Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 18.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA8.2.2020 | 231,80 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee kevään 2019 osingon lasku sekä osakkeen korkea hinta PE-luvulla ja osinkotuotolla laskettuna.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti viimeisen 8 vuoden aikana noin 120 miljardista nykyiseen noin 173 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,8 prosenttia. Samaan aikaan nettotulos on noussut noin 2,9 miljardista tilikauden 2019 noin 6,0 miljardiin kruunuun. Tähän väliin mahtuu muutama heikko vuosi, missä tulostasoa laski yhtiön projektialaskirjaukset yms. kertaluontoiset erät.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 20 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa, sillä kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun. Ja osinko laski, vaikka yhtiöllä oli kassassa käteistä 4 vuoden osinkojen verran. Vuonna 2020 maksettava osinko on 6,25 kruunua, mikä on vielä ehdollinen. Osingosta ei päätetä vielä varsinaisessa yhtiökokouksssa, vaan mahdollisesti syksyllä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla (Q4/2019: 185 Mrd SEK), vaikka se on hieman laskenut huipputasoiltaan. Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2019

Skanskan vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 50 691 50 478 0,4% 172 846 171 730 0,6%
Liiketulos (ebit) 2 767 3 063 -9,7% 7 428 5 647 32%
Nettotulos 2 195 2 383 -7,9% 6 031 4 594 31%
EPS (SEK) 5,32 5,77 14,62 11,11

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Tilauskanta on kehittynyt tasaisesti ja on ollut noin 180 – 185 miljardissa kruunussa jo jonkin aikaa (Q4/2019: 185,4 Mrd SEK).

Raportoitu liiketulos kasvoi 32 prosenttia, missä isoa prosenttimuutosta selittää vertailukauden kertaluontoiset erät ja alaskirjaukset. Tuloksen parantumisessa näkyy yhtiön myös mukaan em. projektien tarkempi valinta sekä muut kannattavuuteen tähtäävät toimenpiteet. Yhtiö kertoo, että vaikka kannattavuus on parantunut selvästi, niin potentiaalia parempaan on vielä runsaasti. Toisaalta markkinatilanne on kovin kilpailtu, joten se tekee tilanteesta astetta haastavamman.

skanska-homes-started-q42019
Kuva: Q4/2019 tulosesitys (s. 12): https://group.skanska.com/49075e/siteassets/investors/reports-publications/interim-reports/2019/q4-2019/skanska-q4-2019-presentation2.pdf

Ruotsin asuntorakentamisen kannattavuus oli hyvällä tasolla, vaikka Ruotsin markkinat ovat hidastuneetkin. Yhtiö on vähentänyt uusien kohteiden käynnistämisiä, mikä on samalla pudottanut myymättömien asuntojen määrä (134 vs 314).

Vuonna 2020 maksettava osinko on 6,25 kruunua. Yhtiö kuitenkin tiedotti 24.3.2020, että se vetää osinkoehdotuksen pois 26.3.2020 pidettävästä yhtiökokouksesta. Yhtiö varaa mahdollisuuden maksaa osinko myöhemmin, mikäli koronaviruspandemiassa nähtäisiin rauhoittumista vuoden edetessä. Tätä varten yhtiö pitäisi ylimääräisen yhtiökokouksen syksyllä, missä osingosta päätettäisiin.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2020.

Markkinatilanne on kokonaisuutena positiivinen, mutta joissakin segmenteissä yhtiö näkee heikkoutta tuleville 12 kuukaudelle. Asuntorakentamisessa Ruotsin markkinat ovat heikot, mutta markkinoilla on nähtävissä orastavaa piristymistä. Suomessa markkinatilanne on vakaa, mutta asuntorakentamisen näkymät ovat laskeneet. Norjassa tilanne on vakaa. Euroopassa kysyntä on myöskin vakaa, mutta kustannusinflaatio on korkealla tasolla.

Toimitilojen vuokrausasteet ovat edelleen korkeita.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Skanska: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuoden 2013 noin 137 miljardista kruunusta on noustu noin 173 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 3,8 miljardista tilikauden 2019 noin 6,0 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q42019b

Tilikausien 2017 ja 2018 tulokset jäivät vain 4,1 ja 4,6 miljardiin kruunuun ja tuolloin tuloksia rasittivat erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 ja -3,1 miljardin kruunun edestä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xxx miljardia ja nettotulos x,x miljardia kruunua.

PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q42019b

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 16 – 20 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Velan määrä nousi vuoden 2019 alussa IFRS 16-strandardin myötä ja velkaa on nyt noin 22,9 miljardia kruunua. Tästäkin huolimatta nettovelkaantumisaste eli gearing on alhaisella tasolla noin 40 prosentissa (hyvä taso on alle 100 %).

skanska-velkaisuus-q42019b

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan ns. läpimenoerinä: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q42019b

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 60 prosenttia tuloksestaan. Osinko oli hyvässä nousussa vuosien 2012 – 2017 aikana, mutta sitten vuonna 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolla ja keväälle 2019 osinko laski 6,00 kruunuun.

skanska-osinko-q42019b

Yhtiöllä oli käteistä vuoden 2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko olisi tarkoittanut noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta. Tämäkään ei pystynyt pelastamaan osingon laskulta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
x/2020 6,25 4/2019 6,00 4/2018 8,25
YHTEENSÄ 6,25 6,00 8,25
+4,2% -27,3% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 6,25 kruunua. Yhtiö kuitenkin tiedotti 24.3.2020, että se vetää osinkoehdotuksen pois 26.3.2020 pidettävästä yhtiökokouksesta. Yhtiö varaa mahdollisuuden maksaa osinko myöhemmin, mikäli koronaviruspandemiassa nähtäisiin rauhoittumista vuoden edetessä. Tätä varten yhtiö pitäisi ylimääräisen yhtiökokouksen syksyllä, missä osingosta päätettäisiin.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 148,60 211,70 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40
Lkm (000) 412 585 412 585 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427
Markkina-arvo (Mrd) 61,31 87,34 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 172 846 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589
Liikevoitto 7 428 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560
Nettotulos 6 031 4 571 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765
Marginaali 3,5% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8%
EPS 14,62 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 8 745 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303
Liikearvo 4 057 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849
Muut varat 113 216 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579
Tase yhteensä 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731
Oma pääoma 32 924 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177
Vähemmistö 97 97 121 156 127 154 187
Korolliset velat 22 917 16 840 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025
Muut vastuut 70 080 70 109 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342
Tase yhteensä 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 038 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252
Investoinnit: Capex -1 515 -2 186 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661
Vapaa rahavirta (FCF) 4 523 7 268 715 -2 913 6 707 3 168 4 591
Investoinnit: Muut 301 -165 3 721 437 492 1 820 214
Investointien jälkeen 4 824 7 103 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805
Rahoitus: Voitonjako -2 488 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759
Rahoitus: Muut -4 410 -53 1 062 -216 -1 318 -672 -479
Rahavarojen muutos -2 074 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinkotuotto 3,0% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8%
Osinko/nettotulos 42,8% 54,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6%
Osinko/FCF 57,0% 34,0% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,6 13,7 15,0 19,1
PE (3v) 17,8 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5
PE 14,5 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4
EV/EBIT 13,7 11,4 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0
Oma pääoma/osake 80,03 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68
P/B 2,65 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54
ROE 19,3% 16,2% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5%
ROI 14,5% 12,5% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9%
Omavaraisuusaste 26,2% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4%
Gearing 42,9% 20,8% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 211,70 199,40 167,70 168,90 141,00 174,55 162,80 170,65 170,00 188,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,250 6,000 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 3,1% 3,7% 3,7% 4,3% 4,7% 5,1% 4,8% 4,9% 4,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,66 15,10 13,88 12,72 11,17 8,26 8,76 7,16 9,98 12,72
PE 14,4 13,2 12,1 13,3 12,6 21,1 18,6 23,8 17,0 14,8
EV/EBIT 13,7 13,5 12,6 13,4 11,4 21,5 19,3 24,8 17,5 15,0
ROE 19,4% 21,3% 20,2% 18,7% 16,3% 12,7% 14,0% 10,3% 15,0% 22,5%
ROI 14,5% 15,3% 14,4% 13,3% 12,5% 9,0% 9,7% 7,5% 10,6% 14,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus