Swedbank: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

swedbank-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Swedbankilla on 3 segmenttiä:

  • Swedish Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Ruotsissa.
  • Baltic Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Baltiassa.
  • Large Corporates & Institutions: Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2019 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

swedbank-tuottojen-jakauma-2019
Swedbankin tuottojen jakautuminen tilikaudella 2019

Swedbank: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Swedish Banking -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 60 prosentin osuuden, mikä kuvastaa yhtiön asuntolainakannan kasvua Ruotsissa. Tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa viime vuosien aikana, jota on tukenut asuntolainakannan kasvu sekä nousseet Ruotsin markkinakorot. Kova kilpailu on pitänyt lainamarginaaleja kuitenkin paineessa. Tilikauden 2019 korkotuotot kasvoivat 5,6 prosenttia lainamarginaalien kasvun sekä Ruotsin viranomaismaksujen laskun myötä.

Baltic Banking -segmentin tuotot nousivat vuonna 2019 noin 10 prosenttia. Myös Baltiassa tuottojen kasvua on tukenut kasvaneet lainamäärät.

Large Corporates & Institutions -segmentin tuotot olivat vuonna 2019 olleet varsin tasaisesti 925 – 950 miljoonaa kruunua per kvartaali. Segmentin tuotot ovat hieman jääneet vertailukaudesta marginaalipaineiden johdosta sekä korkeampien viranomaismaksujen johdosta.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

TAULUKKO POISTETTU

Palkkiotuotoissa Swedish Banking -segmentti vastaa noin 60 prosenttisella osuudella. Vuoden 2019 noin 3,5 prosentin palkkiotuottojen nousua tuki varainhoidon palkkioiden kasvu. Sen sijaan kortti- ja maksupalvelutuotot kääntyivät laskuun.

Baltic Banking -segmentin vuoden 2019 tuotot olivat noin 7,5 prosenttia viimevuotista korkeammat. Hyvää kehitystä tuki korkeammat korttimaksutulot sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset.

Large Corporates & Institutions -segmentin tilikauden 2019 tuotot laskivat vuodesta 2018 (-11 %). Tuottoja laski alhaisemmat yrityslainajärjestelyistä ja neuvontapalveluista saadut palkkiot. Ehkä tässä segmentissä yhtiön rahanpesuhaasteet näkyivät selvimmin.

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

TAULUKKO POISTETTU

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 prosenttia ja siihen vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset sekä kertaluontoiset myyntivoitot. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin. Viimeisen 3 vuoden aikana tuotot ovat vaihdelleet 5,4 – 7,0 miljardin kruunun haarukassa.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Swedbankin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi noin xx,x miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa x – x miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 45 960 miljoonaa kruunua.

Nettotulosennuste

Swedbankin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

TAULUKKO POISTETTU

Toiminnan kulut ovat olleet nousevassa trendissä jo muutaman vuoden ajan. Kuluja nostaa kasvava regulaatio, mutta etenkin tietojärjestelmien uudistaminen ja muu toimintojen digitalisaatio. Tilikauden 2019 kulut nousivat selvästi vertailukaudesta (20,0 vs 16,8 Mrd SEK), missä kuluja nosti yhtiön rahanpesun torjuntaan perustaman ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön kulut sekä muut viranomaistutkintaan liittyvät kulut.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 kulutaso pysyisi noin 20 miljardissa kruunussa.

Vaikka vuoden 2019 luottotappiot nousivat vuodesta 2018 (1,5 vs 0,5 Mrd SEK), niin talouden hyvä suhdanne on pitänyt luottotappioiden määrää varsin alhaisena. Q4/2019 luottotappioita nosti öljyteollisuuteen liittyvät luottotappiot. Yhtiö arvioi, että öljyteollisuus olisi toipumassa, joten ehkä jatkossa sieltä tulisi vähemmän luottotappioita. Lisäksi öljyalan osuus yhtiön lainakannasta on varsin alhainen, joten siihen liittyvä riski on suhteellisen rajattu.

Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan, niin silloin luottotappioita syntyisi viimevuotisia määriä merkittävästi enemmän.

Muut-kulut sisältävät joitakin kiinteän omaisuuden alaskirjauksia, joita tulee enemmän tai vähemmän kvartaalista riippuen. Veroasteena käytin noin 20 – 21 prosentin veroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus