Securitas: Ennusteet

Päivitetty 7.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q42018

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 45 000 11 750 11 250 11 000 11 000 42 360 11 518 11 000 10 477 9 365
Muutos (%) 6,2% 2,0% 2,3% 5,0% 17,5% 11,2% 17,1% 18,0% 10,5% -1,1%
Europe 46 000 12 000 11 500 11 500 11 000 45 040 11 725 11 333 11 407 10 575
Muutos (%) 2,1% 2,3% 1,5% 0,8% 4,0% 10,7% 9,4% 12,7% 11,5% 9,0%
Ibero-America 12 500 3 150 3 100 3 200 3 050 12 313 3 111 3 044 3 147 3 011
Muutos (%) 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% 1,3% 2,9% 0,8% 4,2% 5,7% 0,9%
Muut 1 800 475 450 450 425 1 754 470 444 435 405
Muutos (%) 2,6% 1,1% 1,4% 3,4% 4,9% 23,7% 22,1% 27,6% 25,4% 19,8%
YHTEENSÄ 105 300 27 375 26 300 26 150 25 475 101 467 26 824 25 821 25 466 23 356
Muutos (%) 3,8% 2,1% 1,9% 2,7% 9,1% 10,1% 11,7% 14,0% 10,6% 3,8%

P-Amerikan liikevaihdon kehitys oli vahvaa heikon Q1:n jälkeen niin, että kasvua tuli +11 prosenttia. Valuuttakurssien vastatuulen väistyminen on tukenut tätä kehitystä, mutta myös orgaaninen kasvu on ollut hyvää. Tein Q1/2019 ennusteen vielä selvään kasvulukemaan, mutta tämän jälkeen arvioin kasvuvauhdin hidastuvan vuoden loppua kohden vahvojen vertailulukujen johdosta.

Euroopan liikevaihto kehittyi vahvasti läpi koko vuoden. Lähes jokaisessa maassa nähtiin kasvua, mutta parhaiten kehittyivät Belgia, Saksa ja Turkki. Asiakaskanta kehittyi hyvin. Pientä vastatuulta tulee vuonna 2019 siitä, että Securitas menetti keskeisen lentokenttäasiakkaansa Ranskassa. Tämän vuotuinen laskutus oli 22 miljoonaa euroa eli noin 230 miljoonaa kruunua. Tämä on kuitenkin noin 0,5 prosenttia koko segmentin myynnistä, joten kovin suurta miinusmerkkiä se ei saa liikevaihdon kohdalla aikaan. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin +2 prosentin kasvuun, missä vertailukauden vahvat luvut hidastanevat kasvuvauhtia.

Ibero-American vuoden 2018 muuten hyvää liikevaihtoa kehitystä painoi Argentiinan tilanne. Yhtiön johto ei ole ollut tyytyväinen tilanteeseen siellä, ja on vaihtanut maajohtajia alueella. Hyvä kehitys Espanjassa on tukenut liikevaihdon kasvua. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +1,5 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 100 – 110 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +3,8 prosenttia. Odotuksissa on, että hyvä kehitys P-Amerikassa jatkuu, mikä tukisi sitten liikevaihdon kehitystäkin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
North America 2 180 500 645 570 465 2 296 494 693 613 496
Muutos (%) -5,1% 1,2% -6,9% -7,0% -6,3% 5,0% -13,8% 23,5% 11,7% -1,6%
Europe 2 350 650 575 575 550 2 050 678 360 540 472
Muutos (%) 14,6% -4,1% 59,7% 6,5% 16,5% -2,5% 13,4% -36,8% 9,8% 6,5%
Ibero-America 490 125 125 125 115 520 119 136 140 125
Muutos (%) -5,8% 5,0% -8,1% -10,7% -8,0% 11,8% -6,3% 19,3% 28,4% 8,7%
Muut -520 -170 -120 -120 -110 -397 -147 -88 -88 -74
YHTEENSÄ 4 500 1 105 1 225 1 150 1 020 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Muutos (%) 0,7% -3,4% 11,3% -4,6% 0,1% 1,8% -2,1% -5,8% 12,9% 3,6%
Marginaali 4,3% 4,0% 4,7% 4,4% 4,0% 4,4% 4,3% 4,3% 4,7% 4,4%

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin myös P-Amerikan liiketuloksen kehitys on parantunut vuoden edetessä. Q4:n tulosta veti alaspäin yhtiön aloittamat uudistusohjelmat, jonka johdosta yhtiö kirjasi -155 miljoonan kruunun erän segmentin tulokseen.

Yhtiö kertoi, että tuleville 2 vuodelle uudistusohjelman suoria kuluja tulisi yhteensä -650 miljoonaa kruunua. Tein ennusteet niin, että tästä noin 75 prosenttia tulisi tälle segmentille ja loput menisi Muut-segmentin eriin. Näin segmentin keskimääräinen kvartaalikohtainen rasitus olisi noin -50…-75 miljoonaa kruunua. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteluvut tältä pohjalta ja sain tulokseksi noin 2,2 miljardia kruunua. Ilman uudistusohjelman kuluja tulos olisi noin 2,4 – 2,5 miljardia ja kasvua tulisi noin +4…+8 prosenttia.

Euroopan Q3/2018 liiketulosta rasitti -268 miljoonan kruunun kustannussäästöohjelman kertaluontoinen kulu. Muutoin Euroopan vuoden 2018 tuloskehitys noudatteli liikevaihdon kehitystä. Kustannussäästöohjelman hyötyjä pitäisi alkaa realisoitumaan vuoden 2019 aikana, joten tästä syystä tein segmentin ennusteet hyvään nousuun (+14,6 %). Menetetyn Ranskan lentokenttäasiakkaan tulosvaikutusta on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti sen vaikutus kokonaisuuteen on alhainen (10 ehkä 20 miljoonaa kruunua vuositasolla).

Ibero-American kohdalla asetin vuoden 2019 tuloskehityksen kaavamaisesti noin 115 – 125 miljoonan kruunun lukemiin. Arvioin, että tuloskehitystä painaa Argentiinan haasteet sekä se, että vuoden 2018 kasvuluvut olivat Q2-Q3 aikana korkeita (+20 – 30 %).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on 4,3 – 4,6 miljardia kruunua eli tulos jäisi viime vuoden tasolle. Tulosmarginaali laskisi hieman ja olisi 4,3 prosenttia (2018: 4,4 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 500 1 105 1 225 1 150 1 020 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Rahoituskulut (netto) -500 -125 -125 -125 -125 -440 -153 -92 -102 -93
Muut kulut 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 000 980 1 100 1 025 895 4 029 991 1 009 1 103 926
Verot -1 000 -250 -275 -250 -225 -1 008 -248 -253 -271 -236
Nettotulos 3 000 730 825 775 670 3 021 743 756 832 690

Yhtiön velkaisuus on nousussa, mikä näkyi myös vuoden 2018 rahoituskulujen nousuna. Velkaisuuden noususta johtuen tein vuoden 2019 ennusteen noin -500 miljoonaan kruunuun (2018: -440 M SEK).

Veroja arvioidessani käytin noin 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 2,8 – 3,2 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiöllä on paljon työvoimaa (350 000 työntekijää), joten työvoimakustannuksiin vaikuttaa laskevasti sähköisten valvontajärjestelmien suosio. Miten näiden järjestelmien kysyntä kehittyy lähivuosien aikana?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia palkkakustannuksia omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiö on viime vuosien aikana tehnyt useita yrityskauppoja. Miten nämä hankinnat näkyvät tulevien vuosien luvuissa?

Liikevaihdon kohdalla arvioin, että se kasvaisi noin +3…+4 prosentin tahdilla. Tämä on hieman alhaisempi tahti kuin, mitä se on ollut viime vuosien aikana, mihin useat yritysjärjestelyt ovat tuoneet oman lisänsä.

Vuonna 2019 aloitetut uudistusohjelmat kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun ja näistä tulee ylimääräisiä kuluja karkeasti laskien noin 300 – 350 miljoonaa kruunua vuodelle 2020. Tästä syystä vuoden 2021 ennusteessa liiketulos nousee suurella prosentilla.

Vuoden 2020 liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 4,3 prosentin tasolla, mutta vuonna 2021 arvioin sen nousevan 4,8 prosenttiin. Tällä tasolla marginaali oli vuonna 2017.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 500 – 550 miljoonaan kruunuun. Veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 112 500 108 750 28 250 27 250 27 000 26 250
Muutos (%) 3,4% 3,3% 3,2% 3,6% 3,3% 3,0%
Liiketulos 5 350 4 675 1 185 1 260 1 180 1 050
Muutos (%) 14,4% 3,9% 7,2% 2,9% 2,6% 2,9%
Marginaali 4,8% 4,3% 4,2% 4,6% 4,4% 4,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 350 4 675 1 185 1 260 1 180 1 050
Rahoituskulut (netto) -550 -520 -130 -130 -130 -130
Tulos ennen veroja 4 800 4 155 1 055 1 130 1 050 920
Verot -1 200 -1 035 -265 -280 -260 -230
Nettotulos 3 600 3 120 790 850 790 690

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

securitas-kvartaalituloslaskelma-q42018