Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 20.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q3/2019 operatiivinen liiketulos on 200 – 280 miljoonassa eurossa (Q3/2018: 358 M EUR). Arvioon vaikuttaa 5 eri tehtaan huoltoseisokit.

Koko vuoden ennusteissa Stora Enso näki negatiivista kehitystä. Yhtiö totesi mm.

 • Nykyisissä geopoliittisissa olosuhteissa kasvavana riskinä on protektionististen toimien kiihtyminen pisteeseen, jossa maailmankauppa supistuu huomattavasti. Tämä sysäisi liikkeelle ketjureaktioita, jotka vaikuttaisivat suuresti inflaatioon, yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä viime kädessä maailmanlaajuiseen talouskasvuun.
 • Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon.
 • Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla.
 • Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018.

Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan -200 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joista puolet realisoituisi vielä tämän vuoden puolella.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

 • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
 • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
 • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
 • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
 • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 560 621 630 675 634 2 622 637 648 691 646
Muutos (%) -2,4% -2,5% -2,8% -2,3% -1,9% 4,2% 0,2% 1,4% 9,7% 5,7%
Packaging Solutions 1 300 335 310 316 339 1 344 352 330 329 333
Muutos (%) -3,3% -4,8% -6,1% -4,0% 1,8% 7,1% 5,4% 3,8% 5,1% 14,8%
Biomaterials 1 565 388 385 394 398 1 635 415 413 413 394
Muutos (%) -4,3% -6,5% -6,8% -4,6% 1,0% 10,2% 14,0% 9,0% 11,3% 6,8%
Wood Products 1 585 385 385 412 403 1 622 399 400 430 393
Muutos (%) -2,3% -3,5% -3,8% -4,2% 2,5% -2,8% 0,3% -3,6% -2,3% -5,5%
Paper 2 900 718 710 712 760 3 066 761 779 754 772
Muutos (%) -5,4% -5,7% -8,9% -5,6% -1,6% 5,0% 4,8% 7,2% 4,9% 3,2%
Muut 365 85 80 99 101 196 93 15 47 41
YHTEENSÄ 10 275 2 532 2 500 2 608 2 635 10 485 2 657 2 585 2 664 2 579
Muutos (%) -2,0% -4,7% -3,3% -2,1% 2,2% 4,4% 5,8% 3,0% 5,4% 3,3%

Q2:lla liikevaihto kääntyi -2 prosentin laskuun, mikä johtui laaja-alaisesta toimitusmäärien sekä hintojen laskusta. Koska Stora Enso näki negatiivisia merkkejä vuoden toiselle puoliskolle, niin tein liikevaihtoennusteet tämän pohjalta noin -3,5…-5,0 prosentin laskuun. Koko vuoden liikevaihdon arvioin laskevan parisen prosenttia, missä hyvä Q1:n pitää laskua vielä maltillisena.

Consumer Board -segmentissä toimitusmäärät jatkoivat laskuaan, jota eivät hieman korkeammat myyntihinnat pystyneet kompensoimaan. Arvioin markkinatilanteen heikkenevän vuoden toisella puoliskolla niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto laskisi -2,4 prosenttia.

Packaging Solutions -segmentin liikevaihto nousi Q1:llä +1,8 prosenttia, mutta laski Q2:lla jo selvästi (-4 %). Aaltopahvin raaka-aineiden sekä kraftlinerien hinnat kääntyivät laskuun. Arvioin tässäkin, että markkinatilanne heikkenee Q2:stakin voimakkaammin vuoden toisella puoliskolla niin, että koko vuoden liikevaihto laskisi -3 prosentin luokkaa.

Myös Biomaterials-segmentin liikevaihto kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,6 %) sellun hintatason selvän laskun vetämänä. Arvioin tässäkin markkinatilanteen heikkenevän ja vuoden toinen puolisko olisi alkupuoliskoa heikompi.

Myös Wood Products -segmentin liikevaihto kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,2 %) alhaisempien hintojen ja toimitusmäärien johdosta. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon jäävän muiden segmenttien tapaan vuodesta 2018.

Paper-segmentin Q1/2019 liikevaihto laski -1,6 prosenttia ja Q2:lla -5,6 prosenttia. Korkeampien hintojen vaikutus kumoutui alhaisempien toimitusmäärien johdosta. Yhtiö arvioi, että paperin kysyntä jatkaa laskuaan vuonna 2019. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin 2,9 miljardiin euroon, mikä jäisi vuoden 2018 erinomaisista luvuista. Ennusteessa ei ole huomioitu Oulun paperitehtaan muutoksia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 10,0 – 10,5 miljardia euroa eli noin -2 prosentin laskua vuoteen 2018 nähden. Vuoden toinen puolisko olisi vaikea (-4 %), mutta olisi linjassa vuoteen 2017 verrattuna.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer Board 200 42 40 68 50 230 25 50 65 90
Muutos (%) -13,0% 68,0% -20,0% 4,6% -44,4% -9,1% -64,3% -24,2% 8,3% 57,9%
Packaging Solutions 220 53 60 56 51 243 59 68 56 60
Muutos (%) -9,5% -10,2% -11,8% 0,0% -15,0% 46,4% 1,7% 41,7% 40,0% 200,0%
Biomaterials 400 88 105 104 103 424 94 123 106 101
Muutos (%) -5,7% -6,4% -14,6% -1,9% 2,0% 66,9% 54,1% 46,4% 76,7% 106,1%
Wood Products 110 26 30 25 29 165 42 48 47 28
Muutos (%) -33,3% -38,1% -37,5% -46,8% 3,6% 61,8% 147,1% 65,5% 34,3% 33,3%
Paper 135 21 20 20 74 234 41 65 58 70
Muutos (%) -42,3% -48,8% -69,2% -65,5% 5,7% 120,8% -2,4% 124,1% 427,3% 191,7%
Muut -115 7 5 -132 5 94 95 9 -16 6
YHTEENSÄ 950 237 260 141 312 1 390 356 363 316 355
Muutos (%) -31,7% -33,4% -28,4% -55,4% -12,1% 53,8% 50,8% 34,4% 54,1% 83,9%
Marginaali 9,2% 9,4% 10,4% 5,4% 11,8% 13,3% 13,4% 14,0% 11,9% 13,8%

Operatiivinen liiketulos eli karkeasti laskien segmenttien liiketulos ilman muut-erää oli Q2:lla 287 miljoonaa euroa. Tämä oli -12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja -11 prosenttia vähemmän kuin Q1:llä. Eli liikevaihdon lasku näkyi tuloskehityksessä.

Liiketulos laski etenkin Wood Products (-47 %, -22 M EUR) ja Paper (-66 %, -38 M EUR) segmenteissä. Muissa segmenteissä tulos oli suurin piirtein viime vuoden tasolla. Lisäksi raportoitua liiketulosta rasitti -120 miljoonan euron Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyyn, ympäristövarauksiin, uudelleenjärjestelyihin ja kannattavuuden turvaamisohjelmaan liittyvät kulut.

Tein Q3 ja Q4 ennusteet kullekin segmentille suurin piirtein samoilla euromääräisillä luvuilla niin, että Q4:n tulos olisi Q3:sta hieman heikompi. Yhtiö arvioi, että Q3:n operatiivinen liiketulos olisi 200 – 280 miljoonaa euroa, jota käytin ohjenuorana ennusteen tekemisessä. Se tarkoittaisi noin -30 prosentin tuloslaskua vertailukauden lukemiin nähden. Loppuvuoden ennusteluvut olisivat kuitenkin noin vuoden H2/2017 tasolla eli tässäkin ennätyksellinen vuosi 2018 tuo isoja laskuprosentteja.

Tulosennusteeni laski selvästi Q2:n tuloksen sekä yhtiön antamien arvioiden johdosta. Aiempi tulosennusteeni vuodelle 2019 oli noin 1 250 miljoonaa euroa, kun nyt se on 950 miljoonaa euroa. Tai 1 070 miljoonaa euroa, mikäli Q2:n kertaluontoinen kulu oikaistaan ennusteeseen.

Ennustetuilla luvuilla tulosmarginaali olisi 9,2 prosenttia, missä Q2:n -120 miljoonan euron kertaluontoinen kulu painaa marginaalia. Tämä oikaisten marginaali olisi noin 10,4 prosentissa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 950 237 260 141 312 1 390 356 363 316 355
Rahoituskulut (netto) -175 -46 -50 -48 -31 -181 -41 -58 -60 -22
Tulos ennen veroja 775 191 210 93 281 1 209 315 305 256 333
Verot -175 -38 -40 -41 -56 -221 -16 -101 -44 -60
Vähemmistön osuus 25 6 5 7 7 24 5 10 8 1
Nettotulos 625 159 175 59 232 1 012 304 214 220 274

Rahoituskulut (netto) ovat olleet kvartaaleittain noin 40 – 60 miljoonan euron haarukassa, joten tein ennusteen tähän arvoalueeseen niin, että tilikauden kuluiksi tuli -175 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 575 – 650 miljoonaa euroa eli tulos jäisi vuodesta 2018 aika lailla (1 012 M EUR).

Tulosta painaa kustannusten selvä nousu sekä toimitusmäärien ja hintojen lasku.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Stora Enson tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Paper) teki tappiota vielä vuonna 2015, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (100 – 300 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?
 • Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 alussa käynnistetyn kannattavuuden turvaamisohjelman  -200 miljoonan euron säästöt alkaisivat näkymään vuoden 2020 lopulla. Millaisia kertaluontoisia kuluja tähän ohjelmasta tulee? Ja pitääkö aikataulu taikka päästäänkö tavoitteeseen?

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardin euron tuntumassa jo useamman vuoden ajan ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteena on 10,25 miljardia euroa. Tein tulevien vuosien ennusteet tähän samaan noin 10 miljardiin euroon. Mikäli kauppasota ja Brexit ajaa maailmantalouden taantumaan, niin silloin liikevaihtoennuste on turhan optimistinen.

Tilikauden 2019 ennustettu (ja oikaistu) liiketulosmarginaali on 10,4 prosentissa. Tein vuosien 2020 ja 2021 ennusteet tätä selvästi alhaisemmalla marginaalilla (9,6 %). Tämä tarkoittaisi sitä, että liiketulokset jäisivät noin 950 – 1 000 miljoonan euron tasolle. Tein ennusteen varovaisesti yhtiön Q2/2019-raportin arvioiden johdosta:

”Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon.”

Rahoituskulujen arvioin olevan 200 miljoonan euron haarukassa ja veroina käytin 20 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 10 250 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Muutos (%) 2,5% -2,7% -1,3% 0,0% -4,1% -5,1%
Liiketulos 990 960 240 240 240 240
Muutos (%) 3,1% 1,1% 1,3% -7,7% 70,2% -23,1%
Marginaali 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 990 960 240 240 240 240
Rahoituskulut (netto) -200 -200 -50 -50 -50 -50
Tulos ennen veroja 790 760 190 190 190 190
Verot -160 -150 -35 -35 -40 -40
Vähemmistön osuus 20 20 5 5 5 5
Nettotulos 650 630 160 160 155 155

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset