Svenska Handelsbanken: Ennusteet

Päivitetty 25.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Yhtiö ilmoitti Q2/2019 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojen yksinkertaistamisen, missä se mm. luopuu Baltian ja Puolan toiminnoistaan. Yhtiö on myös vetäytymässä Aasiasta ja yhtiö pohtii mahdollista Saksan toimintojen päättämistä.

Lisäksi yhtiö aikoo yksinkertaistaa tuotevalikoimaansa sekä karsia heikosti kannattavia tuotteita ja palveluitaan. Näissä ennusteissa ei ole huomioitu näiden toimenpiteiden vaikutuksia.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

shb-kvartaalituloslaskelma-q12020

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Handelsbanken jakaa toimintansa kolmeen eri liiketoiminta-alueeseen: vakuutuksiin (Pensions & Life), varainhoitoon (Markets & Asset Management) sekä kansainvälisiin (Handelsbanken International) toimintoihin.

Raportoinnissa yhtiö kuitenkin jakaa lukunsa toimintamaiden sekä capital markets -toimintojen kesken. Olen tässä yhdistänyt Suomen, Norjan ja Tanskan sekä UK ja Hollannin toiminnot omiksi kokonaisuuksiksi.

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä:

  • korkotuotot netto (”net interest income”),
  • palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä
  • rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2019 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

HUOM! Handelsbanken julkisti uudet vertailuluvut Q1/2020 aikana ja nämä eroavat jonkin verran oheisen kuvan tiedoista.

shb-liikevaihdon-jakauma-2019

Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Korkotuotot netto
Sweden 18 000 4 446 4 450 4 500 4 604 17 503 4 349 4 369 4 429 4 356
DEN, FIN, NOR 7 075 1 794 1 800 1 750 1 731 7 009 1 783 1 801 1 719 1 706
UK, NED 7 050 1 774 1 750 1 750 1 776 6 829 1 770 1 696 1 704 1 659
Capital Markets 425 118 100 100 107 437 109 109 107 112
Muut 150 38 50 50 12 355 77 72 105 101
YHTEENSÄ 32 700 8 170 8 150 8 150 8 230 32 133 8 088 8 047 8 064 7 934
Muutos (%) 1,8% 1,0% 1,3% 1,1% 3,7% 2,7% 2,7% 2,4% 2,0% 3,7%

Ruotsin -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 55 prosentin osuuden. Q1:n korkotuotot nousivat +5,7 prosenttia, mistä reilu osa tuli Ruotsin viranomaismaksujen alentumisen vaikutuksesta. Lainamäärissä oli kasvua, mutta marginaalipaineet ja rahoituksen hinta pitivät korkotuottojen kasvua alhaisena.

Muissa Pohjoismaissa korkotuotot kasvoivat +1,5 prosenttia. Myös Pohjoismaissa lainamäärät jatkoivat kasvuaan, mutta marginaaleissa oli Ruotsin tapaan paineita.

UK/NED toimintojen tuotot kasvoivat +7 prosenttia lainamäärien kasvun myötä. Lisäksi UK:n toimintojen ei enää tarvitse maksaa Ruotsiin viranomaismaksuja, joka myös tukee hyvää tuottokehitystä.

Kokonaisuudessa korkotuotot kasvoivat 3,7 prosenttia. Keskuspankit ovat vastanneet koronaviruspandemiaan mm. laskemalla korkotasoa. Tästä syystä tein loppuvuoden ennusteet Q1:stä alhaisempiin kasvulukemiin.

Tilikauden 2020 korkotuottoennusteeni on 30 – 35 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Palkkiotuotot netto
Sweden 6 800 1 728 1 675 1 675 1 722 6 739 1 808 1 722 1 679 1 530
DEN, FIN, NOR 1 950 509 475 475 491 1 900 498 493 473 436
UK, NED 950 248 250 225 227 925 256 221 229 219
Capital Markets 900 214 200 225 261 1 135 204 284 320 327
Muut 0 1 -1 -5 0 1 -6 0
YHTEENSÄ 10 600 2 700 2 600 2 600 2 700 10 694 2 766 2 721 2 695 2 512
Muutos (%) -0,9% -2,4% -4,4% -3,5% 7,5% 4,4% 5,9% 3,7% 5,6% 2,1%

Ruotsin palkkiotuotot kattavat noin 65 prosenttisesti koko konsernin palkkiotuotoista. Q1:n tuotot kasvoivat 12,5 prosenttia vertailukaudesta rahastopalkkioiden nousun myötä. Korttimaksutuotot kääntyivät laskuun Q1:n jälkimmäisellä puolella pandemian vaikuttaessa maksutapahtumien määrään.

Muiden alueiden ja Capital Marketsin tuottojen muutokset kumosivat toisensa Q1:llä.

Kokonaisuutena Q1:n palkkiotuotot kasvoivat 7,5 prosenttia vertailukaudesta. Sen sijaan palkkiot laskivat hieman Q4/2019 tasolta. Arvioin pandemian painavan korttimaksamisen tuottoja etenkin Q2:lla. Lisäksi arvioin, että rahastopalkkiot kääntyvät laskuun, sillä tuotot perustuvat rahastojen kokon sekä tuottoihin sidottuihin palkkioihin. Pörssilaskun seurauksena tuotot ovat paineessa verrattuna viime vuoteen.

Tilikauden 2020 palkkiotuottoennusteeni on 10 – 11 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Rahoitustuotot netto + muut
Sweden 525 143 125 125 132 537 153 143 126 115
DEN, FIN, NOR 250 50 65 70 65 241 48 60 72 61
UK, NED 250 69 60 60 61 258 92 53 57 56
Capital Markets 825 259 225 150 191 1 206 271 273 376 286
Muut -650 -144 -150 -155 -201 -511 -44 -188 -105 -174
YHTEENSÄ 1 200 377 325 250 248 1 731 520 341 526 344
Muutos (%) -30,7% -27,5% -4,7% -52,5% -27,9% -22,6% -13,3% 40,9% -55,4% 60,0%

Rahoitustuotot vastasivat noin 4 prosenttia vuoden 2019 kokonaisliikevaihdosta, joten näiden paino Handelsbankenin tuotoissa on vähäinen. Tuottoihin vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset sekä kertaluontoiset myyntivoitot. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin.

Tilikauden 2020 rahoitustuottoennusteeni on 0 – 2 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Handelsbankenin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi noin 44,5 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 40 – 46 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 44 564 miljoonaa kruunua.

Nettotulosennuste

Handelsbankenin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 44 500 11 247 11 075 11 000 11 178 44 558 11 374 11 109 11 285 10 790
Toiminnan kulut -22 350 -5 594 -5 600 -5 650 -5 506 -21 743 -5 554 -6 282 -5 504 -4 403
Luottotappiot -2 800 -712 -750 -800 -538 -1 045 -130 -192 -435 -288
Muut kulut 0 -8 8 20 3 2 5 10
Kertaluontoiset erät 0 0
Tulos ennen veroja 19 350 4 933 4 725 4 550 5 142 21 790 5 693 4 637 5 351 6 109
Verot -4 350 -1 095 -1 050 -1 000 -1 205 -4 871 -1 314 -1 070 -1 133 -1 354
Vähemmistön osuus 0 -3 -1 -1 -1
Nettotulos 15 000 3 838 3 675 3 550 3 937 16 916 4 378 3 566 4 218 4 754
Marginaali 33,7% 34,1% 33,2% 32,3% 35,2% 38,0% 38,5% 32,1% 37,4% 44,1%

Handelsbanken on fokusoimassa toimintojaan ja on poistumassa useilta markkinoita. Näihin poistumisiin voi liittyä kertaluontoisia kuluja taikka tuottoja, joiden arviointi on käytännössä mahdotonta.

Yhtiö arvioi, että toiminnan kulut laskisivat noin 1,5 miljardilla kruunulla näiden toimien ansiosta vuoden 2021 loppuun mennessä. Noin 2/3 näistä hyödyistä realisoituisi vuoden 2020 lopulla. Samaan aikaan yhtiö tekee panostuksia rahanpesun estoon liittyen, joten se pitää kulutasoa korkealla vielä jonkin aikaa.

Q1/2020 kulut olivat 5,5 miljardia, kun vertailukaudella ne olivat 4,4 miljardia kruunua. Isoa eroa selittää viime vuoden kertaluontoiset palautukset, jonka johdosta kulut jäivät alhaisiksi.

Arvioin kvartaalittaisten kulujen olevan noin 5,5 – 5,7 miljardia kruunua, missä kuluja pitää korkeana pandemiaan liittyvät työjärjestelyt. Koko vuoden kuluennuste on noin 22,4 miljardia kruunua.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiö kirjasi luottotappioita 538 miljoonaa kruunua Q1:llä. Vaikka nousua on varsin paljon viime vuosien lukuihin nähden, niin luottotappiot jäivät mielestäni yllättävän alhaiselle tasolle. Esimerkiksi Swebank kirjasi 2,15 miljardin kruunun luottotappiot Q1:llä. Handelsbanken kehuukin, että sillä on alhaisin luottojen riskitaso pohjoismaisten pankkien keskuudessa. Arvioin tästäkin huolimatta, että vuoden 2020 luottotappiot nousevat noin 3 miljardiin kruunuun.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 12 – 17 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Tuloskuntoon vaikuttaa merkittävästi pandemian aiheuttaman taantuman syvyys ja kesto. Se vaikuttaa pitkälti siihen, paljonko luottotappioita syntyy. Arvioin luottotappioiden pysyvän korkealla tasolla jatkossakin, vaikka ne lähtisivätkin laskuun tulevien vuosien aikana.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 48 500 47 000 12 000 11 750 11 750 11 500
Muutos (%) 3,2% 5,6% 6,7% 6,1% 6,8% 2,9%
Toiminnan kulut -21 600 -21 750 -5 400 -5 400 -5 450 -5 500
Luottotappiot -2 200 -2 500 -600 -600 -650 -650
Tulos ennen veroja 24 700 22 750 6 000 5 750 5 650 5 350
Verot -5 375 -5 000 -1 325 -1 250 -1 250 -1 175
Nettotulos 19 325 17 750 4 675 4 500 4 400 4 175
Marginaali 39,8% 37,8% 39,0% 38,3% 37,4% 36,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus