Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 7.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SKANSKA Ennuste
Osake (7.11.2019) 213,60 Osinko 12 kk 6,25
Markkina-arvo (Mrd) 88,1 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 171 600 (-0,1%) Osinko/EPS 60% 4v ka
Nettotulos (M) 5 385 (+17,8%) Osinko/FCF 130% 4v ka
EPS 13,06 Omav.aste 25%
PE 16,4 Gearing 64%
EV/EBIT 16,4 ROE 17,6%
PB 2,8 ROI 12,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA7.11.2019 | 213,60 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2019 osingon lasku.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 170 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,3 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Myös vuosi 2018 sujui erilaisten alaskirjausten merkeissä, joita syntyi -3,1 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 20 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa, sillä kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun. Kertooko tämä rakentamisen suhdannekäänteen syvyydestä jotain? Yhtiöllä oli käteistä Q4/2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko tarkoitti noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 6,25 kruunuun, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (213,60 SEK) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla (Q3/2019: 184 Mrd SEK), vaikka se on hieman laskenut huipputasoiltaan. Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2019

Skanskan Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 42 466 43 084 -1,4% 122 155 121 252 0,7%
Liiketulos (ebit) 1 611 916 76% 4 661 2 584 80%
Nettotulos 1 338 824 62% 3 836 2 195 75%
EPS (SEK) 3,24 2,00 9,30 5,34

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu Q3:n liikevaihto laski -1,4 prosenttia. Tilauskanta laski myös hieman ja on nyt 183,7 miljardia kruunua (Q2/2019: 184 Mrd SEK). Yhtiö valikoi nyt tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Raportoitu liiketulos kasvoi 76 prosenttia, missä isoa prosenttimuutosta selittää vertailukauden kertaluontoiset erät ja alaskirjaukset. Tuloksen parantumisessa näkyy yhtiön myös mukaan em. projektien tarkempi valinta sekä muut kannattavuuteen tähtäävät toimenpiteet.

Ruotsin asuntorakentamisen kannattavuus oli hyvällä tasolla, vaikka Ruotsin markkinat ovat hidastuneetkin. Yhtiö on vähentänyt uusien kohteiden käynnistämisiä, mikä on samalla pudottanut myymättömien asuntojen määrä (176 vs 314).

skanska-homes-started-sold-q32019
Q3/2019 tulosraportti: https://group.skanska.com/4ab1b9/globalassets/investors/reports–publications/interim-reports/2019/q3-2019/skanska-q3-2019-presentation.pdf

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2019.

Markkinatilanne on kokonaisuutena positiivinen, mutta joissakin segmenteissä yhtiö näkee heikkoutta tuleville 12 kuukaudelle. Asuntorakentamisessa Ruotsin markkinat ovat heikot ja uusista asunnoista on ylitarjontaa. Suomessa markkinatilanne on vakaa, mutta asuntorakentamisen näkymät ovat laskeneet. Norjassa tilanne on vakaa. Euroopassa kysyntä on myöskin vakaa, mutta kustannusinflaatio on korkealla tasolla.

Toimitilojen vuokrausasteet ovat edelleen korkeita.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 49 445 50 478 -2,0% 171 600 171 730 -0,1%
Liiketulos (ebit) 1 939 3 063 -36,7% 6 600 5 647 16,9%
Nettotulos 1 548 2 383 -35,0% 5 400 4 594 17,5%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (SEK) 6,25 6,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Skanska: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 170 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q32019

Sen sijaan tilikausien 2017 ja 2018 tulos jäivät vain 4,1 ja 4,6 miljardiin kruunuun. Tuloksia rasitti erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 ja -3,1 miljardin kruunun edestä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 165, – 172,5 miljardia ja nettotulos 5,0 – 5,5 miljardia kruunua. Tulostaso riippuu paljoltikin siitä, millaisia kertaluontoisia eriä vuodelle 2019 tulee.

Tästä johtuen PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q32019

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 16 – 20 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Velan määrä nousi vuoden 2019 alussa IFRS 16-strandardin myötä ja velkaa on nyt noin 25,2 miljardiin kruunuun (Q4/2018: 16,8 Mrd SEK). Tästä huolimatta nettovelkaantumisaste eli gearing on alhaisella tasolla noin 50 prosentissa (hyvä taso on alle 100 %).

skanska-velkaisuus-q32019

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q32019

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 60 prosenttia tuloksestaan. Osinko oli hyvässä nousussa vuosien 2012 – 2017 aikana, mutta sitten vuonna 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolla ja keväälle 2019 osinko laski 6,00 kruunuun.

skanska-osinko-q32019

Yhtiöllä oli käteistä vuoden 2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko olisi tarkoittanut noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta. Tämäkään ei pystynyt pelastamaan osingon laskulta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 6,25 4/2019 6,00 4/2018 8,25
YHTEENSÄ 6,25 6,00 8,25
+4,2% -27,3% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 6,25 kruunuun. Tämä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osake 213,60 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 549) sekä osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 549 miljoonaa kruunua, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (7.11.2019) 213,60 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20
Lkm (000) 412 381 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529
Markkina-arvo (Mrd) 88,08 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 144 000 143 264 135 997 127 113 129 993
Residental Development 10 900 10 739 13 158 13 255 12 298
Commercial Property Development 16 700 16 248 11 255 10 208 8 995
(Infrastructure Development) 105 81 237 106
Muut 0 1 374 -2 614 -5 448 1 657
YHTEENSÄ 171 600 171 730 157 877 145 365 153 049
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 3 600 1 099 1 205 3 546 3 874
Residental Development 1 600 1 877 1 508 746 1 174
Commercial Property Development 1 750 3 503 2 067 2 199 1 947
(Infrastructure Development) 31 925 1 818 863
Muut -350 -863 -1 127 -1 089 -1 568
YHTEENSÄ 6 600 5 647 4 578 7 220 6 290
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 49 445 122 155 171 600 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350
Liikevoitto 1 940 4 661 6 600 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018
Nettotulos 1 550 3 836 5 385 4 571 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853
Marginaali 3,1% 3,1% 3,1% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2%
EPS 3,76 9,30 13,06 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 794 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770
Liikearvo 4 576 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882
Muut varat 120 622 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583
Tase yhteensä 129 992 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
Oma pääoma 31 753 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187
Vähemmistö 107 97 121 156 127 154 187 166
Korolliset velat 25 243 16 840 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124
Muut vastuut 72 889 70 109 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758
Tase yhteensä 129 992 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 500 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91
Investoinnit: Capex -1 500 -2 186 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 7 268 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842
Investoinnit: Muut -150 -165 3 721 437 492 1 820 214 1 558
Investointien jälkeen 3 850 7 103 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284
Rahoitus: Voitonjako -2 475 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741
Rahoitus: Muut -875 -53 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613
Rahavarojen muutos 500 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinkotuotto 2,9% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6%
Osinko/nettotulos 47,9% 54,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0%
Osinko/FCF 64,4% 34,0% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 19,2 13,7 15,0 19,1 15,4
PE (3v) 18,8 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1
PE 16,4 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4
EV/EBIT 16,4 11,4 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0 13,3
Oma pääoma/osake 77,26 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80
P/B 2,76 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27
ROE 17,6% 16,2% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7%
ROI 12,8% 12,5% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4%
Omavaraisuusaste 24,5% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9%
Gearing 64,2% 20,8% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 199,40 167,70 168,90 141,00 174,55 162,80 170,65 170,00 188,70 199,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,000 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,7% 3,7% 4,3% 4,7% 5,1% 4,8% 4,9% 4,4% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 15,10 13,88 12,72 11,17 8,26 8,76 7,16 9,98 12,72 12,18
PE 13,2 12,1 13,3 12,6 21,1 18,6 23,8 17,0 14,8 16,4
EV/EBIT 13,5 12,6 13,4 11,4 21,5 19,3 24,8 17,5 15,0 16,1
ROE 21,3% 20,2% 18,7% 16,3% 12,7% 14,0% 10,3% 15,0% 22,5% 21,7%
ROI 15,3% 14,4% 13,3% 12,5% 9,0% 9,7% 7,5% 10,6% 14,9% 15,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus