Skanska: Ennusteet

Päivitetty 8.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

skanska-kvartaalituloslaskelma-q42019

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Skanskalla on 3 segmenttiä:

  • Construction: Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)
  • Residental Development: Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.
  • Commercial Property Development: Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.

Yhtiö poisti Infrastructure Development -segmentin vuoden 2019 alussa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Skanska: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä segmenttien luvuissa on isoja heilahteluja kvartaaleista toiseen riippuen siitä, millaisia myyntejä on tapahtunut.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 173 000 51 250 42 750 43 000 36 000 172 846 50 691 42 466 42 574 37 115
Muutos (%) 0,1% 1,1% 0,7% 1,0% -3,0% 0,6% 0,4% -1,4% -2,1% 7,1%
Liiketulos 6 800 2 575 1 500 1 350 1 375 7 428 2 767 1 611 1 966 1 084
Muutos (%) -8,5% -6,9% -6,9% -31,3% 26,8% 31,5% -9,7% 75,9% 41,9% 283,0%
Marginaali 3,9% 5,0% 3,5% 3,1% 3,8% 4,3% 5,5% 3,8% 4,6% 2,9%

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta. Segmentin vuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin 1,1 prosenttia. Koko konsernin liikevaihto kasvoi hienoisesti.

Construction-segmentin tilauskanta Q4/2019 lopussa oli 185,4 miljardia kruunua (Q3/2019: 183,7 Mrd SEK). Yhtiö kertoo olevansa valikoivampi projektien suhteen, mutta siitäkin huolimatta tilauskanta on pysynyt hyvällä noin 180 – 185 miljardin kruunun tasolla jo jonkin aikaa.

Skanska kertoi, että rakentamisen aktiviteetti on korkealla tasolla USA:ssa ja Ruotsissa markkina on aktivoitunut vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kova kilpailutilanne pitänee projekteista saatavia tuottoja paineessa, mikä tuntuu etenkin liiketuloksen puolella.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen vuoden 2019 lukemiin noin 173 miljardiin kruunuun.

Liiketulosennuste

Tulosta heilauttelee erilaisten projektialaskirjausten lisäksi se, miten eri segmenttien kiinteistöjen myynnit ajoittuvat.

Tästä syystä Q1/2019 tulos kasvoi lähes 300 prosenttia 1,1 miljardiin kruunuun (Q1/2018: 0,3 Mrd SEK). Tätä selittää se, että vertailukauden tulokseen sisältyi -0,8 miljardin kruunun edestä erilaisia kertaluontoisia eriä. Myös muiden kvartaalien tulosheilahtelut olivat isoja erilaisten kertaluontoisten erien johdosta.

Yhtiö teki vuoden 2018 aikana useita toimenpiteitä laskeakseen yleistä projektien riskitasoaan ja mukautti toimintaansa nykyiseen markkinatilanteeseen. Tämä kehitys jatkui myös alkuvuoden 2019 aikana.

Kuten todettua, niin tulostasoon vaikuttaa merkittävästi yhtiön projektiluovutukset. Se tekee tulosennustamisen haastavaksi, eikä yksittäisen kvartaalin lukua tule katsoa liian tarkkaan. Tein tilikauden 2020 tuloksen noin 6,5 – 7,0 miljardiin kruunuun, missä isoa tulosskaalaa selittää juurikin em. tekijät. Tulosmarginaali asettuisi tällä ennusteella noin 3,9 prosenttiin (2019: 4,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 6 800 2 575 1 500 1 350 1 375 7 428 2 767 1 611 1 966 1 084
Rahoituskulut (netto) -100 -25 -25 -25 -25 -88 -40 32 -33 -47
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 6 700 2 550 1 475 1 325 1 350 7 340 2 727 1 643 1 933 1 037
Verot -1 275 -500 -275 -250 -250 -1 286 -525 -298 -290 -173
Nettotulos 5 425 2 050 1 200 1 075 1 100 6 054 2 202 1 345 1 643 864

Vuotuiset rahoituskulut (netto) ovat parina edellisenä vuotena olleet karkeasti laskien noin +/- 100 miljoonaa kruunua. Tein ennusteen -100 miljoonaan kruunuun, mutta erän vaikutus kokonaisuuteen on pieni.

Veroja laskiessa käytin noin 19 – 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 5,0 – 5,5 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa ja USA:ssa.
  • Miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?

Tein liikevaihtoennusteen noin 1,0…1,5 prosentin kasvuluvuilla. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 4 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 150 miljoonaa kruunua ja veroja laskiessani käytin 19 – 20 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 177 500 175 000 51 750 43 250 43 500 36 500
Muutos (%) 1,4% 1,2% 1,0% 1,2% 1,2% 1,4%
Liiketulos 7 250 7 000 2 650 1 550 1 400 1 400
Muutos (%) 3,6% 2,9% 2,9% 3,3% 3,7% 1,8%
Marginaali 4,1% 4,0% 5,1% 3,6% 3,2% 3,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 7 250 7 000 2 650 1 550 1 400 1 400
Rahoituskulut (netto) -150 -125 -35 -30 -30 -30
Tulos ennen veroja 7 100 6 875 2 615 1 520 1 370 1 370
Verot -1 350 -1 325 -490 -295 -270 -270
Nettotulos 5 750 5 550 2 125 1 225 1 100 1 100

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus