Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 1.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e STORA ENSO Ennuste
Osake (1.2.2019) 11,80 Osinko 12 kk 0,50
Markkina-arvo (Mrd) 9,3 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 10 570 (+0,8%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 865 (-14,6%) Osinko/FCF 66% 4v ka
EPS 1,10 Omav.aste 54%
PE 10,8 Gearing 24%
EV/EBIT 8,8 ROE 12,4%
PB 1,29 ROI 12,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. on saatavilla:

Yhteenveto

STORA ENSO1.2.2019 | 11,80 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 55 prosentissa ja gearing noin 30 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo, ja osinkotuottokin on noussut 4,2 prosentin tasolle. Kevään 2019 osinko on 0,50 euroa (kevät 2018: 0,41 EUR).

Myös PE-luku on laskenut houkuttelevalle 10,8x tasolle eli tämä indikoisi edullisesti hinnoitellusta osakkeesta. Mutta, kuten todettua, niin pelkona on, että nyt ollaan suhdanteen huipulla, jolloin kaikki näyttää hyvältä.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2018

Stora Enson Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 2 657 2 511 5,8% 10 486 10 045 4,4%
Liiketulos (ebit) 356 236 50,8% 1 390 904 53,8%
Nettotulos (omistajille) 304 174 74,7% 1 013 625 62,1%
EPS (EUR) 0,39 0,22 1,28 0,79

Liikevaihto kasvoi Q4:lla +5,8 prosenttia eli tämä oli kahdeksas kvartaali, jolloin liikevaihto kasvoi. Liikevaihtoa tuki selvästi korkeammat hinnat, mutta toimitukset olivat hieman alhaisemmalla tasolla.

Raaka-aineiden ja energian kustannukset lähtivät kuitenkin nousuun, minkä lisäksi yhtiöllä oli erilaisia yllättäviä tuotantokatkoksia usealla eri tehtaalla Q4:n aikana. Tuotantokatkosten vaikutus oli -40 miljoona euroa.

Tämä kysynnän lasku ja kustannusten nousu näkyi etenkin Consumer Board -segmentin tuloksen kääntymisenä selvään laskuun vuoden toisella puoliskolla (-44 %). Sen sijaan Biomaterials ja Paper -segmenteissä tämä ei näkynyt eli näissä Q4-tulokset kasvoivat selvästi vertailukauteen nähden (+54 ja +147 % vastaavasti).

Bergvik Skog myi metsäalueita Latviassa ja kasvatti biologisten hyödykkeidensä käypää arvoa. Storan osuus myyntivoitosta verojen jälkeen oli +49 miljoonaa euroa. Tämä osaltaan selittää liiketuloksen (ebit) ja nettotuloksen isoja Q4:n kasvulukuja.

Kevään 2019 osinko on 0,50 euroa, joka irtoaa 15.3.2019 ja se maksetaan 25.3.2019.

Voimakkaan kustannusnousun vaikutusta on hyvä seurata tulevina kvartaaleina. Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö onkin käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan -120 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Osana säästöohjelmaa yhtiö sulkee paperikoneen Imatran tehtaalla.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q1/2019 operatiivinen liiketulos on 260 – 350 miljoonassa eurossa (Q1/2018: 369 M EUR). Arvioon vaikuttaa muuttuneet kunnossapitoaikataulut ja nyt tälle kaudelle kunnossapitokustannuksia tulee noin -20 miljoonan euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Stora Enso arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto olisi suurempi kuin vuonna 2018. Kustannusten yhtiö arvioi jatkavan nousuaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 615 2 579 1,4% 10 570 10 486 0,8%
Liiketulos (ebit) 300 355 -15,5% 1 255 1 390 -9,7%
Nettotulos (omistajille) 220 274 -19,7% 865 1 013 -14,6%
Osinko (12 kk, EUR) 0,50* 0,41

*) Taulukon 0,50 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 0,57 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Stora Enso: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q42018

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2018 nettotulos oli 1 012 miljoonaa euroa (2017: 625 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä Bergvik Skogin metsäalueiden myynneistä saadut myyntivoitot.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,25 – 10,75 miljardia ja tulos noin 850 – 900 miljoonaa euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 8,2 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (9,7 %).

Korkean tulosennusteen johdosta PE-luku on vain 10,8x, mikä indikoisi edullisesti hinnoiteltua osaketta. Tuloksen sekä tulosmarginaalin nousu ennätystasolle mielestäni kertoo myös suhdannehuipusta, joten PE-luku voi juuri nyt näyttää petollisen hyvää lukemaa. Sijoittajan tuleekin puntaroida sitä, että kuinka pitkään hyvä suhdannetilanne kestää.

P/B-luku on nyt 1,29x, mitä voinee pitää Storan normaalina tasona. Viime vuosien aikana PB-luku on ollut noin 1,20x – 1,70x. Omaa pääomaa per osake on nyt noin 9,12 euroa. Kun yhtiö tekee nyt noin 1,10 – 1,30 euron vuotuista EPS-tulosta, niin parin-kolmen vuoden tuloksilla nykyinen osakkeen hinta (11,80 EUR) ylittyisi. Tähän nähden yhtiön tuloksentekokyvyn tasoa (tai taseen arvostuksia) hieman epäillään.

storaenso-roe-roi-q42018

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 395 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 1 130 miljoonaa euroa Q4/2018 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kolmen vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q42018

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,3 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 55 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 30 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on kääntynyt hienoisen laskuun vuoden 2016 huipusta. Se on kuitenkin edelleen vahvalla tasolla eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla.

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiö kuitenkin kertoo, että investoinnit asettuisivat noin 550 miljoonan euron tasolle vuodelle 2019. Tämä antaisi indikaattia siitä, että capex:n määrä olisi jatkossa asettumassa noin 500 – 750 miljoonan euron tasolle.

storaenso-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2014 – 2018) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1,9 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,26 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaon jälkeistä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,3 miljardiin euron.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Stora Enso: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 0,50 2/2018 0,41 2/2017 0,37
YHTEENSÄ 0,50 0,41 0,37
+22,0% +10,8% +12,1%

Kevään 2019 osinko on 0,50 euroa, joka irtoaa 15.3.2019 ja se maksetaan 25.3.2019. Tämä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osake: 11,80 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+865) ja osingonmaksuilla (-395). Oikaisu on yhteensä +470 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.2.2019) 11,80 10,09 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25
Lkm (000) 789 700 789 900 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 9,32 7,97 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 2 650 2 622 2 516 2 342 2 331
Packaging Solutions 1 380 1 344 1 255 1 044 888
Biomaterials 1 715 1 635 1 483 1 376 1 001
Wood Products 1 625 1 622 1 669 1 595 1 497
Paper 3 000 3 066 2 920 3 245 3 526
Muut 200 196 202 200 797
YHTEENSÄ 10 570 10 485 10 045 9 802 10 040
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 200 230 253 67 258
Packaging Solutions 225 243 166 42 80
Biomaterials 420 424 254 211 308
Wood Products 170 165 102 88 80
Paper 220 234 106 289 -179
Muut 20 94 23 86 512
YHTEENSÄ 1 255 1 390 904 783 1 059
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 615 10 570 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815
Liikevoitto 300 1 255 1 390 904 783 1 059 400 50 689
Nettotulos 220 865 1 013 625 463 783 90 -71 490
Marginaali 8,4% 8,2% 9,7% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5%
EPS 0,28 0,00 1,10 1,28 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 600 1 130 607 953 808 1 446 2 073 1 850
Liikearvo 243 243 237 238 248 242 220 226
Muut varat 11 476 11 476 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618
Tase yhteensä 13 319 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
Oma pääoma 7 184 6 714 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785
Vähemmistö 18 18 47 62 125 167 60 92
Korolliset velat 3 344 3 344 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134
Muut vastuut 2 773 2 773 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683
Tase yhteensä 13 319 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 100 1 092 1 202 1 360 1 216 888 988 936
Investoinnit: Capex -550 -525 -658 -798 -956 -787 -424 -561
Vapaa rahavirta (FCF) 550 567 544 562 260 101 564 375
Investoinnit: Muut 0 28 -38 124 -20 27 88 -129
Investointien jälkeen 550 595 506 686 240 128 652 246
Rahoitus: Voitonjako -400 -332 -293 -262 -233 -140 -244 -240
Rahoitus: Muut -150 259 -536 -507 -700 -739 -200 722
Rahavarojen muutos 0 522 -323 -83 -693 -751 208 728
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,57 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,57 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 4,8% 5,0% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7%
Osinko/nettotulos 52,0% 39,0% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3%
Osinko/FCF 81,8% 69,7% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,3 16,4 26,9 19,7 30,4
PE (3v) 11,2 11,4 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8
PE 10,8 7,9 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4
EV/EBIT 8,8 7,3 14,2 13,9 9,4 23,3 183,7 10,8
Oma pääoma/osake 9,12 8,52 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45
P/B 1,29 1,18 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70
ROE 12,4% 15,8% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3%
ROI 12,2% 14,5% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5%
Omavaraisuusaste 54,1% 52,4% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9%
Gearing 24,2% 32,9% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 10,09 16,48 16,76 14,93 13,22 11,95 11,31 11,08 10,21 7,91
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,500 0,450 0,450 0,450 0,410 0,410 0,410 0,410 0,370 0,370
Osinkotuotto (ennuste) 5,0% 2,7% 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 3,7% 3,6% 4,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,28 1,12 1,09 1,00 0,79 0,69 0,61 0,58 0,59 1,01
PE 7,9 14,7 15,4 15,0 16,7 17,4 18,6 19,0 17,4 7,8
EV/EBIT 7,3 12,0 13,4 13,3 14,2 14,8 15,9 14,7 13,9 9,0
ROE 15,8% 14,4% 14,6% 12,9% 10,5% 9,4% 8,5% 7,9% 8,1% 14,7%
ROI 14,5% 13,6% 12,9% 11,3% 9,7% 8,8% 8,0% 8,1% 8,1% 10,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset