Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 26.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät Q4/2018

Yhtiö arvioi, että Q4/2018

 • liikevaihto on hieman korkeampi kuin Q3/2018 (2 585 M EUR).
 • operatiivinen liikevoitto on samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin Q3/2018 (358 M EUR).

Liikevoittoon vaikuttaa Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan tehtaan tuotantorajoitukset noin -10 miljoonalla eurolla. Rajoitukset johtuvat läheisen järven matalasta pintatasosta.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

 • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
 • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
 • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
 • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
 • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 630 645 648 691 646 2 516 636 639 630 611
Muutos (%) 4,5% 1,4% 1,4% 9,7% 5,7% 7,4% 9,7% 6,7% 5,2% 8,3%
Packaging Solutions 1 340 348 330 329 333 1 255 334 318 313 290
Muutos (%) 6,8% 4,2% 3,8% 5,1% 14,8% 20,2% 18,4% 22,8% 21,3% 18,4%
Biomaterials 1 620 400 413 413 394 1 483 364 379 371 369
Muutos (%) 9,2% 9,9% 9,0% 11,3% 6,8% 7,8% 4,3% 13,5% 8,5% 5,1%
Wood Products 1 630 407 400 430 393 1 669 398 415 440 416
Muutos (%) -2,3% 2,3% -3,6% -2,3% -5,5% 4,6% 0,8% 7,8% 1,6% 8,9%
Paper 3 070 765 779 754 772 2 920 726 727 719 748
Muutos (%) 5,1% 5,4% 7,2% 4,9% 3,2% -10,0% -4,5% -8,2% -14,3% -12,4%
Muut 140 37 15 47 41 202 53 31 55 63
YHTEENSÄ 10 430 2 602 2 585 2 664 2 579 10 045 2 511 2 509 2 528 2 497
Muutos (%) 3,8% 3,6% 3,0% 5,4% 3,3% 2,5% 3,0% 4,8% 0,1% 2,1%

Consumer Board -segmentin Q1-Q2 2018 liikevaihto kasvoi +7,7 prosenttia, mutta hidastui Q3:lla +1,4 prosenttiin. Liikevaihtoa tuki toimitusmäärien ja myyntihintojen kasvu sekä myyntijakauman kohentuminen. Q3:lla kysyntä alkoi hieman taittumaan verrattuna Q2:n tilanteeseen. Tämä näkyi heti liikevaihdon kasvun hidastumisena. Tein segmentin Q4-ennusteen Q3:n kasvuprosenttia käyttäen ja koko vuoden ennusteeksi tuli 2,63 miljardia euroa (+4,5 %).

Myös Packaging Solutions -segmentin liikevaihdon kasvuvauhti on hidastunut vuoden edetessä. Tässäkin segmentissä Q3:n kysyntä taittui verrattuna Q2:een nähden. Viimeiselle kvartaalille ei ole tiedossa huoltokatkoksia, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen hieman Q3:sta parempaan kasvulukuun (+4,2 %).

Biomaterials-segmentin Q1-Q3/2018 liikevaihto kasvoi +9 prosenttia. Sellumarkkinat jatkoivat vahvaa kehitystään ja hinnat ovat olleet nousussa. Mutta myös sellussa kysyntätilanne taittui Q3:lla. Lisäksi Sunilan sellutehtaan kunnossapito tuntui myös toimitusmäärien laskuna. Arvelen vahvan sellumarkkinan pitävän pintansa vielä Q4:lla, joten koko tilikauden liikevaihto kasvaisi noin 9,2 prosenttia noin 1,62 miljardiin euroon.

Wood Products -segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto laski -3,8 prosenttia. Tähän vaikutti Q4/2017 myyty Puumerkki sekä Baltian puunhankintatoimintojen siirto Muut-segmenttiin. Arvioin tässä, että koko vuoden liikevaihto laskee em. syistä johtuen noin -2,3 prosenttia ja on noin 1,63 miljardia euroa.

Paper-segmentin Q1-Q3/2018 liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia. Korkeampien myyntihintojen vaikutusta vähensi toimitusmäärien hienoinen lasku sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset. Arvioin, että Q4:n liikevaihdon kehitys jatkaa alkuvuoden tapaan noin +5 prosentin kasvussa. Kysyntätilanne oli Q3:lla hieman Q2:sta heikompi, mutta hinnat olivat korkeampia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on 10,4 – 10,5 miljardia euroa eli noin +3,8 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Consumer Board 255 50 50 65 90 253 70 66 60 57
Muutos (%) 0,8% -28,6% -24,2% 8,3% 57,9% 277,6% 1,5% -16,7% -19,7%
Packaging Solutions 260 76 68 56 60 166 58 48 40 20
Muutos (%) 56,6% 31,0% 41,7% 40,0% 200,0% 295,2% 728,6% 300,0% 135,3% 233,3%
Biomaterials 435 105 123 106 101 254 61 84 60 49
Muutos (%) 71,3% 72,1% 46,4% 76,7% 106,1% 20,4% 74,3% 110,0% 9,1% -39,5%
Wood Products 150 27 48 47 28 102 17 29 35 21
Muutos (%) 47,1% 58,8% 65,5% 34,3% 33,3% 15,9% 0,0% 31,8% 6,1% 31,3%
Paper 250 57 65 58 70 106 42 29 11 24
Muutos (%) 135,8% 35,7% 124,1% 427,3% 191,7% -63,3% -68,4% -45,3% -86,3% 4,3%
Muut 0 1 9 -16 6 23 -12 14 -1 22
YHTEENSÄ 1 350 316 363 316 355 904 236 270 205 193
Muutos (%) 49,3% 33,9% 34,4% 54,1% 83,9% 15,5% 62,8% 37,8% -17,3% -0,5%
Marginaali 12,9% 12,1% 14,0% 11,9% 13,8% 9,0% 9,4% 10,8% 8,1% 7,7%

Consumer Board -segmentin Q1:n liiketulos kasvoi +58 prosenttia ja oli 90 miljoonaa euroa. Sen sijaan Q2:lla tulos jäi 65 miljoonaan euroon ja laski Q3:lla tästäkin ollen 50 miljoonaa euroa. Tulosta laskee merkittävästi kasvaneet raaka-ainekustannukset sekä Q2:lla vaikuttaneet tuotannolliset vaikeudet, mikä näkyi tuolloin tuotantomäärien laskuna. Tein Q4-ennusteen Q3-tulosluvulla eli 50 miljoonalla eurolla. Vahva H1:n kääntyisi yhtä heikoksi H2:ksi, mikä pitäisi koko tilikauden tuloksen viime vuoden tasolla.

Packaging Solutions -segmentin Q1 tulos 3-kertaistui 20 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon ja tämä tuloskunto on pitänyt myös Q2 ja Q3:lla. Tuloskasvua tukee korkeat myyntihinnat sekä hyvä myynnin jakauma parempikatteisiin tuotteisiin. Jos Q4:n liikevaihto on ennusteeni mukainen, niin silloin tuloksen pitäisi olla 70 – 80 miljoonan euron tuntumassa.

Biomaterials-segmentin Q1:n tulos tuplaantui 101 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta eurosta. Myös tämä segmentti on pitänyt tuloskuntonsa Q2 ja Q3:lla tuloksen ollessa 106 ja 123 miljoonaa euroa vastaavasti. Tulosta tukee tässäkin korkealla tasolla olevat myyntihinnat. Arvelen hyvän kehityksen pitävän myös Q4:lla ja segmentin tekevän noin 100 – 110 miljoonan euron tuloksen. Näin koko vuoden tulosennuste on 435 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +70 prosenttia. Ennuste on ehkä rohkea, mutta markkinatilanne on juuri nyt vahva.

Wood Products -segmentin alkuvuoden tulos kasvoi noin +45 prosenttia. Tässäkin hintojen ja toimitusmäärien kasvu tukivat lukuja. Arvioin tässä, että tilikauden tulos olisi noin 150 miljoonaa euroa (2017: 102 M EUR), missä Q4:n ennusteen (ehkä varovaisesti?) 27 miljoonan euron lukemiin.

Paper-segmentin alkuvuoden tulos moninkertaistui ja oli 193 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2017: 64 M EUR). Segmentin kvartaalikohtaiset luvut heilahtelevat paljonkin, joten tein Q4-ennusteen niin, että koko vuoden tulokseksi tulisi 250 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,3 – 1,4 miljardia euroa eli vajaat +50 prosenttia vuoden 2017 tulosta parempi. Jotta tähän päästäisiin, niin hyvän markkinatilanteen tulee kestää myös Q4:lla. Tämä ennuste tarkoittaa myös sitä, että liiketulosmarginaali nousisi 12,9 prosenttiin, kun vuosi sitten se oli 9,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 350 316 363 316 355 904 236 270 205 193
Rahoituskulut (netto) -190 -50 -58 -60 -22 -162 -27 -46 -60 -29
Tulos ennen veroja 1 160 266 305 256 333 742 209 224 145 164
Verot -255 -50 -101 -44 -60 -128 -36 -33 -2 -57
Vähemmistön osuus 20 1 10 8 1 11 1 0 3 7
Nettotulos 925 217 214 220 274 625 174 191 146 114

Korkokulut (netto) ovat olleet Q2 ja Q3:lla 50 – 60 miljoonan euron haarukassa, joten tein ennusteen tähän arvoalueeseen niin, että tilikauden kuluiksi tuli -190 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin 19 prosentin veroastetta. Vuonna 2016 veroaste oli 24,8 % ja vuonna 2017 noin 17,3 %. Q3:n veroja nosti kirjaus, joka koskee kiistaa Ruotsin verottajan kanssa vuosien 2013 – 2016 korkovähennyksistä.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 915 – 930 miljoonaa euroa eli roimaa kasvua vuoteen 2017 nähden, jolloin tulos oli 625 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Yhtiön sivustolla (http://www.storaenso.com/investors/shares/earnings-estimates) on esitetty analyytikoiden konsensusennusteet tilikaudelle 2018. Näiden mukaan (19.10.2018)

 • liikevaihto: 10,6 Mrd EUR [10,4 – 10,7]
 • liiketulos: 1,34 Mrd EUR [1,29 – 1,40]
 • nettotulos: 981 M EUR [888 – 1 040]

Omat ennusteeni ovat linjassa markkinaennusteiden kanssa. On kuitenkin hyvä huomata, että konsensusennusteet on kerätty ennen Q3-raportin julkaisua.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

 • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Stora Enson tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Paper) teki tappiota vielä vuonna 2015, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (100 – 300 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardin euron tuntumassa jo useamman vuoden ajan ja vuoden 2018 liikevaihtoennusteena oli 10,43 miljardia euroa. Tein tilikauden 2019 ennusteen suhteellisen tasaisella noin +2,8 prosentin kasvuvauhdilla, missä odotan hyvän sellun ja kartongin markkinatilanteen jatkuvan vielä ensi vuoden puolella. Vuodelle 2020 tein arvion hieman varovaisesti ja päädyin hieman alle +2 prosentin kasvulukemiin.

Tilikauden 2018 ennustettu liiketulosmarginaali on 12,9 prosentissa ja koska Q3-raportissa näytti siltä, että sellun, kartongin ja paperin kysyntä olisi taittumassa, niin tein vuosien 2019 ja 2020 ennusteet noin -0,5 prosenttiyksikköä alhaisemmilla marginaaleilla. Eli marginaalit laskisivat ensin 12,4 ja sitten 11,9 prosentin tuntumaan. Tämä tarkoittaisi samalla sitä, että euromääräiset tulokset lähtisivät laskuun.

Rahoituskulujen arvioin olevan 150 – 200 miljoonan euron haarukassa ja veroina käytin 20 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 10 900 10 700 2 675 2 650 2 725 2 650
Muutos (%) 1,9% 2,6% 2,8% 2,5% 2,3% 2,8%
Liiketulos 1 300 1 325 315 345 315 350
Muutos (%) -1,9% -1,9% -0,3% -5,0% -0,3% -1,4%
Marginaali 11,9% 12,4% 11,8% 13,0% 11,6% 13,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 300 1 325 315 345 315 350
Rahoituskulut (netto) -160 -200 -50 -50 -50 -50
Tulos ennen veroja 1 140 1 125 265 295 265 300
Verot -225 -230 -55 -60 -55 -60
Vähemmistön osuus 10 15 3 3 4 5
Nettotulos 925 910 213 238 214 245

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset