Svenska Handelsbanken: Ennusteet

Päivitetty 27.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Yhtiö ilmoitti Q2/2019 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojen yksinkertaistamisen, missä se mm. luopuu Baltian ja Puolan toiminnoistaan. Yhtiö on myös vetäytymässä Aasiasta ja yhtiö pohtii mahdollista Saksan toimintojen päättämistä.

Lisäksi yhtiö aikoo yksinkertaistaa tuotevalikoimaansa sekä karsia heikosti kannattavia tuotteita ja palveluitaan. Näissä ennusteissa ei ole huomioitu näiden toimenpiteiden vaikutuksia.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

shb-kvartaalituloslaskelma-q32019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Handelsbanken jakaa toimintansa kolmeen eri liiketoiminta-alueeseen: vakuutuksiin (Pensions & Life), varainhoitoon (Markets & Asset Management) sekä kansainvälisiin (Handelsbanken International) toimintoihin.

Raportoinnissa yhtiö kuitenkin jakaa lukunsa toimintamaiden sekä capital markets -toimintojen kesken. Olen tässä yhdistänyt Suomen, Norjan ja Tanskan sekä UK ja Hollannin toiminnot omiksi kokonaisuuksiksi.

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

shb-liikevaihdon-jakauma-2018

Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Sweden 17 450 4 296 4 369 4 429 4 356 16 988 4 239 4 232 4 276 4 241
DEN, FIN, NOR 7 000 1 774 1 801 1 719 1 706 6 860 1 729 1 742 1 739 1 650
UK, NED 6 750 1 691 1 696 1 704 1 659 6 230 1 642 1 593 1 556 1 439
Capital Markets 425 101 105 106 113 440 99 112 119 110
Muut 375 93 76 106 100 768 163 183 214 208
YHTEENSÄ 32 000 7 955 8 047 8 064 7 934 31 286 7 872 7 862 7 904 7 648
Muutos (%) 2,3% 1,1% 2,4% 2,0% 3,7% 5,1% 1,2% 3,6% 8,0% 8,0%

Ruotsin -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 55 prosentin osuuden. Alkuvuoden 2019 korkotuotot nousivat noin 3,2 prosenttia, mistä reilu osa tuli Ruotsin viranomaismaksujen alentumisen vaikutuksesta. Lainamäärissä oli kasvua, mutta marginaalipaineet ja rahoituksen hinta pitivät korkotuottojen kasvua alhaisena. Tein vuoden 2019 ennusteen hieman viime vuotta korkeammalle tasolle, missä suuri osa kasvusta tulisi alhaisempien viranomaismaksujen myötä.

Muissa Pohjoismaissa korkotuotot ovat kasvaneet noin 1,9 prosentin tahdilla, missä valuuttakurssien hyöty on vaihdellut vuoden kuluessa. Myös Pohjoismaissa lainamäärät jatkoivat kasvuaan, mutta marginaaleissa oli Ruotsin tapaan paineita. Tein Q4:n ennusteen hieman alle Q3:n lukeman.

UK:n toimintojen tuotot kasvoivat selvästi lainamäärien kasvun myötä. Lisäksi UK:n toimintojen ei enää tarvitse maksaa Ruotsiin viranomaismaksuja, joka myös tukee hyvää tuotto kehitystä. Q1-Q3/2019 aikana UK:n ja Hollannin toimintojen tuotot kasvoivat 10,3 prosenttia. Tein Q4:n ennusteen Q3:n lukemiin.

Kun huomioidaan Capital Markets ja Muut-erät, niin tilikauden 2019 korkotuottojen ennuste olisi noin 32,0 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin 2,3 prosenttia, mikä jäisi varsin paljon aikaisempien vuosien 5,1 – 6,5 prosentin kasvuluvuista. Mikäli kasvu olisi tätä luokkaa, niin silloin korkotuotot olisivat 33 miljardia kruunua tai vähän enemmän.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Sweden 4 100 1 077 1 068 1 021 934 3 995 992 1 055 989 959
DEN, FIN, NOR 1 500 382 388 381 349 1 393 367 350 341 335
UK, NED 925 233 244 229 219 864 223 218 217 206
Capital Markets 4 200 1 074 1 045 1 070 1 011 3 971 1 030 992 997 952
Muut -25 3 -21 -6 -1 24 -1 9 7 9
YHTEENSÄ 10 700 2 769 2 724 2 695 2 512 10 247 2 611 2 624 2 551 2 461
Muutos (%) 4,4% 6,1% 3,8% 5,6% 2,1% 5,4% 4,4% 11,4% 1,7% 4,5%

Ruotsin palkkiotuotot kattavat noin 40 prosenttisesti koko konsernin palkkiotuotoista. Vuonna 2018 palkkiotuotot laskivat 10 prosenttia. Tämä selittyy suurelta osin rahastojen palkkiotuottojen laskulla, mikä oli seurausta MiFID2-sääntelystä. Nyt nämä palkkiot näkyvät Capital Markets-segmentin kasvaneissa tuotoissa. Q1-Q3/2019 tuotot olivat viime vuoden tasolla, missä Q1:n lasku kääntyi Q2:lla hienoiseen nousuun. Arvioin Q4:n palkkiotuottojen olevan noin 180 miljoonaa kruunua vertailukautta parempi, mikä tarkoittaisi suurin piirtein Q3:n tuottolukemaa.

MiFID2-säännösten johdosta Capital Markets -segmentin tuotot nousivatkin 25 prosenttia vuonna 2018. Tässäkin hyvä kehitys jatkui Q1-Q3 aikana (+6,3 %). Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että palkkiot nousisivat kasvavan pääoman johdosta noin 5,8 prosenttia.

Muiden alueiden palkkiotuotot ovat noin 20 prosenttia koko konsernin palkkiotuotoista. Tuotot nousivat 5,3 prosenttia alkuvuoden aikana kasvavien hallinnoitavien varojen sekä niistä saatavien palkkiotuottojen myötä.

Vuoden 2019 palkkiotuottoennusteenani on noin 10,7 miljardia kruunua (+4,4 %). Aiempina vuosina kasvu on ollut 5,4..6,1 prosentin luokkaa, joten tässäkin ennuste on edellisiin vuosiin nähden hieman varovaisempi.

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Rahoitustuotot netto + muut
Sweden 525 141 143 126 115 681 136 170 194 181
DEN, FIN, NOR 250 60 60 69 61 269 51 67 83 68
UK, NED 225 59 53 57 56 240 71 58 56 55
Capital Markets 1 200 267 272 375 286 935 251 152 266 266
Muut -600 -139 -186 -102 -173 112 91 -205 581 -355
YHTEENSÄ 1 600 388 342 525 345 2 237 600 242 1 180 215
Muutos (%) -28,5% -35,3% 41,3% -55,5% 60,5% 2,2% -31,4% -20,9% 189,2% -64,2%

Rahoitustuotot vastasivat noin 5 prosenttia vuoden 2018 kokonaisliikevaihdosta, joten näiden paino Handelsbankenin tuotoissa on vähäinen. Lisäksi tuottoja heilauttaa erilaiset yritysjärjestelyt, joita vuonna 2018 oli Q2:lla yhtiön myydessä UC AB:n. Tästä Handelsbanken kirjasi +837 miljoonan kruunun tuotot

Arvioin rahoitustuottojen olevan vuonna 2019 noin 1,6 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Handelsbankenin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 44,3 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 42 – 46 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 43 770 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2019 liikevaihto nousisi noin 1,2 prosenttia.

Nettotulosennuste

Handelsbankenin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 44 300 11 112 11 113 11 284 10 791 43 770 11 083 10 728 11 635 10 324
Toiminnan kulut -21 850 -5 661 -6 282 -5 504 -4 403 -20 889 -5 523 -5 156 -5 196 -5 014
Luottotappiot -1 170 -255 -192 -435 -288 -881 -276 -230 -222 -153
Muut kulut 20 3 2 5 10 14 5 2 3 4
Kertaluontoiset erät 0 0
Tulos ennen veroja 21 300 5 199 4 641 5 350 6 110 22 014 5 289 5 344 6 220 5 161
Verot -4 700 -1 143 -1 070 -1 133 -1 354 -4 656 -1 272 -1 238 -989 -1 157
Vähemmistön osuus 0 2 -1 -1 -3 -1 -1 0 -1
Nettotulos 16 600 4 058 3 570 4 217 4 755 17 355 4 016 4 105 5 231 4 003
Marginaali 37,5% 36,5% 32,1% 37,4% 44,1% 39,7% 36,2% 38,3% 45,0% 38,8%

Yhtiö palautti Q1/2019 toiminnan kuluihin aiemmin Oktogonen:lle kirjattuja provisioita noin 827 miljoonan kruunun edestä. Q2:lla kulut jatkoivat nousuaan, sillä yhtiö tekee panostuksia mm. rahanpesunvalvonnan järjestelmiinsä. Q3:n kuluja nosti 900 miljoonan kruunun varaus yhtiön poistuessa Aasiasta sekä mahdollisesti myös Saksasta.

Tein Q4:n kuluennusteen hieman vertailukautta korkeammiksi, minkä johdosta koko tilikauden 2019 kulut olisivat noin 21,85 miljardia kruunua (2018: 20,89 Mrd SEK).

Vuoden 2018 luottotappiot olivat 0,9 miljardia kruunua, mikä on alhaisin taso pitkään aikaan (2017: -1,7 Mrd SEK). Tein vuoden 2019 luottotappioennusteen noin 1,17 miljardiin kruunuun, mikä olisi sekin varsin alhainen summa.

Vuoden 2019 veroja arvioidessa käytin noin 22 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 15,5 – 17,0 miljardia kruunua. Nettotulos jäisi hieman vuodesta 2018 (17 355 M SEK).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Handelsbankenin korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Handelsbankeniin? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • Millainen vaikutus Brexitillä on Handelsbankenin UK:n toimintoihin?

Yhtiö ilmoitti Q2/2019 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojen yksinkertaistamisen, missä se mm. luopuu Baltian ja Puolan toiminnoistaan. Yhtiö on myös vetäytymässä Aasiasta ja yhtiö pohtii mahdollista Saksan toimintojen päättämistä. Lisäksi yhtiö aikoo yksinkertaistaa tuotevalikoimaansa sekä karsia heikosti kannattavia tuotteita ja palveluitaan.

Yhtiö arvioi näiden toimenpiteiden laskevan liikevaihtoa noin 0,5 miljardia kruunua, mutta toisaalta tuovan noin 1,5 miljardin kruunun kulusäästöt. Nämä realisoituvat osittain jo vuonna 2020.

Tein Handelsbankenin liikevaihtoennusteet noin 2,5…+3,0 prosentin kasvulukuja käyttäen. Arvioin toiminnan kulujen nousevan edelleen tulevina vuosina – vaikkakin alhaisemmalla tahdilla, kuin vuonna 2019. Arvioin luottotappioiden kääntyvän nousuun vuonna 2020, mutta olevan vielä kuitenkin kohtuullisella tasolla.

Veroprosenttina käytin noin 22 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 46 850 45 500 11 500 11 500 11 500 11 000
Muutos (%) 3,0% 2,7% 3,5% 3,5% 1,9% 1,9%
Toiminnan kulut -22 250 -21 750 -5 650 -5 400 -5 400 -5 300
Luottotappiot -1 600 -1 400 -350 -350 -350 -350
Tulos ennen veroja 23 000 22 350 5 500 5 750 5 750 5 350
Verot -5 000 -4 850 -1 200 -1 250 -1 250 -1 150
Nettotulos 18 000 17 500 4 300 4 500 4 500 4 200
Marginaali 38,4% 38,5% 37,4% 39,1% 39,1% 38,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus