Securitas: Ennusteet

Päivitetty 6.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q12019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 45 975 11 759 11 250 11 400 11 566 42 360 11 518 11 000 10 477 9 365
Muutos (%) 8,5% 2,1% 2,3% 8,8% 23,5% 11,2% 17,1% 18,0% 10,5% -1,1%
Europe 46 450 11 999 11 500 11 500 11 451 45 040 11 725 11 333 11 407 10 575
Muutos (%) 3,1% 2,3% 1,5% 0,8% 8,3% 10,7% 9,4% 12,7% 11,5% 9,0%
Ibero-America 12 825 3 155 3 130 3 300 3 240 12 313 3 111 3 044 3 147 3 011
Muutos (%) 4,2% 1,4% 2,8% 4,9% 7,6% 2,9% 0,8% 4,2% 5,7% 0,9%
Muut 1 950 488 475 500 487 1 754 470 444 435 405
Muutos (%) 11,2% 3,8% 7,0% 14,9% 20,2% 23,7% 22,1% 27,6% 25,4% 19,8%
YHTEENSÄ 107 200 27 401 26 355 26 700 26 744 101 467 26 824 25 821 25 466 23 356
Muutos (%) 5,7% 2,2% 2,1% 4,8% 14,5% 10,1% 11,7% 14,0% 10,6% 3,8%

P-Amerikan liikevaihdon vuonna 2018 alkanut vahva kehitys jatkui myös Q1/2019 aikana (+23,5 %). Valuuttakurssien kääntyminen tuki liikevaihdon kasvua ja kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut +13 prosenttia. Tein Q2/2019 ennusteen vielä selvään kasvulukemaan, mutta tämän jälkeen arvioin kasvuvauhdin hidastuvan vuoden loppua kohden vahvojen vertailulukujen johdosta.

Euroopan liikevaihto kehittyi vahvasti läpi koko vuoden 2018 ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2019 (+8,3 %). Liikevaihtoa tuki hyvä kehitys Belgiassa, Saksassa ja Turkissa. Sen sijaan myynti oli heikkoa Ruotsissa sekä Ranskassa, missä Securitas menetti keskeisen lentokenttäasiakkaansa. Tämän vuotuinen laskutus oli 22 miljoonaa euroa eli noin 230 miljoonaa kruunua. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin +3 prosentin kasvuun, missä vertailukauden vahvat luvut hidastanevat kasvuvauhtia.

Myös Ibero-American Q1:n liikevaihto kehittyi vahvasti (+7,6 %), mitä tuki Espanjan edelleen jatkuva hyvä myynnin kehitys. Argentiinassa yhtiö pystyi nostamaan hintojaan. Vahvan Q1:n johdosta tein vuoden 2019 ennusteen noin +4,2 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 100 – 110 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +5,7 prosenttia. Odotuksissa on, että hyvä kehitys P-Amerikassa jatkuu, mikä tukisi sitten liikevaihdon kehitystäkin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
North America 2 650 653 700 675 622 2 296 494 693 613 496
Muutos (%) 15,4% 32,2% 1,0% 10,1% 25,4% 5,0% -13,8% 23,5% 11,7% -1,6%
Europe 2 300 654 550 575 521 2 050 678 360 540 472
Muutos (%) 12,2% -3,5% 52,8% 6,5% 10,4% -2,5% 13,4% -36,8% 9,8% 6,5%
Ibero-America 600 150 150 155 145 520 119 136 140 125
Muutos (%) 15,4% 26,1% 10,3% 10,7% 16,0% 11,8% -6,3% 19,3% 28,4% 8,7%
Muut -450 -149 -100 -105 -96 -397 -147 -88 -88 -74
YHTEENSÄ 5 100 1 308 1 300 1 300 1 192 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Muutos (%) 14,1% 14,3% 18,1% 7,9% 17,0% 1,8% -2,1% -5,8% 12,9% 3,6%
Marginaali 4,8% 4,8% 4,9% 4,9% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,7% 4,4%

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin P-Amerikan liiketulos kasvoi myös selvästi (+25,4 %). Tuloskehitystä tuki liikevaihdon vahva kehitys, sillä tulosmarginaali pysyi edellisten kvartaalien tasolla.

Yhtiö kertoi Q4/2018 raportissa, että tuleville 2 vuodelle uudistusohjelman suoria kuluja tulisi yhteensä -650 miljoonaa kruunua. Tein ennusteet niin, että tästä noin 75 prosenttia tulisi tälle segmentille ja loput menisi Muut-segmentin eriin. Näin segmentin keskimääräinen kvartaalikohtainen rasitus olisi noin -50…-75 miljoonaa kruunua. Tästä ei näkynyt jälkeäkään Q1/2019 tuloksessa.

Tein segmentin vuoden 2019 ennusteluvut kuitenkin tältä pohjalta ja sain tulokseksi noin 2,65 miljardia kruunua. Tulosta parantaa toteutunut Q1:n hyvä tulos sekä oletettavasti normaalin tuloksen tekevä Q4:n. Vuosi sitten tulos sisälsi -155 kruunun edestä kertaluontoisia eriä.

Euroopan Q1 tulos kasvoi +10 prosenttia ja tässäkin tuloskunto noudatteli liikevaihdon kehitystä. Kustannussäästöohjelman hyötyjä pitäisi alkaa realisoitumaan vuoden 2019 aikana, joten tästä syystä tein segmentin ennusteet hyvään nousuun (+12,2 %). Menetetyn Ranskan lentokenttäasiakkaan tulosvaikutusta on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti sen vaikutus kokonaisuuteen on alhainen (10 ehkä 20 miljoonaa kruunua vuositasolla).

Ibero-American kohdalla asetin loppuvuoden 2019 tuloskehityksen kaavamaisesti noin 150 miljoonan kruunun kvartaalilukemiin.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on 4,75 – 5,25 miljardia kruunua eli tulos kasvaisi viime vuodesta. Tulosta parantaa vuoden 2018 tulokseen sisältyneet kertaluontoiset erät. Tulosmarginaali nousisi ja olisi 4,8 prosenttia (2018: 4,4 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 100 1 308 1 300 1 300 1 192 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Rahoituskulut (netto) -575 -146 -145 -145 -139 -440 -153 -92 -102 -93
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 525 1 162 1 155 1 155 1 053 4 029 991 1 009 1 103 926
Verot -1 150 -287 -285 -285 -293 -1 008 -248 -253 -271 -236
Nettotulos 3 375 875 870 870 760 3 021 743 756 832 690

Q1:n rahoituskulut nousivat IFRS 16-standardin myötä noin +36 miljoonalla kruunulla. Yhdessä nousseen velkaisuuden myötä tein vuoden 2019 ennusteen noin -575 miljoonaan kruunuun (2018: -440 M SEK).

Veroja arvioidessani käytin noin 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiöllä on paljon työvoimaa (370 000 työntekijää), joten työvoimakustannuksiin vaikuttaa laskevasti sähköisten valvontajärjestelmien suosio. Miten näiden järjestelmien kysyntä kehittyy lähivuosien aikana?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia palkkakustannuksia omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiö on viime vuosien aikana tehnyt useita yrityskauppoja. Miten nämä hankinnat näkyvät tulevien vuosien luvuissa?

Liikevaihdon kohdalla arvioin, että se kasvaisi noin +2…+3 prosentin tahdilla. Tämä on hieman alhaisempi tahti kuin, mitä se on ollut viime vuosien aikana, mihin useat yritysjärjestelyt ovat tuoneet oman lisänsä.

Vuonna 2019 aloitetut uudistusohjelmat kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun ja näistä tulee ylimääräisiä kuluja karkeasti laskien noin 300 – 350 miljoonaa kruunua vuodelle 2020. Tästä syystä vuoden 2021 ennusteessa liiketulos nousee suurella prosentilla.

Vuoden 2020 liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 4,5 prosenttia, mutta vuonna 2021 arvioin sen nousevan 4,7 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 600 – 625 miljoonaan kruunuun. Veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 112 500 109 000 28 250 27 000 27 250 26 500
Muutos (%) 3,2% 1,7% 3,1% 2,4% 2,1% -0,9%
Liiketulos 5 275 4 900 1 275 1 250 1 250 1 125
Muutos (%) 7,7% -3,9% -2,5% -3,8% -3,8% -5,6%
Marginaali 4,7% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 275 4 900 1 275 1 250 1 250 1 125
Rahoituskulut (netto) -625 -600 -150 -150 -150 -150
Tulos ennen veroja 4 650 4 300 1 125 1 100 1 100 975
Verot -1 150 -1 125 -295 -290 -290 -250
Nettotulos 3 500 3 175 830 810 810 725

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset