Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 24.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 15 175 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TIETO Ennuste
Osake (24.10.2019) 25,80 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 1,9 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 1 625 (+1,6%) Osinko/EPS 92% 4v ka
Nettotulos (M) 105 (-14,6%) Osinko/FCF 101% 4v ka
EPS 1,42 Omav.aste 36%
PE 18,2 Gearing 61%
EV/EBIT 15,3 ROE 22,3%
PB 4,1 ROI 17,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/fi/Sijoittajille/Taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

TIETO24.10.2019 | 25,80 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%) sekä pisterajat ylittävä PE-luku.

Tieto arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat vuonna 2019 noin 2…3 prosenttia. Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Yhtiö arvioi, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on vähän, vaikka IFRS 16 -standardin myötä velkaisuus kasvoikin.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2018. Vuonna 2020 maksettavan perusosingon arvioin olevan 1,30 euroa. Arvioin myös, ettei lisäosinkoa maksettaisi. Ennustamani osinko antaisi 5,0 prosentin osinkotuoton (osake 25,80 euroa).

Osakkeen hinta on koholleen hinnoiteltu PE-luvulla mitattuna (18,2x).

Tilikausi 2019

Tiedon Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 380 367 3,4% 1 191 1 178 1,2%
Liiketulos (ebit) 37,8 40,4 -6,4% 92,7 109,0 -15,0%
Nettotulos 21,9 33,0 -33,6% 67,0 87,6 -23,5%
EPS (EUR) 0,30 0,45 0,91 1,18

Q3:n liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa vertailukautta parempi (+3,4 %). Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä ja etenkin Hybrid Infra -segmentissä ja sen pilvipalveluissa.

Q3:n liiketulos (ebit) laski 6,4 prosenttia. Tieto on järjestelemässä toimintojaan, mistä tuli noin -6,9 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut tälle kvartaalille. Oikaistu liiketulos olisi kasvanut 13,2 prosenttia (50,1 vs 43,0 M EUR). Tuloskehitystä tuki kasvanut liikevaihto sekä toiminnan tehostuminen.

Tieto kertoi, että sen ”strateginen uudistumisemme jatkui ja keskityimme … toiminnan yksinkertaistamiseen ja tehokkuuden parantamiseen.”

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168 M EUR)”. IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin 2,5…3,0 prosenttia.

Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa ja molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymisen. Viranomaishyväksyntöjen jälkeen yhdistyminen tapahtuisi arviolta Q4/2019 tai Q1/2020.

Yhdistynyt TietoEVRY arvioi myöhemmin taloudelliset tavoitteensa ja mm. osinkopolitiikkansa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 434 422 2,8% 1 625 1 600 1,6%
Liiketulos (ebit) 49,8 45,7 9,0% 142,5 154,7 -7,9%
Nettotulos (omistajille) 37,8 35,6 6,2% 105,0 123,2 -14,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,30 1,45

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Tieto: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Tieto) kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2018: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 168,0 M EUR

Tilikausi 2019

02/2019: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2018 (2018: 168,0 M EUR)
04/2019: (ei muutosta)
07/2019: (ei muutosta)
10/2019: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

  • Yli +5 %:n vuotuinen kasvu vuosien 2019 – 2022 aikana, missä yrityshankinnat tukevat kasvua
  • Oikaistu liikevoittomarginaali > 13 %
  • nettovelka/EBITDA < 2,0x
  • osinko kasvaa vuosittain

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,6 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,60 – 1,65 miljardia ja nettotulos noin 100 – 110 miljoonaa euroa. Tulosta painaa tehostamisohjelmien kertaluontoiset kulut, mikä näkyy myös marginaalissa, joka jäisi nyt 6,5 prosenttiin (2018: 7,7 %). Oleellista Tiedon tuloksentekokyvyssä on se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,0x – 21,2x) mitattuna osakkeen hinta on hieman koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q32019

Nouseva tuloskehitys on nostanut pääomien tuottoluvut hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 – 25 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (436 M EUR), joka on noin 30 – 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q32019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 120 – 130 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia nettovelkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 319 miljoonaa euroa. Velkojen määrä nousi IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena, missä vuokravastuut kirjattiin korollisiin velkoihin. Joka tapauksessa velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on noin 35 – 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on hienoisessa nousussa ja on nyt noin 60 prosenttia, mutta on edelleen siis erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q32019

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 3 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi vuoden 2016 pohjilta nousuun ja on nyt palautunut vuosikymmen alun lukemiin. Tuloksen hyvä kehitys selittää tätä nousua, mutta toisaalta tuloskunto on parantunut paljon enemmän kuin rahavirrat.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 130 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikausilta 2014 – 2018 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Tieto: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,30 3/2019 1,25 3/2018 1,20
3/2019 (lisä) 0,20 3/2018 (lisä) 0,20
YHTEENSÄ 1,30 1,45 1,40
-10,3% +3,6% +2,2%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon nousevan 0,05 eurolla 1,30 euroon. Lisäksi arvioin, ettei lisäosinkoa makseta. Ennustamani perusosinko antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton (osake 25,80 EUR).

Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa, joten osinkopolitiikka voi muuttua tämän jälkeen merkittävästikin.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+38) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä 38 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin että omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.10.2019) 25,80 23,58 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89
Lkm (000) 73 937 73 999 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377
Markkina-arvo (Mrd) 1,91 1,74 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Digital Experience 493 487
Hybrid Infra 533 519
Industry Software 455 455
Product Development Services 143 136
Muut 1 2
YHTEENSÄ 1 625 1 600 0 0 0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Digital Experience 52,0 59,3
Hybrid Infra 47,0 48,7
Industry Software 64,0 59,7
Product Development Services 14,0 13,9
Muut -34,5 -26,8
YHTEENSÄ 142,5 154,8 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 434 1 191 1 625 1 600 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825
Liikevoitto 50 93 143 155 139 141 125 61 86 63
Nettotulos 38 67 105 123 108 107 91 35 62 29
Marginaali 8,8% 5,6% 6,5% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6%
EPS 0,51 0,91 1,42 1,66 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 117 165 78 57 156 161 121 87
Liikearvo 436 443 441 410 385 324 383 392
Muut varat 717 590 629 608 545 547 592 701
Tase yhteensä 1 270 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
Oma pääoma 460 483 475 488 483 471 514 525
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 398 304 237 172 178 113 121 121
Muut vastuut 412 411 436 415 425 448 461 534
Tase yhteensä 1 270 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
0 0 0 0 0 0 0 0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 185 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 135 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 130 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -98 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos -75 84 23 -98 -6 44 29 -2
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 185 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 135 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 130 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -98 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos -75 84 23 -98 -6 44 29 -2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83
Osinko (lisä) 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,30 1,45 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83
Osinkotuotto 5,0% 6,1% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6%
Osinko/nettotulos 91,5% 87,2% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1%
Osinko/FCF 71,2% 83,2% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,2 22,0 27,3 30,8 33,3
PE (3v) 17,0 15,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3
PE 18,2 14,2 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2
EV/EBIT 15,3 12,2 15,0 14,4 14,7 25,2 14,0 17,6
Oma pääoma/osake 6,22 6,53 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25
P/B 4,15 3,61 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05
ROE 22,3% 25,7% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3%
ROI 17,4% 20,7% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0%
Omavaraisuusaste 36,2% 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5%
Gearing 61,1% 28,8% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 23,50 26,06 27,20 23,58 26,64 27,76 27,08 25,98 25,79 27,07
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,300 1,300 1,450 1,250 1,250 1,250 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 5,5% 5,0% 4,8% 6,1% 4,7% 4,5% 4,6% 5,4% 5,4% 5,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,39 1,54 1,63 1,66 1,68 1,70 1,65 1,46 1,43 1,33
PE 16,9 16,9 16,7 14,2 15,8 16,4 16,4 17,8 18,1 20,3
EV/EBIT 14,9 16,3 14,8 12,2 13,8 14,4 13,6 14,9 15,2 16,6
ROE 23,7% 27,6% 30,4% 25,7% 27,8% 30,5% 30,7% 22,4% 23,6% 23,7%
ROI 18,2% 18,3% 21,8% 20,6% 23,2% 23,8% 28,9% 20,3% 20,7% 20,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus