TietoEVRY: Ennusteet

Päivitetty 1.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

TietoEVRY ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

TietoEVRY:n segmentit ovat Tiedon puolelta

  • Digital Experience
  • Hybrid Infra
  • Industry Software
  • Product Development Services

ja EVRY:n

  • EVRY Financial Services
  • EVRY Sweden
  • EVRY Norway

Olen tässä analyysissä pitänyt Tiedon segmentit entisillään ja yhdistänyt EVRY:n tiedot yhdeksi riviksi. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä TietoEVRY: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

TietoEVRY uudistaa segmenttirakenteensa Q2/2020 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Digital Experience 440,0 109,1 97,5 110,0 123,4 483,1 122,6 107,6 123,2 129,7
Muutos (%) -8,9% -11,0% -9,4% -10,7% -4,9% -0,9% -5,5% 1,6% -2,7% 3,8%
Hybrid Infra 525,0 132,8 127,5 130,0 134,7 531,4 137,5 131,1 133,8 129,0
Muutos (%) -1,2% -3,4% -2,7% -2,8% 4,4% 2,3% 3,5% 5,6% 2,4% -2,1%
Industry Software 435,0 117,9 100,0 100,0 117,1 455,5 124,6 107,0 111,2 112,7
Muutos (%) -4,5% -5,4% -6,5% -10,1% 3,9% 0,1% 2,0% 2,2% -1,3% -2,3%
Product Development Services 140,0 37,2 32,5 32,5 37,8 142,9 37,9 33,6 34,6 36,8
Muutos (%) -2,0% -1,8% -3,3% -6,1% 2,7% 5,2% 4,7% 5,3% 2,7% 8,2%
EVRY 1 285,0 318,8 312,5 322,5 331,2 119,9 119,9
Muutos (%)
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3
YHTEENSÄ 2 825,0 715,8 670,0 695,0 744,2 1 734,2 542,9 379,6 403,2 408,5
Muutos (%) 62,9% 31,8% 76,5% 72,4% 82,2% 8,4% 28,7% 3,4% -0,2% 0,5%

Digital Experience -segmentin Q1:n liikevaihto laski 5 prosenttia. Yhtiö kertoi, että tähän vaikutti erään asiakkaan insourcing-päätös.

Hybrid Infra -segmentin Q1:n liikevaihto jatkoi siitä, mihin se vuonna 2019 jäi eli kasvua noin 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kehitystä tuki erinomainen tietoturva- ja pilvipalveluiden myynnin kehitys.

Industry Software -segmentin Q1:n liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia vertailukaudesta, mikä jatkoi H2/2019 alkanutta hyvää kehitystä.

Product Development Services -segmentin Q1:n liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Kasvua tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä 5G-asiakkaiden ja autoteollisuuden hyvä kehitys.

EVRY:n liikevaihto oli 331,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2020 ennusteen pohjalla on vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevaihto (1,34 Mrd EUR). Arvioin sen hieman laskevan pandemian johdosta.

Pandemian vaikutukset olivat rajalliset Q1:llä, mutta asiakkaiden odotetaan lykkäävän joitain IT-investointejaan. TietoEVRY arvioi, että pandemialla on noin 3 – 7 prosentin negatiivinen vaikutus Pohjoismaiden IT-markkinoihin vuonna 2020.

Arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon kärsivän koronaviruspandemiasta. TietoEVRY:llä on useita pitkäaikaisia hankkeita, joissa vaikutukset jäänevät rajallisiksi – ainakin alkuun. Hieman myöhemmin vaikutukset alkavat näkyä, kun nykyiset projektit saadaan valmiiksi, mutta uusia ei ole saatu myytyä.

Konsultoinnin projektit ovat usein lyhytaikaisia (esim. 3 kk), joita sitten on tarpeen mukaan jatkettu, mikäli tarvetta on ollut. Nyt nämä projektit ovat ensimmäisenä uhattuna, kun TietoEVRY:n asiakkaat siirtävät päätöksentekoa ja ajavat projekteja tauolle.

Arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan noin 2,65 – 2,85 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Digital Experience 40,0 11,4 8,0 6,0 14,6 43,6 6,7 11,8 7,1 18,0
Muutos (%) -8,3% 70,1% -32,2% -15,5% -18,9% -26,5% -55,9% 6,3% -57,0% 9,1%
Hybrid Infra 55,0 13,5 12,5 13,0 16,0 51,4 18,9 18,1 6,2 8,2
Muutos (%) 7,0% -28,6% -30,9% 109,7% 95,1% 5,5% 62,9% 19,1% -48,3% -17,2%
Industry Software 40,0 13,6 7,5 7,5 11,4 58,1 18,8 13,9 11,6 13,8
Muutos (%) -31,2% -27,7% -46,0% -35,3% -17,4% -2,7% -20,7% -16,3% 75,8% 7,8%
Product Development Services 15,0 4,4 3,0 3,0 4,6 13,7 3,2 3,3 2,7 4,5
Muutos (%) 9,5% 37,5% -9,1% 11,1% 2,2% -1,4% -11,1% 6,5% -6,9% 4,7%
EVRY 65,0 16,9 15,0 17,5 15,6 -0,4 -0,4
Muutos (%)
Muut -45,0 -11,2 -11,0 -12,0 -10,8 -42,2 -15,7 -9,3 -9,5 -7,7
YHTEENSÄ 170,0 48,6 35,0 35,0 51,4 124,2 31,5 37,8 18,1 36,8
Muutos (%) 36,9% 54,3% -7,4% 93,4% 39,7% -19,8% -31,1% -6,4% -42,2% -1,6%
Marginaali 6,0% 6,8% 5,2% 5,0% 6,9% 7,2% 5,8% 10,0% 4,5% 9,0%

Vuoden 2020 kannalta oleellista on se, miten Tiedon ja EVRY:n fuusio etenee ja saako yhtiö toivottuja synergiaetuja. Yhtiö arvioi, että synergiaedut olisivat kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa euroa, josta toteutuisi noin 45 – 55 miljoonaa euroa vuonna 2020. Toisaalta yritysten integraatiosta syntyy kuluja yhtiön arvion mukaan noin 40 – 50 miljoonaa euroa vuodelle 2020 eli synergiaeduista nauttiminen alkaa sitten vuonna 2021.

Yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut päällekkäisyyksien poistamiseksi. TietoEVRY arvioi, että toimenpiteet vaikuttavat kokonaisuudessaan 570 työtehtävään.

TietoEVRY ja IBM ovat ajautuneet sopimuskiistaan, missä molemmat osapuolet ovat haastaneet toisensa välimiesmenettelyyn. TietoEVRY kirjoittaa Q4/2019-raportissa:

Kesäkuussa 2019 IBM ilmoitti TietoEVRY:lle, että sopimus ei ole tasapuolinen ja vaati välimiesmenettelyä. Lokakuussa 2019 TietoEVRY käynnisti välimiesmenettelyn IBM:ää vastaan koskien yhtiön IBM:lle maksamien riitautettujen maksujen takaisin perimistä sekä IBM:n kykenemättömyyttä suoriutua velvoitteista yritysten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhtiöt jatkavat keskustelua tilanteen ratkaisemiseksi.

TietoEVRY arvioi, että tähän kumppanuuteen liittyvät kulut olisivat 15 – 20 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Yhtiö tiedotti, että se on aloittanut tiukat säästötoimet. Arvioin kuitenkin, että nopea liikevaihdon lasku painaa yhtiön tulostasoa merkittävästi. Ja kun huomioidaan em. fuusioitumiseen ja kumppanuuteen liittyvät kulut, niin tulostasomarginaali laskee noin 5,5 – 6,5 prosentin tasolle.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 150 – 180 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 170,0 48,6 35,0 35,0 51,4 124,2 31,5 37,8 18,1 36,8
Rahoituskulut (netto) -30,0 -9,3 -7,5 -7,5 -5,7 -23,0 -12,5 -8,8 1,0 -2,7
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 140,0 39,3 27,5 27,5 45,7 101,2 19,0 29,0 19,1 34,1
Verot -27,5 -8,0 -5,0 -5,0 -9,5 -22,1 -7,1 -7,1 -1,0 -6,9
Nettotulos 112,5 31,3 22,5 22,5 36,2 79,1 11,9 21,9 18,1 27,2

TietoEVRY:n velkaisuus nousi fuusion myötä aiemmasta noin 300 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 1,25 miljardiin euroon. Arvoin tämän nostavan vuoden 2020 rahoituskuluja noin 30 miljoonaan euroon. Se tarkoittaisi noin 2,4 prosentin korkokulua (nettona).

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 100 – 120 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

TietoEVRY:n kohdalla arvioin liikevaihdon toipuvan hiljakseltaan tulevien vuosien aikana. Tulosmarginaalien parantumisen johdosta euromääräinen liiketulos kasvaa ennusteissani kohisten.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 000,0 2 900,0 750,0 700,0 725,0 725,0
Muutos (%) 3,4% 2,7% 4,8% 4,5% 4,3% -2,6%
Liiketulos 260,0 225,0 77,5 42,5 55,0 50,0
Muutos (%) 15,6% 32,4% 59,5% 21,4% 57,1% -2,7%
Marginaali 8,7% 7,8% 10,3% 6,1% 7,6% 6,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 260,0 225,0 77,5 42,5 55,0 50,0
Rahoituskulut (netto) -50,0 -45,0 -12,5 -12,5 -10,0 -10,0
Tulos ennen veroja 210,0 180,0 65,0 30,0 45,0 40,0
Verot -42,5 -35,0 -12,5 -6,0 -9,0 -7,5
Nettotulos 167,5 145,0 52,5 24,0 36,0 32,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus