Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SKANSKA Ennuste
Osake (24.7.2019) 177,25 Osinko 12 kk 6,25
Markkina-arvo (Mrd) 73,1 Osinkotuotto 3,5%
Liikevaihto (M) 172 500 (+0,4%) Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (M) 5 525 (+20,9%) Osinko/FCF 138% 4v ka
EPS 13,40 Omav.aste 25%
PE 13,2 Gearing 50%
EV/EBIT 13,0 ROE 17,8%
PB 2,2 ROI 13,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA24.7.2019 | 177,25 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2019 osingon lasku.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 170 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,3 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Myös vuosi 2018 sujui erilaisten alaskirjausten merkeissä, joita syntyi -3,1 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 20 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa, sillä kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun. Kertooko tämä rakentamisen suhdannekäänteen syvyydestä jotain? Yhtiöllä oli käteistä Q4/2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko tarkoitti noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 6,25 kruunuun, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (177,25 SEK) noin 3,5 prosentin osinkotuoton.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla (Q2/2019: 184 Mrd SEK), vaikka se on hieman laskenut huipputasoiltaan. Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2019

Skanskan Q1-Q2/2019

M SEK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 42 574 43 502 -2,1% 79 689 78 168 1,9%
Liiketulos (ebit) 1 966 1 385 42% 3 050 1 668 83%
Nettotulos 1 643 1 162 41% 2 507 1 378 82%
EPS (SEK) 3,96 2,82 6,06 3,34

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto laski -2,1 prosenttia ja tämä oli ensimmäinen liikevaihdon lasku yli 2,5 vuoteen. Tilauskanta laski myös hieman ja on nyt 184 miljardia kruunua (Q1/2019: 190 Mrd SEK). Yhtiö valikoi nyt tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Raportoitu liiketulos kasvoi +42 prosenttia. Yhtiö sai eräisiin Tsekeissä ja Norjassa oleviin kohteisiin liittyviä korvauksia yhteensä +0,4 miljardia kruunua. Tämä oikaisten tulos olisi kasvanut +12,5 prosenttia. Tuloksen parantumisessa näkyy yhtiön mukaan em. projektien tarkempi valinta sekä muut kannattavuuteen tähtäävät toimenpiteet.

Ruotsin asuntorakentamisen kannattavuus oli hyvällä tasolla, vaikka Ruotsin markkinat ovat hidastuneetkin. Yhtiö on vähentänyt uusien kohteiden käynnistämisiä, mikä on samalla pudottanut myymättömien asuntojen määrä.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2019.

Yhtiön strategiana on vähentää projektiriskejä, mikä näkyy mm. siinä, että yhtiö valikoi kohteensa entistä tarkemmin. Laatua määrän sijaan.

Markkinatilanne on kokonaisuutena positiivinen, mutta joissakin segmenteissä yhtiö näkee heikkoutta tuleville 12 kuukaudelle. Asuntorakentamisessa Ruotsin markkinat ovat heikot ja uusista asunnoista on ylitarjontaa. Suomessa ja Norjassa tilanne on vakaa. Euroopassa kysyntä on myöskin vakaa, mutta kustannusinflaatio on korkealla tasolla.

Toimitilojen vuokrausasteet ovat edelleen korkeita.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 43 000 43 084 -0,2% 172 500 171 730 0,4%
Liiketulos (ebit) 1 700 916 85,6% 6 850 5 647 21,3%
Nettotulos 1 350 833 62,1% 5 525 4 594 20,3%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (SEK) 6,25 6,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Skanska: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 170 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q22019

Sen sijaan tilikausien 2017 ja 2018 tulos jäivät vain 4,1 ja 4,6 miljardiin kruunuun. Tuloksia rasitti erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 ja -3,1 miljardin kruunun edestä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 167,5 – 177,5 miljardia ja nettotulos 5,0 – 6,0 miljardia kruunua. Tulostaso riippuu paljoltikin siitä, millaisia kertaluontoisia eriä vuodelle 2019 tulee.

Tästä johtuen PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q22019

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 16 – 20 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Velan määrä nousi vuoden 2019 alussa IFRS 16-strandardin myötä ja velkaa on nyt noin 23,6 miljardiin kruunuun (Q4/2018: 16,8 Mrd SEK). Tästä huolimatta nettovelkaantumisaste eli gearing on alhaisella tasolla noin 50 prosentissa (hyvä taso on alle 100 %).

skanska-velkaisuus-q22019

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q22019

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 60 prosenttia tuloksestaan. Osinko oli hyvässä nousussa vuosien 2012 – 2017 aikana, mutta sitten vuonna 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolla ja keväälle 2019 osinko laski 6,00 kruunuun.

skanska-osinko-q22019

Yhtiöllä oli käteistä vuoden 2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko olisi tarkoittanut noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta. Tämäkään ei pystynyt pelastamaan osingon laskulta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 6,25 4/2019 6,00 4/2018 8,25
YHTEENSÄ 6,25 6,00 8,25
+4,2% -27,3% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 6,25 kruunuun. Tämä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osake 177,25 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 108) sekä osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +3 108 miljoonaa kruunua, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.7.2019) 177,25 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20
Lkm (000) 412 301 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529
Markkina-arvo (Mrd) 73,08 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 144 500 143 264 135 997 127 113 129 993
Residental Development 11 000 10 739 13 158 13 255 12 298
Commercial Property Development 17 000 16 248 11 255 10 208 8 995
(Infrastructure Development) 105 81 237 106
Muut 0 1 374 -2 614 -5 448 1 657
YHTEENSÄ 172 500 171 730 157 877 145 365 153 049
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 3 400 1 099 1 205 3 546 3 874
Residental Development 2 050 1 877 1 508 746 1 174
Commercial Property Development 1 950 3 503 2 067 2 199 1 947
(Infrastructure Development) 31 925 1 818 863
Muut -550 -863 -1 127 -1 089 -1 568
YHTEENSÄ 6 850 5 647 4 578 7 220 6 290
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 43 000 79 689 172 500 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350
Liikevoitto 1 700 3 050 6 850 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018
Nettotulos 1 350 2 507 5 525 4 571 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853
Marginaali 3,1% 3,1% 3,2% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2%
EPS 3,27 6,08 13,40 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 7 320 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770
Liikearvo 4 514 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882
Muut varat 116 643 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583
Tase yhteensä 128 477 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
Oma pääoma 32 492 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187
Vähemmistö 111 97 121 156 127 154 187 166
Korolliset velat 23 615 16 840 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124
Muut vastuut 72 259 70 109 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758
Tase yhteensä 128 477 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 500 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91
Investoinnit: Capex -2 000 -2 186 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751
Vapaa rahavirta (FCF) 3 500 7 268 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842
Investoinnit: Muut -250 -165 3 721 437 492 1 820 214 1 558
Investointien jälkeen 3 250 7 103 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284
Rahoitus: Voitonjako -2 462 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741
Rahoitus: Muut -788 -53 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613
Rahavarojen muutos 0 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinkotuotto 3,5% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6%
Osinko/nettotulos 46,6% 54,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0%
Osinko/FCF 73,6% 34,0% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 15,8 13,7 15,0 19,1 15,4
PE (3v) 15,4 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1
PE 13,2 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4
EV/EBIT 13,0 11,4 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0 13,3
Oma pääoma/osake 79,08 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80
P/B 2,24 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27
ROE 17,8% 16,2% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7%
ROI 13,4% 12,5% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4%
Omavaraisuusaste 25,4% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9%
Gearing 50,0% 20,8% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 167,70 168,90 141,00 174,55 162,80 170,65 170,00 188,70 199,90 210,20
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,000 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,7% 3,7% 4,3% 4,7% 5,1% 4,8% 4,9% 4,4% 4,1% 3,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 13,88 12,72 11,17 8,26 8,76 7,16 9,98 12,72 12,18 16,77
PE 12,1 13,3 12,6 21,1 18,6 23,8 17,0 14,8 16,4 12,5
EV/EBIT 12,6 13,4 11,4 21,5 19,3 24,8 17,5 15,0 16,1 11,0
ROE 20,2% 18,7% 16,3% 12,7% 14,0% 10,3% 15,0% 22,5% 21,7% 26,3%
ROI 14,4% 13,3% 12,5% 9,0% 9,7% 7,5% 10,6% 14,9% 15,2% 21,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset