Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 2.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.10.2017)188,00 SEKMarkkina-arvo77,5 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk8,50 SEK Osinkotuotto4,5 %
Liikevaihto 2017e156 000 M SEK (+7,3 %)Nettotulos 2017e4 000 M SEK (-30,1 %)
PE19,4ROE14,8 %

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

SKANSKA2.10.2017 | 188,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon kehityksen jääminen alle pisterajojen sekä vuoden 2012 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 150 miljardiin kruunuun. Toki on huomattava, että vuotuisena kasvuna tämä on noin 6 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 3,8 – 4,2 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste, joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 18 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Skanska kasvaa ja tekee suhteellisen hyvää tulosta, missä rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy. On kuitenkin hyvä korostaa, että tilikauden 2017 tulosta rasittaa noin 780 miljoonan kruunun alaskirjaukset, jotka syntyivät UK:n ja USA:n projektien myöhästymisistä.

Lisäksi voidaan kysyä, että ollaanko rakentamisen suhteen jo suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä? Miten kauan Ruotsin asuntobuumi jaksaa vetää. Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

Joka tapauksessa suhdannenäkyvät ovat tällä hetkellä Skanskan kannalta hyvät.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake kiinnostaa, sillä kevään 2018 ennustettu osinko on 8,50 kruunua. Tämä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (188 SEK). Osakkeen PE on tilikauden 2017 alaskirjauksista johtuen 19,4x tasolla, jota voi pitää korkeasti hinnoiteltuna. Toisaalta 3 tai 7 vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 16,0x ja 16,7x, joten näihin tasoihin nähden osakkeen hinnan voi ajatella olevan kutakuinkin kohdallaan.

Alkuvuosi 2017

Skanskan Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 73 707 M SEK (70 328 M SEK / +4,8 %)
  • nettotulos: 1 888 M SEK (2 601 M SEK / -27,4 %)
  • tilauskertymä: 202,2 Mrd SEK (Q1/2017: 200,8 Mrd SEK / +0,7 %)

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto on mukavassa lähes 5 prosentin nousussa. Etenkin Construction ja Residental Development -segmenttien liikevaihdot kehittyivät vahvasti. Markkinatilanne on yleisesti hyvä kaikilla Skanskan toiminta-alueilla.

Raportoitu nettotulos laski selvästi, jota selittää noin 780 miljoonan kruunun alaskirjaukset. Yhtiö kirjasi UK:n toiminnoista 360 miljoonaa kruunua ja USA:n toiminnoista 420 miljoonaa kruunua rakennusprojektien viivästymisistä johtuvista sopimussakoista sekä kustannusten ylittymisistä. Ilman näitä alaskirjauksia raportoitu nettotulos olisi ollut hieman viimevuotista parempi.

Hyvästä markkinatilanteesta kertoo myös Construction-segmentin ennätyskorkealla oleva 202,2 miljardin kruunun tilauskertymä.

Näkymät

  • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy vahvasti. Suomen ja Norjan markkinoilla nähdään selviä piristymisen merkkejä.
  • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
  • Eurooppa: Puolassa tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan
  • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Segmentit

Skanskan toiminta on jakautunut 4 eri segmenttiin: rakentamispalvelut (construction), asuntojen (residental development), toimitilojen (commercial property development) ja infrastruktuurin (infrastructure development) projektikehitys.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Construction 135 000 127 113 129 993 119 103 111 209
Residental Development 16 000 13 255 12 298 9 551 9 234
Commercial Property Development 10 500 10 208 8 995 10 143 6 144
Infrastructure Development 150 237 106 163 87
Muut -5 650 -5 448 1 657 4 365 9 915
YHTEENSÄ 156 000 145 365 153 049 143 325 136 589
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Construction 2 500 3 546 3 874 4 512 3 880
Residental Development 2 000 1 605 1 174 683 573
Commercial Property Development 1 850 2 336 1 947 1 700 1 068
Infrastructure Development 1 600 1 818 863 463 401
Muut -2 200 -2 085 -1 568 -1 949 -362
YHTEENSÄ 5 750 7 220 6 290 5 409 5 560

Construction

Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)

Segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta, kun taas liikevoitosta sen osuus on noin 50 prosenttia. Liikevoiton osuus on laskusuunnassa, sillä muiden segmenttien liikevoitto on noussut 2,0 miljardista noin 5,8 miljardiin kruunuun vuodesta 2013 vuoteen 2016.

Segmentin tilauskertymä nousi Q2/2017 aikana ennätyslukemiin eli noin 202,2 miljardiin kruunuun.

Segmentin taloudellisena tavoitteena on saavuttaa yli 3,5 prosentin liikevoittomarginaali, mutta siihen se ei ole vielä päässyt. Tästä syystä yhtiön johdon fokuksena on parantaa segmentin voitollisuutta.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 135 miljardiin kruunuun. Sen sijaan liikevoittoa rasittaa noin 780 miljoonan kruunun alaskirjaukset UK- ja USA-projektien viivästymisistä johtuen. Näin liikevoiton odotetaan laskevan noin 2,5 miljardiin kruunuun viime vuoden 3,5 miljardista kruunusta.

Residental Development

Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.

Pohjoismaiden ja Euroopan asuntobuumi näkyy segmentin liikevaihdon hyvänä kasvuna parin vuoden takaisesta 9,6 miljardista viime vuoden 13,3 miljardiin kruunuun. Asuntotuotanto on samassa ajassa kasvanut noin 2 500 asunnosta noin 4 000 asuntoon.

Tilikauden 2017 aikana asuntotuotanto on edelleen kasvanut ja tuotanto on ollut noin 4 800 asunnossa eli noin 15 – 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Näin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan jopa 16 miljardiin kruunuun.

Edellä mainitusta syystä myös liikevoitto on noussut yli kaksinkertaiseksi vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana. Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevoiton nousevan noin 15 – 20 prosenttia noin 2,0 miljardiin kruunuun (2016: 1,6 Mrd SEK).

Commercial Property Development

Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.

Pohjoismaiden ja Euroopan talouksien piristyminen näkyy nykyaikaisten toimistotilojen kasvavana kysyntänä. Markkinanäkymät ovat edelleen hyvät kaikilla segmentin toiminta-alueilla.

Liikevaihdon ja liikevoiton tasoon vaikuttaa suurelta osin kohteiden myynnit ja niistä saatavat tuotot. Yhtiöllä on myös noin 400 000 m2 vuokrattua toimistotilaa.

Infrastructure Development

Infrastruktuurin projektikehitys: infrakohteiden suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä. Myös elinkaarimallilla tuotettuja kohteita.

USA:n markkinatilanne on hyvä, joskin siellä on kilpailutilanne kiristymässä. Norjassa markkinatilanne on lupaavasti kasvamassa, mutta muualla segmentin toimintamaissa tilanne on hiljainen.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 150 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 3,8 – 4,2 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 tulosta rasittaa noin 780 miljoonan kruunun alaskirjaukset, joten tulos jäänee noin 4,0 miljardin kruunun tasolle. Tulosarvion tekemistä vaikeuttaa se, että osa tuloksesta syntyy kohteiden myyntivoittojen taikka projektien luovutusten kautta, joiden ajoittamista on vaikea ennustaa.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Tämä näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin alhaisesta tasosta (noin 30 – 50 prosenttia).

skanska-velkaisuus-q32017

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (,vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua, kuten oheisesta kuviosta nähdään.

skanska-vapaa-rahavirta-q32017

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 70 prosenttia tuloksestaan. Osinko on myös noussut mukavasti, sillä kevään 2012 osinko 6,00 kruunua on noussut viime kevään 8,25 kruunuun. Vuonna 2010 Skanska maksoi ylimääräistä osinkoa 6,25 kruunua, mikä näkyy oheisessa kuviossa.

skanska-osinko-q32017

Kevään 2018 osinkoennuste on 8,50 kruunua, mikä tällä osakkeen hinnalla (188 SEK) antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Tilikauden 2017 alaskirjaukset tuntuvat tuloksessa, joka painaa PE-luvun 19,4x. Tämän perusteella osaketta voisi pitää hieman kalliisti hinnoiteltuna. Toisaalta 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 16,0x ja 16,7x, joten näihin suhteutettuna osakkeen hinta on kohdallaan.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten kauan Ruotsin asuntobuumi jaksaa vetää. Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q32017

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 18 – 22 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 112) sekä osingon maksuilla (0). Korjaus on yhteensä +2 112 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (3.10.2017) 188,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20 114,00 133,30
Lkm (000) 412 349 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529 414 568 416 449
Markkina-arvo (Mrd) 77,52 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92 47,26 55,51
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 38 000 73 707 156 000 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350 118 734 122 224
Liikevoitto 1 500 2 054 5 750 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018 8 413 5 458
Nettotulos 1 000 1 888 4 000 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853 7 589 4 022
Marginaali 2,6% 2,6% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2% 6,4% 3,3%
EPS 2,43 4,58 9,70 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90 18,31 9,66
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 6 365 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770 5 309 6 654
Liikearvo 5 126 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882 5 021 3 917
Muut varat 96 739 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583 72 440 67 141
Tase yhteensä 108 230 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770 77 712
Oma pääoma 26 454 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187 19 413 20 670
Vähemmistö 106 156 127 154 187 166 170 122
Korolliset velat 17 146 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124 10 581 4 931
Muut vastuut 64 524 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758 52 606 51 989
Tase yhteensä 108 230 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770 77 712
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 500 -883 8 584 4 756 6 252 -91 245 6 238
Investoinnit: Capex -2 200 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751 -2 276 -1 410
Vapaa rahavirta (FCF) -1 700 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842 -2 031 4 828
Investoinnit: Muut 650 437 492 1 820 214 1 558 3 194 -2 440
Investointien jälkeen -1 050 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284 1 163 2 388
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741 -5 131 -2 873
Rahoitus: Muut 3 000 -216 -1 318 -672 -479 4 613 2 693 -2 015
Rahavarojen muutos -1 600 -6 566 2 655 1 379 1 567 588 -1 275 -2 500
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 8,50 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00 5,75
Osinko (lisä) 6,25
Osinko yhteensä 8,50 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00 12,00
Osinkotuotto 4,5% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6% 5,3% 9,0%
Osinko/nettotulos 87,6% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0% 32,8% 124,3%
Osinko/FCF -206,2% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3% -122,5% 103,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 16,7 19,1 15,4 16,6
PE (3v) 16,0 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1 9,0 14,7
PE 19,4 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4 6,2 13,8
Oma pääoma/osake 64,41 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80 47,24 49,93
P/B 2,92 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27 2,41 2,67
ROE 14,8% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7% 37,6% 19,6%
ROI 13,3% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4% 30,1% 20,4%
Omavaraisuusaste 24,5% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9% 23,7% 26,8%
Gearing 40,6% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3% 26,9% -8,3%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset