Tieto: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168,0 M EUR)”.

IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin 2,5…3,0 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Tieto uudisti segmenttejään Q2/2019 ja julkisti vertailutiedot vain vuodelta 2018. Uudet segmentit ovat

  • Digital Experience
  • Hybrid Infra
  • Industry Software
  • Product Development Services

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä Tieto: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Digital Experience 493,0 132,5 107,6 123,2 129,7 487,3 129,8 105,9 126,6 125,0
Muutos (%) 1,2% 2,1% 1,6% -2,7% 3,8%
Hybrid Infra 533,0 139,1 131,1 133,8 129,0 519,3 132,8 124,1 130,7 131,7
Muutos (%) 2,6% 4,7% 5,6% 2,4% -2,1%
Industry Software 455,0 124,1 107,0 111,2 112,7 455,0 122,2 104,7 112,7 115,4
Muutos (%) 0,0% 1,6% 2,2% -1,3% -2,3%
Product Development Services 142,5 37,5 33,6 34,6 36,8 135,8 36,2 31,9 33,7 34,0
Muutos (%) 4,9% 3,6% 5,3% 2,7% 8,2%
Muut 1,5 0,5 0,3 0,4 0,3 2,1 0,8 0,5 0,5 0,3
YHTEENSÄ 1 625,0 433,7 379,6 403,2 408,5 1 599,5 421,8 367,1 404,2 406,4
Muutos (%) 1,6% 2,8% 3,4% -0,2% 0,5% 3,6% 3,0% 3,4% 4,9% 3,4%

Digital Experience -segmentin Q1-Q3/2019 liikevaihto nousi 3 miljoonaa euroa (+0,8 %). Liikevaihdon kehitystä jarruttaa erään asiakkaan insourcing-päätös. Yhtiön hankkima Meridium tuo liikevaihtolisää, joka vastaavasti tukee segmentin liikevaihdon kehitystä. Arvioin Q4:n liikevaihdon olevan pari prosenttia vertailukautta parempi, mikä parantaisi koko vuoden liikevaihtoa noin prosentin verran.

Hybrid Infra -segmentin H1/2019 liikevaihto kasvoi hienoisesti, mutta Q3:lla kehitys oli jo parempaa (+5,6 %). Tietoturva ja pilvipalveluiden myynti tuki Q2:n ja Q3:n liikevaihdon kasvua. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla, joten tein koko vuoden ennusteen noin 2,6 prosentin kasvuun. Heikko Q1:n pitää kasvuprosenttia pienenä.

Industry Software -segmentin H1:n liikevaihto jäi (-1,8 %) vertailukaudesta, mutta tässäkin Q3:n oli jo parempi (+2,2 %). Maksamisen ja Lifecare-ratkaisujen liikevaihdot kehittyivät hyvin, mutta liikevaihtoa painoi mm. valuuttakurssien vastatuuli. Tein vuoden 2019 ennusteen vuoden 2018 lukemiin.

Product Development Services -segmentin Q1-Q3 liikevaihto on kasvanut vahvasti (+5,4 %). Kasvua tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä autoteollisuuden hyvä kehitys. Hyvästä alkuvuodesta johtuen, arvioin koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin 4,9 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 1,60 – 1,65 miljardia euroa eli kasvua tulisi noin 1,6 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhtiö arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat +2…+3 prosenttia vuonna 2019, joten ennusteeni olisi linjassa tämän arvion kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Digital Experience 52,0 15,1 11,8 7,1 18,0 59,3 15,2 11,1 16,5 16,5
Muutos (%) -12,3% -0,7% 6,3% -57,0% 9,1%
Hybrid Infra 47,0 14,5 18,1 6,2 8,2 48,7 11,6 15,2 12,0 9,9
Muutos (%) -3,5% 25,0% 19,1% -48,3% -17,2%
Industry Software 64,0 24,7 13,9 11,6 13,8 59,7 23,7 16,6 6,6 12,8
Muutos (%) 7,2% 4,2% -16,3% 75,8% 7,8%
Product Development Services 14,0 3,5 3,3 2,7 4,5 13,9 3,6 3,1 2,9 4,3
Muutos (%) 0,7% -2,8% 6,5% -6,9% 4,7%
Muut -34,5 -8,0 -9,3 -9,5 -7,7 -26,8 -8,4 -5,6 -6,7 -6,1
YHTEENSÄ 142,5 49,8 37,8 18,1 36,8 154,8 45,7 40,4 31,3 37,4
Muutos (%) -7,9% 9,0% -6,4% -42,2% -1,6% 11,3% -4,6% -1,7% 11,0% 70,8%
Marginaali 8,8% 11,5% 10,0% 4,5% 9,0% 9,7% 10,8% 11,0% 7,7% 9,2%

Tieto on järjestelemässä toimintojaan, mikä on johtanut myös irtisanomisiin. Näistä järjestelyistä on syntynyt kuluja, joita realisoitu jo Q2/2019 aikana. Tämä näkyy mm. liiketuloksen selvänä yli 40 prosentin laskuna. Tulos laski myös Q3:lla, mutta hieman maltillisemmin (-6,4 %).

Yhtiö arvioi kuitenkin, että tehostamisohjelmasta syntyy hyötyjä H2/2019 puolelle noin +15 miljoonan euron edestä, joista puolet tuli jo Q3:lla. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, että tehostamistoimista syntyisi vielä kertaluontoisia kustannuseriä.

Tieto arvioi, että koko vuoden 2019 oikaistu liiketulos paranisi vertailukauden 168 miljoonasta eurosta lisättynä IFRS 16 vaikutuksella.

Tein koko vuoden 2019 liiketulosennusteen noin 135 – 150 miljoonan euroon, mikä sisältää erilaisia tehostustoimenpiteiden kertaluontoisia kuluja. Vuoden 2019 viimeinen neljännes sujuisi ennusteen mukaan varsin vahvasti. Arvioin kustannussäästöjen tuovan enemmän etuja, mitä tehostustoimenpiteiden kulut olisivat.

Tulosmarginaali laskisi 8,8 prosenttiin viime vuoden 9,7 prosentista. Tässä näkyy etenkin Q2:n ja Q3:n kertaluontoiset kulut ja siitä johtunut heikko tuloskunto. Oleellista yhtiön tuloskunnon kehityksessä on se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 142,5 49,8 37,8 18,1 36,8 154,8 45,7 40,4 31,3 37,4
Rahoituskulut (netto) -13,0 -2,5 -8,8 1,0 -2,7 -1,9 -0,9 0,3 -0,6 -0,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 129,5 47,3 29,0 19,1 34,1 152,9 44,8 40,7 30,7 36,7
Verot -24,5 -9,5 -7,1 -1,0 -6,9 -29,6 -9,2 -7,7 -5,9 -6,8
Nettotulos 105,0 37,8 21,9 18,1 27,2 123,3 35,6 33,0 24,8 29,9

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -13 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tämä olisi selvästi enemmän kuin parin edellisen vuoden -2…-4 miljoonan euron kulut. Kuluja on nostanut velkaisuuden nousu sekä Q3:lle osunut -8,8 miljoonan euron rahoituskulukirjaus.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 100 – 110 miljoonaa euroa eli tulos jäisi vertailukaudesta. Kuten edellä jo todettiin, niin tehostusohjelman kertaluontoiset kulut painavat tuloskuntoa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten pitkään hyvä IT-alan suhdanne vielä jatkuu?
  • miten Tieto pärjää osaavan henkilökunnan palkkaamisessa, kun suhdanne on huipussaan ja ”koodarit” katselevat ketterämpiä tai startup-henkisiä toimijoita?
  • pystyykö yhtiö siirtämään alati nousevia kuluja yhtä nopeasti omiin myyntihintoihinsa?
  • tekeekö Tieto lähiaikoina joitain merkittäviä yritysjärjestelyitä?

HUOM! Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa. En ole kuitenkaan tätä vaikutusta tässä ennusteessa huomioinut. Katsotaan luvut uudelleen sitten, kun fuusiosta on enemmän lisätietoa saatavilla.

Tiedon liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut 2 – 4 prosentin tahdilla, missä yrityshankinnat osaltaan tuovat omaa lisäänsä kasvulukuihin. Arvioin, että liikevaihdon kasvuvauhti olisi noin 3,5 prosenttia tulevina vuosina. Tämä vastaisi yhtiön arvioita IT-markkinoiden kasvusta lähivuosien aikana.

Liiketulosmarginaali on viime vuosina ollut 9,0 – 9,5 prosentin tuntumassa. Arvioin kustannussäästöohjelma nostavan marginaaleja noin 10 prosenttiin. Oleellista tässä on se, kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -10 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 740,0 1 680,0 450,0 390,0 420,0 420,0
Muutos (%) 3,6% 3,4% 3,8% 2,7% 4,2% 2,8%
Liiketulos 175,0 170,0 53,0 44,0 35,0 38,0
Muutos (%) 2,9% 19,3% 6,4% 16,4% 93,4% 3,3%
Marginaali 10,1% 10,1% 11,8% 11,3% 8,3% 9,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 175,0 170,0 53,0 44,0 35,0 38,0
Rahoituskulut (netto) -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja 165,0 160,0 50,5 41,5 32,5 35,5
Verot -33,0 -32,5 -10,0 -8,5 -6,5 -7,5
Nettotulos 132,0 127,5 40,5 33,0 26,0 28,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus