Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SKANSKA Ennuste
Osake (3.5.2020) 187,15 Osinko 12 kk 6,25
Markkina-arvo (Mrd) 77,5 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 165 000 (-4,5%) Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 4 800 (-20,4%) Osinko/FCF 60% 4v ka
EPS 11,60 Omav.aste 27%
PE 16,1 Gearing 30%
EV/EBIT 14,7 ROE 13,9%
PB 2,2 ROI 10,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA3.5.2020 | 187,15 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee kevään 2019 osingon lasku sekä osakkeen korkea hinta PE-luvulla ja osinkotuotolla laskettuna.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti viimeisen 8 vuoden aikana noin 120 miljardista nykyiseen noin 173 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,8 prosenttia. Samaan aikaan nettotulos on noussut noin 2,9 miljardista tilikauden 2019 noin 6,0 miljardiin kruunuun. Tähän väliin mahtuu muutama heikko vuosi, missä tulostasoa laski yhtiön projektialaskirjaukset yms. kertaluontoiset erät.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 20 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Lukujen valossa pandemialla ei ollut vielä Q1:llä merkittäviä vaikutuksia Skanskaan. Yhtiön liikevaihto (+9%) ja liiketulos (+37%) kasvoivat selvästi ja tilauskertymä nousi 199 miljardiin kruunuun vuoden 2019 lopun 185 miljardista kruunusta.

Koronaviruspandemia alkoi näkymään Q1:n loppua kohden ja yhtiöllä on rakennustyömaita suljettuna ja osa kohteista toimii vajaalla käyttöasteella. Asuntokaupassa sekä toimitilojen vuokrauksessa on nähtävissä hidastumista.

Lisäksi koneiden ja materiaalien toimituksessa ja muussa logistiikassa on haasteita.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Skanska on lomauttanut työntekijöitä niissä kohteissa, joissa työt ovat seisahtuneet. Yhtiö on myös ryhtynyt muihin tarpeellisiin kustannussäästötoimenpiteisiin.

Skanska perui 6,25 kruunun osinkoesityksen, mutta varasi mahdollisuuden maksaa osinko myöhemmin. Mikäli osinkoa ei makseta, niin se helpottaisi kassatilannetta noin 2,6 miljardilla kruunulla. Yhtiöllä oli Q1/2020 lopussa kassassa rahaa noin 12,2 miljardia kruunua.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Koronaviruspandemian aiheuttama talouden taantuma vaikuttaa negatiivisesti rakennusprojekteihin. Projektialoituksia siirretään tai ne perutaan kokonaan. Toisaalta eri valtioiden elvytystoimet kohdistuvat usein rakennussektorille, joten se voi tukea yhtiön tilannetta.

Talouden taantuma aiheuttaa työttömyyttä tai epävarmuutta henkilökohtaisen talouden suhteen. Tällä on todennäköisesti negatiivinen vaikutus asuntokauppoihin, mikä voi johtaa asuntojen hintojen laskuun. Se taas puolestaan vähentää uusien asuintaloprojektien kysyntää.

Talouden taantuma vaikuttaa yrityksiin ja niiden toimitilatarpeisiin. Se voi vähentää toimitilojen käyttöasteita ja kiinnostusta uusien kohteiden rakentamiseen.

Talouden taantuma voi myös vaikuttaa rahoituksen saantiin, joka osaltaan vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin em. tekijöihin.

Yhtiö toteaa, että vielä tässä vaiheessa on mahdoton arvioida taantuman syvyyttä taikka sen kestoa.

Tilikausi 2020

Skanskan Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 40 340 37 115 8,7%
Liiketulos (ebit) 1 482 1 084 36,7%
Nettotulos 1 199 864 38,8%
EPS (SEK) 2,89 2,10

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Q1:n liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia vertailukaudesta. Hyvää kehitystä selittää 2 isoa projektiluovutusta Commercial Property Development (toimitilojen projektikehitys) -segmentissä. Sen liikevaihto nousi 5,3 miljardiin kruunuun viime vuoden 1,5 miljardista kruunusta.

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta ja sen Q1:n liikevaihto kasvoi noin 1,7 prosenttia.

Construction-segmentin tilauskanta Q1/2020 lopussa oli 199,0 miljardia kruunua (Q4/2019: 185,4 Mrd SEK). Yhtiö kertoo olevansa valikoivampi projektien suhteen, mutta siitäkin huolimatta tilauskanta on pysynyt hyvällä noin 180 – 185 miljardin kruunun tasolla jo jonkin aikaa.

Koronaviruspandemia alkoi näkymään Q1:n edetessä ja yhtiöllä on rakennustyömaita suljettuna ja osa kohteista toimii vajaalla käyttöasteella. Asuntokaupassa sekä toimitilojen vuokrauksessa on nähtävissä hidastumista. Näiden tekijöiden vaikutukset alkavat näkymään Q2:sta alkaen.

Tulosta heilauttelee erilaisten projektialaskirjausten lisäksi se, miten eri segmenttien kiinteistöjen myynnit ajoittuvat. Edellä mainitut kahden kohteen myynnit käänsivät Q1:n liiketuloksen yli 35 prosentin nousuun.

Skanska perui 6,25 kruunun osinkoesityksen, mutta varasi mahdollisuuden maksaa osinko myöhemmin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 37 500 42 574 -11,9% 165 000 172 846 -4,5%
Liiketulos (ebit) 900 1 966 -54,2% 6 000 7 428 -19,2%
Nettotulos 710 1 643 -56,8% 4 800 6 054 -20,7%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (SEK) 6,25 6,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Skanska: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuoden 2013 noin 137 miljardista kruunusta on noustu noin 173 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 3,8 miljardista tilikauden 2019 noin 6,0 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q12020

Tilikausien 2017 ja 2018 tulokset jäivät vain 4,1 ja 4,6 miljardiin kruunuun ja tuolloin tuloksia rasittivat erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 ja -3,1 miljardin kruunun edestä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 150 – 170 miljardia ja nettotulos 4,0 – 5,5 miljardia kruunua. PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q12020

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 16 – 20 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Velan määrä nousi vuoden 2019 alussa IFRS 16-strandardin myötä ja velkaa on nyt noin 24,0 miljardia kruunua. Tästäkin huolimatta nettovelkaantumisaste eli gearing on alhaisella tasolla noin 30 prosentissa (hyvä taso on alle 100 %).

skanska-velkaisuus-q12020

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan ns. läpimenoerinä: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q12020

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 60 prosenttia tuloksestaan. Osinko oli hyvässä nousussa vuosien 2012 – 2017 aikana, mutta sitten vuonna 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolla ja keväälle 2019 osinko laski 6,00 kruunuun.

skanska-osinko-q12020

Yhtiöllä oli käteistä vuoden 2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko olisi tarkoittanut noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö olisi pystynyt maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta. Tämäkään ei pystynyt pelastamaan osingon laskulta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
x/2020 6,25 4/2019 6,00 4/2018 8,25
YHTEENSÄ 6,25 6,00 8,25
+4,2% -27,3% +0,0%

Skanska perui 6,25 kruunun osinkoesityksen, mutta varasi mahdollisuuden maksaa osinko myöhemmin.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+3 601 M SEK) sekä osingoilla (-2 587 M SEK). Oikaisu on yhteensä +1 014 miljoonaa kruunua ja se huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (3.5.2020) 187,15 211,70 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40
Lkm (000) 413 905 412 585 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427
Markkina-arvo (Mrd) 77,46 87,34 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Construction 143 500 146 000 143 264 135 997 127 113
Residental Development 10 000 12 431 10 739 13 158 13 255
Commercial Property Development 16 500 17 773 16 248 11 255 10 208
(Infrastructure Development) 0 105 81 237
Muut -5 000 -3 358 1 374 -2 614 -5 448
YHTEENSÄ 165 000 172 846 171 730 157 877 145 365
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Construction 3 150 3 772 1 099 1 205 3 546
Residental Development 900 1 435 1 877 1 508 746
Commercial Property Development 2 700 2 677 3 503 2 067 2 199
(Infrastructure Development) 24 31 925 1 818
Muut -750 -480 -863 -1 127 -1 089
YHTEENSÄ 6 000 7 428 5 647 4 578 7 220
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 37 500 40 340 165 000 172 846 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589
Liikevoitto 900 1 482 6 000 7 428 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560
Nettotulos 710 1 199 4 800 6 031 4 571 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765
Marginaali 1,9% 3,0% 2,9% 3,5% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8%
EPS 1,72 2,90 11,60 14,62 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 13 175 8 745 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303
Liikearvo 4 030 4 057 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849
Muut varat 115 308 113 216 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579
Tase yhteensä 132 513 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731
Oma pääoma 35 706 32 924 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177
Vähemmistö 98 97 97 121 156 127 154 187
Korolliset velat 24 033 22 917 16 840 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025
Muut vastuut 72 676 70 080 70 109 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342
Tase yhteensä 132 513 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 7 500 6 038 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252
Investoinnit: Capex -1 500 -1 515 -2 186 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661
Vapaa rahavirta (FCF) 6 000 4 523 7 268 715 -2 913 6 707 3 168 4 591
Investoinnit: Muut 250 301 -165 3 721 437 492 1 820 214
Investointien jälkeen 6 250 4 824 7 103 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805
Rahoitus: Voitonjako -2 575 -2 488 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759
Rahoitus: Muut 0 -4 410 -53 1 062 -216 -1 318 -672 -479
Rahavarojen muutos 3 675 -2 074 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,50 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinkotuotto 3,5% 3,0% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8%
Osinko/nettotulos 56,0% 42,8% 54,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6%
Osinko/FCF 44,8% 57,0% 34,0% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,0 18,6 13,7 15,0 19,1
PE (3v) 15,1 17,8 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5
PE 16,1 14,5 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4
EV/EBIT 14,7 13,7 11,4 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0
Oma pääoma/osake 86,50 80,03 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68
P/B 2,16 2,65 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54
ROE 13,9% 19,3% 16,2% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5%
ROI 10,4% 14,5% 12,5% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9%
Omavaraisuusaste 27,0% 26,2% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4%
Gearing 30,3% 42,9% 20,8% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 151,45 211,70 199,40 167,70 168,90 141,00 174,55 162,80 170,65 170,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,000 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 3,0% 3,1% 3,7% 3,7% 4,3% 4,7% 5,1% 4,8% 4,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 15,41 14,66 15,10 13,88 12,72 11,17 8,26 8,76 7,16 9,98
PE 9,8 14,4 13,2 12,1 13,3 12,6 21,1 18,6 23,8 17,0
EV/EBIT 9,5 13,7 13,5 12,6 13,4 11,4 21,5 19,3 24,8 17,5
ROE 20,3% 19,4% 21,3% 20,2% 18,7% 16,3% 12,7% 14,0% 10,3% 15,0%
ROI 14,0% 14,5% 15,3% 14,4% 13,3% 12,5% 9,0% 9,7% 7,5% 10,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus