Skanska: Ennusteet

Päivitetty 24.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

skanska-kvartaalituloslaskelma-q22019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Skanskalla on 3 segmenttiä:

  • Construction: Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)
  • Residental Development: Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.
  • Commercial Property Development: Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.

Yhtiö poisti Infrastructure Development -segmentin vuoden 2019 alussa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Skanska: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä segmenttien luvuissa on isoja heilahteluja kvartaaleista toiseen riippuen siitä, millaisia myyntejä on tapahtunut.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 172 500 49 811 43 000 42 574 37 115 171 730 50 478 43 084 43 502 34 666
Muutos (%) 0,4% -1,3% -0,2% -2,1% 7,1% 8,8% 11,4% 10,8% 8,5% 3,1%
Liiketulos 6 850 2 100 1 700 1 966 1 084 5 647 3 063 916 1 385 283
Muutos (%) 21,3% -31,4% 85,6% 41,9% 283,0% 23,4% 122,0% -19,9% 205,7% -82,3%
Marginaali 4,0% 4,2% 4,0% 4,6% 2,9% 3,3% 6,1% 2,1% 3,2% 0,8%

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta. Segmentin alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin +1,5 prosenttia. Muiden segmenttien projektiluovutukset yms. isot kertaerät selittävät koko konsernin alkuvuoden liikevaihdon +1,9 prosentin kasvua.

Esimerkkinä tästä on Commercial Property Development -segmentti, jonka liikevaihto ensin lähes tuplaantui Q1:llä ja sitten lähes puolittui Q2:lla verrattuna viime vuoteen. Alkuvuoden aikana segmentin liikevaihto on laskenut -24 prosenttia huomioiden se, että Q1:n liikevaihdon osuus koko vuodesta on pieni.

Construction-segmentin tilauskanta oli Q2/2019 lopussa 184,0 miljardia kruunua (Q1/2019: 190,1 Mrd SEK). Yhtiö kertoo olevansa valikoivampi projektien suhteen, mikä osaltaan kertoo tilauskertymän hienoista alenemista.

Liikevaihto laski (-2 %) Q2:lla ensimmäisen kerran pitkään aikaan, joten tästä syystä tein loppuvuoden liikevaihtoennusteet aiempaa varovaisemmilla luvuilla. Se tarkoittaisi sitä, että liikevaihto jäisi viime vuoden tasolle. Skanskan tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 167,5 – 177,5 miljardia kruunua (2018: 171,7 Mrd SEK).

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 tulos sisälsi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja yhteensä noin -3,1 miljardia kruunua. Tulosta heiluttelee alaskirjausten lisäksi se, miten eri segmenttien kiinteistöjen myynnit ajoittuvat.

Tästä syystä Q1:n tulos kasvoi lähes +300 prosenttia 1,1 miljardiin kruunuun (Q1/2018: 0,3 Mrd SEK). Tätä selittää se, että vertailukauden tulokseen sisältyi -0,8 miljardin kruunun edestä erilaisia kertaluontoisia eriä. Tämä huomioiden tulos oli suurin piirtein viime vuoden tasolla.

Q2:n tulos kasvoi +42 prosenttia ja tälläkin kertaa tulosta tuki kertaluontoiset erät. Yhtiö sai eräisiin Tsekeissä ja Norjassa oleviin kohteisiin liittyviä korvauksia yhteensä +0,4 miljardia kruunua. Tämä oikaisten tulos olisi kasvanut +12,5 prosenttia.

Yhtiö teki vuoden 2018 aikana useita toimenpiteitä laskeakseen yleistä projektien riskitasoaan ja mukautti toimintaansa nykyiseen markkinatilanteeseen. Tämä kehitys jatkui myös alkuvuoden 2019 aikana.

Mikäli vuodelle 2019 ei tule enää merkittäviä alaskirjauksia ja muutenkin toiminta on verrattain tasaista, niin silloin tulosennuste voisi olla 6,85 miljardia kruunua tai laventaen 6,25 – 7,25 miljardia kruunua. Tulosmarginaali asettuisi tällä ennusteella noin 4,0 prosenttiin (2018: 3,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 850 2 100 1 700 1 966 1 084 5 647 3 063 916 1 385 283
Rahoituskulut (netto) -160 -40 -40 -33 -47 39 -16 45 22 -12
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 6 690 2 060 1 660 1 933 1 037 5 686 3 047 961 1 407 271
Verot -1 165 -392 -310 -290 -173 -1 092 -664 -128 -245 -55
Nettotulos 5 525 1 668 1 350 1 643 864 4 594 2 383 833 1 162 216

Vuotuiset rahoituskulut (netto) ovat Skanskan kohdalla vaihdelleet vuoden 2016 negatiivisesta -119 miljoonasta vuoden 2018 positiiviseen +39 miljoonaan kruunuun. Arvioin rahoitustuottojen olevan tänä vuonna noin -160 miljoonaa kruunua, mutta joka tapauksessa erän vaikutus kokonaisuuteen on pieni.

Veroja laskiessa käytin noin 19 – 20 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 5,0 – 6,0 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa ja USA:ssa.
  • Miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?

Tein liikevaihtoennusteen noin -1,5 prosentin laskuluvuilla. Arvelen, että rakennusteollisuuden suhdanne hieman hiljenee tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 3,7 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin olevan -175 miljoonaa kruunua ja veroja laskiessani käytin 19 – 20 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 167 500 170 000 49 000 42 500 42 500 36 000
Muutos (%) -1,5% -1,4% -1,6% -1,2% -0,2% -3,0%
Liiketulos 6 000 6 300 2 100 1 600 1 450 1 150
Muutos (%) -4,8% -8,0% 0,0% -5,9% -26,2% 6,1%
Marginaali 3,6% 3,7% 4,3% 3,8% 3,4% 3,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 000 6 300 2 100 1 600 1 450 1 150
Rahoituskulut (netto) -175 -175 -45 -45 -45 -40
Tulos ennen veroja 5 825 6 125 2 055 1 555 1 405 1 110
Verot -1 100 -1 175 -405 -305 -255 -210
Nettotulos 4 725 4 950 1 650 1 250 1 150 900

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset