%
ROI 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus