Swedbank: Ennusteet

Päivitetty 28.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

swedbank-kvartaalituloslaskelma-q42019

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Swedbankilla on 3 segmenttiä:

  • Swedish Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Ruotsissa.
  • Baltic Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Baltiassa.
  • Large Corporates & Institutions: Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2019 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

swedbank-tuottojen-jakauma-2019
Swedbankin tuottojen jakautuminen tilikaudella 2019

Swedbank: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Palkkiotuotot netto
Swedish Banking 8 050 2 050 2 050 1 975 1 975 7 862 2 021 2 041 1 941 1 859
Baltic Banking 2 850 725 725 700 700 2 690 688 680 673 649
Large Corporates & Institutions 2 300 650 550 550 550 2 321 681 534 530 576
Muut 100 25 50 50 -25 104 18 42 58 -14
YHTEENSÄ 13 300 3 450 3 375 3 275 3 200 12 977 3 408 3 297 3 202 3 070
Muutos (%) 2,5% 1,2% 2,4% 2,3% 4,2% 1,1% 7,1% -1,2% -1,1% -0,4%

Swedish Banking -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 60 prosentin osuuden, mikä kuvastaa yhtiön asuntolainakannan kasvua Ruotsissa. Tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa viime vuosien aikana, jota on tukenut asuntolainakannan kasvu sekä nousseet Ruotsin markkinakorot. Kova kilpailu on pitänyt lainamarginaaleja kuitenkin paineessa. Tilikauden 2019 korkotuotot kasvoivat 5,6 prosenttia lainamarginaalien kasvun sekä Ruotsin viranomaismaksujen laskun myötä.

Tilikaudelle 2020 arvioin, että korkotuottojen kehitys on viimevuotista vaimeampaa (+1,2 %), sillä vaikka viranomaismaksut jatkavat pienentymistään, niin arvoin tämän vaikutuksen olevan viimevuotista pienempi.

Baltic Banking -segmentin tuotot nousivat vuonna 2019 noin 10 prosenttia. Myös Baltiassa tuottojen kasvua on tukenut kasvaneet lainamäärät. Arvioin Baltian kehityksen hidastuvan vuonna 2020 niin, että kasvua tulisi ”vain” 4,0 prosenttia.

Large Corporates & Institutions -segmentin tuotot olivat vuonna 2019 olleet varsin tasaisesti 925 – 950 miljoonaa kruunua per kvartaali. Segmentin tuotot ovat hieman jääneet vertailukaudesta marginaalipaineiden johdosta sekä korkeampien viranomaismaksujen johdosta. Arvioin samankaltaisen tasaisen kehityksen jatkuvan myöskin vuonna 2020.

Kun huomioidaan Muut-toiminnot, niin tilikauden 2020 korkotuotoiksi sain noin 26,6 miljardia kruunua. Tämä on noin 0,6 miljardia kruunua enemmän kuin vuosi sitten ja kasvua tulisi 2,3 prosenttia.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Rahoitustuotot netto + muut
Swedish Banking 2 300 650 600 550 500 2 257 663 592 563 439
Baltic Banking 1 100 300 275 275 250 1 117 301 283 280 253
Large Corporates & Institutions 2 000 500 500 500 500 2 412 649 413 484 866
Muut 1 100 300 275 275 250 1 201 519 88 280 314
YHTEENSÄ 6 500 1 750 1 650 1 600 1 500 6 987 2 132 1 376 1 607 1 872
Muutos (%) -7,0% -17,9% 19,9% -0,4% -19,9% 13,5% 75,6% -2,8% -27,6% 42,9%

Palkkiotuotoissa Swedish Banking -segmentti vastaa noin 60 prosenttisella osuudella. Vuoden 2019 noin 3,5 prosentin palkkiotuottojen nousua tuki varainhoidon palkkioiden kasvu. Sen sijaan kortti- ja maksupalvelutuotot kääntyivät laskuun. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin 2,4 prosentin kasvuun, missä em. tekijät tukisivat tuottojen kehitystä.

Baltic Banking -segmentin vuoden 2019 tuotot olivat noin 7,5 prosenttia viimevuotista korkeammat. Hyvää kehitystä tuki korkeammat korttimaksutulot sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Tein tilikauden 2020 ennusteen tasaisesti noin 700 – 725 miljoonan kruunun kvartaaliennusteilla, missä kvartaalikohtaisesti tuotot kasvaisivat noin 25 – 50 miljoonaa kruunua.

Large Corporates & Institutions -segmentin tilikauden 2019 tuotot laskivat vuodesta 2018 (-11 %). Tuottoja laski alhaisemmat yrityslainajärjestelyistä ja neuvontapalveluista saadut palkkiot. Ehkä tässä segmentissä yhtiön rahanpesuhaasteet näkyivät selvimmin. Tein segmentin vuoden 2020 tuottoennusteen vuoden 2019 lukemiin noin 2,3 miljardiin kruunuun.

Vuoden 2020 palkkiotuottoennusteenani on noin 13,3 miljardia kruunua (+2,5 %), missä tuottojen kasvua tukisi erityisesti Baltian ja Ruotsin toimintojen edelleen jatkuva hyvä kehitys.

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Toiminnan kulut
Swedish Banking -9 650 -2 500 -2 300 -2 450 -2 400 -9 367 -2 477 -2 274 -2 312 -2 304
Baltic Banking -3 450 -950 -875 -825 -800 -3 303 -926 -840 -789 -748
Large Corporates & Institutions -4 100 -1 075 -975 -1 050 -1 000 -3 976 -1 039 -951 -1 017 -969
Muut -2 800 -700 -700 -700 -700 -3 338 -1 107 -1 099 -635 -497
YHTEENSÄ -20 000 -5 225 -4 850 -5 025 -4 900 -19 984 -5 549 -5 164 -4 753 -4 518
Muutos (%) 0,1% -5,8% -6,1% 5,7% 8,5% 18,7% 25,9% 29,2% 11,5% 8,4%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 prosenttia ja siihen vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset sekä kertaluontoiset myyntivoitot. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin. Viimeisen 3 vuoden aikana tuotot ovat vaihdelleet 5,4 – 7,0 miljardin kruunun haarukassa.

Arvioin tilikauden 2020 rahoitustuottojen olevan noin 6,5 miljardia kruunua. Tämän luvun kohdalla virhemarginaali voi olla iso eli luokkaa +/- 1,5 miljardia kruunua suuntaansa (5,0 – 8,0 Mrd SEK).

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Swedbankin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi noin 46,4 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 42,5 – 47,5 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 45 960 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2020 liikevaihto kasvaisi noin 1,0 prosenttia. Tässä rahoitustuottoihin liittyvät arvonmuutokset ja muut mahdolliset myyntivoitot tai -tappiot pitävät ennustehaarukkaa suurena.

Nettotulosennuste

Swedbankin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 46 400 11 875 11 675 11 575 11 275 45 960 11 955 11 226 11 416 11 363
Toiminnan kulut -20 000 -5 225 -4 850 -5 025 -4 900 -19 984 -5 549 -5 164 -4 753 -4 518
Luottotappiot -1 550 -400 -400 -400 -350 -1 469 -988 -154 -109 -218
Muut kulut -200 -50 -50 -50 -50 -87 -18 -67 -2 0
Kertaluontoiset erät 0 0
Tulos ennen veroja 24 650 6 200 6 375 6 100 5 975 24 420 5 400 5 841 6 552 6 627
Verot -5 150 -1 300 -1 325 -1 300 -1 225 -4 711 -973 -1 176 -1 210 -1 352
Vähemmistön osuus 0 -12 -2 -6 -4
Nettotulos 19 500 4 900 5 050 4 800 4 750 19 697 4 427 4 663 5 336 5 271
Marginaali 42,0% 41,3% 43,3% 41,5% 42,1% 42,9% 37,0% 41,5% 46,7% 46,4%

Toiminnan kulut ovat olleet nousevassa trendissä jo muutaman vuoden ajan. Kuluja nostaa kasvava regulaatio, mutta etenkin tietojärjestelmien uudistaminen ja muu toimintojen digitalisaatio. Tilikauden 2019 kulut nousivat selvästi vertailukaudesta (20,0 vs 16,8 Mrd SEK), missä kuluja nosti yhtiön rahanpesun torjuntaan perustaman ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön kulut sekä muut viranomaistutkintaan liittyvät kulut.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 kulutaso pysyisi noin 20 miljardissa kruunussa, joten tein kuluennusteen tähän lukemaan.

Vaikka vuoden 2019 luottotappiot nousivat vuodesta 2018 (1,5 vs 0,5 Mrd SEK), niin talouden hyvä suhdanne on pitänyt luottotappioiden määrää varsin alhaisena. Q4/2019 luottotappioita nosti öljyteollisuuteen liittyvät luottotappiot. Yhtiö arvioi, että öljyteollisuus olisi toipumassa, joten ehkä jatkossa sieltä tulisi vähemmän luottotappioita. Lisäksi öljyalan osuus yhtiön lainakannasta on varsin alhainen, joten siihen liittyvä riski on suhteellisen rajattu.

Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan, niin silloin luottotappioita syntyisi viimevuotisia määriä selvästi enemmän. Tein tilikauden 2020 luottotappiot vielä alhaiselle tasolle noin 1,55 miljardiin kruunuun. Maailmantalouden kehitystä on kuitenkin syytä seurata tarkasti ja tehdä sitten päivityksiä lukemaan, jos aihetta ilmenee.

Muut-kulut sisältävät joitakin kiinteän omaisuuden alaskirjauksia, joita tulee enemmän tai vähemmän kvartaalista riippuen. Tässä tein kuluennusteen noin -200 miljoonan kruunun kuluihin.

Veroasteena käytin noin 20 – 21 prosentin veroa. Kun nämä kulut vähentää liikevaihdosta niin, tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain noin 18 – 20 miljardia kruunua. Vuonna 2019 nettotulos oli 19,7 miljardia kruunua, joten tähän verrattuna tulos laskisi hieman.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Korot ovat jälleen kääntyneet laskuun, mikä painaa korkotuottoja.  Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva tai lieventyvä kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Swedbank:iin? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • Swedbank on rahanpesututkinnan alla, jonka johdosta yhtiön kulutaso nousee erilaisten IT-järjestelmien ja prosessien kuntoon laittamisen johdosta.
  • Swedbankin yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein Swedbankin liikevaihtoennusteet noin 1,5 prosentin kasvuluvuilla. Toiminnan kulujen arvioin pysyvän korkealla noin 20 miljardin kruunun tasolla yhtiön erilaisten investointitarpeiden johdosta.

Luottotappioiden arvioin nousevan noin 1,75 miljardiin kruunuun tulevien vuosien aikana. Veroprosenttina käytin noin 20 – 21 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 47 750 47 000 12 000 11 750 11 750 11 500
Muutos (%) 1,6% 1,3% 1,1% 0,6% 1,5% 2,0%
Toiminnan kulut -20 000 -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Luottotappiot -1 750 -1 600 -400 -400 -400 -400
Tulos ennen veroja 26 000 25 400 6 600 6 350 6 350 6 100
Verot -5 400 -5 400 -1 400 -1 350 -1 350 -1 300
Nettotulos 20 600 20 000 5 200 5 000 5 000 4 800
Marginaali 43,1% 42,6% 43,3% 42,6% 42,6% 41,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus