Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 26.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q2/2019 operatiivinen liiketulos on 270 – 350 miljoonassa eurossa (Q2/2018: 327 M EUR). Arvioon vaikuttaa Nymöllan paperitehtaan huoltoseisokki.

Stora Enso arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto olisi suurempi kuin vuonna 2018. Kustannusten yhtiö arvioi jatkavan nousuaan. Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan -120 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

  • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
  • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
  • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
  • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
  • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 620 651 665 670 634 2 622 637 648 691 646
Muutos (%) -0,1% 2,2% 2,6% -3,0% -1,9% 4,2% 0,2% 1,4% 9,7% 5,7%
Packaging Solutions 1 380 361 340 340 339 1 344 352 330 329 333
Muutos (%) 2,7% 2,6% 3,0% 3,3% 1,8% 7,1% 5,4% 3,8% 5,1% 14,8%
Biomaterials 1 670 427 425 420 398 1 635 415 413 413 394
Muutos (%) 2,1% 2,9% 2,9% 1,7% 1,0% 10,2% 14,0% 9,0% 11,3% 6,8%
Wood Products 1 630 402 400 425 403 1 622 399 400 430 393
Muutos (%) 0,5% 0,8% 0,0% -1,2% 2,5% -2,8% 0,3% -3,6% -2,3% -5,5%
Paper 3 010 750 750 750 760 3 066 761 779 754 772
Muutos (%) -1,8% -1,4% -3,7% -0,5% -1,6% 5,0% 4,8% 7,2% 4,9% 3,2%
Muut 260 54 60 45 101 196 93 15 47 41
YHTEENSÄ 10 570 2 645 2 640 2 650 2 635 10 485 2 657 2 585 2 664 2 579
Muutos (%) 0,8% -0,5% 2,1% -0,5% 2,2% 4,4% 5,8% 3,0% 5,4% 3,3%

Consumer Board -segmentin Q1:n liikevaihto laski -1,9 prosenttia, mikä osaltaan jatkoi jo H2/2018 alkanutta liikevaihdon kehityksen hidastumista. Toimitusmäärät jatkoivat laskuaan, jota eivät hieman korkeammat myyntihinnat pystyneet kompensoimaan. Arvioin haastavan markkinatilanteen jatkuvan vuonna 2019 niin, että liikevaihto jäisi vuoden 2018 tasolle.

Packaging Solutions -segmentin liikevaihto nousi +1,8 prosenttia ja tässäkin segmentissä liikevaihdon kehitys on hidastumaan päin. Q1:n liikevaihto oli kuitenkin segmentin paras Q1:n, joten siinä mielessä suoritus oli hyvä. Hintataso oli aiempaa korkeampi. Tein vuoden 2019 luvut edelleen kasvuun, mutta vauhti olisi noin +2,5 – 3,0 prosentin luokkaa.

Biomaterials-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +10 prosenttia. Q1:llä kasvu jäi vain +1 prosenttiin, mutta tässäkin lukemat olivat Q1:n parhaimmistoa. Myyntihinnat olivat hieman viimevuotisia korkeampia, mutta toimitukset olivat hieman pienempiä Brasilian Veracelin tehtaan huoltoseisokin johdosta. Tein tässäkin vuoden 2019 luvut edelleen kasvuun, mutta vauhti olisi selvästi aiempaa hitaampaa (+2,1 %).

Wood Products -segmentin vuoden 2018 liikevaihto laski -2,8 prosenttia. Tähän vaikutti Q4/2017 myyty Puumerkki sekä Baltian puunhankintatoimintojen siirto Muut-segmenttiin. Q1/2019 liikevaihto kasvoi +2,5 prosenttia korkeampien myyntihintojen ansiosta. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla noin 1 630 miljoonassa eurossa.

Paper-segmentin Q1/2019 liikevaihto laski -1,6 prosenttia, missä korkeampien hintojen vaikutus kumoutui alhaisempien toimitusmäärien johdosta. Yhtiö arvioi, että paperin kysyntä jatkaa laskuaan vuonna 2019. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin 3,0 miljardiin euroon, mikä hieman jäisi vuoden 2018 erinomaisista luvuista. Ennusteessa ei ole huomioitu Oulun paperitehtaan muutoksia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 10,25 – 10,75 miljardia euroa eli noin +0,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Stora Enson oma arvio oli, että vuoden 2019 liikevaihto olisi suurempi kuin vuonna 2018. Eli tähän nähden oma ennusteeni on linjassa Storan kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer Board 170 40 40 40 50 230 25 50 65 90
Muutos (%) -26,1% 60,0% -20,0% -38,5% -44,4% -9,1% -64,3% -24,2% 8,3% 57,9%
Packaging Solutions 225 54 60 60 51 243 59 68 56 60
Muutos (%) -7,4% -8,5% -11,8% 7,1% -15,0% 46,4% 1,7% 41,7% 40,0% 200,0%
Biomaterials 420 97 120 100 103 424 94 123 106 101
Muutos (%) -0,9% 3,2% -2,4% -5,7% 2,0% 66,9% 54,1% 46,4% 76,7% 106,1%
Wood Products 170 46 45 50 29 165 42 48 47 28
Muutos (%) 3,0% 9,5% -6,3% 6,4% 3,6% 61,8% 147,1% 65,5% 34,3% 33,3%
Paper 240 41 65 60 74 234 41 65 58 70
Muutos (%) 2,6% 0,0% 0,0% 3,4% 5,7% 120,8% -2,4% 124,1% 427,3% 191,7%
Muut 25 10 5 5 5 94 95 9 -16 6
YHTEENSÄ 1 250 288 335 315 312 1 390 356 363 316 355
Muutos (%) -10,1% -19,1% -7,7% -0,3% -12,1% 53,8% 50,8% 34,4% 54,1% 83,9%
Marginaali 11,8% 10,9% 12,7% 11,9% 11,8% 13,3% 13,4% 14,0% 11,9% 13,8%

Consumer Board -segmentin H2/2018 tuloskunto kääntyi -45 prosentin laskuun ja sama kehitys jatkui myös Q1:llä (-44 %). Tuloslaskua selitti merkittävästi korkeammat muuttuvat kustannukset (erityisesti puun kustannukset), joita hintojen korotukset eivät pystyneet kompensoimaan. Tein vuoden 2019 ennusteet siitä ajatuksesta, että marginaalitilanne pysyy haastavana jatkossakin. Käytin tulevien kvartaalien ennusteissa kaavamaista 40 miljoonan euron lukemaa niin, että vuoden 2019 tulos laskisi -26 prosenttia.

Myös Packaging Solutions -segmentin tuloskehityksessä alkoi näkymään korkeammat raaka-ainekustannukset vuoden 2018 loppua kohden. Ja Q1:llä tulos laskikin -15 prosenttia. Tähän vaikutti myös Ostrotelkan paperitehtaan kunnossapito ja siitä aiheutuneet kulut. Kustannusnousu tuskin korjaantuu kovinkaan nopeasti, joten tästä syystä vuoden 2019 ennuste on tehty -7,5 prosentin tuloslaskuun.

Biomaterials-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi +67 prosenttia 424 miljoonaan euroon. Q1:llä kasvu jäi +2 prosenttiin segmentin tehdessä silti parhaan Q1:n tuloksen. Myös tämän segmentin kohdalla kustannuspaineet alkoivat tuntua vuoden lopulla. Lisäksi Q1:n tulosta painoi Veracelin huoltoseisokki. Tein vuoden 2019 ennusteen hieman vertailukauden ennätyslukuja alhaisemmalle tasolle.

Wood Products -segmentin Q1:n tulos oli hieman vertailukautta parempi. Tässäkin segmentissä myyntihintoja on saatu korotettua, mutta samalla kulutaso on ollut myös nousussa. Arvioin vuoden 2019 tuloksen olevan noin vuoden 2018 tasolla tai hieman parempi.

Paper-segmentin Q1 tulos oli hieman (+4 M EUR) vertailukautta pareempi, mitä voi pitää hyvänä suorituksena, sillä liikevaihto laski -12 miljoonaa euroa. Tein tässäkin vuoden 2019 ennusteen niin, että tulos olisi vuoden 2018 tasolla.

Muut-erän ennusteen tein 25 miljoonaan euroon, joka jäisi vertailukaudesta noin -75 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulos sisälsi vajaat Bergvik Skog:n myymien metsäalueiden myyntivoittoa sekä metsäalueiden käyvän arvon korotuksia.

Kokonaisuutena tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,2 – 1,4 miljardia euroa eli tulos jäisi vertailukauden raportoidusta 1,39 miljardista eurosta. Mikäli tästä huomioidaan muut-erän -75 miljoonan euron ero, niin silloin tulos olisi ollut noin 1,32 miljardia euroa ja ero tähän ei enää olisi kovinkaan dramaattinen.

Ennustetuilla luvuilla tulosmarginaali olisi 11,8 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 250 288 335 315 312 1 390 356 363 316 355
Rahoituskulut (netto) -210 -49 -65 -65 -31 -181 -41 -58 -60 -22
Tulos ennen veroja 1 040 239 270 250 281 1 209 315 305 256 333
Verot -210 -49 -55 -50 -56 -221 -16 -101 -44 -60
Vähemmistön osuus 20 4 4 5 7 24 5 10 8 1
Nettotulos 850 194 219 205 232 1 012 304 214 220 274

Korkokulut (netto) ovat olleet noin 40 – 60 miljoonan euron haarukassa, joten tein ennusteen tähän arvoalueeseen niin, että tilikauden kuluiksi tuli -210 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 825 – 875 miljoonaa euroa eli tulos jäisi vuodesta 2018 aika lailla (1 012 M EUR). Toisaalta, jos vertailukauden luvuista oikaisee pois Bergvik Skog:n myymien metsäalueiden myyntivoiton (+50 M EUR), niin tuloslasku jäisi maltilliseksi.

Arvioin tulosta painavan kustannusten selvä nousu sekä sellumarkkinoiden lasku.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Stora Enson tuotteiden kysyntään yleisesti?
  • perinteinen paperimyynti (Paper) teki tappiota vielä vuonna 2015, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (100 – 300 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 alussa käynnistetyn kannattavuuden turvaamisohjelman  -120 miljoonan euron säästöt alkaisivat näkymään vuoden 2020 lopulla. Millaisia kertaluontoisia kuluja tähän ohjelmasta tulee? Ja pitääkö aikataulu taikka päästäänkö tavoitteeseen?

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardin euron tuntumassa jo useamman vuoden ajan ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteena on 10,57 miljardia euroa. Tein tilikauden tulevien vuosien ennusteet suhteellisen tasaisella noin +1,5 prosentin kasvuvauhdilla. Aiempiin vuosiin nähden tämän olisi varsin vaatimatonta kasvua.

Tilikauden 2019 ennustettu liiketulosmarginaali on 11,8 prosentissa. Tein vuosien 2020 ja 2021 ennusteet hieman tätä alhaisemmalla marginaalilla (11,6 %). Tämä tarkoittaisi sitä, että liiketulokset jäisivät noin 1,25 – 1,30 miljardin euron tasolle useamman vuoden ajaksi.

Rahoituskulujen arvioin olevan 220 miljoonan euron haarukassa ja veroina käytin 20 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 10 900 10 725 2 680 2 680 2 700 2 665
Muutos (%) 1,6% 1,5% 1,3% 1,5% 1,9% 1,1%
Liiketulos 1 275 1 250 290 340 320 300
Muutos (%) 2,0% 0,0% 0,7% 1,5% 1,6% -3,8%
Marginaali 11,7% 11,7% 10,8% 12,7% 11,9% 11,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 275 1 250 290 340 320 300
Rahoituskulut (netto) -230 -220 -55 -55 -55 -55
Tulos ennen veroja 1 045 1 030 235 285 265 245
Verot -215 -215 -50 -60 -55 -50
Vähemmistön osuus 20 20 5 5 5 5
Nettotulos 850 835 190 230 215 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset