Swedbank: Ennusteet

Päivitetty 25.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

swedbank-kvartaalituloslaskelma-q12020

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Swedbankilla on 3 segmenttiä:

  • Swedish Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Ruotsissa.
  • Baltic Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Baltiassa.
  • Large Corporates & Institutions: Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Oheisessa kuvassa on tilikauden 2019 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

swedbank-tuottojen-jakauma-2019
Swedbankin tuottojen jakautuminen tilikaudella 2019

Swedbank: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Korkotuotot netto
Swedish Banking 16 375 4 116 4 025 4 050 4 184 16 253 4 093 3 986 4 023 4 151
Baltic Banking 5 500 1 405 1 375 1 350 1 370 5 239 1 360 1 346 1 293 1 240
Large Corporates & Institutions 3 875 975 970 970 960 3 776 929 944 958 945
Muut 850 218 230 230 172 728 33 277 333 85
YHTEENSÄ 26 600 6 714 6 600 6 600 6 686 25 996 6 415 6 553 6 607 6 421
Muutos (%) 2,3% 4,7% 0,7% -0,1% 4,1% 3,0% 1,3% 3,6% 5,3% 2,0%

Swedish Banking -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 60 prosentin osuuden, mikä kuvastaa yhtiön asuntolainakannan kasvua Ruotsissa. Tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa viime vuosien aikana, jota on tukenut asuntolainakannan kasvu, nousseet Ruotsin markkinakorot sekä Ruotsin viranomaismaksujen lasku. Kova kilpailu on pitänyt lainamarginaaleja kuitenkin paineessa. Tuotot nousivat 0,8 prosenttia Q1:llä.

Baltic Banking -segmentin tuotot jatkoivat vahvaa kehitystään myös Q1:llä (+10,5 %). Baltiassa tuottojen kasvua on tukenut kasvaneet lainamäärät.

Large Corporates & Institutions -segmentin tuotot olivat vuonna 2019 varsin tasaisesti 925 – 950 miljoonaa kruunua per kvartaali ja tälle alueelle myös Q1/2020 tuotot asettuivat (960 M SEK).

Kokonaisuutena korkotuotot kasvoivat Q1:llä noin 4 prosenttia alhaisempien viranomaismaksujen ja korkeampien korkojen johdattelemana. Keskuspankit ovat vastanneet koronaviruspademiaan mm. laskemalla korkotasoa. Tästä syystä tein loppuvuoden ennusteet Q1:stä alhaisempiin kasvulukemiin.

Tilikauden 2020 korkotuottoennusteeni on 26,4 – 26,8 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Palkkiotuotot netto
Swedish Banking 7 950 2 022 2 000 1 950 1 978 7 862 2 021 2 041 1 941 1 859
Baltic Banking 2 550 677 650 600 623 2 690 688 680 673 649
Large Corporates & Institutions 2 450 614 600 600 636 2 321 681 534 530 576
Muut -50 14 -25 -25 -14 104 18 42 58 -14
YHTEENSÄ 12 900 3 327 3 225 3 125 3 223 12 977 3 408 3 297 3 202 3 070
Muutos (%) -0,6% -2,4% -2,2% -2,4% 5,0% 1,1% 7,1% -1,2% -1,1% -0,4%

Palkkiotuotoissa Swedish Banking -segmentti vastaa noin 60 prosenttisella osuudella. Q1:n palkkiot kasvoivat 6,4 prosenttia vertailukaudesta, missä koronaviruspandemia alkoi näkymään kvartaalin loppupuolella alhaisempina korttimaksutuottoina ja varainhoidon tuottoina. Arvioin pandemian painavan tuottoja etenkin Q2 ja Q3 aikana.

Baltic Banking -segmentin Q1:n palkkiot kääntyivät laskuun korttimaksutuottojen laskun myötä. Arvioin tässäkin pandemian painavan loppuvuoden tuottoja Q1:stä voimakkaammin.

Large Corporates & Institutions -segmentin Q1:n tuotot nousivat selvästi (+10,4 %). Koronaviruspandemia vaikutti yritysten laina- ja muihin maksuvalmiusjärjestelyihin, mikä kasvatti näistä saatavia tuottoja. Arvioin koronaviruspandemian pitävän tuottoja koholla koko vuoden.

Tilikauden 2020 palkkiotuottojen arvion olevan noin 12,5 – 13,0 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Rahoitustuotot netto + muut
Swedish Banking 1 650 549 425 325 351 2 257 663 592 563 439
Baltic Banking 1 000 294 250 225 231 1 117 301 283 280 253
Large Corporates & Institutions 750 493 350 200 -293 2 412 649 413 484 866
Muut 300 141 75 50 34 1 201 519 88 280 314
YHTEENSÄ 3 700 1 477 1 100 800 323 6 987 2 132 1 376 1 607 1 872
Muutos (%) -47,0% -30,7% -20,1% -50,2% -82,7% 13,5% 75,6% -2,8% -27,6% 42,9%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 prosenttia ja siihen vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset sekä kertaluontoiset myyntivoitot. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin. Viimeisen 3 vuoden aikana tuotot ovat vaihdelleet 5,4 – 7,0 miljardin kruunun haarukassa.

Rahoitustuotot kääntyivät selvään laskuun Q1:llä sijoitusten arvonalentumisten johdosta. Myös hallinnoitavien varojen lasku vaikutti niistä saataviin tuottoihin.

Arvioin tilikauden 2020 rahoitustuottojen olevan 0 – 5 miljardia kruunua.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Swedbankin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi noin 43,2 – 44,0 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 40 – 45 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 45 960 miljoonaa kruunua.

Nettotulosennuste

Swedbankin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 43 200 11 518 10 925 10 525 10 232 45 960 11 955 11 226 11 416 11 363
Toiminnan kulut -21 500 -5 505 -5 300 -5 325 -5 370 -19 984 -5 549 -5 164 -4 753 -4 518
Luottotappiot -6 275 -1 124 -1 250 -1 750 -2 151 -1 469 -988 -154 -109 -218
Muut kulut -100 -50 -50 0 0 -87 -18 -67 -2 0
Kertaluontoiset erät -4 000 -4 000 0
Tulos ennen veroja 11 325 4 839 4 325 3 450 -1 289 24 420 5 400 5 841 6 552 6 627
Verot -3 000 -1 002 -900 -700 -398 -4 711 -973 -1 176 -1 210 -1 352
Vähemmistön osuus 0 -12 -2 -6 -4
Nettotulos 8 325 3 837 3 425 2 750 -1 687 19 697 4 427 4 663 5 336 5 271
Marginaali 19,3% 33,3% 31,4% 26,1% -16,5% 42,9% 37,0% 41,5% 46,7% 46,4%

Toiminnan kulut ovat olleet nousevassa trendissä jo muutaman vuoden ajan. Kuluja nostaa kasvava regulaatio, mutta etenkin tietojärjestelmien uudistaminen ja muu toimintojen digitalisaatio. Tilikauden 2019 kulut nousivat selvästi vertailukaudesta (20,0 vs 16,8 Mrd SEK), missä kuluja nosti yhtiön rahanpesun torjuntaan perustaman ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön kulut sekä muut viranomaistutkintaan liittyvät kulut.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 kulutaso nousisi noin 21,5 miljardiin kruunuun.

Koronaviruspandemia ja öljyn hinnan romahtaminen vaikuttaa Swedbankin laina-asiakkaisiin voimakkaasti. Tästä johtuen yhtiö kirjasi Q1:llä 2,15 miljardin kruunun luottotappiot (Q1/2019: 0,22 Mrd SEK). Koska pandemian aiheuttama globaali taloudellinen taantuma tai lama on vasta alussa, niin on varsin todennäköistä, että luottotappiot pysyvät korkealla tasolla lähitulevaisuuden aikana. Tein luottotappioennusteen noin 6,3 miljardiin kruunuun, mutta se voi helposti olla yli 10 miljardia kruunua. Varsinkin, jos pandemian yhteiskunnalliset vaikutukset jatkuvat pitkään.

Rahanpesuun liittyen yhtiö on ollut Ruotsin, Viron ja USA:n viranomaisten tutkinnassa. Ruotsin viranomaiset antoivat yhtiölle varoituksen ja 4 miljardin kruunun sakon rahanpesuvalvonnan ongelmista. Olen kirjannut tämän kertaluontoisiin eriin.

Muut-kulut sisältävät joitakin kiinteän omaisuuden alaskirjauksia, joita tulee enemmän tai vähemmän kvartaalista riippuen. Veroasteena käytin noin 20 – 21 prosentin veroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 5 – 10 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Tuloskuntoon vaikuttaa merkittävästi pandemian aiheuttaman taantuman syvyys ja kesto. Se vaikuttaa pitkälti siihen, paljonko luottotappioita syntyy. Arvioin luottotappioiden pysyvän korkealla tasolla jatkossakin, vaikka ne lähtisivätkin laskuun vuoden 2022 aikana.

Ennustelaskelma

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 47 250 46 000 11 750 11 500 11 500 11 250
Muutos (%) 2,7% 6,5% 2,0% 5,3% 9,3% 9,9%
Toiminnan kulut -21 000 -21 000 -5 250 -5 250 -5 250 -5 250
Luottotappiot -3 250 -4 500 -1 000 -1 000 -1 250 -1 250
Tulos ennen veroja 23 000 20 500 5 500 5 250 5 000 4 750
Verot -4 750 -4 250 -1 150 -1 100 -1 050 -950
Nettotulos 18 250 16 250 4 350 4 150 3 950 3 800
Marginaali 38,6% 35,3% 37,0% 36,1% 34,3% 33,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus