Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e STORA ENSO Ennuste
Osake (26.10.2018) 13,32 Osinko 12 kk 0,45
Markkina-arvo (Mrd) 10,5 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 10 430 (+3,8%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 925 (+48,0%) Osinko/FCF 60% 4v ka
EPS 1,17 Omav.aste 53%
PE 11,4 Gearing 31%
EV/EBIT 9,3 ROE 14,5%
PB 1,58 ROI 14,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. on saatavilla:

Yhteenveto

STORA ENSO26.10.2018 | 13,32 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 55 prosentissa ja gearing noin 30 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo, ja osinkotuottokin on noussut 3,4 prosentin tasolle Q3/2018-tulosraportin jälkeisen kurssilaskun seurauksena. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,45 euroa (kevät 2018: 0,41 EUR).

Myös PE-luku on laskenut houkuttelevalle 11,4x tasolle osakkeen kurssilaskun seurauksena eli tämä indikoisi edullisesti hinnoitellusta osakkeesta. Mutta, kuten todettua, niin pelkona on, että nyt ollaan suhdanteen huipulla, jolloin kaikki näyttää hyvältä.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2018

Stora Enson Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 2 585 2 509 3,0% 7 828 7 534 3,9%
Liiketulos (ebit) 363 270 34,4% 1 034 668 54,8%
Nettotulos (omistajille) 214 191 12,0% 709 451 57,2%
EPS (EUR) 0,27 0,24 0,90 0,57

Q3:n liikevaihto kasvoi +3 prosenttia ja tämä oli seitsemäs kvartaali, jolloin liikevaihto kasvoi. Liikevaihtoa tuki selvästi korkeammat hinnat, mutta nyt toimitukset olivat hieman alhaisemmalla tasolla. Valuuttakurssien vaikutus oli negatiivinen.

Q3:lla kysyntä oli hieman heikompaa verrattuna Q2:een nähden kaikissa yhtiön tuotteissa (paitsi puutuotteissa). Voidaan kysyä, että onko kyse vain hetkellisestä hikasta vaiko pysyvästä käänteestä?

Tämä kysynnän kääntyminen näkyy myös Consumer Board ja Packaging Solutions -segmenttien liikevaihtojen kasvuvauhdin hidastumisena vuoden edetessä. Kasvua siis edelleen, mutta hitaammalla vauhdilla kuin esimerkiksi Q1:llä. Sen sijaan Biomaterials ja Paper -segmenteissä tämä ei näy eli näissä liikevaihto pysyi edelleen hyvässä kasvussa.

Raportoitu Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi edelleen vahvasti (+34 %), missä korkeammat myyntihinnat pitävät tuloskuntoa yllä.

Consumer Board -segmentin hyvä tuloskehitys H1:n kääntyi Q3:lla -24 prosentin laskuun. Tulosta laski selvästi korkeammat sellun, kemikaalien ja puun hankintahinnat. Muut segmentit jatkoivat 40 – 65 prosentin tuloskasvuaan ja Paper-segmentti jatkoi erinomaista kehitystään (+124 %).

Nettotuloksen kasvu jäi liiketuloksen kasvuvauhdista ja oli vain +12 prosenttia. Tätä selittää -27 miljoonan euron verovaraus, joka johtuu korkovähennyksiin liittyvästä riidasta Ruotsin verottajan kanssa.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että Q4/2018

  • liikevaihto on hieman korkeampi kuin Q3/2018 (2 585 M EUR).
  • operatiivinen liikevoitto on samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin Q3/2018 (358 M EUR).

Liikevoittoon vaikuttaa Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan tehtaan tuotantorajoitukset noin -10 miljoonalla eurolla. Rajoitukset johtuvat läheisen järven matalasta pintatasosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 10,4 – 10,5 Mrd EUR (2017: 10,0 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 1,3 – 1,4 Mrd EUR (2017: 0,90 Mrd EUR)
  • nettotulos: 915 – 930 M EUR (2017: 625 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Stora Enso: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q32018

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2017 nettotulos oli 625 miljoonaa euroa (2016: 463 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä nettorahoituskulujen lasku. Myös biologisten hyödykkeiden positiivinen muutos (verrattuna vuoteen 2016) tuki tuloksen kasvua.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,4 – 10,5 miljardia ja tulos noin 915 – 930 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin 8,9 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen 10 vuoteen.

Korkean tulosennusteen johdosta PE-luku on vain 11,4x, mikä indikoisi edullisesti hinnoiteltua osaketta. Tuloksen sekä tulosmarginaalin nousu ennätystasolle mielestäni kertoo myös suhdannehuipusta, joten PE-luku voi juuri nyt näyttää petollisen hyvää lukemaa. Sijoittajan tuleekin puntaroida sitä, että kuinka pitkään hyvä suhdannetilanne kestää.

P/B-luku on nyt 1,58x, kun se vuosina 2008 – 2012 oli noin 0,6 – 1,0 tasolla. Näihin suhteutettuna nykyinen P/B on selvästi koholla. Aiempaa alle 1,0 P/B-lukua selittänee sen aikainen epäilys paperiliiketoiminnan tase-erien arvostuksesta.

storaenso-roe-roi-q32018

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa. Korkean tulosennusteen johdosta ROI nousisi 14,2 prosenttiin eli sekin olisi ennätystasolla viimeiseen 10 vuoteen.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 1 005 miljoonaa euroa Q3/2018 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kolmen vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q32018

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,3 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 55 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 30 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin mukavassa nousevassa trendissä. Eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla. Tuloslaskelmasta käsin tätä on vaikea havaita, sillä liikevaihto tuntuu vain laskevan ja laskevan sekä tuloskin heilahtelee pikkutappion ja +750 miljoonan euron voiton välillä.

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi vaatii investointeja, joka näkyy juuri näissä luvuissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvässä kasvussa, sillä se tuo varmuutta investointien tekemiseen.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 capex-investoinnit olisivat noin 550 – 600 miljoonaa euroa, joten indikoisi tämä sitä, että capex:n määrä olis asettumassa noin 500 – 750 miljoonan euron tasolle?

storaenso-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2013 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 2,0 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,2 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Lisäksi yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaon jälkeistä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,3 miljardiin euron.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Stora Enso: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 (e) 0,45 2/2018 0,41 2/2017 0,37
YHTEENSÄ 0,45 0,41 0,37
+9,8% +10,8% +12,1%

Muutamalla viime kerralla osinko on noussut 0,04 eurolla, joten arvioin osingon nousevan keväällä 2019 tämän saman 0,04 euroa. Näin kevään 2019 osinkoennusteenani on 0,45 euroa, mikä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osake: 13,32 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+216) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +216 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (26.10.2018) 13,32 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25 4,63
Lkm (000) 789 700 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 10,52 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14 3,65
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 2 630 2 516 2 342 2 331 2 297
Packaging Solutions 1 340 1 255 1 044 888 1 065
Biomaterials 1 620 1 483 1 376 1 001 1 104
Wood Products 1 630 1 669 1 595 1 497 1 779
Paper 3 070 2 920 3 245 3 526 3 912
Muut 140 202 200 797 56
YHTEENSÄ 10 430 10 045 9 802 10 040 10 213
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 255 253 67 258 232
Packaging Solutions 260 166 42 80 125
Biomaterials 435 254 211 308 85
Wood Products 150 102 88 80 77
Paper 250 106 289 -179 -158
Muut 0 23 86 512 39
YHTEENSÄ 1 350 904 783 1 059 400
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 600 7 828 10 430 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815 10 965
Liikevoitto 315 1 034 1 350 904 783 1 059 400 50 689 759
Nettotulos 215 709 925 625 463 783 90 -71 490 342
Marginaali 8,3% 9,1% 8,9% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5% 3,1%
EPS 0,27 0,90 1,17 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62 0,43
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 221 607 953 808 1 446 2 073 1 850 1 139
Liikearvo 238 237 238 248 242 220 226 224
Muut varat 11 121 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618 11 636
Tase yhteensä 12 580 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
Oma pääoma 6 652 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785 5 873
Vähemmistö 23 47 62 125 167 60 92 87
Korolliset velat 3 302 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134 4 373
Muut vastuut 2 603 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683 2 666
Tase yhteensä 12 580 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Liiketoiminta 1 300 1 202 1 360 1 216 888 988 936 697
Investoinnit: Capex -600 -658 -798 -956 -787 -424 -561 -490
Vapaa rahavirta (FCF) 700 544 562 260 101 564 375 207
Investoinnit: Muut 0 -38 124 -20 27 88 -129 -157
Investointien jälkeen 700 506 686 240 128 652 246 50
Rahoitus: Voitonjako -330 -293 -262 -233 -140 -244 -240 -201
Rahoitus: Muut -370 -536 -507 -700 -739 -200 722 110
Rahavarojen muutos 0 -323 -83 -693 -751 208 728 -41
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 3,4% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7% 6,5%
Osinko/nettotulos 38,4% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3% 69,2%
Osinko/FCF 50,8% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1% 114,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,3 26,9 19,7 30,4 604,0
PE (3v) 15,7 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8 46,8
PE 11,4 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4 10,7
EV/EBIT 9,3 14,2 13,9 9,4 23,3 183,7 10,8 9,1
Oma pääoma/osake 8,45 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45 7,56
P/B 1,58 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70 0,61
ROE 14,5% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3% 5,6%
ROI 14,2% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 53,1% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9% 45,8%
Gearing 31,2% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9% 54,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 16,48 16,76 14,93 13,22 11,95 11,31 11,08 10,21 7,91 7,18
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,450 0,450 0,450 0,410 0,410 0,410 0,410 0,370 0,370 0,370
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 3,7% 3,6% 4,7% 5,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,12 1,09 1,00 0,79 0,69 0,61 0,58 0,59 1,01 1,00
PE 14,7 15,4 15,0 16,7 17,4 18,6 19,0 17,4 7,8 7,2
EV/EBIT 12,0 13,4 13,3 14,2 14,8 15,9 14,7 13,9 9,0 8,4
ROE 14,4% 14,6% 12,9% 10,5% 9,4% 8,5% 7,9% 8,1% 14,7%
ROI 13,6% 12,9% 11,3% 9,7% 8,8% 8,0% 8,1% 8,1% 10,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset