Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.10.2017)13,08 EURMarkkina-arvo10,3 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,40 EUR Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2017e10 050 M EUR (+2,5 %)Nettotulos 2017e610 M EUR (+32 %)
PE16,9ROE10,3 %

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

STORA ENSO26.10.2017 | 13,08 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut. Myös aavistuksen korkea osakkeen hinta laskee PE- ja PB-perustaisia pisteitä.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 50 prosentissa ja gearing noin 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo. Kevään 2018 osinkoennuste on 0,40 euroa, joka antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Alkuvuosi 2017

Stora Enson Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 7 534 M EUR (7 364 M EUR / +2,3 %)
 • nettotulos: 441 M EUR (351 M EUR / +25,6 %)

Stora Enson vuosi 2017 on kulunut tuloksen osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihdon kehitys voi tuntua heikolta, mutta pitää muistaa, että paperitehtaiden myynneistä huolimatta se piti pintansa viime vuoteen nähden. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi noin +9,2 prosenttia. Stora Enson toimitusjohtaja totesikin, että ”tällä neljänneksellä olemme vaihtaneet rytmiä muutoksessamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi”.

Liikevaihtoa kasvatti mm. sellun ja aaltopahvin hintojen nousu sekä niiden toimitusmäärien kasvu. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden ylösajot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Yhtiön mukaan merkittävä muutos oli myös China Packaging -yksikön kääntyminen kasvu-uralle.

Stora Enso ilmoitti kahdesta investoinnista Suomeen. Toisessa Enocellin tehtaan liukosellukapasiteettia kasvatetaan 150 000 tonnista 430 000 tonniin ja toisessa Imatran tehtaan kemihierteen kapasiteettia kasvatetaan. Investointien yhteisarvo on noin 95 miljoona euroa.

Nettotulos kasvoi siis hienosti, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannusten hallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla (paitsi paper-segmentissä).

Kuluneen vuoden 2017 noin 170 miljoonaa euroa suurempi liikevaihto näkyi noin 90 miljoonaa euroa parempana tuloksena. Näin ylimmän ja alimman rivin välissä kului noin 80 miljoonaa euroa enemmän kuluja. Kasvaneeseen liikevaihtoon liittyviä kuluja olivat mm. suuremmat materiaalit ja palvelut (-120 M EUR) sekä poistot ja arvonalentumiset (-48 M EUR). Sen sijaan henkilöstökulut (+25 M EUR) sekä rahoituserät (+38 M EUR) ja verot (+22 M EUR) olivat viimevuotista alhaisemmalla tasolla.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että Q4/2017

 • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q3/2017 (2 509 M EUR).
 • operatiivinen liikevoitto on jonkin verran alhaisempi (tai pysyvän samalla tasolla) kuin Q3/2017 (290 M EUR)

Yhtiö arvioi myös, että

 • Beihain kuluttajapakkauskartonkikone saavuttaa kannattavuusrajan Q4/2017 aikana ja täyden kapasiteetin H1/2018 aikana.
 • Varkauden kraftlaineritehdas saavuttaa täyden kapasiteetin Q4/2017 aikana.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 10,0 Mrd EUR (2016: 9,8)
 • nettotulos: 600 – 625 M EUR (463)
 • EPS: 0,76 – 0,79 EUR (0,59 EUR)
 • PE: 16,5x – 17,2x (osakkeen hinta 13,08 EUR)
 • Osinkoennuste: 0,40 – 0,43 EUR (0,37 EUR)
 • Osinkotuotto: 3,1 – 3,3 %

Segmentit

Stora Ensolla on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Consumer Board 2 475 2 331 2 331 2 297 2 241
Packaging Solutions 1 225 1 019 888 1 065 1 061
Biomaterials 1 050 981 1 001 1 104 1 033
Wood Products 1 600 1 488 1 497 1 779 1 867
Paper 2 750 3 175 3 526 3 912 4 319
Muut 950 808 797 56 42
YHTEENSÄ 10 050 9 802 10 040 10 213 10 563
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Consumer Board 250 67 258 232 340
Packaging Solutions 135 42 80 125 97
Biomaterials 235 211 308 85 84
Wood Products 100 88 80 77 68
Paper 120 289 -179 -158 -608
Muut 80 86 512 39 69
YHTEENSÄ 920 783 1 059 400 50

Consumer Board

Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa, mutta vakaassa kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2015 liikevaihdon kehitys hieman hidastui Barcelonan tehtaan myynnin seurauksena, mutta takaisin kasvuun päästiin seuraavana vuonna.

Tilikauden 2017 liikevaihtoa kasvattaa Beihain tehtaan sisältyminen lukuihin. Segmentin tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on noin 2,5 miljardia euroa.

Liiketulos heilahtelee jo sitten enemmän. Silmään osuu vuoden 2016 selvä pudotus, jolloin liiketulos jäi vain 67 miljoonaan euroon. Tuolloin tulosta veti alaspäin biologisten hyödykkeiden arvonlasku noin -180 miljoonalla eurolla. Tuo huomioiden liiketulos olisi ollut edellisvuosien tasolla.

Tilikauden 2017 liiketulosennuste on noin 225 – 250 miljoonaa euroa, missä kuluneen tilikauden hyvä kehitys näkyy.

Packaging Solutions

Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Segmentin liikevaihto lähti selvään nousuun vuonna 2016 Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajon vetämänä. Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon kasvun jatkuvan noin 1,2 miljardiin euroon. Kasvua vauhdittaa aaltopahvin kysynnän sekä hintojen nousu.

Segmentin liiketuloksessa oli laskevaa trendiä vuosien 2013 – 2016 aikana. Etenkin vuosi 2016 jäi heikoksi (tulos 42 M EUR), missä tulokseen negatiivisesti vaikutti em. kraftlaineritehtaan ylösajon kustannukset sekä aaltopahvituotannon vaikeudet Kiinassa.

Tilikauden 2017 liiketulosennuste on selvästi parempi eli noin 130 – 140 miljoonaa euroa.

Biomaterials

Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.

Segmentin liikevaihto on ollut noin 1 miljardia euroa jo vuodesta 2013 lähtien. Segmentin liikevaihto- ja tulosajurina voidaan pitää lehti- ja havupuusellun hintojen kehitystä. Vuonna 2016 sellun hinnat olivat alhaalla, jolloin luvuissa oli laskua edelliseen vuoteen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon (1 050 M EUR) ja liiketuloksen (225 M EUR) odotetaan olevan vuotta 2016 parempia, sillä sellun hinta on lähtenyt nousuun. Samaan aikaan myös sellun kysyntä on kasvanut, joten liikevaihdon kasvun voi olla jopa odotettua parempaa. Liiketulokseen negatiivisesti vaikuttaa logistiikka- ja kunnossapitokustannusten nousu, joten liiketuloksen kehityksen voi olettaa olevan vaimeampaa.

Wood Products

Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).

Vuoden 2015 kohdalla segmentin liikevaihdossa oli selkeä tasolasku noin 1,5 miljardiin euroon. Sen sijaan liiketulos on kehittynyt tasaisemmin ja se on jopa ollut hienoisessa kasvavassa trendissä.

Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon selvää kasvua noin 1,6 miljardiin euroon. Tähän vaikuttavat mm. Varkauden tuotantolinjaan tehdyt investoinnit, Murow:n sahan nykyaikaistamiset sekä sahatavaran myyntimäärien ja -hintojen nousut. Liiketuloksen kasvua jarruttaa kustannusten nousu, joten arvioitu liiketulos on noin 95 – 105 miljoonaa euroa.

Paper

Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmentin liikevaihdon kehityksessä näkyy selkeästi se, miten paperin kysyntä on laskussa. Myös Storan tekemät tehtaiden sulkemiset ja myynnit näkyvät liikevaihdon laskuna. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana segmentti myi mm. Arapotin paperitehtaan Brasiliassa, Suzhoun tehdasalueen Kiinassa, osuuden ruotsalaisesta kierrätysmateriaaliyhtiöstä IL Recycling AB:stä sekä Kabelin paperitehtaan Saksassa. Lisäksi Varkauden hienopaperitehdas muutettiin kraftlaineritehtaaksi.

Tehdasjärjestelyt ovat olleet paikallaan, sillä toiminta oli pahasti tappiollista vielä muutama vuosi sitten. Vuonna 2016 liiketulos oli selvästi voitollinen, mutta tilikaudelle 2017 tuloksen odotetaan putoavan noin 110 – 120 miljoonaan euroon.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa.

Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 10,0 miljardiin euroon viime vuoden 9,8 miljardista. Liikevaihto nousisi siis ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011.

storaenso-tuloslaskelma-q32017

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2017 nettotulosennuste on 610 miljoonaa euroa, jossa on (ehkä hieman pessimistisesti) huomioitu Paper-segmentin mahdollinen nihkeä tulos.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen hyvä määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 290 – 300 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 950 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan seuraavan kolmen vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q32017

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,0 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on mukavassa laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 40 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin mukavassa nousevassa trendissä. Eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla. Tuloslaskelmasta käsin tätä on vaikea havaita, sillä liikevaihto tuntuu vain laskevan ja laskevan sekä tuloskin heilahtelee pikkutappion ja +750 miljoonan euron voiton välillä.

storaenso-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi vaatii investointeja, joka näkyy juuri näissä luvuissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvässä kasvussa, sillä se tuo varmuutta investointien tekemiseen.

storaenso-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1,9 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,1 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Lisäksi yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaosta ylijäänyttä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,0 miljardiin euron.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 50 prosenttia.

storaenso-osinko-q32017

Tilikauden 2017 osinkoennuste on 0,40 euroa (0,37), joka tällä osakkeen hinnalla (13,08 eur) antaa noin 3,1 prosentin osinkotuoton. Tätä osinkoennustetta voi jopa pitää hieman pessimistisenä, sillä yleisesti odotuksissa on noin 0,43 euron osinko (osinkotuotto 3,3 %).

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 16,7x tasolla, joka indikoisi kohdalleen hinnoiteltua osaketta. Osakkeen hinnannousu on ollut nopeampaa kuin tulosennusteiden, mikä on näkynyt PE-luvun hienoisena nousuna vuoden 2017 aikana. Osake onkin noussut lähes +30 prosenttia vuoden 2017 alusta.

Sen sijaan 7 vuoden tuloksilla laskettu PE on 26,7x, jota nostaa tilikauden 2013 tappiollinen tulos.

P/B-luku on noussut 1,7x, kun se vuosina 2008 – 2012 oli noin 0,6 – 1,0 tasolla. Näihin suhteutettuna nykyinen P/B on selvästi koholla. Aiempaa alle 1,0 P/B-lukua selittänee sen aikainen epäilys paperiliiketoiminnan tase-erien arvostuksesta.

storaenso-roe-roi-q32017

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa. Tämä on pääomavaltaiselle yhtiölle ”ihan ok”, mutta erinomaiseen tuottotasoon (ehkä semmoinen yli 12 %) on vielä matkaa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+169) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +169 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (26.10.2017) 13,08 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25 4,63 7,69
Lkm (000) 789 900 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 10,33 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14 3,65 6,06
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 525 7 534 10 050 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815 10 965 10 297
Liikevoitto 250 668 920 783 1 059 400 50 689 759 1 027
Nettotulos 160 441 610 463 783 90 -71 490 342 770
Marginaali 6,3% 5,9% 6,1% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5% 3,1% 7,5%
EPS 0,20 0,56 0,77 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62 0,43 0,98
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 587 953 808 1 446 2 073 1 850 1 139 1 111
Liikearvo 237 238 248 242 220 226 224 215
Muut varat 10 815 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618 11 636 11 711
Tase yhteensä 11 639 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999 13 037
Oma pääoma 5 968 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785 5 873 6 203
Vähemmistö 48 62 125 167 60 92 87 52
Korolliset velat 3 043 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134 4 373 4 011
Muut vastuut 2 580 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683 2 666 2 771
Tase yhteensä 11 639 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999 13 037
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010
Liiketoiminta 1 200 1 360 1 216 888 988 936 697 812
Investoinnit: Capex -650 -798 -956 -787 -424 -561 -490 -400
Vapaa rahavirta (FCF) 550 562 260 101 564 375 207 412
Investoinnit: Muut 50 124 -20 27 88 -129 -157 7
Investointien jälkeen 600 686 240 128 652 246 50 419
Rahoitus: Voitonjako -295 -262 -233 -140 -244 -240 -201 -159
Rahoitus: Muut -650 -507 -700 -739 -200 722 110 -70
Rahavarojen muutos -345 -83 -693 -751 208 728 -41 190
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,40 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25
Osinkotuotto 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7% 6,5% 3,3%
Osinko/nettotulos 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3% 69,2% 25,6%
Osinko/FCF 57,4% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1% 114,3% 47,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,7 19,7 30,4 604,0
PE (3v) 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8 46,8
PE 16,9 17,4 8,5 65,2 8,4 10,7 7,9
Oma pääoma/osake 7,62 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45 7,56 7,93
P/B 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70 0,61 0,97
ROE 10,3% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3% 5,6% 13,5%
ROI 9,8% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5% 7,4% 10,7%
Omavaraisuusaste 51,7% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9% 45,8% 48,0%
Gearing 40,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9% 54,3% 46,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset