Swedbank: Ennusteet

Päivitetty 23.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

swedbank-kvartaalituloslaskelma-q32018

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Swedbankilla on 3 segmenttiä:

  • Swedish Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Ruotsissa.
  • Baltic Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Baltiassa.
  • Large Corporates & Institutions: Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2017 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2017

Swedbank: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Korkotuotot netto
Swedish Banking 15 500 3 936 3 847 3 840 3 877 15 103 3 861 3 812 3 792 3 638
Baltic Banking 4 750 1 230 1 236 1 181 1 103 4 221 1 116 1 060 1 044 1 001
Large Corporates & Institutions 4 000 1 039 1 039 992 930 3 545 934 895 893 823
Muut 1 050 202 204 260 384 1 666 415 441 301 509
YHTEENSÄ 25 300 6 407 6 326 6 273 6 294 24 535 6 326 6 208 6 030 5 971
Muutos (%) 3,1% 1,3% 1,9% 4,0% 5,4% 7,4% 5,4% 6,4% 8,6% 9,3%

Swedish Banking -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 60 prosentin osuuden, mikä kuvastaa yhtiön asuntolainakannan kasvua Ruotsissa. Tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Alkuvuonna 2018 tuotot ovat olleet +2,9 prosenttia viimevuotista enemmän, vaikka marginaaleissa on ollut hienoista laskua. Tein segmentin Q4 ennusteen noin +65 miljoonaa kruunua suuremmalla kvartaaliluvulla kuin vuosi sitten.

Myös Baltic Banking -segmentin tuotot ovat nousseet vahvasti. Alkuvuonna 2018 tuotot ovat olleet noin +13,4 prosentin kasvussa. Tein Q4:n ennusteen noin +100 miljoonaa kruunua suuremmalla kvartaaliluvulla.

Myös Large Corporates & Institutions -segmentin kehitys on ollut hyvää ja vastaa varsin hyvin sitä, miten Ruotsin ja Baltian toiminnot ovat kehittyneet. Q1-Q3 aikana kasvua tuli Baltian toimintojen tapaan noin +13,4 prosenttia. Tätä kehitystä tuki lainamäärien kasvu sekä positiiviset valuuttakurssimuutokset. Tässäkin loppuvuoden ennuste on tehty +100 miljoonaa kruunua suuremmalla kvartaaliluvulla.

Kun huomioidaan Muut-toiminnot, niin tilikauden 2018 korkotuotoiksi sain noin 25,3 miljardia kruunua. Tämä on noin +0,8 miljardia kruunua enemmän kuin vuosi sitten ja kasvua tulisi +3,1 prosenttia.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Palkkiotuotot netto
Swedish Banking 7 800 2 022 1 967 1 927 1 884 7 481 1 960 1 867 1 889 1 765
Baltic Banking 2 650 769 654 634 593 2 364 711 565 561 527
Large Corporates & Institutions 2 650 728 661 640 621 2 348 656 525 587 580
Muut 100 28 54 35 -17 13 8 5 13 -13
YHTEENSÄ 13 200 3 547 3 336 3 236 3 081 12 206 3 335 2 962 3 050 2 859
Muutos (%) 8,1% 6,4% 12,6% 6,1% 7,8% 6,1% 7,7% 2,8% 7,4% 6,5%

Q1-Q3/2018 aikana palkkiotuotot ovat kasvaneet noin +8,8 prosenttia.

Myös palkkiotuotoissa Swedish Banking -segmentti vastaa noin 60 prosenttisella osuudella. Segmentin tuotot kasvoivat +4,7 prosenttia Q1-Q3/2018, mitä selittää korkeammat korttimaksutulot sekä rahastojen ja muiden sijoitusten hoitotuottojen kasvu. Arvelen tämän hyvän kehityksen olevan vaimeampaa Q4:lla (+3,2 %) eli segmentin tilikauden 2018 tuotot olisivat noin 7,8 miljardia kruunua.

Baltic Banking -segmentin tuotot kasvoivat noin +13,8 prosenttia alkuvuoden aikana. Myös tämän segmentin kasvua selittää korkeammat korttimaksutulot sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Arvelen tässä – ehkä hieman varovaisesti – että palkkiotuottojen kehitys olisi Q4:lla ”vain” noin +8 prosenttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että segmentin palkkiotuotot vuonna 2018 olisivat noin 2,65 miljardia kruunua.

Large Corporates & Institutions -segmentin tuotot olivat alkuvuonna 2018 noin +13,6 prosenttia viimevuotista parempia. Myös tässä korttimaksutulot kasvoivat, minkä lisäksi yritysten liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen määrä lisääntyi, mikä toi palkkiotuottoja Swedbankille. Arvioin segmentin palkkiotuottojen olevan tilikaudella 2018 noin 2,65 miljardia kruunua eli kasvua tulisi +12,9 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Vuoden 2018 palkkiotuottoennusteenani on noin 13,2 miljardia kruunua (+8,1 %).

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Rahoitustuotot netto + muut
Swedish Banking 2 700 480 490 1 247 483 2 578 625 443 440 1 070
Baltic Banking 950 257 252 232 209 841 226 218 208 189
Large Corporates & Institutions 2 100 449 573 492 586 1 977 375 586 536 480
Muut 750 147 199 317 87 301 89 1 129 82
YHTEENSÄ 6 500 1 333 1 514 2 288 1 365 5 697 1 315 1 248 1 313 1 821
Muutos (%) 14,1% 1,4% 21,3% 74,3% -25,0% -11,9% 54,7% -5,7% -60,2% 82,5%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 prosenttia ja siihen vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin.

Esimerkiksi Swedish Banking -segmentin tuotot olivat 2,2 miljardia, kun vuosi sitten ne olivat 1,95 miljardia kruunua. Vuoden 2018 korkeampaa lukua selittää mm. UC:n myynnistä saatu +677 miljoonan kruunun myyntivoitto.

Arvioin tilikauden 2018 rahoitustuottojen nousevan hieman (+14,1 %) noin 6,5 miljardiin kruunuun.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Swedbankin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 45 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 44 – 46 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2017 liikevaihto oli 42 438 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2018 liikevaihto nousisi noin +6,0 prosenttia. Tässä rahoitustuottoihin liittyvät arvonmuutokset ja muut mahdolliset myyntivoitot tai -tappiot pitävät ennustehaarukkaa suurena.

Nettotulosennuste

Swedbankin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 45 000 11 287 11 176 11 797 10 740 42 438 10 976 10 418 10 393 10 651
Toiminnan kulut -16 800 -4 371 -3 998 -4 262 -4 169 -16 415 -4 563 -3 883 -3 966 -4 003
Luottotappiot -300 -191 -117 135 -127 -1 285 -311 -235 -400 -339
Muut kulut -400 -118 -282 -196 -86 -107 -1 -2
Kertaluontoiset erät 0 0
Tulos ennen veroja 27 500 6 607 7 061 7 388 6 444 24 542 6 016 6 193 6 026 6 307
Verot -5 680 -1 371 -1 530 -1 369 -1 410 -5 178 -1 277 -1 444 -1 276 -1 181
Vähemmistön osuus -20 -8 -6 -5 -1 -14 -2 -6 -4 -2
Nettotulos 21 800 5 228 5 525 6 014 5 033 19 350 4 737 4 743 4 746 5 124
Marginaali 48,4% 46,3% 49,4% 51,0% 46,9% 45,6% 43,2% 45,5% 45,7% 48,1%

Toiminnan kulut ovat olleet nousevassa trendissä jo muutaman vuoden ajan. Kuluja nostaa kasvava regulaatio, mutta etenkin tietojärjestelmien uudistaminen ja muu toimintojen digitalisaatio. Tämä näkyy mm. siinä, että Q1-Q3/2018 kulut olivat +4,9 prosentin kasvussa. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 toiminnan kulut olisivat noin 16,8 miljardia kruunua, johon tähtäsin omassa kuluennusteessani.

Talouden hyvä suhdanne näkyy myös luottotappioiden laskuna. Vuonna 2016 luottotappioita oli noin 1 367 miljoonaa, kun vuonna 2017 niitä oli noin 1 285 miljoonaa kruunua. Alkuvuoden 2018 kehityksen perusteella arvioin luottotappioiden jäävän tänä vuonna alle 500 miljoonaan kruunuun.

Muut-kulut sisältävät joitakin kiinteän omaisuuden alaskirjauksia, joita tulee enemmän tai vähemmän kvartaalista riippuen. Tässä tein kuluennusteen hieman korkealla ennusteella ja päädyin vajaan -400 miljoonan kruunun kuluihin.

Veroasteena käytin noin 20,5 prosentin veroa. Kun nämä kulut vähentää liikevaihdosta niin, tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 21 – 22 miljardia kruunua.

Vuonna 2017 nettotulos oli 19,35 miljardia kruunua, joten tähän verrattuna tulos kasvaisi +12,7 prosenttia. Mutta tilikauden 2018 tulokseen sisältyy Hemnet:n ja UC:n myynneistä saatua myyntivoittoa noin +1,4 miljardia kruunua. Kun tämän huomioi ennusteessa, niin tulos jäisi suurin piirtein vuoden 2017 tasolle.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Swedbankin korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Swedbank:iin? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat Swedbankin toimintaan?
  • Swedbank sai varoituksen Liettuan viranomaisilta rahanpesun valvonnan puutteista. Danske Bank:n Viron toimintoihin liittyvä rahanpesu tarkoittaa myös sitä, että Viron viranomaiset tekevät tarkistuksia myös muihin alueen isoihin toimijoihin. Onko vaarana, että myös Swedbankin Viron toiminnoissa olisi samankaltaisia puutteita kuin Liettuassa oli?
  • Swedbankin yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein Swedbankin liikevaihtoennusteet noin +2,0 prosentin kasvuluvuilla. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 toiminnan kulut olisivat noin 17 miljardia kruunua, joten käytin tätä kuluarviossa. Vuonna 2020 arvioin kulujen nousevan noin 17,5 miljardiin kruunuun.

Luottotappioiden arvioin nousevan noin 1,0 – 1,2 miljardiin kruunuun tulevien vuosien aikana. Veroprosenttina käytin noin 21 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 46 750 45 900 11 500 11 300 12 100 11 000
Muutos (%) 1,9% 2,0% 1,9% 1,1% 2,6% 2,4%
Toiminnan kulut -17 500 -17 000 -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
Luottotappiot -1 200 -1 000 -250 -250 -250 -250
Tulos ennen veroja 28 050 27 900 7 000 6 800 7 600 6 500
Verot -5 900 -5 850 -1 500 -1 400 -1 600 -1 350
Nettotulos 22 150 22 050 5 500 5 400 6 000 5 150
Marginaali 47,4% 48,0% 47,8% 47,8% 49,6% 46,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset