Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 20.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e STORA ENSO Ennuste
Osake (20.7.2019) 9,50 Osinko 12 kk 0,53
Markkina-arvo (Mrd) 7,5 Osinkotuotto 5,6%
Liikevaihto (M) 10 275 (-2,0%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 625 (-38,3%) Osinko/FCF 65% 4v ka
EPS 0,79 Omav.aste 47%
PE 12,0 Gearing 53%
EV/EBIT 12,1 ROE 9,1%
PB 1,06 ROI 8,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. on saatavilla:

Yhteenveto

STORA ENSO20.7.2019 | 9,50 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 – 50 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo, ja osinkotuottokin on noussut 4,5 – 5,0 prosentin tasolle. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,53 euroon, mikä antaisi 5,6 prosentin osinkotuoton (osake 9,50 EUR).

Myös PE-luku on laskenut houkuttelevalle 12,0x tasolle eli tämä indikoisi edullisesti hinnoitellusta osakkeesta. Yhtiön Q2/2019 raportissa antamat arviot tulevasta tuovat kuitenkin mustia pilviä lähitulevaisuuden lukuihin. Siksi PE-luku voi nyt näyttää petolliset alhaiselta.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2019

Stora Enson Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 2 608 2 664 -2,1% 5 242 5 243 0,0%
Liiketulos (ebit) 142 317 -55,2% 454 672 -32,4%
Nettotulos (omistajille) 59 221 -73,3% 291 495 -41,2%
EPS (EUR) 0,08 0,28 0,37 0,63

Q2:lla liikevaihto kääntyi -2 prosentin laskuun, mikä johtui laaja-alaisesta toimitusmäärien sekä hintojen laskusta.

Operatiivinen liiketulos eli karkeasti laskien segmenttien liiketulos ilman muut-erää oli Q2:lla 287 miljoonaa euroa. Tämä oli -12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja -11 prosenttia vähemmän kuin Q1:llä. Eli liikevaihdon lasku näkyi tuloskehityksessä.

Raportoitu liiketulos laski jo selvemmin (-55 %), jota rasitti -120 miljoonan euron Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyyn, ympäristövarauksiin, uudelleenjärjestelyihin ja kannattavuuden turvaamisohjelmaan liittyvät kulut.

Liiketulos laski etenkin Wood Products (-47 %, -22 M EUR) ja Paper (-66 %, -38 M EUR) segmenteissä. Muissa segmenteissä tulos oli suurin piirtein viime vuoden tasolla.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q3/2019 operatiivinen liiketulos on 200 – 280 miljoonassa eurossa (Q3/2018: 358 M EUR). Arvioon vaikuttaa mm. 5 eri tehtaan huoltoseisokit.

Koko vuoden ennusteissa Stora Enso näki negatiivista kehitystä. Yhtiö totesi mm.

  • Nykyisissä geopoliittisissa olosuhteissa kasvavana riskinä on protektionististen toimien kiihtyminen pisteeseen, jossa maailmankauppa supistuu huomattavasti. Tämä sysäisi liikkeelle ketjureaktioita, jotka vaikuttaisivat suuresti inflaatioon, yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä viime kädessä maailmanlaajuiseen talouskasvuun.
  • Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon.
  • Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla.
  • Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018.

Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan -200 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joista puolet realisoituisi vielä tämän vuoden puolella.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 500 2 585 -3,3% 10 275 10 486 -2,0%
Liiketulos (ebit) 250 363 -31,1% 925 1 390 -33,5%
Nettotulos (omistajille) 175 214 -18,2% 625 1 013 -38,3%
nbsp; Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,53 0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Stora Enso: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q22019

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2018 nettotulos oli 1 012 miljoonaa euroa (2017: 625 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä Bergvik Skogin metsäalueiden myynneistä saadut myyntivoitot.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,0 – 10,5 miljardia ja tulos noin 575 – 650 miljoonaa euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 6,1 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (9,7 %).

Osakkeen hinnan nopean laskun johdosta PE-luku on vain 12,0x, mikä indikoisi edullisesti hinnoiteltua osaketta. Yhtiön Q2/2019 raportissa antamat arviot tulevasta tuovat kuitenkin mustia pilviä lähitulevaisuuden lukuihin. Siksi PE-luku voi nyt näyttää petolliset alhaiselta.

P/B-luku on nyt 1,06x, mitä voinee pitää hieman normaalia tasoa alhaisempana. Viime vuosien aikana PB-luku on ollut noin 1,20x – 1,70x. Omaa pääomaa per osake on nyt noin 8,94 euroa. Kun yhtiö tekee nyt noin 0,75 – 1,00 euron vuotuista EPS-tulosta, niin parin vuoden tuloksilla nykyinen osakkeen hinta (9,50 EUR) ylittyisi. Tähän nähden yhtiön tuloksentekokyvyn tasoa (tai taseen arvostuksia) hieman epäillään.

storaenso-roe-roi-q22019

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 395 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 833 miljoonaa euroa Q2/2019 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kahden vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q22019

Korollisten velkojen määrä nousi 3,3 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon IFRS 16-standarin johdosta. Tästäkin huolimatta korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 45 – 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 50 – 55 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on kääntynyt hienoisen laskuun vuoden 2016 huipusta. Se on kuitenkin edelleen vahvalla tasolla eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla.

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiö kuitenkin kertoo, että investoinnit asettuisivat noin 550 miljoonan euron tasolle vuodelle 2019. Tämä antaisi indikaattia siitä, että capex:n määrä olisi jatkossa asettumassa noin 500 – 750 miljoonan euron tasolle.

storaenso-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2014 – 2018) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1,9 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,26 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaon jälkeistä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,3 miljardiin euron. Ja kuten todettua, niin IFRS 16-standardin käyttöönotto nosti velan määrän 4,9 miljardiin euroon.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Stora Enso: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,53 3/2019 0,50 3/2018 0,41
YHTEENSÄ 0,53 0,50 0,41
+6,0% +22,0% +10,8%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,53 euroon. Ennustettuihin lukuihin nähden se vastaisi noin 67 prosenttista osingonmaksusuhdetta ja noin 80 prosenttista osingon suhdetta vapaaseen rahavirtaan. Stora Enson osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa,joka on noin 50 prosenttia tuloksesta suhdannekierron aikana. Eli tähän nähden ennustettu osinko olisi linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. 0,53 euron osinko antaisi noin 5,6 prosentin osinkotuoton (osake 9,50 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+334) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +334 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.7.2019) 9,50 10,09 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25
Lkm (000) 789 700 789 900 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 7,50 7,97 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 2 560 2 622 2 516 2 342 2 331
Packaging Solutions 1 300 1 344 1 255 1 044 888
Biomaterials 1 565 1 635 1 483 1 376 1 001
Wood Products 1 585 1 622 1 669 1 595 1 497
Paper 2 900 3 066 2 920 3 245 3 526
Muut 365 196 202 200 797
YHTEENSÄ 10 275 10 485 10 045 9 802 10 040
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 200 230 253 67 258
Packaging Solutions 220 243 166 42 80
Biomaterials 400 424 254 211 308
Wood Products 110 165 102 88 80
Paper 135 234 106 289 -179
Muut -115 94 23 86 512
YHTEENSÄ 950 1 390 904 783 1 059
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 500 5 242 10 275 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815
Liikevoitto 250 454 925 1 390 904 783 1 059 400 50 689
Nettotulos 175 291 625 1 013 625 463 783 90 -71 490
Marginaali 7,0% 5,6% 6,1% 9,7% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5%
EPS 0,22 0,37 0,79 1,28 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 167 1 130 607 953 808 1 446 2 073 1 850
Liikearvo 322 243 237 238 248 242 220 226
Muut varat 13 587 11 476 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618
Tase yhteensä 15 076 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
Oma pääoma 7 056 6 714 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785
Vähemmistö 1 18 47 62 125 167 60 92
Korolliset velat 4 896 3 344 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134
Muut vastuut 3 123 2 773 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683
Tase yhteensä 15 076 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 050 1 092 1 202 1 360 1 216 888 988 936
Investoinnit: Capex -525 -525 -658 -798 -956 -787 -424 -561
Vapaa rahavirta (FCF) 525 567 544 562 260 101 564 375
Investoinnit: Muut -450 28 -38 124 -20 27 88 -129
Investointien jälkeen 75 595 506 686 240 128 652 246
Rahoitus: Voitonjako -400 -332 -293 -262 -233 -140 -244 -240
Rahoitus: Muut 325 259 -536 -507 -700 -739 -200 722
Rahavarojen muutos 0 522 -323 -83 -693 -751 208 728
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,53 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 5,6% 5,0% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7%
Osinko/nettotulos 67,0% 39,0% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3%
Osinko/FCF 79,7% 69,7% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,9 16,4 26,9 19,7 30,4
PE (3v) 9,9 11,4 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8
PE 12,0 7,9 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4
EV/EBIT 12,1 7,3 14,2 13,9 9,4 23,3 183,7 10,8
Oma pääoma/osake 8,94 8,52 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45
P/B 1,06 1,18 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70
ROE 9,1% 15,8% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3%
ROI 8,4% 14,5% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5%
Omavaraisuusaste 46,8% 52,4% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9%
Gearing 52,8% 32,9% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 10,34 10,90 10,09 16,48 16,76 14,93 13,22 11,95 11,31 11,08
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,530 0,570 0,500 0,450 0,450 0,450 0,410 0,410 0,410 0,410
Osinkotuotto (ennuste) 5,1% 5,2% 5,0% 2,7% 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,02 1,23 1,28 1,12 1,09 1,00 0,79 0,69 0,61 0,58
PE 10,1 8,9 7,9 14,7 15,4 15,0 16,7 17,4 18,6 19,0
EV/EBIT 10,4 8,7 7,3 12,0 13,4 13,3 14,2 14,8 15,9 14,7
ROE 12,6% 15,3% 15,8% 14,4% 14,6% 12,9% 10,5% 9,4% 8,5% 7,9%
ROI 11,2% 13,4% 14,5% 13,6% 12,9% 11,3% 9,7% 8,8% 8,0% 8,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset