Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 1.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q1/2019 operatiivinen liiketulos on 260 – 350 miljoonassa eurossa (Q1/2018: 369 M EUR). Arvioon vaikuttaa muuttuneet kunnossapitoaikataulut ja nyt tälle kaudelle kunnossapitokustannuksia tulee noin -20 miljoonan euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Stora Enso arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto olisi suurempi kuin vuonna 2018. Kustannusten yhtiö arvioi jatkavan nousuaan. Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan -120 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

  • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
  • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
  • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
  • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
  • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 650 650 675 675 650 2 622 637 648 691 646
Muutos (%) 1,1% 2,0% 4,2% -2,3% 0,6% 4,2% 0,2% 1,4% 9,7% 5,7%
Packaging Solutions 1 380 360 340 340 340 1 344 352 330 329 333
Muutos (%) 2,7% 2,3% 3,0% 3,3% 2,1% 7,1% 5,4% 3,8% 5,1% 14,8%
Biomaterials 1 715 430 430 430 425 1 635 415 413 413 394
Muutos (%) 4,9% 3,6% 4,1% 4,1% 7,9% 10,2% 14,0% 9,0% 11,3% 6,8%
Wood Products 1 625 400 400 425 400 1 622 399 400 430 393
Muutos (%) 0,2% 0,3% 0,0% -1,2% 1,8% -2,8% 0,3% -3,6% -2,3% -5,5%
Paper 3 000 750 750 750 750 3 066 761 779 754 772
Muutos (%) -2,2% -1,4% -3,7% -0,5% -2,8% 5,0% 4,8% 7,2% 4,9% 3,2%
Muut 200 50 50 50 50 196 93 15 47 41
YHTEENSÄ 10 570 2 640 2 645 2 670 2 615 10 485 2 657 2 585 2 664 2 579
Muutos (%) 0,8% -0,6% 2,3% 0,2% 1,4% 4,4% 5,8% 3,0% 5,4% 3,3%

Consumer Board -segmentin vuoden 2018 alkupuoliskon hyvä kehitys (+7,7 %) hyytyi vuoden toisella puoliskolla niin, että kasvua tuli enää +0,8 prosenttia. Yhtiö kertoi, että haasteelliset markkinaolosuhteet jatkuivat ja volyymit laskivat. Hintataso nousi hieman, joka tasasi volyymien laskun vaikutusta.

Arvioin haastavan markkinatilanteen jatkuvan vuonna 2019 niin, että kasvua tulisi noin prosentin verran.

Packaging Solutions -segmentin liikevaihto kehittyi Q1:n +15 prosentin kasvun jälkeen hieman alhaisemmalla kasvuvauhdilla, mutta kuitenkin edelleen ihan kelvollisella noin +5 prosentilla. Hintataso oli aiempaa korkeampi ja Euroopassa volyymit pitivät pintansa. Sen sijaan Kiinassa kysynnän lasku näkyi alhaisempina toimitusmäärinä.

Tein vuoden 2019 luvut edelleen kasvuun, mutta vauhti olisi noin +2,5 – 3,0 prosentin luokkaa.

Biomaterials-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +10 prosenttia. Sellumarkkinat olivat selvässä kasvussa vuoden alkupuoliskon aikana, mutta vuoden toisella puoliskolla merkkejä kasvun ja hintatason taittumisesta alkoi tulla ilmi. Näin ainakin Kiinan markkinoilla. Tästäkin huolimatta Q4 liikevaihto kasvoi +14 prosenttia.

Tein tässäkin vuoden 2019 luvut edelleen kasvuun, mutta vauhti olisi selvästi aiempaa hitaampaa (+4,9 %).

Wood Products -segmentin vuoden 2018 liikevaihto laski -2,8 prosenttia. Tähän vaikutti Q4/2017 myyty Puumerkki sekä Baltian puunhankintatoimintojen siirto Muut-segmenttiin. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla noin 1 625 miljoonassa eurossa.

Paper-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia. Korkeampien myyntihintojen vaikutusta vähensi toimitusmäärien hienoinen lasku sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset. Lisäksi yhtiöllä oli tuotantovaikeuksia Q4/2018, jotka on nyt saatu korjattua. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin 3,0 miljardiin euroon, mikä hieman jäisi vuoden 2018 erinomaisista luvuista.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 10,25 – 10,75 miljardia euroa eli noin +0,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Stora Enson oma arvio oli, että vuoden 2019 liikevaihto olisi suurempi kuin vuonna 2018. Eli tähän nähden oma ennusteeni on linjassa Storan kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer Board 200 40 50 50 60 230 25 50 65 90
Muutos (%) -13,0% 60,0% 0,0% -23,1% -33,3% -9,1% -64,3% -24,2% 8,3% 57,9%
Packaging Solutions 225 55 65 55 50 243 59 68 56 60
Muutos (%) -7,4% -6,8% -4,4% -1,8% -16,7% 46,4% 1,7% 41,7% 40,0% 200,0%
Biomaterials 420 100 120 100 100 424 94 123 106 101
Muutos (%) -0,9% 6,4% -2,4% -5,7% -1,0% 66,9% 54,1% 46,4% 76,7% 106,1%
Wood Products 170 45 50 50 25 165 42 48 47 28
Muutos (%) 3,0% 7,1% 4,2% 6,4% -10,7% 61,8% 147,1% 65,5% 34,3% 33,3%
Paper 220 40 60 60 60 234 41 65 58 70
Muutos (%) -6,0% -2,4% -7,7% 3,4% -14,3% 120,8% -2,4% 124,1% 427,3% 191,7%
Muut 20 5 5 5 5 94 95 9 -16 6
YHTEENSÄ 1 255 285 350 320 300 1 390 356 363 316 355
Muutos (%) -9,7% -19,9% -3,6% 1,3% -15,5% 53,8% 50,8% 34,4% 54,1% 83,9%
Marginaali 11,9% 10,8% 13,2% 12,0% 11,5% 13,3% 13,4% 14,0% 11,9% 13,8%

Consumer Board -segmentin vahva alkuvuosi kääntyi -45 prosentin laskuun vuoden toisella puoliskolla. Tuloslaskua selitti merkittävästi korkeammat muuttuvat kustannukset, joita hintojen korotukset eivät pystyneet kompensoimaan. Tein vuoden 2019 ennusteet siitä ajatuksesta, että marginaalitilanne pysyy haastavana jatkossakin. Näin kvartaalikohtainen tulostaso jäisi parin viimeisen kvartaalin tasolle ja laskua tulisi vuodelle 2019 noin -13 prosenttia.

Myös Packaging Solutions -segmentin tuloskehityksessä alkoi näkymään korkeammat raaka-ainekustannukset vuoden 2018 loppua kohden. Tästäkin huolimatta tulos kasvoi +46 prosenttia. Kustannusnousu tuskin korjaantuu kovinkaan nopeasti, joten tästä syystä vuoden 2019 ennuste on tehty -7,5 prosentin tuloslaskuun. Eli ennätystason tuloksesta jäätäisiin hieman.

Biomaterials-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi +67 prosenttia 424 miljoonaan euroon. Myös tämän segmentin kohdalla kustannuspaineet alkoivat tuntua vuoden lopulla. Tein vuoden 2019 ennusteen hieman vertailukauden ennätyslukuja alhaisemmalle tasolle.

Wood Products -segmentin vuoden 2018 tulos oli 165 miljoonaa euroa, missä kasvua tuli yli +60 prosenttia. Hyvää kehitystä tuki selvästi korkeammat myyntihinnat ja myynnin jakautuminen. Arvioin vuoden 2019 tuloksen olevan noin vuoden 2018 tasolla.

Paper-segmentin Q4 tulosta painoi tuotantokatkokset niin, että tulos jäi ”vain” vertailukauden tasolle. Tein tässäkin vuoden 2019 ennusteen niin, että tulos jäisi hieman kovasta vertailukaudesta.

Muut-erän ennusteen tein 20 miljoonaan euroon, joka jäisi vertailukaudesta noin -75 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulos sisälsi vajaat Bergvik Skog:n myymien metsäalueiden myyntivoittoa sekä metsäalueiden käyvän arvon korotuksia.

Kokonaisuutena tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,2 – 1,4 miljardia euroa eli tulos jäisi vertailukauden raportoidusta 1,39 miljardista eurosta. Mikäli tästä huomioidaan muut-erän -75 miljoonan euron ero, niin silloin tulos olisi ollut noin 1,32 miljardia euroa ja ero tähän ei enää olisi kovinkaan dramaattinen.

Ennustetuilla luvuilla tulosmarginaali olisi 11,9 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 255 285 350 320 300 1 390 356 363 316 355
Rahoituskulut (netto) -200 -40 -65 -65 -30 -181 -41 -58 -60 -22
Tulos ennen veroja 1 055 245 285 255 270 1 209 315 305 256 333
Verot -210 -45 -60 -50 -55 -221 -16 -101 -44 -60
Vähemmistön osuus 20 5 5 5 5 24 5 10 8 1
Nettotulos 865 205 230 210 220 1 012 304 214 220 274

Korkokulut (netto) ovat olleet noin 40 – 60 miljoonan euron haarukassa, joten tein ennusteen tähän arvoalueeseen niin, että tilikauden kuluiksi tuli -200 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 850 – 900 miljoonaa euroa eli tulos jäisi vuodesta 2018 aika lailla (1 012 M EUR). Toisaalta, jos vertailukauden luvuista oikaisee pois Bergvik Skog:n myymien metsäalueiden myyntivoiton (+50 M EUR), niin tuloslasku jäisi maltilliseksi.

Arvioin tulosta painavan kustannusten selvä nousu sekä sellumarkkinoiden lasku.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Stora Enson tuotteiden kysyntään yleisesti?
  • perinteinen paperimyynti (Paper) teki tappiota vielä vuonna 2015, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (100 – 300 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 alussa käynnistetyn kannattavuuden turvaamisohjelman  -120 miljoonan euron säästöt alkaisivat näkymään vuoden 2020 lopulla. Millaisia kertaluontoisia kuluja tähän ohjelmasta tulee? Ja pitääkö aikataulu taikka päästäänkö tavoitteeseen?

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardin euron tuntumassa jo useamman vuoden ajan ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteena on 10,57 miljardia euroa. Tein tilikauden tulevien vuosien ennusteet suhteellisen tasaisella noin +1,4…+1,7 prosentin kasvuvauhdilla. Aiempiin vuosiin nähden tämän olisi varsin vaatimatonta kasvua.

Tilikauden 2019 ennustettu liiketulosmarginaali on 11,9 prosentissa. Tein vuosien 2020 ja 2021 ennusteet noin -0,3 prosenttiyksikköä alhaisemmilla marginaaleilla noin 11,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että liiketulokset jäisivät noin 1,25 – 1,30 miljardin euron tasolle useamman vuoden ajaksi.

Rahoituskulujen arvioin olevan 220 miljoonan euron haarukassa ja veroina käytin 21 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 10 900 10 750 2 680 2 690 2 720 2 660
Muutos (%) 1,4% 1,7% 1,5% 1,7% 1,9% 1,7%
Liiketulos 1 275 1 250 290 350 315 295
Muutos (%) 2,0% -0,4% 1,8% 0,0% -1,6% -1,7%
Marginaali 11,7% 11,6% 10,8% 13,0% 11,6% 11,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 275 1 250 290 350 315 295
Rahoituskulut (netto) -230 -220 -55 -55 -55 -55
Tulos ennen veroja 1 045 1 030 235 295 260 240
Verot -215 -215 -50 -60 -55 -50
Vähemmistön osuus 20 20 5 5 5 5
Nettotulos 850 835 190 240 210 195

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q42018