Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 3.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.2.2018)163,25 SEKMarkkina-arvo67,2 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk8,25 SEK Osinkotuotto5,1 %
Liikevaihto 2018e153 500 M SEK (-2,8 %)Nettotulos 2018e4 400 M SEK (+7,4 %)
PE15,3ROE15,9 %

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

SKANSKA3.2.2018 | 163,25 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2018 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 155 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,9 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste, joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta. Vuoden 2017 ROE-lukua (15 %) laskee em. tulokseen vaikuttavat alaskirjaukset.

Skanska kasvaa ja tekee suhteellisen hyvää tulosta, missä rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy. On kuitenkin hyvä korostaa, että vuoden 2017 lopussa Norjan, mutta etenkin Ruotsin asuntojen hintatasot lähtivät laskuun. Tämä voi heijastua uusien projektien aloitusten viivästymisiin taikka asunnoista saataviin hintoihin.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa. Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, mutta osinkotuotto on varsin mukavat 5,1 prosenttia (osakkeen hinta 163 SEK). Osakkeen 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE on tilikauden 2017 alaskirjauksista huolimatta 14,0x – 16,0x tasolla, jota voi pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osake on laskenut lähes -25 prosenttia vuoden 2016 lopun noin 215 kruunusta nykyiseen 163 kruunuun. Mikä osaltaan selittää alhaisia PE-lukuja. Skanskan kohdalla eniten mietityttää vuoden 2017 alaskirjaukset sekä Ruotsin asuntohintakehitys. Myös tilauskertymä on kääntynyt laskuun tilikauden 2017 toisella puoliskolla. Ovatko nämä merkkejä suhdannehuipun saavuttamisesta?

Tilikausi 2017

Skanskan vuosi 2017

 • liikevaihto: 157 877 M SEK (145 365 M SEK / +8,6 %)
 • nettotulos: 4 095 M SEK (5 722 M SEK / -28,4 %)
 • tilauskertymä: 188,4 Mrd SEK (Q3/2017: 194,7 Mrd SEK / -3,2 %)
 • osinkoehdotus: 8,25 SEK (8,25 SEK)

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto oli mukavassa lähes +9 prosentin nousussa. Etenkin Construction-segmentin kehitys oli vahvaa.

Mutta Construction-segmentillä oli omat isot murheensakin. Yhtiö teki vuoden 2017 aikana erilaisia alaskirjauksia yhteensä noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Alaskirjaukset liittyivät mm. UK:n ja USA:n toimintojen rakennusprojektien viivästymisten sopimussakkoihin sekä kustannusylityksiin sekä liikearvon alentumiseen.

Tämä selittää sen, miksi raportoitu tulos laski -28 prosenttia. Lisäksi tulokseen vaikuttivat eräiden yksiköiden alisuoriutumiset. Siksi yhtiö on aloittanut tehostustoimenpiteitä, missä se aikoo mm.

 • vähentää tai luopua kokonaan heikosti kannattavista yksiköistä. Työtekijämäärä laskee noin 3 000 työntekijällä ja pääsääntöisesti tämä tapahtuu Puolassa;
 • jättää USA:n energia-serktorin ja siirtää fokuksen infrastruktuurikohteisiin siellä;
 • sopeutua Tsekkien haastavaan markkinatilanteen

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se on laskussa nyt toista kvartaalia peräkkäin. Tosin Q2:n tilauskertymä oli ennätystasolla, joten ehkä lasku on vain normaalia ”värinää” tilauksissa.

Tilikauden 2017 aikana asuntotuotanto jäi noin 4 300 asuntoon (2016: 4 848), missä Q4:n nopea käänne vaikutti. Ruotsin ja Norjan asuntohintojen lasku kiihtyi vuoden loppupuolella, mikä näkyi sitten uusien kohteiden aloitusten viivästymisissä. Päätöksenteko on hidastunut ja tunnelma on odottava.

Näkymät 2018

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2018.

 • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy edelleen vahvasti. Rakennusmarkkinat ovat vakaat Suomessa, mutta Ruotsissa ja Norjassa epävarmuus on lisääntynyt
 • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
 • Eurooppa: Puolassa tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan, mutta siellä tehdään uudelleenjärjestelyjä heikosti kannattavien yksiköiden suhteen
 • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Tehostustoimenpiteistä on odotettavissa kertaluontoisia kuluja vuoden 2018 aikana.

Segmentit

Skanskan toiminta on jakautunut 4 eri segmenttiin: rakentamispalvelut (construction), asuntojen (residental development), toimitilojen (commercial property development) ja infrastruktuurin (infrastructure development) projektikehitys.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 132 000 135 997 127 113 129 993 119 103
Residental Development 12 000 13 158 13 255 12 298 9 551
Commercial Property Development 12 000 11 255 10 208 8 995 10 143
Infrastructure Development 100 81 237 106 163
Muut -2 600 -2 614 -5 448 1 657 4 365
YHTEENSÄ 153 500 157 877 145 365 153 049 143 325
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 2 250 1 205 3 546 3 874 4 512
Residental Development 1 500 1 716 1 605 1 174 683
Commercial Property Development 2 900 2 714 2 336 1 947 1 700
Infrastructure Development 950 925 1 818 863 463
Muut -2 100 -1 982 -2 085 -1 568 -1 949
YHTEENSÄ 5 500 4 578 7 220 6 290 5 409

Construction

Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)

Segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta, kun taas liikevoitosta sen osuus on noin 50 prosenttia. Siksi tämän segmentin tilikauden 2017 haasteet ja noin -2,5 miljardin kruunun alaskirjaukset olivat merkittäviä.

Segmentin tilauskertymä nousi Q2/2017 aikana ennätyslukemiin eli noin 202,2 miljardiin kruunuun. Tämä laski hieman vuoden 2017 toisella puoliskolla noin 188,4 miljardiin kruunuun, mutta oli vielä hyvällä tasolla.

Segmentin taloudellisena tavoitteena on saavuttaa yli 3,5 prosentin liikevoittomarginaali, mutta siihen se ei ole vielä päässyt. Tästä syystä yhtiön johto on aloittanut tehostustoimenpiteitä, jotta tulostavoitteisiin päästäisiin. Yhtiö aikoo mm. luopua heikosti kannattavista yksiköistä, mikä tarkoittaa noin 3 000 henkilön työsuhteen päättymistä. Lisäksi yhtiö aikoo luopua USA:n energiasektorin projekteista.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan laskevan noin 130 – 132 miljardiin kruunuun, missä em. tehostustoimenpiteiden vaikutusta on huomioitu.

Residental Development

Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.

Pohjoismaiden ja Euroopan asuntobuumi näkyy segmentin liikevaihdon hyvänä kasvuna parin vuoden takaisesta 9,6 miljardista nykyiseen 13,2 miljardiin kruunuun. Asuntotuotanto on samassa ajassa kasvanut noin 2 500 asunnosta noin 4 000 asuntoon.

Tilikauden 2017 aikana asuntotuotanto jäi noin 4 300 asuntoon (2016: 4 848), missä Q4:n nopea käänne vaikutti. Ruotsin ja Norjan asuntohintojen lasku kiihtyi vuoden loppupuolella, mikä näkyi sitten uusien kohteiden aloitusten viivästymisissä. Päätöksenteko on hidastunut ja tunnelma on odottava.

Tästä syystä tilikauden 2018 liikevaihtoennustetta on laskettu selvästi 12,0 miljardiin kruunuun (2017: 13,2 Mrd SEK).

Commercial Property Development

Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.

Pohjoismaiden ja Euroopan talouksien piristyminen näkyy nykyaikaisten toimistotilojen kasvavana kysyntänä. Markkinanäkymät ovat edelleen hyvät kaikilla segmentin toiminta-alueilla.

Liikevaihdon ja liikevoiton tasoon vaikuttaa suurelta osin kohteiden myynnit ja niistä saatavat tuotot. Yhtiöllä on myös lähes 500 000 m2 vuokrattua toimistotilaa.

Infrastructure Development

Infrastruktuurin projektikehitys: infrakohteiden suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä. Myös elinkaarimallilla tuotettuja kohteita.

USA:n markkinatilanne on hyvä, joskin siellä on kilpailutilanne kiristymässä. Norjassa markkinatilanne on lupaavasti kasvamassa, mutta muualla segmentin toimintamaissa tilanne on hiljainen.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 155 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q42017

Sen sijaan tilikauden 2017 tulos jäi vain 4,1 miljardiin kruunuun (2016: 5,7 Mrd SEK), sillä tulosta rasitti erilaiset alaskirjaukset noin 2,5 miljardin kruunun edestä.

Yhtiö on aloittanut tehostustoimenpiteitä, missä se aikoo mm.

 • vähentää tai luopua kokonaan heikosti kannattavista yksiköistä. Työtekijämäärä laskee noin 3 000 työntekijällä ja pääsääntöisesti tämä tapahtuu Puolassa;
 • jättää USA:n energia-serktorin ja siirtää fokuksen infrastruktuurikohteisiin siellä;
 • sopeutua Tsekkien haastavaan markkinatilanteen

Lisäksi harmaita pilviä tuo Ruotsin ja Norjan asuntohintojen voimakas lasku, mikä on näkynyt asuntokohteiden aloitusten viivästymisinä. Nämä kaikki tuntuvat tilikauden 2018 tuloksessa, mutta niiden suuruusluokkaa on mahdoton vielä tässä vaiheessa arvioida.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Tämä näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin alhaisesta tasosta (noin 30 – 50 prosenttia).

skanska-velkaisuus-q42017

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua, kuten oheisesta kuviosta nähdään.

skanska-vapaa-rahavirta-q42017

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 70 prosenttia tuloksestaan. Osinko on myös noussut mukavasti, sillä kevään 2012 osinko 6,00 kruunua on noussut kevään 2017 8,25 kruunuun.

skanska-osinko-q42017

Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, mitä voi pitää hienoisena pettymyksenä. Ehkä se omalta osaltaan antaa indikaattia yrityksen johdon varovaisuudesta tulevaa tilikautta kohden. Osinko irtoaa yhtiökokouksen 13.4.2018 jälkeisenä päivänä eli 14.4.2018 (tai maanantaina 16.4.2018).

Arvostus

Kuten todettua, niin tilikauden 2017 tulosta rasitti noin 2,5 miljardin kruunun alaskirjaukset, mikä on näkynyt myös osakkeen hinnanlaskuna. Näin PE-luku on laskenut alhaiselle tasolle 15,3x ja myös 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 14,2x ja 16,0x vastaavasti. Eli PE:llä mitattuna osake olisi houkuttelevasti hinnoiteltu.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q42017

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 18 – 22 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 400) sekä osingon maksuilla (-3 398). Korjaus on yhteensä +1 002 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (3.2.2018) 163,25 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20 114,00
Lkm (000) 411 905 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529 414 568
Markkina-arvo (Mrd) 67,24 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92 47,26
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 32 500 153 500 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350 118 734
Liikevoitto 1 500 5 500 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018 8 413
Nettotulos 1 250 4 400 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853 7 589
Marginaali 3,8% 2,9% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2% 6,4%
EPS 3,03 0,00 10,68 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90 18,31
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 8 000 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770 5 309
Liikearvo 4 554 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882 5 021
Muut varat 97 885 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583 72 440
Tase yhteensä 110 439 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
Oma pääoma 28 066 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187 19 413
Vähemmistö 121 121 156 127 154 187 166 170
Korolliset velat 16 926 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124 10 581
Muut vastuut 65 326 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758 52 606
Tase yhteensä 110 439 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 000 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91 245
Investoinnit: Capex -2 000 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751 -2 276
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842 -2 031
Investoinnit: Muut 500 3 721 437 492 1 820 214 1 558 3 194
Investointien jälkeen 2 500 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284 1 163
Rahoitus: Voitonjako -3 400 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741 -5 131
Rahoitus: Muut 900 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613 2 693
Rahavarojen muutos 0 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588 -1 275
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,50 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,50 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinkotuotto 5,2% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6% 5,3%
Osinko/nettotulos 79,6% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0% 32,8%
Osinko/FCF 175,1% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3% -122,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,0 15,0 19,1 15,4 16,6
PE (3v) 14,2 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1 9,0
PE 15,3 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4 6,2
Oma pääoma/osake 68,43 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80 47,24
P/B 2,39 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27 2,41
ROE 15,9% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7% 37,6%
ROI 12,3% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4% 30,1%
Omavaraisuusaste 25,5% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9% 23,7%
Gearing 31,7% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3% 26,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset